Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi’ne Doğru “Dönüşen Peyzaj” Öğrenci Afiş Yarışması

Yarışmada teslim tarihi 31 Mayıs 2013 Cuma günü saat 17:00 olarak belirlendi.

1. Amaç:
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası üç yılda bir Peyzaj Mimarlığı Kongreleri düzenlemektedir. 2013 yılında 14-17 Kasım tarihlerinde Adana’da düzenlenecek 5. Kongrenin ana teması “Dönüşen Peyzaj” olarak belirlenmiştir.

TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası, Peyzaj mimarlarının gündeminde önemli yeri olan dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak, ülkemizde dönüşüm konusunun salt yapı stokları üzerinden tartışılmaması gereğine inançla, dönüşümün asıl peyzaj alanlarımızda olacağı gerçeğiyle toplumun bu anlamda dikkatini çekmeyi hedeflemektedir. Peyzaj Mimarları Odası mesleki misyonu gereği kamuoyuna görsel mesajlar iletmeye yönelik sanatsal çalışmalarına ağırlık vererek, özellikle genç meslektaşlarının sürece katkısını hedeflemekte ve bu kapsamda öğrencilere yönelik ulusal afiş yarışması düzenlemektedir.

2. Konu:
Yarışmanın konusu “Dönüşen Peyzaj” olarak belirlenmiştir. Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresinin çağrı metninde de ifade edildiği üzere Peyzaj Mimarları Odası : “5. Peyzaj Mimarlığı Kongre’sinde, yeni yasa değişiklikleri ile ülke peyzajları üzerinde sermayenin küreselleşmesi ile dönüşümün hız­landığı, piyasa mekanizmasının küresel ölçekte egemenlik kazan­dığı günümüzde, devletin ulusal kalkınma yaklaşımını, planlama/ tasarım sürecini ve yetki paylaşımını, uygulamalarda sektörlerinin yeni rolünü, kır-kent ilişkisini, yatırım politikaları sonucunda doğal ve kültürel peyzajlar üzerinde oluşabilecek değişim/dönüşüm süreçlerini ve farklı ölçeklerde yaşanan peyzaj karakteri değişimini birlikte tartışmak ve deneyimlerimizi paylaşmak” istemektedir.

Bu nedenle, “Dönüşen Peyzaj” konusunun ülke coğrafyası içinde bıraktığı ve bırakacağı izlerin sorgulanması yanında genç meslektaşlarımızın yapacakları afiş tasarımları ile topluma ve kamu yönetimine yönelik beklentilerini ortaya koymak ve iletecekleri görsel mesajın toplumsal duyarlılığı harekete geçirecek nitelikte olması beklenmektedir.

3. Yarışma Takvimi:
Yarışma Duyurusu : 12 Nisan 2013, Cuma

Teslim Tarihi : 31 Mayıs 2013, Cuma (17: 00)

Seçici Kurul Değerlendirmesi : 1 Haziran 2013 Cumartesi -10.00 / Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi – Ankara

Sonuçların Açıklanması : 2 Haziran 2013

Ödül Töreni ve Sergi : 5 Haziran 2013 Çarşamba- 13.00 / Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi – Ankara

2. Sergi : 14-17 Kasım 2013, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, Adana

4. Yarışma Koşulları:

Yarışma, üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan (Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı) tüm öğrencilere açıktır

Her yarışmacı en çok 2 afişle yarışmaya katılabilir, ancak aynı kişi birden fazla ödül alamaz.

Seçici Kurul üyeleri ve yakınları yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya katılanlar;

1. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na vermekle yükümlü oldukları imzalı katılım formunda; afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, bu çalışmalarla daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını, bunların hiçbir yerde sergilenmediğini, bu şartname hükümlerini kabul ettiklerini belirteceklerdir.
2. Üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde öğrenci olduklarına dair, okullarından aldıkları öğrenci belgesini ileteceklerdir.
3. Katılım formu bulunmayan ve öğrenci belgesi iletilmeyen afişler değerlendirmeye alınmayacak ve yarışma dışı bırakılacaktır.
4. Bu çerçevede yarışma sonuçlandıktan sonra üçüncü şahıslar tarafından iddia edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden jüri sorumlu değildir, doğacak yasal sorumlulukların tümü katılımcıya ait olacaktır.
5. Yarışmacılar, yarışmaya katılmakla yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
6. Yarışmada ödül alan afişler ek bir bedel ödenmeksizin yarışmayı düzenleyen kurum olarak Peyzaj Mimarları Odasına ait olacaktır ve iade edilmeyecektir.
7. Seçici Kurul tarafından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan afişler, açılacak olan bir sergiyle tanıtılacak ve Peyzaj Mimarlar Odası tarafından düzenlenecek etkinliklerde kullanılacaktır.
8. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası yarışma yolu ile elde ettiği afişleri; televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.
9. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak basım gerekeceğinden, dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.
10. Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek PC ortamında tiff, psd, cdr, ai uzantılı ana kaynak dosyaları katmanları birleştirilmemiş bir şekilde ve 300dpi CMYK formatlı A2 (420*594 mm) ölçülerinde bir jpg dosya ile birlikte CD’de teslim edilecektir. Yarışmaya katılacak çalışmalar; A2 (420*594 mm) boyutunda, dikey olarak tasarlanmalıdır. Hazırlanacak dokümanlar herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmelidir.
11. Seçici Kurul değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, dijital ortamda yapılacak teslimin yanısıra, bir adet renkli A3 boyutunda çıktı teslim edilmelidir. Çıktılar, fotoblok ve benzeri sert bir yüzeye yapıştırılarak afişin ezilmesi, zarar görmesi engellenerek gönderilmelidir.
12. Seçici Kurul, tasarımcıya afiş üzerinde değişiklik yapmasını önerebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. Kongreye katılım ödülü grup çalışmalarında sadece bir kişiye verilir, dört günlük konaklamasız kongre paketini içerir.
13. Afişlerde “Dönüşen Peyzaj”, “Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi” yanında görsel tasarımı destekleyen herhangi bir toplumsal mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.
14. Afişler ve başvuru formu, elden, posta veya kargo yoluyla en son 31 Mayıs 2013, Cuma günü saat 17.00’e kadar; TMMOB Peyzaj Mimarları Odası , Konur2 Sokak 34/8 adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen afişler yarışmaya dahil edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler göz önünde bulundurulmayacaktır.
15. Afiş üzerinde, yarışmacının uygun gördüğü bir yerde “TMMOB Peyzaj Mimarları Odası” yazısı ve Peyzaj Mimarları Odası logosu yer alması zorunludur. Logolar, “www.peyzaj. org.tr” adresinden (tiff, eps, formatında) alınacaktır. Logo, orijinal rengi dışında farklı renkte de kullanılabilir.
16. Yarışmaya gönderilen afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb işaretler bulunamaz.
17. Her afişe yarışmacı tarafından beş rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuz; paket üzerine ve afişin arkasına yazılacaktır.
18. Yarışmacı her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile “Peyzaj Mimarları Odası Afiş Yarışması” deyimi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde afişin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa özgeçmişi, öğrencisi olduğu okul, adres, telefon, mobil telefon varsa faks ve e-posta adresini içeren katılımcı formu ve okullarından aldıkları öğrenci belgesi konulacaktır.

Seçici Kurul, gerek gördüğü takdirde altı adet başarı ödülünün dışında da ödül ya da belge verebilir.

Ödüle layık çalışma bulunup bulunmaması, Seçici Kurul’un takdirindedir. Ödül tutarları, yarışmacılara 5 Haziran 2013 Çarşamba günü takdim edilecektir.

Ödül alan eserler dışında, katılımcılar, istedikleri takdirde yarışmaya gönderdikleri afişlerini geri alabilirler. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, sonuçların ilanından itibaren bir ay içinde geri alınmayan eserlerden sorumlu değildir.

Sonuçlar 2 Haziran 2013 tarihinde www.peyzaj.org.tr adresinden açıklanacaktır.

5. Ödüller:
Birincilik ödülü : 16GB Tablet PC + Kongre Katılımı

İkincilik ödülü : Oda Yayınları Seti + Kongre Katılımı

Üçüncülük ödülü : Oda Yayınları Seti + Kongre Katılımı

Dördüncülük ödülü : Oda Yayınları Seti + Kongre Katılımı

Beşincilik ödülü : Oda Yayınları Seti + Kongre Katılımı

6. Yarışmanın Seçici Kurulu:
Mehmet Cemil Aktaş / TMMOB Peyzaj Mimarları Odası MYK Üyesi

Gaye Çulcuoğlu / TMMOB Peyzaj Mimarları Odası YK Başkanı

Hatice Karaca / Peyzaj Mimarı

Volkan Müftüoğlu / Peyzaj Mimarı

Nihan Özdöver / Peyzaj Mimarı

*İsimler soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.

Raportör:
Çiğdem Camkıran ( Peyzaj Mimarlığı 5. Kongre Sekreteri)

7. Diğer Koşullar:
Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya TMMOB Peyzaj Mimarları Odası yetkilidir.

Etiketler

Bir cevap yazın