İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması

İzmir Şehirlerarası Otogar alanının bir ana transfer merkezi olarak yeniden tasarlanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması” düzenleniyor. Yarışmaya, elden proje teslimi için son tarih 28 Nisan.

Yarışma Hakkında

İzmir, tarih boyunca limanı ve ticari canlılığı ile ulaştırma ve lojistik için önemli merkezlerden biri olmuştur. Bölgesinin merkezi olan kent ülkenin ve Doğu Akdeniz’in önemli liman kentlerinden biri olarak sanayide ve gelişmiş hizmet endüstrilerindeki ivmesi ile son yıllarda yeniden çekim merkezi olmaya başlamıştır.

İstanbul-İzmir, Ankara-İzmir, Çanakkale-İzmir ve İzmir-Aydın Otoyolları ile bölgesel ve ulusal ölçekte güçlü bağlantılara sahip olan İzmir, karayolu ulaşımı açısından hem bir varış noktası hem de geçiş bölgesi olarak önemli konumdadır. Bu bağlamda kente gelen otoyolların kesişim noktasında bulunan ve 1998 yılından beri yirmi beş yıla yakın bir süredir İzmir’e ve bölgeye hizmet vermekte olan mevcut otogar; kentin hem fiziksel hem de nüfus olarak büyümesi, ulaşım araçları ve teknolojilerinin gelişmesi, yolcu ve kentli ihtiyaçlarının artması gibi sebeplerle değişen yönetmelik gerekliliklerine karşılık veremez hale gelmiştir.

Mevcut otogarın konumu itibariyle güçlü otoyol bağlantıları üzerinde olması, trafik açısından önemli yük getirmeden kenti ülke ile doğrudan bağlayabilmesi, bunun yanında 2023 yılında tamamlanması öngörülen ve proje çalışmaları ve inşaatı hükümet ve ilgili bakanlık tarafından yapılacak hafif raylı sistem ve Ankara-İzmir YHT hattı üzerinde bulunması proje alanının güncel durumda ve gelecekte önemli bir kentsel ulaşım odağı olma konumunu desteklemektedir.

Bu gerekçelerle mevcut otogar alanının bir ana transfer merkezi olarak yeniden tasarlanması kararı alınmıştır.

Yarışmanın Amacı

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım alanında, ihtiyaç programı çerçevesinde ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma; serbest, ulusal ve iki kademeli mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışmanın yeri; İzmir İli’nin doğusunda, çevre yoluna bağlantısı bulunan, Bornova İlçesi, Karaoğlan Mahallesi, 11000 ada 3 parsele kayıtlı olan 145.342,53 m² büyüklüğünde, hali hazırda İzmir Şehirlerarası Otogarı olarak kullanılan alandır. Yarışmanın konusu; İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi mimari projesinin elde edilmesidir.

İzmir Ulaşım Ana Planı (UPI 2030) ile belirlenen kapsamda hizmet verecek olan otogar işlevinin, birçok ulaşım türünün kesişim noktasında olduğu göz önünde bulundurularak Ana Transfer Merkezi olarak ele alınması öngörülmektedir. Mevcut durumda herhangi bir raylı sistem bağlantısı bulunmayan alanın; projelendirilen hafif raylı sistem ve YHT hatları ile bu açıdan güçlendirilmesi planlanmaktadır.

Ana Transfer Merkezi olarak tanımlanan alanlar, çoğunlukla yüksek yoğunluklu kullanılan ulaşım türlerinin duraklarını içerdiği için transfer işlevinin yanında karma işlevler olarak tanımlanan sosyal, ticari ve kamusal bir grup hizmetleri de içerisinde barındıran alanlardır.

Bu tür transfer merkezleri incelendiğinde genel karakterleri;

● Ana toplu taşıma hatları üzerinde yer alması,
● Farklı toplu taşıma türlerinin kesiştiği ve entegrasyonunun sağlandığı bir düğüm noktasında bulunması,
● Kentsel kullanım alanları ile etkileşim içinde bulunması ve bu alanları dönüştürme potansiyeline sahip olması,
● Merkezi niteliklere sahip ticaret ve hizmet fonksiyon yoğunluğunun yüksek olmasıdır.

Belirtilen bu nitelikler göz önüne alındığında bir ana transfer merkezinin tasarımı bu yarışmanın konusudur.

Yarışmacılardan Beklentiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevreci ulaşım alanında son yıllarda çeşitli Avrupa Birliği çerçevelerinin bir parçası olan çözümleri uygulamayı taahhüt etmektedir. Örneğin, 2015 yılında dâhil olduğu Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kapsamında hazırladığı Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’na göre 2020 yılına kadar kentteki karbondioksit salımının %20 azaltılması hedeflenmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Ana Planı kapsamında ulaşımda yenilikçi çözümler geliştirmek ve transfer istasyonlarının kentli yaşamının bir parçası olan ve sonrasında yaygınlaştırılabilecek bir model oluşturmak istemektedir. Yarışmacılardan “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik” ana başlığında toplanabilecek bu yaklaşımın getirdiği çoklu ulaşım senaryolarının aktif yaşam tarzını teşvik edecek biçimde ele alınması beklenmektedir. Çoklu ulaşım seçeneklerinin (yaya-bisiklet-otobüs-raylı sistemler) Ana Transfer Merkezinin sunacağı farklı kamusal işlevlerle bütünleştirilmesi önemlidir.

Bu bağlamda yarışmacılardan;

● Toplu taşıma, bisiklet ve engelsiz yaya erişimine uygun bir şekilde çözümlenmiş, farklı ulaşım türleri ile bütünleşmeyi sağlayan,
● Yarışma alanı ve art alanındaki bölgelere aktif ulaşımı destekleyen, kolay erişilebilen, güvenli ve konforlu çözümler getiren,
● Farklı işlevler ile yakın çevresine hizmet edip, etkileşim halinde olan,
● Yapım ve işletme konularında enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojileri dikkate alarak, sürdürülebilir yapı tasarım yaklaşımlarını benimseyen,
● Yaşam ve mekân kalitesi geliştirilmiş, aktif bir odak olarak kent yaşantısına katılacak bir ana transfer merkezi tasarlaması beklenmektedir.

İdarenin Adı ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum : İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Adres : İzmir Büyükşehir Belediyesi – Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü Kat 6, Oda No:6 23, 35250, Konak / İzmir
Telefon : 0 (232) 293 35 31 – Murat ÖZYILMAZ
0 (232) 293 90 45 – İbrahim KIZMAZ
0 (232) 293 35 29 – Didem YAYGEL
0 (232) 293 32 85 – Tufan TEMEL
0 (232) 293 91 79 – Zeynep BİLGİLİ
E-posta: [email protected]
Web: anatransfermerkeziyarisma.izmir.bel.tr

Banka Hesap Bilgileri : Vakıflar Bankası İzmir Şubesi
00158007292289040 numaralı bankomat cari hesabı
IBAN: TR64 0001 5001 5800 7292 2890 40

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur:

● TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
● Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
● Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
● Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
● Şartname alıp isim, soyisim, T.C. Kimlik No, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne 28 Nisan 2020 saat 17:00’a kadar kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)
● Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
● Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
● 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmanın ikinci kademesine yalnız birinci kademede seçilmiş olan projelerin sahipleri katılabilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (YüzTürk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma bedeli “İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile alıcı kısmına “İzmir Büyükşehir Belediyesi” yazılarak idareye ait banka hesabına yatırılacaktır.

Dekont, isim, TC Kimlik no ve iletişim bilgileri ile birlikte [email protected] adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.

İdare ile yapılacak tüm yazışma ve iletişimin (Banka dekontu, kargo fişi, e-posta vb. gibi); ekip içinden seçilecek bir kişi tarafından yapılması gerekmektedir.

Yarışmaya kayıt için son tarih “1.kademe Proje Teslim” tarihidir.

Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Jüri üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri

● Buğra GÖKÇE – Şehir Plancısı – İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
● Eser ATAK – Şehir Plancısı – İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd.
● Koray VELİBEYOĞLU – Şehir Plancısı
● Halil İbrahim ALPASLAN – Mimar
● Mert YAYGEL – Mimar- İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı

Asli Jüri Üyeleri

● Tülin HADİ – Mimar (Jüri başkanı)
● Haluk GERÇEK – İnşaat Yük. Müh.
● Dürrin SÜER – Mimar
● Mehmet Murat ULUĞ – Mimar
● Boğaçhan DÜNDARALP – Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

● Ahenk YILMAZ – Mimar
● Ebru TÜRKDAMAR – Mimar
● Cemal YILDIZ – İnşaat Müh.

Raportör

● Ayşe Didem YAYGEL – Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi- Projeler Şube Müdürlüğü
● İbrahim KIZMAZ – Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi- Projeler Şube Müdürlüğü
● Murat ÖZYILMAZ – Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi- Projeler Şube Müdürlüğü

Raportör Yardımcıları

● Zeynep BİLGİLİ – Ekonomist – İzmir Büyükşehir Belediyesi- Projeler Şube Müdürlüğü
● Tufan TEMEL – V.H.K.İ . – İzmir Büyükşehir Belediyesi- Projeler Şube Müdürlüğü

Yer Görme

Yer görme zorunlu değildir. Ancak yer görülmesi tavsiye edilmektedir.

Yarışma Takvimi*

*18 Mart 2020’de güncellenmiştir.

● Yarışmanın ilanı: 28 Şubat 2020
● Son soru sorma tarihi: 12 Mart 2020
● Soruların yanıtlarının ilanı: 18 Mart 2020
● Son Şartname alma tarihi: 23 Haziran 2020 saat 17:00
● 1. Kademe Proje elden teslimi: 26 Haziran 2020
● 1. Kademe Kargo ile teslim alımı için son tarih: 26 Haziran 2020
● 1. Kademe Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 1 Temmuz 2020

Birinci aşamanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.

● 2. Kademe Proje elden teslimi veya kargoya verilme tarih ve saati 25 Ağustos 2020 saat 17:00
● 2. Kademe Kargo ile teslim alımı için son tarihi 28 Ağustos 2020
● 2. Kademe Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi 1 Eylül 2020
● Kolokyum ve Ödül Töreni : Sonuçların ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

Ödüller ve Ödeme Şekli

Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen sekiz (8) adet proje İkinci Kademe için değerlendirmeye alınacaktır.

İkinci Kademede ise; jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

● 1. Ödül : 150.000 TL
● 2. Ödül : 130.000 TL
● 3. Ödül : 100.000 TL
● 1. Mansiyon : 60.000 TL
● 2. Mansiyon : 60.000 TL
● 3. Mansiyon : 60.000 TL
● 4. Mansiyon : 60.000 TL
● 5. Mansiyon : 60.000 TL

Birinci kademenin sonuçlanmasının ardından ödüllerin 20.000TL tutarındaki kısımları ikinci kademeye seçilen proje müelliflerine ödenecektir. (8×20.000=160.000TL) TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satınalma ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır. Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti yapıldıktan sonra yarışmacılara en geç 60 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

ŞARTNAME

Etiketler

Bir cevap yazın