Maltepe Bölge Parkı Fikir Projesi Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, Projeler Müdürlüğü tarafından ulusal ve tek aşamalı olarak açılan “Maltepe Bölge Parkı Fikir Projesi” yarışmasının konusu Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Samandıra yerleşmelerinin kesiştiği Büyükbakkalköy Mevkii’nde, 29.08.2003 onay tarihli Maltepe Büyükbakkalköy Bölge Parkı ve Ağıltepe Nazım İmar Planı ile 09.03.2005 onay tarihli Büyükbakkalköy Çevresi Nazım İmar Planı’nda “kamuya açık rekreatif amaçlı bölge parkı” olarak gösterilen alana ait fikir projesinin elde edilmesi. Maltepe Başıbüyük ve Büyükbakkalköy Mevkileri’nde bulunan “Maltepe Bölge Parkı Alanı”, İstanbul Metropoliten Alanı Doğu Yakası’nda, çevresindeki konut ve sanayi yerleşmelerinin gelişme baskısı altında kalan alanlardan biri.

Hızlı ve plansız kentleşme süreci, İstanbul Metropoliten Alanı’nın öncelikle Marmara Denizi’ne paralel, doğubatı doğrultusundaki gelişiminin ardından kuzey yönünde, orman alanları ile su havzalarının zarar görmesine neden olacak şekilde yaygınlaşmasını beraberinde getirdi. Bu büyüme ve yaygınlaşma sürecinde kentsel açık alanlarını hızla yitiren Metropoliten Alan’da yeşil alanlar; kentlerin yaşam kalitesini arttırmak açısından son derece önemli kaynaklar ve korunması, geliştirilmesi doğrultusunda planlama politikaları üretilmeli.

Bu bağlamda, kent ve bölge parkları, hem doğayı koruyucu hem de doğanın yaşanması ve kullanılmasına olanak veren etkinlikleri ile kentsel yaşam için son derece önemli bir gereksinim. Özellikle park, spor ve sosyal etkinlik alanlarının, kentlerin nefes alacakları alanlar ve havalandırma koridorları oldukları da göz önünde bulundurulduğunda, kentlinin yaşamındaki önemi daha çok vurgulanıyor.

Maltepe Bölge Parkı’nın, sadece çevre yerleşmelere değil, zengin işlevleri ile metropoliten alanın tümüne hizmet edecek bir rekreasyon alanına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Yarışma alanı, Ömerli Su Toplama Havzası ” Uzun Mesafeli Koruma Alanı” ( 2000 m. – Havza Sınırı) içinde kalmaktadır. Havza alanının bu bölümünün bölge parkı olarak tasarlanması ve uygulanması ile bölgesel ölçekte bir donatı alanının kazanılması, havzanın korunması ve yakın çevrede yer alan konut alanlarının daha sağlıklı koşullara kavuşturulması mümkün olacak.

Yarışmanın Amacı

İlke olarak bölge parklarını kent parklarından ayıran özelliklerin başında; boyutları, içlerinde yer alan işlevler ile doğal yaşam ortamları açısından önemleri geliyor.

Bölge parkı içindeki işlevlerin dağılımında; doğal ortamların olabildiğince geniş tutulması ve büyük ölçüde bozulmuş olan eko – sistemin ve peyzajın iyileştirilerek geliştirilmesi temel amaç olarak belirlenmiş. Bu doğrultuda, Bölge Parkı; spor, kültür, dinlenme, eğlenme ve diğer sosyal etkinliklerin yer alacağı bir rekreasyon alanı olacak. Teknik, estetik, rekreatif ve bilimsel açılardan olmak üzere çok yönlü amaçları kapsayan, bu konuda çağdaş düzenleme ilkeleri ve uygulamaları örnekleyen ve yorumlayan özgün mekânlar yaratılması hedefleniyor.

Bu yarışma ile Maltepe, Kartal ve Kadıköy gibi ticaret – hizmetler sektörünün geliştiği ve yoğun konut alanlarının bulunduğu bir kentsel bölge içinde kalan bu nitelikli yeşil alanı koruyarak geliştiren, bölge halkının rekreasyonel gereksinmelerini karşılayan ve ortak yaşam alanları yaratarak kent bilincini geliştiren ve güçlendiren bir ‘bölge parkı’ için önemli bir adım atılmış olacak.

Jüri

Danışman Jüri Üyeleri

Dr. Kadir Topbaş – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Fikri Köse – Maltepe İlçesi Belediye Başkanı
Ahmet H. Güner – İ.B.B. Projeler Müdürü
Faruk Çebi – İstanbul Orman Bölge Müdürü
Ali Ergün – Maltepe Bel. Tek. Bşk. Yard.
Murat Vefkioğlu – İMP Kentsel Tasarım Yarışmalar Grubu

Asli Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Ahmet C. Yıldızcı – Orman Y. Müh., İ.Ü. – Şeh. ve Böl. Pl., İ.T.Ü.
Prof. Dr. Cengiz Giritlioğlu – Y. Mim-Müh., İ.T.Ü., Şeh. Pl., Münih T.Ü.
Prof. Dr. Oğuz Yılmaz – Y. Peyzaj Mim., Ankara Ü.
Prof. Dr. Hasan Şener – Y. Mim-Müh., İ.T.Ü.
Doç. Dr. Baykan Günay – Y. Şeh. Pl., O.D.T.Ü.
Yard. Doç. Dr. P. Pınar Özden – Y. Şeh. Pl., Y.T.Ü. , İ.T.Ü.
Bünyamin Derman – Y.Mim., Y.T.Ü.

Yedek Jüri Üyeleri

Prof.Dr. Adnan Uzun – Orman Y. Müh., İ.Ü.-Pey. Plan., Y.T.Ü.
Yard. Doç. Dr. Oya Akın – Y. Şeh. Pl., Y.T.Ü.
Hülya Dinç Atılgan – Peyzaj Y. Mim., İ.Ü. , Y.T.Ü.
Gül Tüzün – Y. Şeh. Pl., Pey. Plan. Y.T.Ü.

Raportör

Meksude Genö – Şehir ve Bölge Plancısı, Y.T.Ü.
Hülya Ateş – Mimar, İ.D.M.M.A.
Nurcihan Ergüleçi – Peyzaj Y. Mim., ANKARA Ü., Y.T.Ü

Raportör Yardımcısı

Utku S. Zengin – Şehir Plancısı, O.D.T.Ü.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Şehir plancıları, peyzaj mimarları, mimarlar ile bu bilim dallarında uzmanlık almış olan orman mühendisleri ve ziraat mühendisleri yarışmaya katılabilirler.

Maltepe Bölge Parkı Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü, Gençtürk Cad. Ağa Yokuşu Sokak. No: 27 Laleli Eminönü/İstanbul’a adres bırakarak şartname almış olmaları gerekiyor.

Şartname bedeli olan 60 YTL (Altmış Yeni Türk lirası) Vakıflar Bankası Validesultan Şubesi 2000980 no’lu hesaba yatırılacak; dekontu isim ve adres ile birlikte 27 Şubat 2007 Salı günü 12:30’a kadar yukarıda belirtilen adrese teslim edilerek şartname alınacak.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
a) Şehir plancıları, peyzaj mimarları, mimarlar ile bu bilim dallarında uzmanlık almış olan orman mühendisleri ve ziraat mühendisleri yarışmaya katılabilirler.
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
e) Yarışma Şartnamesi’nde öngörülen özel koşullara uymak,
f) 15 Aralık 2006 tarihinden itibaren satışa sunulan şartnameyi satın alıp, isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.),
g) Yarışmayı açan idarede ve yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilir.

Yer Görme Belgesi

Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerekiyor. “Yer Görme Belgesi” Maltepe Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden onaylatılarak kimlik zarfı içine konulacak.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 15 Aralık 2006
Sorular İçin Son Tarih: 08 Ocak 2007
Yer Görme Belgesi İçin Son Tarih: 27 Şubat 2007
Teslim Tarihi: 27 Şubat 2007 17:00
Jürinin Değerlendirmesi: 02, 03, 04, 05 Mart 2007
Sonuçların İlanı: 12 Mart 2007

Soru ve Cevaplar

a) Yarışmacılar, sorularını yarışma adı açıkça belirtilerek, 08 Ocak 2007 Pazartesi günü ele geçecek şekilde konu ile ilgili Maltepe Bölge Parkı Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü ” [email protected] ” adresine elektronik posta veya 0 212 514 1016 faks ile gönderebilirler.
b) Yarışmacılar tüm sorularını daktilo veya bilgisayarla yazılmış olarak vereceklerdir.
c) Her soru için ilgili olduğu metinin konuya ilişkin paragraf numarası belirtilecekler.
d) Sorulara verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğinde.
e) Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm sorulara cevap vermek üzere 3 gün içerisinde toplanacak, bu toplantı sonrasında en geç 15 gün içerisinde yarışmacıların adreslerine cevaplar posta ile gönderilecektir.

Projenin Teslim Yeri ve Şartları

Yarışmacılar projelerini en geç 27 Şubat 2007 Salı günü saat 17:00 e kadar “Maltepe Bölge Parkı Fikir Projesi İMP,Tepebaşı Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Eski Tüyap Fuar Binası Beyoğlu – İstanbul adresine teslim edecekler.

Belirtilen zamanda Yarışma Yönetimine ulaşmamış projeler yarışma dışı kalacaklar.

Sonuçların İlan Şekli

Jürinin değerlendirme çalışmalarının bitiminde, idare tarafından 12 Mart 2007 günü yarışmanın sonucu Resmi Gazete’de ve ilgili meslek oda ve kuruluşlarının yayın organlarında ilan edilecek ve ayrıca jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara posta ile gönderilecek.

Kolokyumun Tarihi ve Yeri

Kolokyum 15 Mart 2007 Perşembe Saat: 14:00 ‘te ve İMP, Tepebaşı Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Eski Tüyap Fuar Binası, Beyoğlu – İstanbul adresinde yapılacak.

Projelerin Sergilenme Yeri ve Zamanı

Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben 30 gün süre ile İMP, Tepebaşı Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Eski Tüyap Fuar Binası, Beyoğlu – İstanbul adresinde sergilenecek.

Ödüller

1. Ödül 100.000 YTL (Yüz bin Yeni Türk Lirası)
2. Ödül 75.000 YTL (Yetmiş bin Yeni Türk Lirası)
3. Ödül 50.000 YTL (Elli bin Yeni Türk Lirası)
5 adet mansiyon (her biri 25.000 YTL – Yirmi beş bin Yeni Türk Lirası)

Ayrıca, jüri tarafından 5 adet satın almaya değer bulunan projeler için jüri kullanımında 50.000 YTL (Elli bin Yeni Türk Lirası) bulundurulacak.

Etiketler

Bir cevap yazın