Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması

Talas Belediyesi ve Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen "Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması"nın proje teslim tarihi 14 Eylül 2020.

YARIŞMANIN AMACI

“Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması’’ ile Talas Mevlana Mahallesi kentsel parkının tasarım potansiyelinin doğrultusunda güncel ve geleceğe yönelik kentsel yaşam kalitesinin artırılması ve kamusal kullanım senaryolarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Talas kentsel belleğinde önemli buluşma ve paylaşma potansiyeli olarak yer alan Mevlana Meydanı ve parkı içerisinde ve çeperinde bulunan farklı mekânsal işlevler ile birlikte bu alanda kamusal açık/yarı açık, kapalı mekânlar kurgulanması, erişim ve dolaşım ilişkilerinin düzenlenmesi, alanın barındırdığı imgelerin kentlinin bilincinde yer edinmesi, alternatif farklı yaşam ögelerinin zenginleştirilerek artırılmasına katkı sağlanması, sosyo-kültürel üretim ve paylaşım potansiyelinin geliştirilmesi, gece ve gündüz yaşamını destekleyen kullanım ögelerinin etkinleştirilmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, alanın güncel ve gelecekteki ihtiyaçlarına özgün, ekonomik, uygulanabilir, nitelikli mimari ve kentsel yaklaşımların; çağdaş, yenilikçi ve işlevsel çözümlerin öne çıkarılması, farklı sosyal katmanların bütüncül kullanımını dikkate alan, doğaya ve çevreye saygılı, insan ölçeğinde ve sürdürülebilir tasarım anlayışı hedefleyen projelerin belirlenmesi güzel sanatları teşvik eden meslek/ler ortamında etik değerlerin gelişmesi ve katılımcıların rekabet gücü kazanımlarına uygun ortamın sağlanması öncelikli olarak hedeflenmektedir.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Talas Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53. maddeleri kapsamında Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı kentsel tasarım fikir yarışmasıdır.

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Talas Mevlana Mahallesi’nde şartname ekinde sınırları belirtilen park ve meydan alanı, bu alan içerisinde yer alan kültürevi ve açık alanları, bilgievi, dini yapı ve hizmet birimleri (güvenlik, muhtarlık ve ıslak hacim grubu) bu alan ile etkileşimi olan yollar ve park alanına cephe veren konut işlevli çok katlı blokların zemininde günübirlik alışveriş (ticari) birimlerinin yüzeylerini (cephelerini) kapsamaktadır.

Çalışma alanını doğuda Turgut Özal, batıda Cemil Baba caddeleri, kuzey ve güneyde çok katlı nokta bloklar sınırlamaktadır.

Yarışma alanında kullanıcılarının memnuniyet düzeyini artıran, alanın bütünündeki ulaşım ve kullanım ilişkilerini pekiştiren, kentsel, çağdaş, güncel ve geleceğe yönelik mekân imgelerini güçlendiren; çevre, yaşam kalitesi ve kimliğine katkı sağlayan peyzaj önerileri ile yenilikçi öneriler tasarımının konusudur.

YARIŞMA ALANI VE ÇEVRESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Talas ilçesi 445.495 dekarlık yüzölçümü ile Kayseri ilinin güneydoğusunda bulunmakta olup; Kayseri kent merkezine 6 km uzaklıkta olan Erciyes Dağının eteğinde yer alır. Kuzeyde ve Batıda Melikgazi, kuzeydoğuda Bünyan ve güneyde Tomarza ilçeleri ile komşudur. Denizden yüksekliği ortalama 1100 metre olan Talas, 38°41’ kuzey enlemleriyle, 35°33’ doğu boylamları arasında yer alır.

Yarışmaya konu alan 1990’lı yıllar öncesinde plansız alan niteliğindedir. 1990’lı yılların sonuna kadar da alan çevresinde yapılaşma görülmemektedir. Talas’ın kentsel gelişimini yönlendiren plan çalışmaları 1959 yılında başlamaktadır. Söz konusu çalışma alanı 1991 yılında Talas İlçesi 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planında park alanı, lise alanı ve yol olarak; 1996 yılında ticaret alanı ve yol olarak; 2017 yılında yapılan ilave ve revizyon uygulama imar planında meydan ve park alanı olarak planlanmıştır. 1997 yılından itibaren uygulama imar planları doğrultusunda yapılaşmanın başladığı çalışma alanının bulunduğu Mevlana Mahallesinde, halen yapılaşmasını sürdürmektedir. Mevcut durum itibariyle yarışma alanı içerisinde kültür evi, açık mekânları, dini yapı ve buna bağlı olarak ıslak hacim yapısı çeperlerinde ise bahçesiz kütle nizamlı konut yapıları, ticaret fonksiyonları ve park alanı yer almaktadır.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum : Kayseri Talas Belediyesi
Adres : Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No:10 38280 TALAS/KAYSERİ
Telefon : 0 (352) 437 00 54 – 55, 437 15 00
Web Adresi: www.talas.bel.tr
E-posta: [email protected]

Yarışma İnternet Sitesi: www.yarismatalas.com
Yarışma e-posta: [email protected]
Banka Bilgisi: VAKIFBANK TALAS ŞUBESİ
Hesap Adı: TALAS BELEDİYESİ
IBAN: TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.

Yarışma TMMOB Mimarlar Odası üyelerinin katılımına açık olup, ekip olarak katılım durumunda ilgili disiplinlerin de (şehir plancı, peyzaj mimarı) ekipte bulunması jüri tarafından önerilmektedir. Ekip olarak katılanların, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekipten birini ekipbaşı olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranan hususlar;

 • Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliğinin yarışmanın türü ile ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezası olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
 • Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak;
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak;
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak;
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak;
 • Yarışmayı açan kurumda yarışmayla ilgili herhangi bir işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kayıt ettirmek. (Ekip olarak katılanlardan ekip başının bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma şartname ve eklerine yarışmanın web sitesi olan www.yarismatalas.com adresinden de ulaşılabilir.

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) idare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına ya da elden Talas Belediyesi tahsilat veznelerine isim bilgisiyle yatıracaklardır. Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine ([email protected]) göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri
Mustafa YALÇIN Talas Belediye Başkanı
Halil ÇEVİK Mimar, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı
İsmail GÜNGÖR Talas Belediye Başkan Yardımcısı
Etem MEZGİTLİ Talas Belediye Başkan Yardımcısı
Halil IŞIK Mimar, Talas Belediyesi Özel Kalem Müdürü

Asli Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Kemal DEMiR Mimar (Jüri Başkanı)
Doç. Dr. Deniz DOKGÖZ Mimar
Hakan EVKAYA Mimar
Doç. Dr. Evren ERDİN Şehir Plancısı
Arş. Gör. Özlem KEVSEROĞLU Peyzaj Mimarı

Yedek Jüri Üyeleri
Eda VELİBAŞOĞLU Mimar
Erman AĞMAZ Şehir Plancısı
Feyza KİRAZ Peyzaj Mimarı

Raportörler
Eda Nur AKŞEHİRLİOĞLU Mimar
Burcu İMAMOĞLU Mimar
Murtaza ER Mimar
Fatma Feyza Has BAK Şehir Plancısı

Raportör Yardımcıları
Esra AKÇADIRCI Makina Mühendisi
Funda Sena EĞİNKAYA Mimar
Ezgi ŞAHİN Mimar

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma İlanı: 06.07.2020
Soru Sormak İçin Son Gün: 23.07.2020
Yanıtların İlanı: 28.07.2020
Projelerin Son Teslim Tarihi: 14.09.2020
Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı Tarihi: 17.09.2020
Sonuçların İlanı: 21.09.2020
Sergi ve Açılış Tarihi: daha sonra duyurulacaktır
Kolokyum ve Ödül Töreni : daha sonra duyurulacaktır.

SORU VE CEVAPLAR

 • Yarışmacılar, sorularını en geç Yarışma takviminde belirtilen tarihte resmi yarışma e-posta adresine ([email protected]) göndereceklerdir. Soruların yanıtları yarışma takviminde belirtilen tarihte yarışmanın web adresinde (www.yarismatalas.com) yer alacak ve soru soran yarışmacılara e-posta ile gönderilecektir. Her soru için ilgili olduğu şartname madde numarası belirtilecektir. Sorulara verilen yanıtlar, yarışma dökümanı niteliğindedir.
 • Yarışmacılar tüm sorularını bilgisayarla yazılmış olarak ileteceklerdir.

TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

 • Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar, orijinal ebatlarında, 150 dpi çözünürlüğünde, .pdf veya .jpeg formatında hazırlanarak www.yarismatalas.com sitesi üzerinden proje teslimi linkine yüklenecektir.
 • Yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihi olan 14.09.2020 saat 17.00’ye kadar yarışma raportörlüğüne ulaşmayan (www.yarismatalas.com) dijital katılımlardan idare sorumlu değildir.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Eşdeğer Ödül: 25.000 TL
Eşdeğer Ödül: 25.000 TL
Eşdeğer Ödül: 25.000 TL
1.Mansiyon: 10.000 TL
2. Mansiyon: 10.000 TL
3.Mansiyon: 10.000TL
Satın Alma Ödülü: 10.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışma sonuçlarının ilanından sonra en geç 30 (otuz) gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

Şartname

Etiketler

Bir cevap yazın