Karabük Belediyesi Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

Yarışmanın Türü ve Şekli
Yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Karabük İli Merkez İlçe Yeşil mahalle, Atatürk bulvarı 50 pafta 80 ada 172 parseldir.

“Karabük Belediyesi Hizmet Binası” mimari projelerinin çevresinde yer alan yeşil alanların peyzaj projeleriyle birlikte elde edilme işi, Karabük Belediye Başkanlığı tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde “Serbest, Ulusal ve Tek Kademeli” olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin; yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak, Fikir yarışmalarına katılacaklarda meslek odası üyesi olma koşulu aranmayabilir. Güzel sanat eseri yarışmalarında jüri kararıyla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre yetkilendirilmiş meslek kuruluşlarına üye olunması koşulu aranabilir,
-Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
-Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
-Jüri çalışanlarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
-Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
-Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
-Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
-Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi
Yarışma 08.07.2005 günü başlayıp, 11.10.2005 günü saat 19.00’da sona erecektir.

Soru ve Cevaplar
Yarışmacılar, yarışmaya ilişkin sorularını 05.08.2005 günü saat 17.00’ye  kadar yarışma raportörlüğüne posta, e-posta veya faksla iletebilirler. Sorulacak sorular yarışma şartnamesi ve ekleriyle sınırlıdır. Bunun dışına çıkan sorular jüri tarafından yanıtlanmaz. Sorulara verilen yanıtlar 08.08.2005 gününe kadar soru soranın kimliği belirtilmeksizin yarışma şartnamesi alarak kaydını yaptıran tüm yarışmacılara yazılı olarak gönderilir.

Jüri Toplantı Günü
Jüri, değerlendirme çalışmaları için 22.10.2005 günü saat: 10.00’da toplanacaktır.

Sonuçların ilan edilmesi
Yarışmanın sonucu, Karabük Belediye Başkanlığı tarafından, günlük Resmi  Gazete ve günlük bir gazetede ilan edilecektir. Jüri raporu çoğaltılarak tüm yarışmacılara gönderilecektir.

Projelerin Sergilenme Günü ve Kolokyum
Yarışmaya katılan tüm projeler, sonucun ilanından sonra, 15 gün süre ile sergilenecek ve bu süre sonunda kolokyum yapılacaktır. Kolokyum günü, sonuçların ilan edildiği metinde duyurulacaktır

Danışman Jüri Üyeleri
Hüseyin Erer, Y.Orman Müh. Karabük Belediye Başkanı
Nedim Yılmaz, İnş.Müh. Karabük Belediyesi Bşk.Yrd.
Gönül Tavman, Y.Mimar (Gazi Üniv. Mim. Böl. Öğrt. Gör.)

Asli Jüri Üyeleri
Hasan Özbay, (Jüri Başkanı) Y.Mimar
Feyza Çinicioğlu, Dr.İnş.Y. Müh.
Mürşit Günday, Mimar
Hayri Anamurluoğlu, Mimar
Mehmet Murat Uluğ, Dr.Y. Mimar

Yedek Juri Üyeleri
Esin Boyacıoğlu, Dr.Y. Mimar
Sadık Öztoprak, İnş.Müh.
Osman Gazi İlhan, Mimar

Raportörler
Nihat Aykol (Raportör), Karabük Belediyesi İmar Md. İnşaat Müh.
H. Tahsin Yakut (Raportör), Karabük Belediyesi Yeni Yerleşimler Md. Harita Müh.
Reyhan Çelik (Rap. Yrd.), Karabük Belediyesi Şehir Plancısı
R.Ali Ergeldi (Rap. Yrd.), Karabük Belediyesi Mimar

Verilecek Ödüllerin Tutarı
1.Ödüle net : 25 000 YTL
2.Ödüle net : 20 000 YTL
3.Ödüle net : 15 000 YTL

1.Mansiyona net : 8 000 YTL
2.Mansiyona net : 8 000 YTL
3.Mansiyona net : 8 000 YTL

Satınalma, toplam 16 000 YTL olup sayısı jüri tarafından belirlenecektir.

Ödüllerin Ödenme Şekli
Yukarıda belirtilen ödül ne mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri, yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Nereden ve Nasıl Temin Edileceği, Satın alma Bedeli
Yarışma şartnamesi ve ekleri ( İhtiyaç Programı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı, plan notları, imar durumu ve bilgileri, Plankote, Yarışma Alanına Ait Fotoğraflar, Meteorolojik Bilgi, Jeolojik Yapı ve Zemin Durumu Bilgisi) Karabük Belediye Başkanlığı Kemal Güneş caddesi Belediye Sarayı -78200 KARABÜK adresinden 50 YTL bedel karşılığı temin edilebilir. Şartname bedeli Vakıflar Bankası Karabük Şubesi 2003546 nolu hesaba yatırıldığı takdirde yarışmacılara posta ile gönderilecektir.

Yer Görme
Yarışmada Yer Görme Belgesi alma zorunluluğu yoktur. Yarışma Şartnamesi, www.karabuk.bel.tr adresinden görülebilir.

Anlaşmazlıkların Çözümü
Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına dek geçen sürede Belediye ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar jüri hakemliğinde çözümlenecektir. Diğer anlaşmazlıklar Karabük Mahkemelerinde çözümlenecektir

Yarışmada ödül kazanan Projeler
Karabük Belediyesi Hizmet Binası Uygulama Projeleri ve Mesleki Kontrollük Hizmetlerini, birinciliği kazanan proje sahibine yönetmelik çerçevesinde (yönetmelik madde 42) yaptırılacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın