Kent Düşleri – 5: Ego Hangarları ve Alanı Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kent merkezi içerisinde kalmış özellikli mekânların/ yapıların kamusal işlevlerle yeniden kente kazandırılması amacıyla "Kent Düşleri" adı altında mimari fikir yarışmaları düzenliyor.

Bugüne kadar Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Zonguldak Kömür Yıkama Tesisleri, Kızılay Meydanı ve Çevresine yönelik fikir projesi yarışmaları açılmış, kentsel ölçekte gündem oluşturularak, bu yapıların bir bölümünün kamusal kullanımlarla yeniden işlevlendirilmesine olanak sağlanmıştır.

Geleceğin mimarlık kültürünün yaratıcısı olan mimarlık lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kent Düşleri Proje Fikir yarışmalarından beşincisinin teması, Ankara kent merkezine yakın konumda bulunan, bugün EGO Otobüs İşletmesi, Satın Alma Dairesi Başkanlığı, AYKOME Müdürlüğü gibi tesislerin yer aldığı, kent tarihinde ve yaşamında önemli bir kamusal hizmet alanı olarak işlev gören ve ekonomik ömrünü henüz tamamlamamış durumdaki “EGO Hangarları Alanı” olarak bilinen alanın yeniden işlevlendirilmesi olarak belirlenmiştir.

EGO Hangarları, Ankara’nın başkent olmasıyla hız kazanan kentleşme çalışmaları ve buna bağlı olarak öncelik verilen kent içi donatıları ve ulaşım ağlarının sağlanması amacıyla 1928 yılında Ankara Belediyesi’ne bağlı olarak kurulan Elektrik-Gaz-Otobüs (EGO) için yaptırılmıştır. Bu dönemde Alman inşaat firması tarafından her biri 60 m x 36 m uzunluğunda ve 12 m toplam yüksekliğinde tasarlanan 5 adet tonoz inşa edilmiştir. Alanda bugün tonozlu yapılara strüktürel olarak bağlı olmayan ve sonradan yapılmış olabileceği düşünülen ek yapılar da bulunmaktadır[1]. Alanda bulunan tesisler mimari özellikler açısından benzerlik taşımakta, alan bu yanı ile tasarlanmış bir bütün olma özelliği göstermektedir. Alanın bir bütün olarak ele alınmış olması, alanda yer alan tesislerin insan ölçeğinde olması, tesislerin referans elemanlardan oluşması ve alanın dengeli bir kapalı – açık mekan oranına sahip olması kent için önemli ve olumlu potansiyeller olarak değerlendirilmektedir.

Diğer yandan alanın Atatürk Kültür Merkezi, Hipodrom alanı, TCDD Lojmanları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasına yakın olması, Gençlik Parkı’ndan başlayan bir yeşil alan kuşağının parçası olma özelliği taşıması gibi nitelikler, alanın yeniden işlevlendirilmesine ilişkin ipuçları vermekte ve kent için taşıdığı potansiyeli pekiştirmektedir.

Kent Düşleri Projefikir Yarışmaları’nın beşincisi olan “EGO Hangarları ve Alanı Değerlendirme Fikir Projesi” Yarışması, mimarlık öğrencilerinin, yaşadıkları kentte bulunan nitelikli ve işlevsel alanları kentlilerin gündelik hayatlarının özgürleştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkı sağlayacak biçimde kamusal kullanım ile yeniden değerlendirmesini, ideallerinin ve hayallerinin paylaşılmasını ve fikirlerinin uygulanabileceği ortamların yaratılmasını hedeflemektedir. Öte yandan, yaratılacak düşünce zenginliğinden yola çıkarak kamuoyu oluşturmak ve sosyal mimarlık tartışmalarına katkı sağlamak, kent içindeki tarihsel mekânların işlevlerinin tartışılmasını ve yeniden kullanma duyarlılığının teşvik edilmesini desteklemek, kamu alanlarının gelişimi için sürdürülebilir tasarım ve yapı tekniklerinin kullanılmasına öncü öneriler geliştirmek de yarışmanın başlıca amaçları arasındadır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi kentlerimizin plansız önermeler sonucu yaşamakta olduğu kimliksizlik, bellek yoksunluğu ve kültürel yoksullaşma karşısında, sorunlara başka bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve çözümlerini kentin aktörleri ile birlikte bulmayı önemsemektedir.

Bu nedenle; bu yarışma aynı zamanda kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, kamu idarecilerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin bir araya gelerek çözüm önerilerini kolektif bir süreç içerisinde tartışacağı, yaşadığımız kentsel hayatın ve mekânlarının sorgulanacağı bir platform olmayı da hedeflemektedir

Yarışma Koşulları

Madde 1 – Yarışmanın Konusu ve Amacı
Yarışmaya çıkarılan mekânların etkin olarak kullanımda oldukları dönemlere dair tanıklıkları, işlevleri ve öyküleri konusunda bilinç oluşturulması
Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması, Ankara’nın yeniden biçimlendirilmesi,
Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,
Mimarlık öğrencilerinin kentin kamusal alanlarına ilişkin fikir üretmesinin teşvik edilmesi
Kentin tüm aktörlerinin kente yönelik oluşturulacak fikri projelerde ortak katılımının sağlanması
Mekânların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama olan etkilerinin açığa çıkartılması

Madde 2 – Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş
Kent Düşleri ProjeFikir Yarışmaları kapsamında “EGO Hangarları ve Alanı Değerlendirme Projesi” Ulusal Fikir Yarışması, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenmektedir.

Madde 3 – Yarışmanın Türü Ve Kategorileri
Yarışma iki ayrı kategoride (lisans ve lisansüstü), ulusal, serbest ve tek kademeli olarak düzenlenmiştir.

Madde 4 – Yarışmaya Katılma Esasları
Yarışma Türkiye’de ve KKTC’de mimarlık öğrenimi gören tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya bir ekip halinde girilmesi durumunda ekip içinde mimarlık lisans ya da yüksek lisans öğrencisinin bulunması gerekir. Ekip içinde Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu mimarlık öğrencileri de yer alabilir.

Yarışmaya katılım için yarışmanın ilan edildiği Nisan 2011 tarihinde üniversitelerin mimarlık bölümlerinde öğrenci olmak esastır. Ancak, Nisan 2011’den sonra mezun olan katılımcıların, bu tarihten sonra mezun olduklarını gösteren bir belge ile başvurmaları gerekmektedir.

Alanın değerlendirilebilmesi için öğrencilerin katılımı ile yer görme ve inceleme gezisi gerçekleştirilecektir.

Madde 5 – Yarışmaya Kayıt İşlemleri
Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.
Kayıt başvuruları için aşağıdaki bilgi ve belgeler sağlanması gerekmektedir:

Kayıt yaptıran yarışmacı adayının adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi veya yarışmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, ekip liderinin adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi
Kayıt yaptıran mimarlık lisans ve lisansüstü öğrencileri için, okullarından alınacak öğrenci olduklarına ilişkin belge
Kayıt yaptıran mimarlık ve TMMOB’ye bağlı diğer meslek dallarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördükleri bölgede faaliyet gösteren TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odalarına “öğrenci üyelik” için başvurduklarını gösteren başvuru belgesi, yüksek lisans öğrencilerinin ise ilgili meslek odalarına üye olduklarını belirten belge istenecektir. KKTC’de öğrenim gören mühendislik ve mimarlık öğrencileri ile Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için öğrenci üyelik koşulları aranmaz.
Yarışmaya farklı disiplinlerde öğrenim gören öğrencilerden oluşan bir ekiple katılım durumunda, ekip içerisinde Mimarlar Odası öğrenci üyeliğine başvuruda bulunmuş mimarlık öğrencisi ya da Oda’ya üye yüksek lisans öğrencisi olması gerekmektedir. Yarışmaya katılan ekibin içerisindeki tüm üyelerin ayrı ayrı kayıt yaptırmış olması şartı aranmayacaktır. Proje tesliminde ekip olarak katıldıklarını kimlik zarfında belgeleyeceklerdir.
Kayıt için gereken belgeler tamamlanarak proje teslimi sırasında kimlik zarfı içinde raportörlüğe teslim edilecektir.
Yarışmaya kayıt işlemleri http://ego.mimarlarodasiankara.org üzerinden yapılacaktır.
Yarışmaya ve yarışma kapsamında gerçekleşecek yer görme ve inceleme gezisine katılım için kayıt yaptırmak zorunludur.

Madde 6 – Yarışma Takvimi
Yarışmanın : 22 Nisan 2011
Yer görme gezisi son kayıt tarihi: 20 Mayıs 2011
Yer görme gezisi: 21 Mayıs 2011
Yarışmaya ilişkin soruların sorulması (en son tarih): 27 Mayıs 2011
Sorulan soruların tümünün cevaplarının ilanı: 3 Haziran 2011
Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne ulaşması veya teslimi için son tarih: 23 Eylül 2011 (saat 18.30’a kadar)
Değerlendirme konferansı : 30 Eylül 2011
Sonuçların açıklanması: 3 Ekim 2011
Kolokyum, ödül töreni, sergi: 13 Ekim 2011

a. Soru ve Cevaplar:
Yarışmacılar, yarışma ile ilgili soruları 27 Mayıs 2011 Cuma günü saat 18.30’a kadar ele geçecek şekilde posta, faks veya e-posta ile ‘KENT DÜŞLERİ 5 – Sorular’ başlığı altında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletebilirler.

Adres: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
Yenişehir/Ankara
Faks: 0 (312) 417 18 04
E-posta: ego@mimarlarodasiankara.org

Soruların cevapları en geç 3 Haziran 2011 tarihinde tüm yarışmacılara e-posta ve web sitesi aracılığı ile iletilecektir.

b. Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları:
Projelerin ve diğer belgelerin, CD-ROM ve kimlik zarflarının en geç 23 Eylül 2011 Cuma günü saat 18.30’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin aşağıdaki adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Projelerin ve diğer belgelerin, CD-ROM ve kimlik zarflarının postalandığı tarih temel alınacaktır. Posta yoluyla gelen tüm projelerin ve diğer belgelerin en geç 26 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 18.30’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin aşağıdaki adresine ulaşması gerekmektedir.
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA

Madde 7– Yarışmacılara Sağlanan Veriler
Yarışmacılar aşağıda yer alan verilere http://ego.mimarlarodasiankara.org sitesinden ulaşabileceklerdir.

Yarışma Şartnamesi
EGO Hangarları ve Çevresi Hali Hazır Planı
EGO Hangarları ve Çevresi Parselasyon Plan
EGO Hangarları ve Çevresi Hava Fotoğrafı
EGO Hangarları Taslak Rölöve Çizimleri
Fotoğraflar

Madde 8– Yarışmacılardan İstenenler
1. Sunum:
Yarışmaya gönderilen projeler dikey olarak kullanılabilecek en az bir adet 80cmx200 cm ebadında fotoğraf kağıdı üzeri folyo kaplama poster formatında olacaktır. 80×200 cm’de hazırlanacak posterlerin 2 adet A3 ebadındaki kağıda renkli baskısı da istenmektedir.
Yarışmacılar, posterle birlikte projelerinin öykülerini anlatan en az 400, en fazla 1000 kelimelik yazılı raporu da, hem basılı hem de elektronik kopya olarak teslim edecektir.
Sunuş biçimi yukarıdaki formata uygun olmak kaydıyla serbesttir ve ele alınan konuya göre yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
Sunuşların ölçeği serbesttir ve ele alınan konuya göre yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
Posterlerde fikirlerin yeterince yazılı açıklamayla desteklenmesi beklenmektedir.
Teslim edilen posterler ile birlikte, önerilerin yayına dönüştürülmesi durumunda kullanılmak üzere dijital formatta iki adet CD-ROM teslim edilecektir. Birinci CD-ROM’da posterler 80×200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve tiff dosya biçiminde olmalıdır. İkinci CD-ROM’da ise posterler yine 80×200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve katmanları birleştirilmemiş haliyle (layerli olarak) bulunmalıdır. Posterde kullanılan yazılı belgeler ise Word dosyası formatında da teslim edilmelidir.

2. Kimlik Zarfı:
Yarışmacılar; projenin teslim edildiği ambalajın içine, proje ile aynı rumuzu taşıyan, kategorisi (lisans ve yüksek lisans) belirtilmiş ve üzerinde “Kent Düşleri 5 EGO Hangarları ve Alanı Değerlendirme Ulusal Proje Fikir Yarışması Projesi Kimlik Zarfı” yazılı ve içini göstermeyen bir kimlik zarfı koyacaklardır.•Yarışmacının ve ekip olarak katılım halinde tüm ekip elemanlarının tam ve açık kimlikleri ve yazışma adresleri telefon ve faks numaraları ve e-posta adresleri iki kopya olarak düz bir kağıda yazılacak, bunlar kimlik zarfının içine konulacaktır. Buna ek olarak zarfa yarışmaya katılım için gerekli olan diğer belgeler (bkz: Madde 5) konulacak ve zarf kapatılacaktır.

Yarışmanın gizlilik koşulu kalktıktan sonra, yarışmaya katılan bütün projelerin sergilenmesi amaçlandığından, kimlik zarflarının üzerine, isteğe göre AÇILABİLİR veya AÇILAMAZ diye yazılacaktır.

AÇILABİLİR kaydı taşıyan zarflar; jüri tarafından açılıp, kimlikleri açıklanacak ve bu işlemler tutanakla belirlenecektir.

3. Ambalaj:
Proje, CD-ROM ve kimlik zarfı tek ambalaj içine konacak, ambalaj üzerine proje ile aynı rumuz ve kategori kodu (lisans için S, yüksek lisans için A) ile birlikte,
“Kent Düşleri 5 EGO Hangarları ve Alanı Değerlendirme” Ulusal Proje Fikir Yarışması
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA” adresi yazılacaktır.

