Konyaaltı Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Fikir Proje Yarışması

Konyaaltı Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

a) Niteliği, Türü Ve Şekli

67.500 m2 alanda Kamu İhale Kanunu; Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca serbest ulusal ve tek aşamalı Konyaaltı Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

b) Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, batıda Sealife Otel, doğuda Petrol Ofisi Dolum Tesisleri eski alanı, kuzeyde konut alanları, güneyde sahil yolu ve Konyaaltı Plajı ile tanımlı 67.500 m2 alanın projelendirilmesidir.

c) Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir.

Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, (Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası) üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

Yarışmacı ekibin içerisinde en az 1 mimar, 1 şehir plancısı ve 1 peyzaj mimarının yarışmacı ve/veya danışman olarak bulundurulması

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

f) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

g) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

d) Yarışma Takvimi

Projeler 31/1/2005 günü mesai bitimine kadar (17.00) Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir.

1. Yarışmanın Konusu Ve Amacı
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, batıda oteller, doğuda eski akaryakıt depolama tesisleri alanı, kuzeyde konut alanları, güneyde sahil yolu ve konyaaltı plajı ile tanımlı alanda, “Kamu İhale Kurumu; Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği ” uyarınca, serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak fikir yarışması açılmıştır.

Yarışmanın amacı;
Antalya’nın batı kıyısında, doğal, kültürel ve kentsel çevre unsurları ile bütünleşecek, kent kimliğini vurgulayacak, görsel kalitenin arttırılmasını, kentte yaşayan insanların sosyal ve kültürel birlikteliklerini sağlayacak bir odak noktası oluşturmak, Antalya kentinde eksikliği duyulan çağdaş bir kent meydanı kazandırmak ve güzel sanatları teşvik etmektir.

2. Yarışmaya Katılma Koşulları
Yarışmacıların;
A. Şartname alarak adres bırakmış olmaları,
B. “1 Mimar, 1 Şehir Plancısı ve 1 Peyzaj Mimarı”nın yarışmacı ve/veya danışman olarak ekipte bulunması,
C. Yukarıda belirtilen ekip üyelerinin ilgili odalara (TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası) kayıtlı olmaları zorunludur.
D. Yer görme belgesi (madde D-3’te açıklanmaktadır)

3. Yarışmanın Şekli
Serbest, ulusal ve tek aşamalı fikir proje yarışmasıdır.

4. Jüri Üyelerinin ve Raportörlerinin İsim ve Kimlikleri
A-Danışman Jüri Üyeleri

Muhittin Böcek Konyaaltı Belediye Başkanı
Osman Aydın Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı
Prof.Dr.Yüksel Bingöl Akdeniz Ün.Güzel Sanatlar Fak.Dekanı
Rasim Avcı Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı
Zeynep Güneş Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı

B-Asıl Juri Üyeleri
Bilal Ateş Mimar Jüri Başkanı
İsmail Turhan Mimar Üye
Recep Sönmez Mimar Üye
Nimet Sırcan Şehir Plancısı Üye
Selçuk Sayan Peyzaj Mimarı Üye

C-Yedek Jüri Üyeleri
Emine Şaklar Mimar
Orhan Ermergen Şehir Plancısı
Derya Ortaçeşme Peyzaj Mimarı

D-Raportörler
Revza Pelen Mimar
Y.Alper Gökçay Şehir Plancısı

E-Raportör Yardımcıları
Arife Oğuz Peyzaj Mimarı

5. Yarışmacılardan İstenen Belgeler

A. Çizimler
1/500 ölçekli, kentsel tasarım projesi tekniğinde, fikirlerin aktarılacağı plan ve destekleyici ögeler,
Projeyi anlatan en az 2 adet (kotlandırmaları belirtecek ölçekte) kesit,
Meydanı ve çevre ile ilişkisini anlatan, önemli görülen açıklayıcı çizimlere (perspektif, şema; animasyon, detay ve diğer sunum yöntemleri) yer verilebilir.

B. Projelere Eklenecek Açıklama Raporu
Meydan çevresine getirilen önerilere ilişkin açıklamaları içeren mimari, kentsel tasarım, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi ve peyzaj tasarım raporu en fazla 4 sayfa A4 boyutunda sunulacaktır.

C. Projelerin Çizim ve Sunuş Biçimi
· Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir.
· Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftalarda, paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir.
· Tüm sunuşlar 50 cm. x 70 cm. ve katları olacaktır.

D. Yer Görme Belgesi
Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerekmektedir.
Şartname dosyasında yer alan “Yer Görme Belgesi” Konyaaltı Belediyesi’nden onaylatılarak kimlik zarfı içine konulacaktır. Antalya dışından katılan yarışmacılara 50.000.000.-TL.(ellimilyon Tl.)- 50.-YTL.(elli yenitürklirası) tutarında yol gideri (proje teslim edilmesi şartı ile) Konyaaltı Belediyesi tarafından sonuçların gazete ile ilanından sonra, en geç 30 gün içerisinde yarışmacılara net olarak ödenecektir.

D.Projelere Eklenecek Zarflar
1. Yazışma Zarfı
Proje ile aynı rumuzu taşıyan “Konyaaltı Belediyesi Kent Meydanı Fikir Projesi Yarışması Yazışma Zarfı” ibaresi yazılacaktır.
Zarfın içine kişi veya firma adı belirtilmeksizin yalnızca yarışmacılara ait adres konulacaktır.

2. Kimlik Zarfı
Proje ile aynı rumuzu taşıyan “Konyaaltı Belediyesi Kent Meydanı Fikir Projesi Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı bir zarfın içine;
Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini, adını ve soyadını, mezun oldukları okul ve diploma numaralarını, adreslerini bildirir, kendi imzalarını taşıyan bir belge koyacaklardır. (ekip başının belirtilmesi gerekmektedir.)

6. Yarışma Dışı Bırakılma

Aşağıda belirtilen şartlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilerek, yarışma dışı bırakılacaktır.
A. Yarışma şartnamesinin 2. maddesinde belirtilen şartlara uymayan,
B. Şartname 5/C-2 maddesinde yeraldığı şekliyle kimlik zarfını ve kimlik zarfı içindeki belgeleri yarışma projesi ile teslim etmeyen,
C. Eserin herhangi bir yerinde sahibini belirten bir işaret bulunan projeler (el yazısı ile yazılmış açıklama notlan bu işaretlerden sayılır).

7. Ödüller Tutarı ve Nasıl Ödeneceği

1. Ödül 10.000.000.000.TL (Onmilyar türklirası) – 10.000 YTL (onbin yenitürklirası)
2. Ödül 5.000.000.000.TL (Beşmilyar türklirası) – 5.000 YTL (beşbin yenitürklirası)
3. Ödül 3.000.000.000.TL (Üçmilyar türklirası) – 3.000 YTL (üçbin yenitürklirası)

Mansiyon 3 adet olmak üzere

Her biri 1.000.000.000.TL (Birmilyar türklirası) – 1.000 YTL (bin yenitürklirası)

Ödüller sonuçların gazete ile ilanından sonra, Konyaaltı Belediyesi tarafından, en geç 30 gün içerisinde yarışmacılara net olarak ödenecektir.

8. Yarışmacılara Verilecek Belgeler

o Yarışma Şartnamesi
o 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 18İ ve 19İ paftaları (imaj – CD ile)
o 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 19İ 3c ve 18İ 2b paftaları (imaj – CD ile)
o 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 19İ 3c ve 18İ 2b paftaları (Sayısal – CD ile)
o Uydu fotoğrafı (imaj – CD ile)
o Halihazır harita – (Sayısal – CD ile)

Not: Yarışma projesi sınırları halihazır harita üzerine işlenmiştir. İmajlar TIF formatında, sayısal veriler dxf ve ncz uzantılı dosyalar şeklindedir.

9. Projenin Teslim Günü, Yeri Ve Şartları

Projeler en geç 31.01.2005 pazartesi günü saat 17:30’a kadar “Konyaaltı Belediyesi Kent Meydanı Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü: Konyaaltı Belediyesi, Liman Mahallesi 42/2 Tunalı Shell yanı Konyaaltı/Antalya” adresine elden teslim edilecektir. Posta veya kargo ile proje teslimi kabul edilmeyecektir.

Belirtilen zamanda raportörlüğe ulaşmamış projeler yarışma dışı kalacaktır.

10. Rumuz ve Ambalaj Esasları

Rumuz 5 rakamlı, 1×4 ebadında olup her paftanın, raporların, zarfların ve ambalajın sağ üst köşesine yazılacaktır.
Ambalaj üzerine projenin rumuzu ile, “Konyaaltı Belediyesi Kent Meydanı Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü: Konyaaltı Belediyesi, Liman Mahallesi 42/2 Tunalı Shell yanı Konyaaltı/Antalya” ibaresi yazılacaktır.
Projeler, raporlar ve kimlik zarflarının kıvrılmadan, düz olarak bir ambalaj içerisinde teslim edilecektir.

11. Soru ve Cevaplar

A. Yarışmacılar 26.12.2004 pazar günü saat 24.00’a kadar ele geçecek şekilde konu ile ilgili soruları “Konyaaltı Belediyesi Kent Meydanı Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü”ne yarisma@konyaalti.bel.tr adresine elektronik posta ile gönderebilirler.

B. Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaşan tüm sorulara cevap vermek üzere 3 gün içerisinde toplanacak, bu toplantı sonrasında en geç 10 gün içerisinde yarışmacıların adreslerine cevaplar elektronik posta olarak gönderilecektir.

12. Jürinin Toplantı Günü Ve Sonuçların İlanı

Jüri, değerlendirme çalışmaları için 14.02.2005 Pazartesi günü saat 09:30’da toplanacaktır. Yarışmanın sonucu, günlük iki ulusal gazetede ilan edilecektir.

13. Projelerin Sergilenmesi Ve Kolokyum

Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben 10 gün süre ile Antalya Mimarlar Odası Sergi Salonu’nda sergilenecektir. Kolokyum Mimarlar Odası Antalya Şubesi Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. Kolokyum tarihi Konyaaltı Belediye Başkanlığı’nca belirlenerek ilan edilecektir.

14. Projelerin Geri Verilmesi

Ödül ve Mansiyon kazanan projeler Belediye’nin malı olacaktır. Bunların dışında kalan projeler, kollokyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde Konyaaltı Belediyesi’nden elden alınabilecektir. Alınmayan projelerden Belediye sorumlu olmayacaktır.

15. Yarışmanın Tanımı Ve İhtiyaç Programı

Yarışmacılara verilen belgelerden 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli imar planları yarışma alanını çevreleyen ve bölgeyi tanımlayan yaklaşımların algılanması ve anlaşılması açısından verilmiştir. Yarışma dış konturları sabit değerler olarak kabul edilmek şartı ile proje alanı içerisinde yarışmacılar istedikleri düzenleme ve tasarımı yapabileceklerdir.

Bu anlamda, İmar Planında Günübirlik tesis için belirlenmiş 600 m²’lik inşaat alanı, proje genelinde de kullanılabilecek “Toplam Kapalı Alan”dır. Yaygın ve/veya bir arada kullanılabilecek bu kapalı alanın hangi fonksiyonlarda kullanılacağı yarışmacı tarafından tespit edilecektir. max.h=5.50m’dir.

Yukarıda açıklanan kapsamda hazırlanacak fikir projesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına aktarılarak “Öneri imar planı değişikliği” şeklinde sunulacaktır.
Proje ile öngörülecek kullanımlar Konyaaltı sahilini tamamlayan, deniz kullanımına da yönelik, insanları sosyal-kültürel birliktelikler için bir arada toplayabilecek özelliklere sahip, büyük organizasyonlara olanak verecek; Atatürk büstü kaidesi ve çevresi, sosyal etkinliklerin yapılacağı toplantı/tören mekanı, konser, sergi, yiyecek içecek birimlerinin olduğu kapalı ve açık alanlar, aktif yeşil alanlar ile günlük yaşamda insanların buluşma noktası olacak ve onlara hizmet edecek nitelikte olmalıdır. Proje alanı içerisinde yukarıda belirtilen kullanımlar dışında, fonksiyonları tamamlayıcı başka öğe ve tasarımlar yarışmacıya bırakılmıştır. Alanda yap-işlet-devret modelinin uygulanacağı dikkate alınabilir.

Aynı kapsamda alanın düzenlemesi ile oluşacak araç parkı ihtiyacının saptanarak, projede yarışmacı tarafından çözümü beklenmektedir.

Etiketler

Bir yanıt yazın