IAPS-CS Culture & Space Network: Kültür ve Mekan Buluşmaları 4

"Sonsuz Bir ‘Kentsel Artikülasyon’ Mekanı Olarak İstanbul" ana teması çerçevesinde düzenlenen Fikir Yarışması'na kayıt için son tarih 7 Aralık 2018, çalışmaların teslim tarihi ise 28 Aralık 2018.

Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması – Soru Sorma Süresi 2 Kasım 2018 Cuma’ya kadar uzatıldı.

Detaylı bilgi ve başvurular için:
www.iaps-culturespace.com
www.iaps-culturespace.com/bulusmalar4
www.iapscsnetwork2018.tumblr.com
www.instagram.com/iapscultureandspace


Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı: 25 Eylül 2018
 • Soru – Cevap Süresi Sonu: 2 Kasım 2018
 • Cevapların Yayınlanması: 05 Kasım 2018
 • Yarışmaya Kayıt süresi sonu: 7 Aralık 2018
 • Çalışmaların Teslimi: 28 Aralık 2018
 • Jüri Toplantısı: 5-6 Ocak 2019
 • Sonuçların İlanı: 11 Ocak 2019
 • Sergi: 11– 16 Şubat 2019
 • Kültür ve Mekan Öğrenci Buluşmaları 4 (Sempozyum, Kolokyum, Sergi, ödül töreni): 16 Şubat 2019

“Sonsuz Bir Kentsel Artikülasyon Mekanı Olarak İstanbul” ana teması çerçevesinde düzenlenen fikir yarışmasında, yarışmacıların, sonsuz katmanlara sahip, palimpsest bir kent olan İstanbul’un olanca hızıyla değişmeye ve dönüşmeye devam eden çok katmanlı ve örüntülü yapısını sorgulamaları, yorumlamaları ve yeniden artiküle ve manipüle edilmiş yaşam biçimi senaryoları üretmeleri beklenmektedir.

Böylesi bir senaryoyu ortaya koyabilmek için tasarımın, mimarinin, planlamanın, yerin ve toplumun dinamiklerindeki süregelen dönüşümü okuyabilmek, bu döngünün bir yapım, yıkım ve yeniden inşa pratiği olarak sadece fiziksel değil toplumsal bir yeniden yapılanma sürecini tanımlamaya başladığı halleri de ifade edebilmek gereklidir. Kentin artiküle edilebilen haline dair düşünmek bir taraftan dönüşümün tetikleyicilerini, diğer taraftan ise döngüye dair bir rolü olmasa dahi rastlantısal olarak ortaya çıkanı, kentsel ve toplumsal akışın içerisinde barındırdıklarını da bir arada görmeyi de gerektirir.

Tasarım ve mimari bu noktada kentin çok katmanlı ve boyutlu yapısına her dem yeni bir müdahalede bulunurken, yeni bir dili de ortaya koyar. Her söylem kendi öznel dilini mi oluşturur, yoksa bütüne dair bir analojiyi mi barındırır? Düşüncenin odağında yer ve kent olunca, mimarlık nasıl bir dil konuşur, tasarımcının dili nasıl dönüşür*? Mimarlık kente ne söyler, kenti nasıl tanımlar? Bu sorgunun karşılığında, kentlinin fiziksel mekana dair algısı nasıl yapılanır, değişir veya silinir? Başka bir şekilde sorarsak toplum kenti nasıl okur, kentsel mekanı, yeri nasıl dile getirir?

Tasarım ve yerin dili üzerine düşünce üretimi, mimarlık dili ve mimari söylemine dair toplumsal bir boyutun da varlığına işaret eder. Topluma, politikaya, yerin çok boyutlu katmanlarına ve bağlamına dair türlü analoji ve aykırılıkları tek bünyede barındırma hali ise, kentin tek tipleşmekten çok uzak, çoklu bir dil ve imgeye ulaşmasının yolunu açar. Kent türlü türlü katmanları ile her daim akışkan, değişken, dönüşen dev bir organizmaya benzer. Katmanların her birinin hareketi, dönüşü, kopuşu, barındırdığı irili ufaklı müdahaleleri, rastlantısal veya planlı, üzerine düşünülmüş ya da düşünülmemiş eylemlerin veya olguların varlığı, kenti sürekli bir artikülasyonun içerisinde tutar.

Buradan hareketle, yarışmanın temel beklentisi İstanbul’da kullanıcıların davranış biçimlerinin, alışkanlıklarının, cinsiyetlerinin, kültürün, estetik anlayışının, günlük yaşam pratiklerinin ve yaşam senaryolarının, zamanın getirdiği ve gerektirdikleri ile nasıl bir etkileşimde bulunduğunun, kenti ve kentsel yaşamı nasıl dönüştürmekte olduğunun tartışmaya açılmasıdır. Bu bağlamda, katılımcılardan beklenen İstanbul’u, kentin geçmiş ve bugününe dair rastlantısal / planlı, kendiliğinden / zorlama, eklemlenebilir / rijit kavramları eşliğinde artiküle ve manipüle edilen kent senaryoları bağlamında sorgulamalarıdır. Katılımcılar tarafından devingen bir dönüşüm pratiğini yaşayan kent ile birlikte kent kullanıcılarının da irdelenmesi, beklenen yarışmada gündelik yaşam pratikleri ile ilintili olarak değişen kentsel yaşam biçimlerinin, bu yaşam biçimlerini barındıran kentsel mekanlar ve bunların İstanbul özelindeki karşılıklarının tartışmaya açılmaları ve yeniden yorumlanmaları beklenmektedir.

“Sonsuz bir Kentsel Artikülasyon Mekanı Olarak İstanbul” ana teması doğrultusunda katılımcılar tarafından geliştirilecek senaryoya bağlı olarak kent, bütüncül bir bakış açısıyla ele alınabileceği gibi ölçek olarak daha küçük bir kent parçası üzerinden de irdelenebilir. Türlü manipülasyonlara maruz kalan bir organizma olarak kentin çok boyutlu ve katmanlı yapısının, kesintili ya da kesintisiz olarak ona etki eden dinamikler doğrultusunda gelecekte nasıl şekilleneceğine dair öngörüler geliştirmek, yarışmanın temel amaçlarından birisi olarak değerlendirilebilir.

Yarışma Türü

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin bireysel ya da ekip olarak katılabilecekleri tek aşamalı, ulusal bir öğrenci fikir yarışmasıdır.

Yarışmanın Değerlendirilmesi

Yarışmanın temel amacı; geçmişten bugüne türlü biçim ve yöntemlerle, kimi zaman kendiliğinden kimi zaman ise zorlama müdahalelerle eklemlenerek evrilen ve dönüşüme uğrayan İstanbul kentinde yeniden artiküle olan yeni yaşam biçimlerine ve senaryolarına odaklanmaktır. Bu bağlamda katılımcıların, kentsel yaşama dair öngördükleri senaryoları somutlaştıran ve eleştirel mesafeden bakan yorumlar geliştirerek tasarım fikri geliştirmeleri önemlidir. Öngörülen senaryonun kavramsal içeriği ile senaryo doğrultusunda geliştirilen yorum ve önerilerin arasındaki ilişkinin açık biçimde okunabilirliğinin üzerinde önemle durulmalıdır.

Katılım Koşulları

Mimarlık ve Tasarım Fakültelerinin Bölümlerinden (Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım gibi…) genç araştırmacılar ve öğrencilerin (lisans, yüksek lisans) bireysel ya da ekip olarak katılımına açıktır (Oluşturulan ekipler psikoloji, sosyoloji, felsefe, güzel sanatlar fakültelerinin sinema televizyon ve fotoğraf gibi bölümlerinden ortak ya da danışmanlar alarak da oluşturulabilir). Yarışmaya katılımda farklı bölümlerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin bir ekip kurarak katılması teşvik edilmektedir. 2018 yılı içerisinde mezun olmuş olan öğrenciler yarışmaya katılabilirler.
Yarışmaya katılacak adayların 7 Aralık 2018 tarihine kadar bu adresteki çevrimiçi formu doldurarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Katılım Ücreti

Katılım ücreti 100 TL’dir. Şartnameye, etkinliğin web sitesi üzerinden iaps-culturespace.comarkitera.commimarizm.com ve yapi.com.tr siteleri üzerinden ulaşılabilir. Katılım ücreti Alico Turizm adına Garanti Bankası TR23 0006 2000 7130 0006 2966 98 IBAN Numaralı hesabına yatırılacaktır. Açıklama kısmına IAPS-CS Etkinlikleri 4 -Yarışma katılım ücreti yazılmalı, ayrıca Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Gönderilen her bir proje için 100 TL yatırıldığına dair makbuz veya yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.) teslim sırasında yarışma raportörlüğüne elden teslim edilecektir. Posta ile gönderilen projelerde bu makbuz/belge kimlik zarfı içinde verilebilir.

Yarışmanın Duyurulması

Yarışma iaps-culturespace.com, arkitera.com, mimarizm.com ve yapi.com.tr siteleri üzerinden duyurulmaktadır.

Jüri Üyeleri

 • Nevşet Gül Çanakçıoğlu, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 • Boğaçhan Dündaralp, ddrlp
 • Özgür Ediz, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
 • Tuna Han Koç, Rasa Stüdyo
 • Mehmet Emin Şalgamcıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Hülya Turgut, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 • Alper Ünlü, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Yarışma Raportörleri

 • İrem Bayraktar, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 • Özge Özkuvancı, ÖZÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 • İletişim: [email protected]

Ödül

Kazananlara 4.000,00 TL değerinde 5 eşit ödül ve jürinin uygun görmesi halinde seçilen çalışmalara Jüri Özel Ödülü (2.000,00 TL X2) verilecektir.

İstenilenler ve Teslim Formatı

Her proje başvurusunda hem pafta, hem video teslimi istenmektedir.

Proje Paftaları
En fazla 2 adet A1 (59,4 cm. x 84,1 cm.) boyutunda sert zeminli (5 mm. lik fotoblok) pano üzerinde sunulacaktır. Bu pano(lar), dikey şekilde tutularak sergilenmek üzere tasarlanacaktır.

Proje Tanımı
Metin Bölümü A4 (21cm. X 29,7cm.) boyutunda 2 sayfa olmak üzere projenin içeriğini anlatmalıdır (anlatım şemalarla desteklenecektir)

Kısa Video Film
Yarışmaya katılacak kısa video filmler kurmaca, belgesel, canlandırma, deneysel gibi herhangi bir türde olabilirler. Filmler 3 dakikadan uzun olmamalı, 720p (her video film karesi minimum 1280×720 piksel) çözünürlükte olmalıdırlar.
Filmler H.264 ile kodlanmış MP4 formatında ya da AVI formatında olmalı, dosya paylaşım siteleri aracılığı ile (WeTransfer, Dropbox, vb.) ya da YouTube ya da Vimeo video paylaşım sitelerinden birine yüklenip, videoların web linkleri [email protected] e-mail adresine gönderilmelidir. Video paylaşım sitelerine video filmlerini yükleyen katılımcılar, filmlerinin indirilebilir (download) olmalarına dikkat etmelidirler.
Yarışmaya gönderilecek bütün filmler “Sonsuz bir Kentsel Artikülasyon Mekanı olarak İstanbul” başlığının yer aldığı bir kareyle başlamalı ve video filmler sahibinin rumuzunu içeren bir kare ile sona ermelidir. Filmlerin yukarıda belirtilen başlığı dışında herhangi bir ikinci başlığı olmamalıdır.
Video filmlerin dili Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. Dili Türkçe olan filmlerin İngilizce, dili İngilizce olan filmlerin de Türkçe altyazıları gömülü olarak video filmlerde bulunmalıdır.
Yarışmaya başvuracak filmlerin yarışmaya özel olarak üretilmiş olmalıdırlar. Yarışacak olan katılımcılar, başvuru yaptıkları andan itibaren filmlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu ve bu filmlerle daha önce başka bir yarışmaya katılmadıklarını kabul etmiş olurlar.
Her başvuru için ayrı bir başvuru formu doldurulmalıdır.

CD
Video ve paftaların dijital halleri (paftalarının jpg, tiff ve pdf formatları ile proje tanımının word ve pdf formatındaki kopyaları) içeren bir CD ve kimlik zarfı, üzerinde yarışma rumuzunun yazdığı bir A4 zarf içerisinde teslim edilecektir.

Kimlik Zarfı
Kimlik zarfı projeye ait her bir panoda da yer alan ve beş rakamdan oluşan proje rumuzunun sağ üst köşesinde yazılı olduğu, kapalı ve içini göstermeyen A4 formatında bir zarf olmalıdır. Bu zarftaki bilgiler yarışmacı ekibin isimlerinin, kayıtlı bulundukları okul adlarının, öğrenci belgelerinin birer kopyasını, adres, e-posta ve telefon numaralarını içermelidir.

* Tafuri M. (1969) Per una critica del’ideologia architettonica. Contropiano: Materiali marxisti, Vol. 2, No. 1, pp. 31-79. Tafuri M. (1998) Toward a Critique of Architectural Ideology. In Hays K. M. (ed.) Architecture Theory since 1968. Cambridge, Mass. and London: The MIT Press, pp. 6-35.

Etiketler

Bir cevap yazın