Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Projesi Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki aşamalı, ulusal, serbest olarak açılan yarışmada projelerin 1. aşama teslim tarihi 26 Mayıs 2015.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 23. ve 53. maddelerine dayanan, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışması Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve iki aşamalı olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmanın Adı ve Konusu

Yarışmanın adı “Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Projesi Yarışması”dır.
Yarışmanın konusu, Bakanlar Kurulu kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi kapsamında “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak ilan edilen yaklaşık 122 hektar büyüklüğündeki alanda, işlevsel, sürdürülebilir, yenilikçi ve ekonomik çözümler içeren; özgün, kimlikli mekânlar oluşturarak alanın kentle bütünleşmesine imkân verecek kentsel tasarım ve mimari fikir projesi geliştirilmesidir.

Yarışmanın Amacı

Gaziemir, Aktepe ve Emrez Mahallelerinde, yaklaşık 122 hektar büyüklüğündeki kentsel dönüşüm alanında, insan haklarına saygılı ve yaşam kalitesi yüksek bir kentsel çevre üretilmesi hedeflenmektir.

Kentsel dönüşüm alanları yaşayan mekânlar olup, içinde yaşayanların yaşam alışkanlıkları göz ardı edilmeksizin planlanmalıdır. Bu alanlarda mekânsal kararların yanı sıra sosyal ve kültürel alanların yeniden organizasyonu ile ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanmasına da ihtiyaç vardır.

Dönüşüm projeleri, birim konuttan başlayarak, yapı, mahalle, semt, kent bütünü ve bölgesel ölçekte kararlar içeren geniş bir planlama ve tasarım sürecini içermektedir. Uygulanabilir ve sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm için tüm ölçeklerdeki sorunların çözümüne yönelik kararların, birbirleriyle ilişkileri ve birbirlerini etkileme gücü de düşünülerek geliştirilmesi gerekmektedir, bu da ancak konusunda uzman kişilerin etkileşim içinde ve bir arada çalışması ile mümkün olabilecektir. Ayrıca; dönüşüm projesinin farklı meslek gruplarına mensup ekiplerce yarışma yoluyla elde edilmesinin dönüşüm ve kentleşme adına büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu bağlamda; Yarışma alanı olarak belirlenen alanda mimarlık, şehircilik, mühendislik, kentsel tasarım ve peyzaj kararları alınarak, alanın yeniden tasarlanması sonucunda uygulanabilir bir projenin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Üretilecek olan projelerde;

 • Kent içinde fiziksel ve kültürel olarak çeşitlilik sunan bölgeler oluşturulması,
 • Kültürel ve sosyal zenginliklerin kente değer kazandıracağı dönüşüm faaliyetlerinin sağlanması,
 • Dönüştürülecek alanlardaki sorunların ve önceliklerin iyi saptanarak kent bütünlüğüne ve günün koşullarına uygun çözümlerin üretilmesi,
 • Önerilen çözümlerin insan öncelikli, sosyal adalet anlayışına sahip ve toplumsal barışa katkı yapacak nitelikte olması,
 • Yerinde dönüşüm alternatifine öncelik verilerek, ortaya çıkacak kentsel getirinin bölgede yaşayanlar arasında paylaşılmasının sağlanması,
 • Dönüşüm alanının kendi sınırlarında ve çerçevesinde, doğal ve kültürel yapı ve öğelerle ilişkilerinin, bu suretle öngörülen çok boyutlu gelişmenin tarif edilmesi,
 • Mevcut ticaret hayatının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Bilimsel yöntemlere ve analizlere dayanarak farklı disiplinlere mensup çalışanların ortak bir amaç için bir araya getirilmesi beklenmektedir.

İdarenin Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı
Adresi : Şehit Fethi Bey Caddesi no:2 kat:4 – 35250 Konak / İZMİR
Telefon : 0 232 2931740
Faks : 0 232 2931749
Web Adresi : www.izmir.bel.tr
E-posta : gaziemiryarisma@gmail.com

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışma, alanın büyüklüğü ve konusu sebebiyle disiplinler arası bir ekip çalışması gerektirmektedir. Yarışmaya mimarlar, peyzaj mimarları ve şehir plancılarından oluşan ekipler katılacaktır. Peyzaj mimarları ve şehir plancıları ekipte danışman olarak da yer alabilirler. Yarışmacılar diğer uzmanlık alanlarından da danışmanlık desteği alabilirler. Ekip içerisinden bir kişinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yarışmacıların her biri idareye karşı bireysel ve ekip olarak sorumludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 • TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Şartname alıp ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

Şartname almak için Türkiye Vakıflar Bankası İzmir Şubesi TR-640001500158007292289040 no’lu hesaba, “Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Projesi Yarışması Katılım Bedeli” açıklamasıyla 50,-TL (Elli Türk Lirası) yatırılması ve alındı makbuzunun İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Yarışmacılar dilediği takdirde alındı makbuzu ile ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerini gaziemiryarisma@gmail.com e-posta adresine veya 0 232 2931749 no’lu faksa veya “İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Şehit Fethi Bey Caddesi No:2 Kat:4, 35250, Konak-İZMİR” adresine göndererek yarışmaya katılabilirler, bu durumda şartname dokümanı karşı taraf ödemeli kargo yoluyla gönderilecektir.

Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odası, kurum veya kuruluşlarına bildirilir. Yarışma şartname ve eklerine “www.izmir.bel.tr” internet adresinde yayınlanan yarışma bölümünden de ulaşılabilir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Jüri Danışman Üyeleri

 • B. Fügen SELVİTOPU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)
 • A. Suphi ŞAHİN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Bşk)
 • Mitat KALE (Gaziemir Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı)
 • Tevfik TOZKOPARAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)
 • Yrd.Doç.Dr. Koray VELİBEYOĞLU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı)
 • Muzaffer TUNÇAĞ (İnşaat Yüksek Mühendisi)
 • Ersin PÖĞÜN (Yüksek Mühendis Mimar)

Jüri Asil Üyeleri

 • Prof.Dr. Sezai GÖKSU (Şehir Plancısı-Jüri Başkanı)
 • Dr. Deniz ASLAN (Y. Mimar)
 • Tamer BAŞBUĞ (Mimar)
 • Yrd.Doç.Dr. Tolga ÇİLİNGİR (Şehir Plancısı)
 • Dr. Devrim ÇİMEN (Y. Mimar)
 • Prof.Dr. Celal Abdi GÜZER (Mimar)
 • Prof.Dr. Adnan KAPLAN (Peyzaj Mimarı)

Jüri Yedek Üyeleri

 • Yrd.Doç.Dr. Erdal Onur DİKTAŞ (Mimar)
 • Doç.Dr. Emine MALKOÇ TRUE (Peyzaj Mimarı)
 • Doç.Dr. Hayat ZENGİN (Şehir Plancısı)

Raportörler

 • Zeynep Özge BAYRAK (Şehir Plancısı)
 • Oya ERDİN (Şehir Plancısı)
 • Efe ÖNER (Y. Mimar)

Raportör Yardımcıları

 • Sevtap BARANDIR (Restoratör)
 • Aslı BİLGİN (Harita Teknikeri)
 • Tuğba YILDIRIM (Harita Mühendisi)

Not: Asil Jüri, Yedek Jüri, Raportör ve Raportör Yardımcıları listesi alfabetik sıralama şeklindedir.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı : 24 Mart 2015
 • Sorular için son gün : 7 Nisan 2015 – Saat: 17.00
 • Cevapların İlanı : 13 Nisan 2015
 • 1.Aşama Proje Teslim Tarihi ve Saati : 26 Mayıs 2015 – Saat: 17.00
 • 1.Aşama Jüri Değerlendirme Tarihi : 3 Haziran 2015
 • 1.Aşama Sonuçlarının Açıklanma Tarihi : 10 Haziran 2015
 • 2.Aşama Proje Teslim Tarihi ve Saati : 18 Ağustos 2015 – Saat: 17.00
 • 2. Aşama Jüri Değerlendirme Tarihi : 22 Ağustos 2015
 • 2. Aşama Sonuçlarının Açıklanma Tarihi : 31 Ağustos 2015
 • Kolokyum ve Sergi Açılış Tarihi : 3 Ekim 2015

Ödüller ve Ödeme Şekli

1.Aşama
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucu seçilen eşdeğer 10 adet projenin her birine 10.000,-TL (On bin Türk Lirası) ödül net olarak ödenecektir.

2.Aşama
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucu 5 adet eşdeğer ödül ve 5 adet mansiyon ödülü verilecektir. Eşdeğer ödül alan projelerin her birine 60.000,-TL (Altmış bin Türk Lirası), mansiyon ödülü alan projelerin her birine 20.000,-TL (Yirmi bin Türk Lirası) net olarak ödenecektir.

Belirtilen ödül ve mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesine göre ödenecektir.

Yer Görme Belgesi: Yer görme belgesi istenmemektedir. Ancak yarışmacıların, yarışma alanını görmeleri tavsiye edilmektedir.

Soru Cevaplar

Katılımcılar 7 Nisan 2015 günü saat 17.00’ye kadar idarenin eline geçecek şekilde konu ile ilgili sorularını “Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı” yazışma adresine veya “gaziemiryarisma@gmail.com” e-posta adresine gönderebilirler. Cevaplar 13 Nisan 2015 tarihinden itibaren “www.izmir.bel.tr” web adresinde yayınlanacak ve şartname alan yarışmacılara e-posta yoluyla gönderilecektir.

Şartname ve Ekler

Tüm bilgileri buradan veya belediyenin web sitesinden indirebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın