İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması

T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda yarışmanın teslim tarihi 15 Haziran 2020 olmuştur.

YARIŞMANIN AMACI

“İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması”nın amacı, yarışma alanındaki güncel ihtiyaçlar, beklentiler ve imkanlar doğrultusunda, ekolojik, özgün ve nitelikli çevresel yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümler öneren; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan, proje ve müelliflerin belirlenmesidir. Bu kapsamda yarışmanın ana hedefi, güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanmasıdır.

Marmara Denizi, Haliç ve Boğaz, sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerleri ile dünyanın en özellikli kentlerinden biri olan İstanbul’un kimliğini belirleyen doğal su kaynaklarıdır. Haliç, İstanbul’un yapısal coğrafyasında sosyal, kültürel ve fiziki anlamda çok önemli bir oluşumdur.

İlk çağlardan başlayan, Roma Dönemi ve Bizans Dönemi ile gelişen, Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşan çok zengin ve değerli bir geçmişe sahip olan Haliç, bulundurduğu anıtsal mimari yapılar ve geleneksel doku ile İstanbul şehri için çok önemli bir tarihi merkez durumundadır. Marmara Denizi’nin kara parçasına girmesiyle oluşan Haliç (Altın Boynuz), hem jeolojik yapısı sebebiyle hem de coğrafi konumu itibariyle tarih boyunca önemli bir kentsel yerleşim yeri olmuştur. 1900’lü yıllardan sonra sanayi faaliyetinin Haliç’te yer almasıyla beraber yapılaşma formu değişen ve sanayi atıkları yüzünden kirlenmeye başlayan Haliç, 1980’li yıllarda alınan kararla sanayi alanlarından temizlenmeye başlanmıştır. Bugün, ticaret, kamu hizmetleri, eğitim hizmetlerinin ve rekreasyon alanlarının yoğun olarak bulunduğu Haliç coğrafi mekânı, sahip olduğu tarihi, arkeolojik, kültürel ve doğal değerleri nedeniyle önemli bir turizm potansiyeli barındırmaktadır.

Çeşitli müdahaleler sonunda, kentlinin Haliç kıyılarıyla temasının kesilmiş olması, Haliç kıyı park projelerinde yaya sirkülasyon devamlılığın olmaması, yeni inşa edilen Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile açık ve yeşil alanların daralması, İstanbul’un imaj öğeleri bakımından en zengin bölgelerinden biri olan Haliç Bölgesi’nin tanımsız rekreasyon alanlarıyla yeşil alan sisteminin kimliksizleştirilmesi, alanın başlıca sorunlarını oluşturmaktadır. Bir yandan bu sorunları gidermek üzere çözümler geliştirirken, diğer yandan yarışma alanının hem İstanbul kent bütünündeki, hem de İstanbul yeşil alan sistemi içerisinde bir omurga oluşturan rekreasyon alanları içindeki yeri dikkate alınarak bütüncül şekilde ele alınması büyük önem taşımaktadır.

Yarışma sonucunda Haliç kıyıları ve etkileşim alanı, İstanbul’un yeşil alan stratejilerine katkı sağlayan, mavi yeşil altyapı sistemleri ile ilişkilendirilmiş, sürdürülebilir, sağlıklı yeşil alanlar tasarlanarak; kültür, sanat, rekreasyon ve turizm faaliyetleri ile zenginleştirilen, kullanıcılar için nitelikli rekreasyon deneyimleri sunması amacıyla çekim merkezi oluşturulması hedeflenmektedir.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; ön seçimli ulusal, ortakçıl yarışmadır.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Yarışma konusu alan; İstanbul İli, Fatih, Eyüpsultan ve Beyoğlu ilçelerini kapsayan Galata Köprüsü ile Alibeyköy Cep Otogarı arasında kalan ve 3135000 m 2 olarak belirlenen Haliç kıyı bandıdır. (Ek-2: Alan sınırını gösteren harita) Haliç adaları çalışmaya konu değildir. Yarışma alanı, 7 bölge olarak çalışılacaktır.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum: İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
Adres: İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası, Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No : 1 34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İSTANBUL
E-posta: [email protected]
Web: yesil.istanbul/halic

YARIŞMA AŞAMASINDA İSTENECEKLER

 • Yarışmacının tercih edeceği ölçeklerde kavramsal şemalar;
 • 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/200, 1/100, 1/50 ölçeklerde çeşitli çizimler istenecektir. Her alan için şartnamede belirtilecektir.
 • Maket istenmeyecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Ön seçim şartnamesinin ilanı: 20 Ocak 2020, Pazartesi
 • Ön seçime başvuru için son tarih: 13 Şubat 2020, Perşembe
 • Ön seçim sonuçlarının ve yarışmanın ilanı: 17 Şubat 2020, Pazartesi
 • Yer görme gezisi: 20 Şubat 2020, Perşembe
 • Soru sormak için son tarih: 5 Mart 2020, Perşembe
 • Cevapların ilanı: 9 Mart 2020, Pazartesi
 • Projelerin son teslim tarihi: 15 Haziran 2020, Pazartesi
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 30 Haziran 2020, Salı
 • Kolokyum: 11 Temmuz 2020, Cumartesi

YER GÖRME

Yer görmek zorunludur. Yer görme gezisine müelliflerden birinin katılması gereklidir.

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

Danışman Jüri Üyeleri

 • Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Yasin Çağatay Seçkin, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı
 • Pelin Alpkökin, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı
 • Gökçer Okumuş, Şehir plancısı ve Mimar
 • Ömer Yılmaz, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Ayşen Ciravoğlu, Mimar
 • Zekai Görgülü, Mimar ve Şehir Plancısı (Jüri Başkanı)
 • Tülin Hadi, Mimar
 • Aygen Kalkavan, Peyzaj Mimarı
 • Ahmet Mucip Ürger, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

 • Tolga Akbulut, Mimar
 • Nilüfer Kart Aktaş, Peyzaj Mimarı
 • Tarık Yaşar, Peyzaj Mimarı

Raportörler

 • Başak Çelik, Mimar
 • Kübra Elif Durgun, Mimar
 • Şule Sarıkaya, Peyzaj Mimarı

Raportör Yardımcıları

 • Racibe Çetinkaya, Şehir Plancısı
 • Ece Yurtaçan, Mimar

ÖN SEÇİME BAŞVURU İÇİN SON TARİH

Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç yarışma takviminde belirtilen “Ön Seçime Başvuru için Son Tarih” olarak belirtilen günde, saat 17:00’ye kadar idarenin adresine ulaşmış olmalıdır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden yarışmayı açan idare sorumlu değildir.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

7 alanın her birisi için aşağıdaki ödüller ayrı ayrı verilecektir.

 • 1. Ödül: 50.000 TL
 • 2. Ödül: 30.000 TL
 • 3. Ödül: 20.000 TL
 • 1. Mansiyon 15.000 TL
 • 2. Mansiyon 15.000 TL
 • 3. Mansiyon 15.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

ÖN SEÇİME BAŞVURACAKLARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan başvurular jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmadan çıkarılır:

 • Kimlik zarfı bulunmayan başvurular.

Ön seçim şartnamesinin “Ön Seçime Katılacaklarda Aranacak Koşullar” başlığında tanımlanan gereklilikleri sağlamayan başvurular.

2. ÖN SEÇİM KOŞULLARI

ÖN SEÇİME KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR

 • TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası veya TMMOB Şehir Plancıları Odası’ndan birisine üye olmak ve meslekten men cezalı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Yarışmaya kayıt yaptırarak şartname bedelini, belirtilen banka hesabına ödemek, ismini raportörlüğe kaydettirmek.
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar ön seçime başvurmuş olsalar dahi yarışmaya kabul edilmezler.

ŞARTNAME BEDELİ’NİN ÖDENECEĞİ BANKA BİLGİLERİ

Şartname bedeli 100 TL (Yüz Türk Lirası) olup, TC Kimlik Numarası-Haliç Yarışması Şartname Bedeli ibaresi ile TR83 0001 5001 5800 7294 5440 45 numaralı Vakıflar Bankası hesabına yatırılacaktır. Şartname bedelinin yatırıldığına dair alındı makbuzunun yarışmanın e-posta adresine yarışmacı ismi (ekip başı) ve iletişim bilgileri ile birlikte gönderilmesi gereklidir.

ÖN SEÇİM DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Jüri, bu şartnameye konu tasarım problemini çözmeleri için farklı iş deneyimleri ve hassasiyetleri olan, tanımlanan problem için “yer” ile bağlantılı yaratıcı ve özgün fikirler üretebilecek, kamu yararı konusuna heyecanla bakacak ve/veya profesyonel ölçekte meslek pratiği yürüten, tanımlanan tasarım problemini çözümlerken, tasarım ortamına teşvik edici katkı sunabilecek 7 alanın her biri için 6 (altı) tasarımcı ekibi seçecektir.

Bu seçim aşağıda yer alan kıstaslara göre yapılacaktır:

 • (K1) KİK’e tabi yarışmalarda kazanılmış bir yarışma sonucu açık alan tasarımlarının uygulanmış olması.
 • (K2) Açık alan tasarımlarının uygulanmış olması.
 • (K3) KİK’e tabi ve açık alanları konu edinen yarışmalarda ödül almış olmak.
 • (K4) KİK’e tabi yarışmalarda herhangi bir ödül almış olmak.
 • (K5) Açık alan tasarımları yapmış olmak.
 • (K6) Ortakçıl ekip oluşturulması ve diğer danışmanlık alanlarından faydalanmak

Ön seçime başvuracak yarışmacıların yukarıdaki koşullardan bir ya da birden çoğunu sağlaması gözetilecektir.

3. ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

KİMLİK DOSYASI

 • TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası veya TMMOB Şehir Plancıları Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge eklenmelidir (Ekip olarak katılım olması halinde ekip ortaklarının tamamı kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunacaktır.).
 • Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak verilmelidir.
 • Şartnamenin ekinde verilen “Doğruluk Beyanı”nın (Ek 1) imzalı kopyası kimlik dosyasının içerisine eklenecektir.
 • Ekip içinde farklı meslek disiplinlerinin yer alması jüri tarafından desteklenmektedir. Ekip olarak katılım halinde, ekip temsilcisi herhangi bir disiplinden olabilir.

PORTFOLYO (A3 kitapçık)

 • En fazla 5 (beş) referans projenin yer alacağı portfolyonun kapak sayfasında Yarışmanın Adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve ekip üyelerinin adı, soyadı yer alacaktır.
 • Her projenin ilk sayfasında proje künyesi yer alacaktır. Her projeye kıstas kodları eklenecektir.
 • Basılı bir kopya yazışma adresine ulaşmış olmalıdır.
 • Jüri, her bir referans projede aşağıdaki bilgilerin yer almasını beklemektedir:
 1. o Projenin adı
 2. o Projenin yeri
 3. o Proje yılı ve durumu
 4. o Tasarımın içeriği
 5. o Fonksiyonları
 6. o İşveren adı

NİYET MEKTUBU

Yarışmacılar, yarışmaya neden katılmak istediklerini ve alana dair düşüncelerini/yaklaşımlarını anlatan bir metin hazırlamalıdır (En fazla 500 kelime).

ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ ÖDEME BELGESİ

Ön seçime başvuru yapabilmek için gereken ücretin yatırıldığına ilişkin makbuz.

DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK BELGELER

Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan “Portfolyo” (pdf formatında) ve “Niyet Mektubu” ayrıca taşınabilir bellek (USB) ortamında teslim edilecektir. Portfolyolar 500 MB’ı geçmemelidir.

4. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANANA UYGULAMA PROJESİNİN YAPIMI İŞİNİN NASIL VERİLECEĞİ

İdare, mimarlık ve mühendislik proje ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır. Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında ilgili yapı sınıfı dikkate alınacaktır: Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi ’ne göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ve birinci ödülü kazanan projenin inşaat alanı hesaba esas alınır. Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır. Şehir planlama alanına giren işler, TMMOB Şehir Plancıları Odası Şehircilik hizmetleri ücret tarifesine göre hesaplanacaktır. Açık alan düzenlemelerinde alınacak peyzaj mimarlığı hizmeti ücretinin hesabı; Peyzaj Mimarları Odası “Proje Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği” ile tariflenen 5. sınıf Kent Parkı esas alınarak yapılacaktır. Ücret hesabına esas alan, yarışma alanının toplamından, kazanan projedeki yapıların (kapalı ve yarı açık) zemine oturduğu alan çıkarıldıktan sonraki alandır. Mimarlık, mühendislik, peyzaj, alt yapı (proje ve ihale dosyası düzenlenmesi–PİD) hizmetlerine teknik şartnameler hazırlanması dâhildir. Çevre altyapı (kirli su, temiz su, yağmur suyu, elektrik, aydınlatma vb.) hizmetleri (PİD) ücreti takdiren belirlenerek, idare tarafından diğer hizmet bedellerine eklenir. Aydınlatma projeleri için, aydınlatma tasarımcısı mimara danışmanlık yapacaktır. Aydınlatma hizmet bedeli takdiren belirlenecek ve idare tarafından diğer hizmet bedellerine eklenecektir. Gerekli görülmesi halinde geoteknik proje hizmeti idare tarafından talep edilebilir. Bu durumda hizmet bedeli takdiren belirlenir. Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31. Maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda 1. Ödül’ü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ ve YERİ

Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde İstanbul Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

Yarışma Alanı

Etiketler

25 yorum

 • Hasan Balcı says:

  Böylesi büyük bir alan/bölgeyi tek seferde tasarlamak/projelendirmek yanlış değil mi? Hadi doğru diyelim, ödüller çok düşük değil mi?

 • Omer Yilmaz says:

  “Yarışma alanı, 7 bölge olarak çalışılacaktır.”

  “7 alanın her birisi için aşağıdaki ödüller ayrı ayrı verilecektir.”
  1. Ödül: 50.000 TL
  2. Ödül: 30.000 TL
  3. Ödül: 20.000 TL
  1. Mansiyon 15.000 TL
  2. Mansiyon 15.000 TL
  3. Mansiyon 15.000 TL

  • Pınar özge Gezer says:

   Ömer Bey zorunlu yer gezisi tarihinde yurtdışında olacağımdan katılmam mümkün değil fakat bölgede birçok çalışma yaptım ve iyi tanıyorum.Tek katılacağımdan bu bir engel teşkil eder mi bunu öğrenmek istiyorum. Bilgilendirme yaparsanız sevirim.

 • Hasan Balcı says:

  Bir şey kaçırdım mi diye 2 kere dikkalice okudum ama en önemli satrı hızlı geçtim 🙂 özür dilerim.

 • kritik'A says:

  Link çalışmıyor.

 • özge telli says:

  Merhabalar,
  Başvuru ekiplerinde mezun meslek çalışanlarının yanında öğrenciler de bulunabilir mi ?

 • Meyra says:

  Merhabalar iyi günler;
  Ön seçim kriterlerinde yer alan kıstaslarda yer alan
  (K6) Ortakçıl ekip oluşturulması ve diğer danışmanlık alanlarından faydalanmak
  Demek istediğinizi tam olarak açabilir misiniz acaba?

 • Omer Yilmaz says:

  Hem bu yarışma özelinde hem de genel olarak öğrenci soruları ile ilgili cevap her zaman aynı: Öğrenciler yarışmalarda müellif olamazlar, çünkü müellifler ilgili meslek odasının üyelerinden birisi olur. Üye olmak için de ilgili odalar diploma isterler.

 • Nazlı Aral says:

  Merhaba, 7 farklı bölgenin sınırlarını gösteren bir harita yarışmacılarla nasıl paylaşılacak?

 • Zaha Hadid says:

  Yarışmayı, web sitenizde ön plana çıkarmak ne kadar etik? 20 Ocak 2020 tarihinde açıklanan yarışmayı 04.02.2020 tarihinde anasayfada 1. haber olarak görüyoruz. Arkitera destekli yarışma olmasıyla alakası var mı bunun acaba?

  • Emine Merdim Yılmaz says:

   Merhaba,
   Kurum olarak destek verdiğimiz bir yarışma değil, her yarışmaya eşit öncelik tanıyoruz. Yarışmanın süreci ne kadar uzun görünse de ön seçimli bir yarışma bu tarih yaklaşıyor. Başvuracak kişilerin kafa karışıklığı yaşamaması için buna dikkat çekmek istedik.

 • Omer Yilmaz says:

  Bir web sitesinde neyin öne çıkacağına kim neden karar veriyor, hangi hakla yorum yapıyor. İnsan gerçekten hayret ediyor.

  • Zaha Hadid says:

   Web sitenizin yorum yapma bölümü olduğu için, bu hakla yorum yapıyorum. İsterseniz bu yorumu da admin olarak silebilirsiniz. Neyin öne çıkacağına belli algoritmalar değil, siz karar veriyorsunuz anlaşılan. Bizim karar vermediğimiz kesin. Faydalı bir yarışma olmasını dilerim. İyi günler

 • Omer Yilmaz says:

  “İsterseniz silebilirsiniz” zulümü 20 yıldır devam ediyor. Bu sürede tek mesaj da silinmedi bildiğim kadarıyla. Ben “admin” değilim o da ayrı. Yoruma yorum yazılınca hemen böyle en mesnetsiz yerlerden tutuluyor nedense.

  Sorum halen geçerli: Bu web sitesinin ana sayfasında ne çıkacağı konusunda ne gibi bir söz hakkınız var? “Belli algoritmalar” nedir mesela? Siz neden karar verebileceğinizi düşünüyorsunuz ki! Aklım almıyor bunları…

 • ibrahim tolga han says:

  3D çağındayız, Dijital teslim, Dijital jüri, Dijital Kolokyum.

 • Omer Yilmaz says:

  Merhaba, Twitter’dan sorduğum soruyu tartışmayı burada derinleştirebiliriz beklentisi ile aynen buraya da ekliyorum:

  Dijital teslim olsa:

  A- Belediye mi basacak?
  B- Jüri dijital mi inceleyecek?

 • Buşra Al says:

  Jürinin dijital incelemesi iyi olur. 200 küsür katılımlı bir yarışma olsaydı aynı şey önerilebilir miydi bilemiyorum fakat bu yarışmanın yapısı gereği 7 bölgede 6şar proje varken, her alt bölge için sadece 6 teslimi kıyaslıyor olacak jüri. Çok yapılabilir geliyor. Bir de bu bir tercihten ziyade içinde bulunduğumuz koşuldan ötürü biraz zorunluluk. Ortalıkta böylesi bir salgın varken kim çıktıları alıp, paketletip kargoya verecek, bence teslimin ötelenmesinden daha da elzem bir konu bu baskı alma süreci. 10 gündür evden bile çıkmadığımız düşünülürse çıktı almaya gitmek çok riskli görünüyor.

 • ibrahim tolga han says:

  Konuşmanın iki kişi arasında kalmaması adına (yeterli bilgiye sahip olmadığımız kanısına vararak) bu platformda gündeme getirmeyi ”derinleşmesi” açısından daha uygun gördüm. Bu konuda bir deneyimim bulunmamakla birlikte nacizane fikrim şu şekilde; 1. ve 2. tur için projelerin A3 baskıları ile inceleme gerçekleştirilebilir. 3. tur için dijital destek sağlanıp son tur projeleri belirlenir ve bu projelerin baskıları alınarak (belediye tarafından ve gerekirse yarışmacılar çıktı parası da yollayabilirler) ödül grubu ve sıralaması belirlenir. Hem içinde bulunduğumuz dönemde katılımcılar, raportörler ve jüri sağlığı için bir nebze daha az riskli bir süreç geçirilir, hem de onlarca yüzlerce baskı ve fotoblok çöp olmaktan kurtulur. Tabi ki bu konuda deneyimli kişilerin fikri daha büyük bir önem arz etmektedir.

 • Omer Yilmaz says:

  Jüri çalışmaları konusundaki tecrübelerim sonrasında şunları aktarmak isterim:
  Bir jüri değerlendirme çalışması konsantre bir toplantılar silsilesidir. İdarenin daha önceki hazırlıkları, jürinin hazırlık çalışmaları için yaptığı toplantıların niteliği ve niceliği, soru- yanıt toplantısının yapılmış olması ve jüri hazırlığı için yapılan çalışmalar sondaki bu toplantının niteliğini de yarışma sonuçlarını da rapor ve tutanakların düzeyini dolayısıyla seçimin olabilen en olgun kıvamına gelmesini de destekler ve/veya belirler.

  Jüri değerlendirmeleri yönetmeliklerle tanımlanmıştır. Bu tanım yönetmeliği hazırlayanların belli bir birikimi sonrasında yapılmış olsa gerekir ki oldukça iyidir, buna göre çalışma şöyle yürür:
  – Jüri üyeleri projeleri belirli süre bireysel olarak değerlendirirler.
  – İlk eleme turunda elenmek için oy birliği gerekir yani 1 olumlu oy bir üst tura çıkmak için yeterlidir.
  – Sonraki turlarda projeler sürekli tartışılarak güçsüz olanlar geride bırakılır ve sonuca gidilir.

  Tüm bu değerlendirme süreci jürinin projeleri içselleştirmesi ile ilgilidir. Jüri ve İdare değerlendirme sürecini ne kadar ciddiye alır ve üzerinde titizlikle durursa o kadar sorunsuz (hiçbir seçim herkesi memnun etmez zaten hepsi subjektiftir de.) sonuçlar elde edilir.

  Dijital teslim ve değerlendirme meselesine gelelim. Dijital teslim ilk defa Bandırma Yarışması’nda kullanıldı ve sistem hiç sorunsuz yürüdü, şimdi de Taksim Yarışması’nda kullanılıyor. Ancak bu yarışmalarda dijital teslim istenmesinin temel nedeni uluslararası katılımcı projelerinin gümrüklerde takılması (daha önce bu konuda yaşanmış olumsuz tecrübeler var). Ulusal katılımlı yarışmalarda baskı alındıktan sonra bunu yarışmacının alması her açıdan daha doğru. Kaldı ki çoğu yarışmada zaten maket de isteniyor. Maket istenmesinin tartışması ise bu cevabın konusu değil.

  Jürinin dijital değerlendirme yapabilmesini ben de isterdim. Bunu bir iki yarışmada jürilere önerdim, tartıştık ancak hiç kimse ikna olmadı. Yarışma jürilerinde görev alan ve sürecin tartışmalarla nasıl olgunlaştırılabildiğini gören hiç kimsenin de kolay kolay ikna olacağını düşünmüyorum (ben dahil).

  Şimdilik bu kadar, gerekirse ekleme yaparım.

Bir cevap yazın