4. Yarışma Dışı Bırakılma:
Aşağıda belirtilen durumlarda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla proje yarışmadan çıkarılır.
a. Projenin, CD-ROM’un, ambalajın kimlik zarfının veya raporun herhangi bir yerinde yarışma projesinin sahibini belirten işaret bulunması
b. Kimlik zarfının veya içeriğinin eksik veya yanlış olması
c. Rumuz veya kategoride eksiklik veya yanlışlık yapılması

Madde 9– Gizlilik
Yarışmanın tüm aşamalarında katılanların kimliği, gerek projelerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.
•Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (projeler, kimlik zarfı, CD- ROM, proje ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
•Lisans öğrencileri kategorisi (S), yüksek lisans öğrencilerinin kategorisi (A) olarak belirtilecektir.
•Her paftada ait olduğu kategorinin kodu ve bir de RUMUZ olacaktır. Rumuz, 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak ve teslim edilen bütün belgelerin (her paftanın, CD-ROM’un, kimlik zarflarının, ambalajın) sol üst köşesine yazılacaktır.
•Proje ile birlikte bir adet KİMLİK ZARFI teslim edilecektir.
•Projelerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri, projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.

Madde 10 – Jüri
Danışman Jüri Üyeleri
A. Betül Uyar, Peyzaj Mimarı
Elvan Altan Ergut, Doç. Dr.,ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Emel Akın, Yrd. Doç. Dr.,Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Filiz Yenişehirlioğlu, Prof. Dr. Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Hazeli Akgöl, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu II. Başkanı

Asıl Jüri Üyeleri
Aslı Er Akan, Dr. Mimar, Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Giorgio Gasco, Dr. Mimar, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Gönül Tavman, Y. Mimar, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Hilal Tuğba Örmecioğlu, Dr. Mimar, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü
Kıvanç Kılınç, Dr. Mimar, Okan Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Maya Arıkanlı Özdemir, İşletme Mühendisi, İktisatçı
Ünal Kara, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri
Işık Uçman Kılcıoğlu, Mimar
Esin Soydemir, Mimar
Gözde Karagöz, Y.Mimar
Fatma Gül Öztürk, Dr. Mimar, Çankaya Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

(Jüri en az 5 üye ile çalışmalarını tamamlar. Herhangi bir nedenle üye sayısının 5’in altına düşmesi durumunda sırayla yedek jüri üyelerinden sırasıyla çağrılarak tamamlanır.)

Raportörler
Esin Bölükbaş, Mimar
Ayça Emre, Mimar
Gül Ataç, Sanat Tarihçisi

Madde 11 – Ödüller
Jüri tarafından 2 kategoride ayrı ayrı aşağıdaki ödüller verilecektir:

Tüm projeler arasından seçilecek üç projeden
1.Ödül 7000 TL
2.Ödül 6000 TL
3.Ödül 5000 TL

Yarışmaya katılan herkese TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yayınlarından oluşan bir set verilecektir.

Madde 12- Ego Hangarları ve Alanı Yer Görme Ve İnceleme Gezisi
Yarışmaya ve geziye kayıt yaptıran yarışmacıların katılacağı EGO Hangarları ve Alanı yer görme ve inceleme gezisinin kesinleşen programı yarışmacılara daha sonra iletilecektir.

Madde 13- Değerlendirme Konferansı, Sonuçların Açıklanması, Kolokyum ve Ödül Töreni
Jüri tarafından her kategoride belli sayıda proje değerlendirme konferansına kalacak ve sunuşlu olarak gerçekleştirilecektir. Sunuşlar herkese açık ortamda gerçekleştirilecek son değerlendirme jüri tarafından yapılacaktır.
Kent Düşleri 5- EGO Hangarları ve Alanı Değerlendirme Projesi” Ulusal Fikir Yarışması’nın sonuçları 3 Ekim 2011 Pazartesi günü TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde düzenlenecek bir basın toplantısı ile açıklanacak ve kazananlar TMMOB Mimarlar odası Ankara Şubesi web sayfasında yayınlanacaktır.
Yarışmada kazanan projeler ve jüri tarafından sergilenmesi için belirlenen projeler 13- 20 Ekim 2011 tarihleri arasında sergilenecektir.
Kolokyum ise 13 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Ödüller kolokyumda verilecektir. Ödül kazanan ve yarışmaya katılan tüm projeler ve yarışmacılar ödül töreninde Ankara’da toplanacak ve sanal olarak tüm projeler web sayfası üzerinden yayınlanacaktır.•Sergi ve ödül töreni kamuoyuna mümkün olduğu kadar yaygın olarak duyurulacaktır.

Madde 14 – Telif Hakkı ve Projelerin Geri Verilmesi
Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak ancak yarışmayı düzenleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi, müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte yayınlama ve yayına dönüştürme hakkına sahip olacaktır.
Yarışmaya gönderilen projeler, katılımcılara geri verilmeyecektir.

Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.

Etiketler

Bir cevap yazın