Gaziantep 100. Yıl Atatürk Kültürparkı ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU, AMACI ve KAPSAMI

KONU

Yarışmanın konusu, Gaziantep kentinde, yerleşmenin ortasından geçen Alleben Deresi boyunca, yürürlükteki imar planında park-mesire alanı olarak gösterilen ve 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı olarak adlandırılan alanın, öncelikle (sahne) mesire alanı olarak düzenlenmesinin yanı sıra programda belirtilen spor kompleksi, fuar ve diğer kullanışların kentsel tasarım ağırlıklı düzenlemesinin yapılarak, kente sosyo-kültürel ve ekonomik açılardan katkılar saglayıel öneriler elde etmektir.

Yarışma alanı toplam yaklaşık 222 hektardır. Bu yarışma; Gazianten Büyükşehir Belediye Başkanlığının İller Bankası Genel Müdürlüğüne vermiş olduğu yetkiye dayanılarak hazırlanan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi park ve Kentsel Tasarım Yarışma Esasları çerçevesinde, çağdaş şehircilik sanat anlayışı, kullanım yönünden en uygun çözümü bulmak ve bu alanda gelişmiş ve uygun görüşleri elde etmek ve bu fikirlerin gelişmesini sağlamak ve güzel sanatları özendirmek amacı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına iller Bankası’nca çıkartılmıştır.

AMAÇ

Bu yarışmanın amacı;

 • Gazianteplilerin dinlenme, eğlenme, kültür vb. rekreasyon gereksinimlerine yönelik mekansal düzenlemelere gidilmesi,
 • Önceki planlardan bu yana yeşil alan olarak ayrılan kama şeklindeki alanda, kentin diğer bölgelerindeki olumsuz yapılaşrna yoğunluğu, yörenin ekolojik koşulları dikkate alınarak, açık ve kapalı alanlar arasındaki dengenin iyi kurulması,
 • Diğer yandan, alana farklı işlevler eklenmek suretiyle, her kesimden farklı yaş grubunu çeken ilginç bir ortamın yaratılması,
 • Düzenleme alanının su elemanı olan, Alloben Deresi’nin, taşkın koruma önlemlerinin yanıoıra, estetik ve işlevsel olarak da değerlendirilmesi,
 • İklimsel açıdan yörenin mevcut koşullarından farklı ve daha uygun mikroklima ortamını yaratacak bitkisel dokunun düşünülmesi,
 • Ve yarışma alanı kapsamında bulunan, spor kompleksi ve fuar alanı ile kent ve park alan arasındaki ilişkilerin kurulması, şeklinde özetlenebilir.

Bu çerçeve içinde amaç; kentin nefes alabileceği tek koridor niteliğindeki Alleben Deresi çevresindeki alanın, yürürlükteki imar planından daha ayrıntlı ve uygulamada esneklik getirecek önerileri içeren projeyi ve daha sonra da uygulama projelerinin hazırlanması aşamasınnda doğabilecek zorlukları çözebilecek nitelikteki müellif veya müellif grubunu seçmektir.

KAPSAM 

 • Yarışma alanının, kent bütünü ve yakin çevresi ile fonksiyonel ilişkileri kurularak, ulaşım (yaya- oto) bağlantılarını kurmak,
 • Kentsel tasarım yapılacak alanda, gereksinim programında belirtilen arazi kullanım türlerini, birbirleri ile ilişkileri de düşünülerek yerleştirmek,
 • Planlama alanı içinde taşkın deresi nieliğinde bulunan Alleben Deresi’nin çevre düzenlemesinde, park (rekreasyon) bütünselliği içinde ıslah projeleri ile eşgüdümü sağlayan ve dereyi estetik vs işlevsel olarak da değerlendiren bnerileri elde etmektir.

JÜRİ

Asli Jüri Üyeleri

 • Cemalettin Barışkın
 • Mehmet Çubuk
 • Gürkan Ertaş
 • İlhan Gülgeç
 • Erol Kösebalaban
 • Yüksel Öztan
 • Ergun Subaşı
 • Bilal Yakut
 • Erdoğan Yaşlıca

Yedek Jüri Üyeleri

 • Selçuk Okandan
 • Güner Gezim
 • Tuncay Çimen

Danışman Jüri Üyeleri

 • Ömer Arpacıoğlu
 • A. İhsan Sofuoğlu
 • İmre Kale
 • Zekai Timurtaş
 • Mahmut Erdem

ÖDÜLLER

 • 1. Ödül: 15 Milyon TL
 • 2. Ödül: 10 Milyon TL
 • 3. Ödül 7,5 Milyon TL
 • 1. Mansiyon: 6 Milyon TL
 • 2. Mansiyon: 5,5 Milyon TL
 • 3. Mansiyon: 5 Milyon TL
 • 4. Mansiyon: 4,5 Milyon TL
 • 5. Mansiyon: 4 Milyon TL
Etiketler

Bir cevap yazın