Küçükçekmece İlçesi Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Yarışmanın teslim tarihi 02 Eylül 2008^dir.

Küçükçekmece İlçesi, konumu, sahip olduğu alanları ve nüfusu gereği İstanbul Metropoliten alan bütünü içinde alt merkez özelliği gösteriyor ve Bakırköy alt merkezinin hinterlandında kalıyor. İlçede Ekspres Yolu üzerinde yer alan ticaret-hizmet aksının dışında tali merkez olarak nitelendirilebilecek diğer ticaret – hizmet alanlarının da ilçe için yeterli olmaması, Küçükçekmece İlçesi’nde organize bir kent merkezi olarak tanımlanacak bir kullanımının gerekliliğini ortaya koyuyor.

Buradan hareketle Küçükçekmece Belediyesi, ilçenin tüm bu değerlerle buluşabilmesini hedefleyen bir kentsel tasarım proje yarışması düzenliyor. Serbest, ulusal ve tek aşamalı bu yarışma ile yaklaşık 800 bin kişinin yaşadığı Küçükçekmece için çağdaş planlama ve kentsel tasarım kriter ve ilkelerine sahip, kimlikli, çevreye duyarlı, çağdaş bir vizyon doğrultusunda yaşanılası ve kaliteli bir alt merkezin yaratılması ve Küçükçekmece’ye kazandırılması amaçlanıyor.

Katılım Koşulları
Yarışmaya, aralarında en az bir Mimar, bir Şehir Plancısı ve bir Peyzaj Mimarı bulundurmak koşulu ile TMMOB Şehir Plancıları, Odası Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası’na kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilir. Yarışmacıların TMMOB Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası veya Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı olmaları ve Küçükçekmece Belediyesi’ne adres bırakarak şartname almış olmaları gerekmektedir. Şartname bedeli olan 100 YTL (yüz yeni Türk Lirası).Ziraat Bankası Sefaköy Şubesi 5367263-5002 no’lu hesabına yatırılacak, dekontu isim ve adres bilgileri ile birlikte yukarıdaki adrese teslim edilerek şartname alınacaktır. 

Yarışmacılarda aranacak koşullar:
– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası) üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak 
– 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak
– Her ekip için, bir kişinin ekip temsilcisi olarak seçilmesi ve bu kişinin ekip temsilcisi olduğuna dair belgenin, ekip ortaklarının her biri tarafından yarışma raportörlüğüne verilmesi gerekmektedir. Bu işlemden sonra İdare ile ilişkiler bu ekip temsilcisi üzerinden yürütülecektir. 
– Jüri üyelerini ve raportörleri belirlemek ve atamakla görevli olanlar arasında olmamak
– Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak
– Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak
– Şartname alıp, isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)
– Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilir. 

Yer Görme Belgesi
Yarışmacıların yer görme belgesi alarak 01 Ağustos 2008 tarihine kadar yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerekmektedir. “Yer Görme Belgesi” Küçükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nden onaylatılarak üzerinde rumuz ve “Küçükçekmece İlçesi Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması Yer Görme Belgesl Zarfı” ibaresi yazılı bir zarfın içine konulacak proje ve kimlik zarfıyla birlikte yarışma raportörlüğüne teslim edilecektir. 

Yarışma Takvimi
26 Mayıs 2008: Yarışmanın iİanı 
27 Mayıs 2008: Şartname Satış Tarihi Başlangıcı 
27 Haziran 2008: Son Soru Sorma Tarihi 
04 Temmuz 2008: Cevapların Gönderilme Tarihi 
01 Ağustos 2008: Yer Görmek İçin Son Tarih 
02 Eylül 2008: Proje Teslim Tarihi 
11 Eylül 2008: Jüri Değerlendirme Tarihi 
17 Eylül 2008: Yarışma Sonucu İlan Tarihi 
20 – 28 Eylül 2008: Sergi Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Küçükçekmece İlçesi Cennet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Kültür Sarayı)
20 Eylül 2008: Kolokyum (Küçükçekmece İlçesi Cennet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Kültür Sarayı)

Soru ve Cevaplar
Yarışmacılar konu ile ilgili soruları, “Küçükçekmece İlçesi Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması Raportörlüğü” “[email protected]” adresine elektronik posta veya 0212 411 06 22 ya faks ile gönderebilirler. – Yarışmacılar tüm sorularını daktilo veya bilgisayarla yazılmış olarak vereceklerdir. 
– Her soru için ilgili olduğu metinin konuya ilişkin paragraf numarası belirtilecektir. 
– Sorulara verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir. 
– Soruların cevapları yollandıktan sonra yarışma şartnamesinde her hangi bir başka değişikliğin yapılması söz konusu değildir. 
– Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaşan tüm sorulara cevap vermek üzere 3 gün içerisinde toplanacak, bu toplantı sonrasında en geç 04 Temmuz 2008 tarihine kadar, yarışmacıların adreslerine cevaplar e-posta ile gönderilecektir. 

Teslim Şartları
Yarışmacılar projeleri en geç 02 Eylül 2008 günü saat 18:00’e kadar”, “Küçükçekmece İlçesi Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması Raportörlüğü” Kartaltepe Mah. Süvari Cad. No:16 Sefaköy Küçükçekmece – İstanbul” adresine elden makbuz karşılığı teslim edeceklerdir. Belirtilen zamanda Yarışma Raportörlüğüne ulaşmamış projeler yarışma dışı kalacaktır. 

Ödüller
Birinci Ödül:
 100.000 YTL
İkinci Ödül: 75.000 YTL
Üçüncü Ödül: 50.000 YTL
Mansiyon (5 Adet, Her Birine): 25.000 YTL

TMMOB Ana yönetmeliği uyarınca Mesleki yarışmalardan derece ve mansiyon kazananların ödüllerinin ve jüriye üye seçilenlerin alacakları ücretlerinin %5 ‘leri kesilerek Meslek Odaları Payı olarak ilgili oda hesap numarasına yatırılacaktır. 

Ödüller sonuçların gazete ile ilanından sonra, Küçükçekmece Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü tarafından en geç 30 gün içerisinde yarışmacılara ödenecektir. 

Jüri yapacağı değerlendirmede ödüle layık proje bulamadığı takdirde, ödül kademelerinden herhangi biri veya bir kaçını boş bırakabilir ve mansiyon ödülü sayısında sınırlama yapabilir. Boş kalan ödül kademesi için ödeme söz konusu olamaz.

Yarışmaya katılanlar bu Şartname’de belirtilen koşulları ve Jüri’nin kararlarını kabul etmiş olurlar. 

Ayrıca, jüri tarafından satın almaya değer bulunan projeler için jüri kullanımında 30.000 YTL bulundurulacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın