Kent Düşleri ProjeFikir Yarışmaları 8: “Saraçoğlu Mahallesi Değerlendirme Projesi” Ulusal Fikir Yarışması

Teslim tarihi 7 Haziran 2013 Cuma saat 17:00 (kargo ve posta yoluyla gönderilecek olan projeler için, gönderi belgesini raportörlüğe iletmek şartıyla 10 Haziran 2013 Pazartesi saat 17.00) olarak değiştirilmiştir.

I. GENEL BİLGİLER
Alman mimar Paul Bonatz tarafından tasarlanan ve 1944-1946 yılları arasında yapımı gerçekleştirilen Saraçoğlu Mahallesi İkinci Ulusal Mimarlık akımının önemli örneklerindendir. Yerleşim 1940’larda tasarlanıp, hayata geçirilen ilk toplu konut projesidir. Yerleşimde 435 lojmanın yanı sıra okullar, sosyal amaçlı binalar, dükkânlar, dinlence ve oyun sahaları bulunmaktadır.

Saraçoğlu Mahallesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 1979 tarihli kararı ile kentsel sit alanı olarak belirlenmiş, konutların ve ağaçlarının herbiri ayrı ayrı tescil edilmiştir.

Cumhuriyet’in Ankarasının oluşumunda ve gelişiminde büyük rol oynayan bu alanın korunması, korunarak yaşatılması ve toplumsallaştırılması gerektiği düşüncesiyle TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent Düşleri Yarışmaları’nın 8.sinin konusunu Saraçoğlu Mahallesi olarak belirlemiştir.

II. KENT DÜŞLERİ YARIŞMALARININ KONUSU VE AMACI
Kent Düşleri Yarışmaları ile;

Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması, Ankara’nın yeniden biçimlendirilmesi,Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,Kentin tüm aktörlerinin Ankara’ya yönelik proje süreçlerine katılımlarının sağlanması,

Mekânların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama olan etkilerinin açığa çıkartılması

amaçlanmaktadır.

III. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ
Kent Düşleri ProjeFikir Yarışmaları kapsamında “Saraçoğlu Mahallesi Değerlendirme Projesi” Ulusal Fikir Yarışması TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenmektedir.

IV. YARIŞMANIN TÜRÜ VE BİÇİMİ
Saraçoğlu Mahallesi’nin korunarak yeniden işlevlendirilmesi amacıyla fikir projelerinin elde edilmesi “TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği” esas alınarak, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

V. YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI

V.I. Profesyonel Katılımcılar İçin Katılım Esasları
1) Yarışmacıların üniversitelerin mimarlık bölümlerinden mezun olmuş olmaları, ekip olarak katılım durumunda ekip içinden en az bir kişinin mimarlık bölümü mezunu olması ve ekip başının mimar olması,

2) Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmaları, yarışmaya farklı disiplinlere bağlı katılımcılardan oluşan bir ekip olarak katılım durumunda diğer katılımcıların da TMMOB’ye bağlı meslek odalarına üye olmaları,

3) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin VI. Maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları,

4) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin IX. Maddesinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.

5) Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır;

a) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,

b) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

c) Meslekten men cezası bulunanlar,

d) Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,

e) Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,

f) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.

6) Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır ve her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

7) Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.

V.II. Öğrenciler İçin Katılım Esasları
1) Yarışma Türkiye’de ve KKTC’de mimarlık öğrenimi gören tüm lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya bir ekip halinde girilmesi durumunda ekip içinde en az bir kişinin mimarlık bölümü öğrencisi olması ve ekip başının mimarlık öğrencisi olması şarttır. (Yarışmaya katılım için yarışmanın ilan edildiği Mart 2013 tarihinde üniversitelerin mimarlık bölümlerinde öğrenci olmak esastır. Mart 2013’ten sonra mezun olan katılımcıların, bu tarihten sonra mezun olduklarını gösteren bir belge ile başvurmaları gerekmektedir.)

2) Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üyesi olmaları, yarışmaya farklı disiplinlere bağlı katılımcılardan oluşan bir ekip olarak katılım durumunda diğer katılımcıların da TMMOB’ye bağlı meslek odalarına kayıtlı öğrenci üye olmaları,

3) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin VI. Maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları,

4) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin IX. Maddesinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.

5) Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır;

a) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,

b) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

c) Meslekten men cezası bulunanlar,

d) Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,

e) Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,

f) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.

6) Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır ve her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

7) Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.

VI. YARIŞMAYA KAYIT İŞLEMLERİ
Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

Yarışmaya kayıt işlemleri http://saracoglu.mimarlarodasiankara.org bağlantısı üzerinden yapılacaktır.Kayıt başvurularında aşağıdaki bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir:

Kayıt yaptıran yarışmacı adayının adı, soyadı, TC kimlik numarası, mesleği, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi; Yarışmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, ekip başının adı, soyadı, TC kimlik numarası, mesleği, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi. (Ekip olarak katılanların ayrı ayrı kayıt yaptırmış olması şartı aranmayacaktır.)

13 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilecek Saraçoğlu Buluşması’na katılım için kayıt yaptırmak ve kayıt başvurusu esnasında katılım durumunun bildirilmesi zorunludur.

VII. ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ
Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar “Saraçoğlu Mahallesi Değerlendirme Projesi” Ulusal Fikir Yarışması şartnamesini ve eklerini http://saracoglu.mimarlarodasiankara.org üzerinden ücretsiz olarak temin edebilirler.

VIII. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
Danışman Jüri Üyeleri yarışmayı destekleyen kuruluşlar tarafından önerilecek isimlerden oluşacaktır.

ASIL JÜRİ ÜYELERİ
1. Ali Cengizkan, Prof.Dr. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

2. Aydan Bulca Erim, Y.Mimar

3. Bülent Batuman, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

4. Emel Akın, Yrd. Doç.Dr. Atılım Üniversitesi GSTM Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

5. Emre Madran, Doç.Dr. ODTÜ Emekli Öğretim Üyesi

6. Faruk Bildirici, Gazeteci

7. İlhan Tekeli, Prof. Dr. Şehir Plancısı

8. Nuray Bayraktar, Doç.Dr. Başkent Üniversitesi GSTM Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi

9. Reyhan Altuntaş, Namık Kemal Mahallesi Muhtarı

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
1.Y.Yeşim Uysal, Y.Mimar

2.Erkut Sancar, Mimar

3. Zeynep Tanrıverdi, Y.Mimar

4. Ahmet Hakan Alkan, Mimar

(Jüri en az beş üye ile çalışmalarını tamamlar. Herhangi bir nedenle üye sayısının beşin altına düşmesi durumunda sırayla yedek jüri üyelerinden çağrılarak jüri çalışmaları tamamlanır.)

RAPORTÖRLER
Esin Bölükbaş, Y.Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Elif Coşgun, Mimar

Yunus Gürsanç, Mimarlık Öğrencisi

IX. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

1) Sunum:
Projelerin pafta boyutu dikey olarak kullanılmak koşuluyla en az bir adet 80cmx200 cm’dir. Paftalar fotoğraf kağıdı üzeri folyo kaplama poster formatında olacaktır. 80×200 cm olarak hazırlanacak posterlerin iki adet A3 ebadındaki kağıda renkli baskısı da istenmektedir. Yarışmacılar, posterle birlikte fikirlerini anlatan en az 400 en fazla 1000 kelimelik yazılı raporu da, hem basılı hem de elektronik kopya olarak teslim edeceklerdir. Sunuş biçimi yukarıdaki formata uygun olmak kaydıyla serbesttir ve ele alınan konuya göre yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.Sunuşların ölçeği serbesttir ve ele alınan konuya göre, yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.Posterlerde fikirlerin yeterince yazılı açıklamayla desteklenmesi beklenmektedir.Teslim edilen posterler ile birlikte, önerilerin yayına dönüştürülmesi durumunda kullanılmak üzere dijital formatta iki adet CD-ROM teslim edilecektir. Birinci CD-ROM’da posterler 80×200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve tiff dosya biçiminde olmalıdır. İkinci CD-ROM’da ise posterler yine 80×200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve katmanları birleştirilmemiş haliyle (layerli olarak) bulunmalıdır. Posterde kullanılan yazılı belgeler ise Word dosyası formatında CD-ROM içinde yer almalıdır.Her paftada 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak bir RUMUZ yer alacaktır ve aynı rumuz teslim edilen bütün belgelerin (her paftanın, CD-ROM’un, kimlik zarfının, ambalajın) sağ üst köşesine yazılacaktır.

2) Kimlik Zarfı:
Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde şablon ya da bilgisayar ile yazılmış “Saraçoğlu Mahallesi Değerlendirme Projesi Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı bir zarfın içine:

a) Yarışmacının ve ekip olarak katılım halinde tüm ekip elemanlarının tam ve açık kimlikleri, mezun oldukları / devam ettikleri okul ve diploma / öğrenci numaraları, üyesi oldukları oda sicil numaraları, yazışma adresleri, telefon ve faks numaraları ve e-posta adreslerinin yer aldığı A4 boyutunda iki kopya kimlik bilgisi kağıdı,

b) Yarışmacının ve ekip olarak katılım halinde tüm ekip elemanlarının Mimarlar Odası’ndan ve/veya üyesi oldukları TMMOB’ye bağlı meslek odasından alacakları o yıla ait üyelik durumunu bildirir belgeyi koyacaklardır.

Yarışmaya katılan proje sahipleri yarışmada ödül ve mansiyon kazanamadıkları durumda kimliklerinin açıklanarak sergilenmesini kabul etmiş sayılacaklardır.

X. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER
Yarışma Şartnamesi

Bina Kimlikleri Projesi kapsamında yer alan Saraçoğlu Mahallesi’ne ilişkin genel bilgiler

Bina Kimlikleri Söyleşileri 6- Saraçoğlu Mahallesi Bant Çözümü

1/5000 ölçekli Çankaya Bölgesi haritası

1/1000 ölçekli Saraçoğlu Mahallesi (Namık Kemal Mahallesi) haritası

Hava fotoğrafları

Fotoğraflar

Yerleşim ve yapılara ilişkin krokiler

Önerilen Kaynaklar:
Tanrıverdi, Z., “Ankara Saraçoğlu Mahallesi Tarihsel Çevre Çözümlemesi Korunması ve Örnek Yapı Bloğu Restorasyonu” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2012.

“Bir Başkentin Oluşumu, Avusturyalı, Alman ve İsviçreli Mimarların Ankara’daki İzleri”, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi-Goethe Institut Ankara, 2012.

Nicolai, B., “Modern ve Sürgün, Almanca Konuşulan Ülkelerin Mimarları Türkiye’de 1925-1955”, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, 2011.

Saraçoğlu Belgeseli, ODTÜ GİSAM, 1995.

XI. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlanı ………………………………………………………………………….. 1 Mart 2013

Yarışmaya ilişkin soruların sorulması (en son tarih)…………………………… 20 Mart 2013

Sorulan soruların tümünün cevaplarının ilanı………………………………… 25 Mart 2013

Saraçoğlu Buluşması…………………………………………………………… 13 Nisan 2013

Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne teslimi için son tarih………… 17 Mayıs 2013 (saat 17.00’a kadar)

Değerlendirme Konferansı …………………………………………………………….. 25 Mayıs 2013

Sonuçların açıklanması………………………………………………………………….. 27 Mayıs 2013

Kolokyum ve Ödül Töreni ……………………………………………………………. 8 Haziran 2013

XII. SARAÇOĞLU BULUŞMASI
13 Nisan 2013 tarihinde yarışmaya kayıt yaptırarak, Saraçoğlu Buluşması’na katılacağını bildiren katılımcılar ile yarışma yeri görülecektir. Aynı gün sözlü tanıklık için Saraçoğlu Mahallesi’nde yaşayanlar ve Saraçoğlu Mahallesi’nde daha önce oturmuş olanlarla “Saraçoğlu Buluşması” gerçekleştirilecektir.

XIII. SORU VE CEVAPLAR
Yarışmacılar yarışmaya ait soruları, 20 Mart 2013 günü saat 17.00’ye kadar ele geçecek şekilde Saraçoğlu Mahallesi Değerlendirme Projesi Raportörlüğü’nün aşağıda yer alan iletişim adreslerine posta, faks veya e-posta ile iletebilirler.

Adres: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3 Kızılay/Ankara
Faks: 0 (312) 417 18 04
E-posta: [email protected]

Soruların cevapları, http://saracoglu.mimarlarodasiankara.org adresinde yayınlanacaktır.

XIV. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI
Projeler ve şartnamede istenen diğer belgeler en geç 17 Mayıs 2013 Cuma günü saat 17.00’de TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir/Ankara adresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen projeler aynı gün (17 Mayıs 2013 Cuma) kargoya teslim edilmeli ve en geç 20 Mayıs 2013 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar raportörlüğe ulaşmalıdır. Kargo teslim belgesinde projelerin kargoya teslim edildiği gün ve saat belirtilmelidir. Kargo teslim tutanağı raportörlüğe kargoya teslim edildiği tarihte fakslanacaktır. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek eksiklik ve hasarlardan raportörlük sorumlu tutulmayacaktır.

XV. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI
Rumuz: 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak, her paftanın, raporların her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine yazılacaktır. Ambalajlar üzerine projenin rumuzu ile “Saraçoğlu Mahallesi Değerlendirme Projesi Ulusal Mimari Proje Fikir Yarışması” ibaresi ve “TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir/Ankara” adresi yazılacaktır.

XVI. GİZLİLİK
Yarışmanın tüm aşamalarında katılanların kimliği, gerek projelerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (projeler, kimlik zarfı, CD ROM, proje ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır. Projelerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.

Yarışmanın gizlilik koşulu kalktıktan sonra, yarışmaya katılan bütün projelerin sergilenmesi amaçlandığından, sergi sırasında yarışmacıların kimlikleri açılacaktır.

XVII. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA
Aşağıdaki şartlara uymayan yarışma projeleri jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışma dışı bırakılacaktır.

1. Yarışma şartnamesinin IV. maddesinde belirtilen “Yarışmaya Katılma Esasları”na uymayan,

2. Projenin, CD-ROM’un, ambalajın, kimlik zarfının veya raporun herhangi bir yerinde yarışma projesinin sahibini belirten bir işaret bulunan eserler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek kaydı ile yarışmadan çıkartılır. Proje nüshaları üzerinde yarışmacının kimliğini belli edecek tarzda işaret bulunamaz.

XVIII. ÖDÜL TUTARLARI VE ÖDEME BİÇİMİ
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda her iki kategoridede (profesyonel ve öğrenci) seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

ÖDÜLLER:
1. ÖDÜL: 7.000

2. ÖDÜL: 5.000

3.ÖDÜL: 3.000

MANSİYONLAR: Eşdeğer düzeyde üç adet mansiyon verilecektir. Her mansiyon için ödül 1000 TL dir.

Yarışma sonunda jürinin değerlendirmesine göre yukarıda yazılı ödüller TMMOB Mimarlar Odası tarafından sonucun ilanından en geç bir ay sonra yarışmacılara net olarak ödenir.

XIX. SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ VE DUYURULMASI
“Saraçoğlu Mahallesi Değerlendirme Projesi” Ulusal Fikir Yarışması’nın sonuçları 27 Mayıs 2013 Pazartesi günü TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde düzenlenecek bir basın toplantısı ile açıklanacak ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayın organında (internet, bülten ve dergi) ve http://saracoglu.mimarlarodasiankara.org adresinde ilan edilecektir.

XX. DEĞERLENDİRME KONFERANSI, SONUÇLARIN AÇIKLANMASI, KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ
Jüri tarafından her kategoride belli sayıda proje değerlendirme konferansına seçilecek ve yarışmacılar tarafından sunuşları gerçekleştirilecektir. Değerlendirme Konferansı’nda sunuşlar, jüri üyelerinin, Saraçoğlu Mahallesi’nde yaşayanların, politik aktörlerin de katılımı ile herkese açık bir ortamda gerçekleştirilecek, sunulan fikirler için tartışma ortamı yaratılacaktır. Değerlendirme Konferansı tartışmalarından sonra ödüller için son değerlendirme jüri tarafından yapılacaktır.· Yarışmaya katılan bütün projeler 8- 14 Haziran 2013 tarihleri arasında sergilenecektir. · Kolokyum 8 Haziran 2013 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. Ödüller kolokyumda verilecektir. Ödül kazanan ve yarışmaya katılan tüm projeler ve yarışmacılar ödül töreninde Ankara’da toplanacak ve sanal olarak tüm projeler web sayfası üzerinden yayınlanacaktır. Sergi ve ödül töreni kamuoyuna mümkün olduğu kadar yaygın olarak duyurulacaktır.

XXI. TELİF HAKKI VE PROJELERİN GERİ VERİLMESİ
Tüm projelerin telif hakkı müellife/ müelliflere ait olacak ancak yarışmayı düzenleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi, müellifin / müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile yayınlama ve yayına dönüştürme hakkına sahip olacaktır.

Teslim edilen projeler yarışmacılara geri verilmeyecek, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin bünyesinde yayınlanmak ve daha sonra sergilenmek üzere kullanılacaktır.

Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.

Etiketler

Bir cevap yazın