“İstanbul’u düşlemek / Imagining İstanbul” Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması

İKSV ve Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen yarışmanın teslim tarihi 31 Ekim 2014.

Yarışmanın Konusu

“Bir ‘Palimpsest’ KENT OLARAK İSTANBUL’DA GELECEK ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL” ana teması çerçevesinde düzenlenen ‘İstanbul’u Düşlemek’ fikir yarışmasında, katılımcılardan İstanbul’un “geçmişi ve bugününe” dair yapacakları sorgulamalar/yeniden yorumlamalar aracılığıyla alternatif gelecek senaryoları üretmeleri ve bu senaryoları mekânsallaştırmaları beklenmektedir. Homeros’tan Platon’a, Thomas More’dan 20. yüzyılın güçlü ütopist vizyon sahibi denemelerine kadar peşinden koşulan gelecek öngörüleri bir taraftan hali hazır duruma karşı eleştirel bir tavır geliştirirken, bir taraftan da bu durumdan öğrenir. Mevcut olanın sürekliliğini reddeden ve alternatif geleceklerin peşinde koşan bu öngörüler, zaman ve mekânın devingenliği içinde değişen koşullara bağlı olarak kendi manifestolarını üretmişlerdir. Bugünün dünyasında ise, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin, değişen gündelik yaşam pratiklerinin ve sınırları muğlaklaşan ikili karşıtlıkların –içerisi-dışarısı, kamusal-özel, oyun-gerçek, derinlik-yüzey, vb.– ve rollerin neredeyse her gün yeniden tanımladığı kentsel mekân için gelecek senaryoları üretmek, hiç olmadığı kadar önem kazanıyor. Daniel Libeskind’in belirttiği üzere “kentlerin yüzyılı olan 21. yüzyılda ve küresel bir dünyada geleceğin kentleri bir fantezi değil, bir gerçeklik olacak. Kentler daha yoğun mekânlar oldukça ve modern yaşamın karmaşıklığı onların her bir yapısını dönüştürdükçe geleceğin keşfi ve araştırması, bir lüks olmaktan çıkarak bir gereklilik haline gelecek.”

Bu gerekliliğin bilinciyle, devingen biçimde dönüşen kentlerle birlikte, kent kullanıcıları, gündelik hayat pratikleri ve kentsel yaşam biçimlerinin de değişimi/dönüşümü, bu yaşam biçimlerini barındıran kentsel mekânları ve bunların İstanbul’daki mekânsal karşılıklarını tartışmaya açmak, yarışmanın temel beklentisidir.

Yarışma Türü

Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin katılımına açık, tek aşamalı, ulusal bir öğrenci fikir yarışmasıdır.

Yarışmanın Değerlendirilmesi

Yarışmanın temel amacı; kentsel mekân ve kentsel yaşamın gelecek biçimlerineodaklanmaktır. Bu bağlamda katılımcıların, kentsel mekâna dair öngördükleri gelecek senaryolarını somutlaştıran, sürdürülebilir, yenilikçi ve eleştirel mesafeden bakan öneriler geliştirmeleri ve tasarım fikri olarak sunmaları önemlidir. Öngörülen gelecek senaryosunun kavramsal içeriği ile senaryo doğrultusunda geliştirilen öneri arasındaki ilişki yarışmanın temel kaygısıdır.

Proje Alanı ve Ölçeği

Katılımcıların İstanbul içinde kendi belirledikleri mekân/yer/sorun alanı üzerine öneri proje geliştirmeleri ve öneri projelerinin ölçek ve program ile ilgili kararlarına bir tasarım unsuru olarak yaklaşmaları beklenmektedir. Bu anlamda, her türlü farklı ifade aracının kullanımı serbesttir. 

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 25 Temmuz 2014
Soru – Cevap Süresi Sonu: 1 Eylül 2014
Cevapların Yayınlanması: 8 Eylül 2014
Yarışmaya Kayıt süresi sonu: 20 Eylül 2014
Çalışmaların Teslimi: 31 Ekim 2014
Sonuçların İlanı: 7 Kasım 2014
Sergi: 7 Kasım – 14 Aralık 2014
Kültür ve Mekân Sempozyumu 4 (Kolokyum, Ödül töreni): 5 Aralık 2014

Katılım Koşulları

Ana tema ile ilişkili olarak, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinden Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin yarışmaya katılabilir. Yarışmaya katılacak adayların 15 Eylül 2014 tarihine kadar buradaki çevrimiçi formu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. 

Katılım ücreti 40 TL’dir. Şartnameye etkinliğin web sitesinden (iapscsbe.maltepe.edu.tr, iksvakademi-iapscsbe.tumblr.com) ve kolokyum.com adresinden ulaşılabilir.

Ücret, T.C Maltepe Üniversitesi – İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi TR570006400000112650090005 IBAN Numaralı hesaba yatırılacaktır.

Açıklama kısmına IKSV IAPS-CSBE Etkinlikleri-Yarışım katılım ücreti yazılmalı, ayrıca Ad- oyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Gönderilen her bir proje için 40 TL yatırıldığına dair makbuz veya yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.) teslim sırasında yarışma raportörlüğüne elden teslim edilecektir. Posta ile gönderilen projelerde bu makbuz/belge kimlik zarfı içinde verilebilir.

Jüri Üyeleri

Ali Dur, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Dimitra Fygka, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Nurbin Paker Kahvecioğlu, İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Hülya Turgut, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Ertuğ Uçar, Teğet Mimarlık

Yarışma Raportörleri
Emel Cantürk, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Bürkan Emre, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
Belis Öztürk, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

Ödül

Kazananlara 2000TL değerinde 5 eşit ödül ve jürinin uygun görmesi halinde seçilen çalışmalara Jüri Özel Ödülü verilecektir.

İstenilenler ve Teslim Formatı

Proje Paftaları: En fazla 4 adet A1 (59, 4cm. X 84,1cm.) boyutunda sert zeminli (kalın karton veya fotoblok) pano üzerinde sunulacaktır. Bu pano(lar), dikey şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır.

Proje Tanımı: A4 (21cm. X 29,7cm.) boyutunda en fazla 2 sayfa olmak üzere projenin içeriğini anlatacak metin, anlatım şemalarıyla desteklenecektir.

CD: Tüm proje paftalarının jpg, tiff ve pdf formatları ile proje tanımının Word ve pdf formatındaki kopyaları basılmak üzere proje sahibinin ad, soyad ve kimlik kodu yazan bir CD/DVD, A4 boyutundaki “kimlik zarfı”nın içerisinde teslim edilecektir. 

Kimlik Zarfı: Kimlik zarfı projeye ait her bir panoda da yer alan ve beş rakamdan oluşan kimlik kodunun sağ üst köşesinde yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen A4 formatında bir zarf olmalıdır.

Etiketler

Bir cevap yazın