GASKİ Genel Müdürlüğü Çeşme Tasarımı Fikir Projesi Yarışması

GASKİ Genel Müdürlüğü ile TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi iş birliğiyle düzenlenen "Çeşme Tasarımı Fikir Projesi Yarışması"nın proje teslim tarihi 28 Eylül 2020.

1. GİRİŞ

Gaziantep ili sınırları içerisinde bulunan yapımı tamamlanan Panorama Müzesi yanında bulunan meydanda şehrimize ve mimarlık mesleğine yaraşır, bundan sonraki tasarımlara katkı sağlayacak, mimarlığa ve tüm mühendislik hizmetlerine uygun, özgün önerilerin geliştirilerek su çeşmesinin tasarımı amaçlanmaktadır.

2. YARIŞMANIN AMACI

Su çeşmesi fikir projesi gerçekleştirilirken; kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin yarışma yolu ile geliştirilmesi, çok sayıda alternatiften uzun vadede gereksinimleri karşılayabilecek nitelikli, özgün, işlevsel, ekonomik ve yenilikçi çözümler seçilmesi ve güzel sanatların teşvikine uygun ortam sağlanmasıdır.

3. YARIŞMANIN KONUSU ve YERİ

Su Çeşmesi tasarımının fikir projesi yarışması yoluyla elde edilmesidir. Gaziantep İli, Demokrasi Meydanı ve Panorama Müzesi arasında bulunan meydanda tasarım yapılacaktır. İmar planında kırmızı alan ile sınırları belirtilmiştir.

4. İHTİYAÇ PROGRAMI

Gaziantep’in kültürü, tarihi ve yerel zenginliklerine vurgu yapan, çevresindeki dokunun silueti ile uyumlu, özgün, hikayesi olan, sanatsal değere sahip, modern mimari çizgileri taşıyan su çeşmesi tasarımı.

5. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Gaski Genel Müdürlüğü ile TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi işbirliğiyle; serbest, bölgesel ve tek aşamalı fikir projesi yarışmasıdır.

6. YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN ADI ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

• Adı: Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
• Adresi: İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd. No:1/A Şehitkamil / GAZİANTEP
• Web: www.gaski.gov.tr
• Telefon: 0342-211 13 00

7. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışındaki, koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
a- TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi üyesi mimar olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak (Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda tüm ekibin Gaziantep Şube üyesi olması gereklidir.).
b- Seçici Kurul üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c- Seçici Kurul üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d- Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
e- Yarışmayı açan idarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
f- Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
g- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne yazdırmış olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi yeterlidir),

Yarışmaya katılmak isteyenler, ad, soyadı, e-posta, telefon ve açık adreslerini Mimarlar Odası Gaziantep Şubesine “Yarışma Şartnamesi” konulu olarak mail atarak yarışma şartnamesini bedelsiz olarak alacaklardır.

Bu koşullara uymayanlar proje teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.

8. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE ÜNVANLARI:

Danışman Seçici Kurul Üyeleri
Hüseyin SÖNMEZLER GASKİ Genel Müdürü
F. Aslı TEZEL Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı
Zafer Okuducu Mimar
Serdar Murat GÜRSEL Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şb. Müdürü
İlker Nedim ÇAKAR Mimar, Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi

Asıl Seçici Kurul Üyeleri
Faruk EŞİM Mimar, (Jüri Başkanı)
Y. Erdem GÜZELBEY Mimar, GBB Başkan Vekili
Dilek AKTAN GASKİ, Etüt Plan Daire Başkanı
Dr. Ebru SERİNKAYA Dr. Mimar, GAÜN
Gözde ŞEKERCİOĞLU Endüstriyel Tasarımcı

Yedek Seçici Kurul Üyeleri
Zafer ÖZER Mimar
Serdar POLAT Mimar
Selim SANCILI Mimar

Raportörler
S.Elif DEMİR Mimar
Taner YÜREKLİ Y.Mimar
Raportör Yedek
Hüseyin POLAT Y.Mimar

9. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER:

1- Yarışma Şartnamesi
2- Halihazır Harita
3- Uydu Fotoğrafı

10. YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

10.1- Kimlik Zarfı
Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine yazıcı ile “Gaski Su Çeşmesi Fikir Projesi Yarışması” yazılacaktır.

Zarfın içine:
• Ekip üyelerinin yarışma koşullarını aynen kabul ettiklerini belirten, adı ve soyadlarını, bitirmiş oldukları okulu ve diploma numaralarını, oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir belgeyi koymaları gereklidir.
• Mimarlar Odası ilgili şubesince yarışmanın ilan edildiği yıl içinde düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin üye tanıtım belgesini,
• Ekip olarak katılım durumunda, bu belgeler ekip ortaklarının her birince verilecektir. (Ekip yalnızca mimarlardan oluşacaktır. Öteki disiplinlere mensup katılımcılar yardımcı ya da danışman olarak yer alabilirler.)
• Ekip listesinde ekip başı, ekip, danışman ve ekip yardımcıları olarak tüm isimler belirtilecektir.
• A4 formatında mimari açıklama raporu ve strüktür öneri raporu.(En fazla 250 kelime)
• Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “açılabilir” ibaresini yazarlar. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi seçici kurul tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.

10.2- Çizimlerin Niteliği ve Ölçeği
• Yerleşim Planı ve Çevre Düzenlemesi 1/50 veta 1/100
• Plan, Kesit ve Görünüşler 1/10
• Mimari Açıklama Raporu(En fazla 250 kelime)
• 3 boyutlu Görseller

10.3-Projelerin Sunuş Biçimi:
Pafta boyutu A1 (yatay) olmak üzere sunum biçimi ve pafta sayısı serbesttir. Mimari açıklama raporu pafta üzerinde olabilir. Bir takım kopya ve tüm dokümanların sayısal kopyalarını içeren bir CD teslim edilecektir. Paftalar sert bir malzeme üzerine yapıştırılmış olacaktır. Her paftanın sağ alt köşesinde pafta asılma şeması yer alacaktır.

10.4-Rumuz ve Dosya Esasları:
Projeler raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilir. Tüm proje paftalarının ve raporların her sayfasının sağ üst köşesine, model ve benzeri nesnelerin uygun yerlerine ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) karakterli bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Teslim edilecek proje ambalajı üzerinde ayrıca “Gaski Su Çeşmesi Fikir Projesi Yarışması”ibaresi yer alacaktır.

11. YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ESASLAR VE YARIŞMADAN ÇIKARMA:

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçerek yarışmadan çıkarılır:
1. Kimlik zarfı ve zarfın içinde bulunması gerekli belgeleri bulunmayanlar,
2. Yarışmaya katılım koşullarına uymayanlar,
3. Herhangi bir yerinde yapıtın sahibini tanıtan ve işaret bulunan yapıtlar.
4. Özgün olmadığı veya başka bir yerde tekrarladığı tespit edilmiş projeler.

12. ÖDÜLLER:

Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen elli (50) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine net olarak ödenir.Jürinin herhangi bir ödül sırası için, ödüle layık eser bulmaması halinde ilgili ödülü iptal etme yetkisi vardır.

Yarışmayı açan kurum, kazananların maddi ödüllerini “Ekip Başı” olarak katılımcı tarafından belirlenen isme ödeyecektir.

Birincilik ödülü 10.000 TL
İkincilik ödülü 7.000 TL
Üçüncülük ödülü 5.000 TL
3 adet eşdeğer mansiyon 1.000 TL(her bir proje için)

13. YARIŞMA TAKVİMİ :

Yarışmanın ilanı: 27 Temmuz 2020
Sorular için son gün: 07 Ağustos 2020
Cevapların duyurulması: 17 Ağustos 2020
Projelerin teslimi: 28 Eylül 2020
Sonuçların açıklanması: 09 Ekim 2020
Kolokyum ve Ödül Töreni: Daha sonra belirlenecektir.

14. SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar 07 Ağustos 2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar yarışmaya ait soruları Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi’ne e-posta yolu ile iletebilirler. Soru dokümanlarının üzerine “Gaski Su Çeşmesi Fikir Projesi Yarışması-Sorular” başlığı konacaktır.

Yanıtlar yarışma şartnamesi alarak kaydını yaptırmış tüm yarışmacılara e-posta ile bildirilecek, ayrıca Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi web sayfasında yayımlanacaktır.

15. PROJELERİN TESLİM YERİ VE KOŞULLARI

Projeler en geç 28 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 17.00’ye dek oda adresine elden teslim edilebileceği gibi posta veya kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen projelerin PTT veya kargo makbuzu (proje ve eklerinin en son teslim tarihi ve saatinden önce postaya ya da kargoya verildiğini gösteren belge) 29 Eylül 2020 Salı günü saat 17.00’den önce yarışma raportörlüğüne mail ile gönderilecektir.

01 Ekim 2020 Perşembe saat 17.00’ye dek belirtilen adrese ulaşmayan proje ve eklerinden ve kargoda oluşabilecek hasar ya da kayıplardan Mimarlar Odası ve Gaski Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

• Adı: Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi,
• Adresi: Değirmiçem Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı Şehitkamil / Gaziantep
• Mail: [email protected]
• Telefon: +90 342 220 50 70

16. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yarışmanın sonucu 09 Ekim 2020 Cuma günü, Mimarlar Odası Gaziantep Şubesinin web sayfasında duyurulacaktır. Seçici kurul raporu ise Bir hafta içerisinde yarışmacılara mail ortamında iletilecektir.

17. SERGİLENME YERİ, ZAMANI VE KOLOKYUM

Kolokyum ve Ödül Töreni tarihleri daha sonra yapılacak olan toplantılar ile belirlenecektir.

18. PROJELERİN GERİ VERİLME ŞEKLİ

Derece almayan tasarım sahipleri, serginin bitimini izleyen bir (1) ay içerisinde Mimarlar Odasından tasarımlarını bizzat alırlar ya da vekillerine aldırırlar. Mimarlar Odası, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

19. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ

Yarışma sonuçlarının duyurulmasından sonra, Mimarlar Odasıyla, Gaski Genel Müdürlüğü ile yarışmacılar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce seçici kurul hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması durumunda Gaziantep Mahkemeleri’nde çözülecektir.

20. ÖDÜL KAZANANA İŞİN VERİLME BİÇİMİ

Ödül kazanan projelerin tanıtım ve kullanım hakları Gaski Genel Müdürlüğü olacaktır. Şartname talep ederek, proje teslim eden tüm proje sahipleri bu hükmü kabul etmiş sayılır.

Gaski Genel Müdürlüğü ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi tasarımcıların, ayrıca projelerini yayınlamalarına müdahale etmeyecektir.

Gaski Genel Müdürlüğü, fikir projesi sonucu elde edilen ödül almış tasarımlardan herhangi birisini uygulamak isterse, işi istediği zaman ve tarihte yaptıracaktır.

Uygulanmasına karar verilen proje için seçici kurul raporuna göre revizyonlar yapılması talep edildiğinde, proje müellifi bu revizyonları yapacaktır.

Gaski Genel Müdürlüğü, fikir projesi sonucunda karar verdiği projeyi uyguladıktan sonra mülkiyet hakkı Gaski Genel Müdürlüğü’ne ait olacaktır.

Uygulanmasına karar verilen fikir projesi, uygulama projesi sözleşmesinin imzalanmasından sonra beklenmedik sebeplerle projenin bitirilme olanağının kalmadığı hallerde iş, usulüne uygun olarak tasfiye edilecektir.

Etiketler

4 yorum

 • Mehmet Kara says:

  Yine Gaziantep ve yine sadece Gaziantep oda üyelerine açık. O zaman burada paylaşmanın anlamı ne. Hayvanat bahçesi kapısı v2.

 • Omer Yilmaz says:

  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamu İhale Kanunu’na tabii bir İdare olarak bu yarışmaları hangi yönetmelik esaslarına göre açıyor. Sanıyorum ilk sorulması gereken soru budur.

 • Hasan Balcı says:

  Yerellik ve bölgesellik çok iyi bir şey bence. “Zilyon tane mimara çizdirelim, ne kadar seçenek olursa o kadar eyii, o kadar kazaçlıyız” kafasında olmamaları mükemmel bir şey. Tebrik ederim.

 • Fatih guler says:

  Tasarım yerel ve bölgesel değil evrenseldir. Vizyonlarınızın ne kadar dar olduğunu gösteren bir yarışma daha. Bunlara alkış tutan, destekleyen ve bu gibi çalışmaların içinde yer alan akademisyenleri, mimarları gelecek nesil asla affetmeyecek.

Bir cevap yazın