Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışması

Düzce Üniversitesi, hızla gelişen Konuralp Yerleşkesi için, 2013 yılındaki yeni imar planıyla netlik kazanan sınırları gözetilerek “yerleşke gelişim planı” elde edilmesi için yarışma açıyor.

YARIŞMANIN AMACI

“Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışması” ile ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin belirlenmesi; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu yarışma Düzce Üniversitesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği dâhilinde serbest, ulusal, iki kademeli, kentsel tasarım proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN KONUSU ve YERİ

Yarışmanın konusu, Düzce Üniversitesi’nin mevcut yerleşke, orman alanı ve henüz yapılaşma kararı getirilmemiş alanlarının bir bütün olarak ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda ele alınarak ‘Yerleşke Gelişim Planı’ ile yerleşke içinde, yakın çevresiyle ve yerleşkenin kent ile kurabileceği sosyo-mekansal ilişkiler bütününün kurgulanmasıdır. Mevcut Yerleşkenin otoyolu ağırlıklı, yapıların birbirinden ayrık ve yaya dolaşımı sorunlarını barındırıyor olması nedeniyle, sürdürülebilir ve sosyal ilişkileri zenginleştiren bir yerleşke planı elde etmek, idarenin ana hedefidir.

Yarışmaya konu olan Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi, Ankara ve İstanbul gibi iki önemli merkezi birbirine bağlayan D-100 karayolu güzergahı üzerinde bulunan Düzce ilinin 8 km. kuzeyinde, Akçakoca-Zonguldak yolu üzerinde konumlanmaktadır.

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi, Konuralp yerleşiminin doğusunda bulunmakta olup, kuzeybatısında ‘Hatipli Ketenciler’, güneydoğusunda ‘Yörük’ kırsal yerleşimleri ile çevrelenmiştir. Gerek yerleşkenin yakın çevresinde, gerek yerleşke alanında bulunan irili ufaklı dere yatakları ve vadiler, alanın karakteristik topoğrafyasını oluşturmaktadır.

Yerleşkeye adını veren Konuralp yerleşiminin tarihi, M.Ö 3. Yüzyıla kadar uzanmakta olup, içinde farklı tarihsel katmanlara ait yapı-dokuları barındıran, halen yaşayan bir yerleşimdir. Yerleşkemizin güney sınırına komşu olan tepenin batı yamacı ise Dini-Kültürel Tesis (Yörükler Tepe Nekropolü) olarak Koruma Kurulu tarafından tescillenmiştir.

Konuralp Yerleşkesi içinde kuzeyde 30 ha. orman alanı, batıda sağlık birimlerinin bulunduğu sağlık adası, güneyde spor alanları, merkezde rektörlük ve eğitim birimleri ile sosyal tesisler ve doğuda henüz yapılaşma kararı getirilmemiş 60 ha. toprak/fundalık alan bulunmaktadır. Yerleşkenin güneydoğusunda Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurt binaları bulunmaktadır.

Ayrıca yerleşke sınırları dahilinde fakat bağımsız Teknoloji Geliştirme Alanları (TGA) da güney ve güneybatıda bulunmaktadır.

YARIŞMA TAKVİMİ

BİRİNCİ KADEME

 • Yarışmanın ilanı: 25 Eylül 2014
 • Birinci kademeye soru sormak için son gün: 13 Ekim 2014
 • Birinci kademe yanıtların ilanı: 17 Ekim 2014
 • Birinci kademe projelerin son teslim tarihi: 2 Aralık 2014
 • Birinci kademenin posta ile kabulü için son gün: 4 Aralık 2014
 • Birinci kademe jüri çalışması başlangıcı: 6 Aralık 2014

Birinci aşamanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.

İKİNCİ KADEME

 • İkinci kademenin ekiplere duyuru ile başlaması: 12 Aralık 2014
 • İkinci kademe yer görme için son gün: 18 Aralık 2014
 • İkinci kademeye soru sormak için son gün: 22 Aralık 2014
 • İkinci kademe yarışmacılara yanıtların gönderilmesi: 26 Aralık 2014
 • İkinci kademe projelerin son teslim tarihi: 3 Şubat 2015
 • İkinci kademenin posta ile kabulü için son gün: 5 Şubat 2015
 • İkinci kademe Jüri çalışması başlangıcı: 9 Şubat 2015

Kolokyum tarihi: İkinci kademe sonuçların ilanı ile birlikte duyurulacaktır.

YARIŞMA SONUCUNUN İLANI

Yarışmanın sonucu Resmi Gazetede ve İdarenin web adresinde ilan edilecektir. Ayrıca meslek odalarına ve mimarlık web sitelerine bilgi verilecektir.

ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ

Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen 8 adet proje İkinci Kademe için değerlendirmeye alınacaktır. İkinci Kademede ise; jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

 • 1. Ödül: 60.000 TL
 • 2. Ödül: 50.000 TL
 • 3. Ödül: 40.000 TL
 • 1. Mansiyon: 20.000 TL
 • 2. Mansiyon: 20.000 TL
 • 3. Mansiyon: 20.000 TL
 • 4. Mansiyon: 20.000 TL
 • 5. Mansiyon: 20.000 TL

Ödül alabilmek için, yarışmacının yarışma şartları dışına çıkmamış ve ikinci kademede projesini jüri önerileri doğrultusunda geliştirmiş olması şarttır.

Ödül ve mansiyonlar, ikinci kademe sonuçlarının ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Bu yarışma mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarının katılımına açıktır. Ekip başı, bu üç disiplinden herhangi birisi olabilir. Ekip üyelerinden her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, yarışma katılım bedeli olan 50.-TL’yi (Elli Türk Lirası) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Halk Bankası Düzce Şubesi 06000020 nolu hesabına, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışması Katılım Bedeli notuyla yatırmaları, ad-soyad-TC kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerini, banka dekontu ile birlikte yarışma raportörlüğüne faks veya taraması yapılmış olarak e-posta ile göndermeleri zorunludur.

Şartname ve ekleri www.yapiisleri.duzce.edu.tr idarenin web adresinden indirilebilir, ayrıca basılı doküman verilmeyecektir.

Yarışma katılım bedelini yatırmak ve dekontu yarışma raportörlüğüne teslim etmek için son tarih 1 Aralık.2014 Pazartesi, saat 16:00’dır.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

JÜRİ

Danışman Jüri Üyeleri

 • Prof.Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu (Düzce Üniversitesi Rektörü)
 • Prof.Dr. Haldun Müderrisoğlu (Peyzaj Mimarı, DÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü)
 • İlknur Günaydın Mimar, (DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı)
 • Ayşegül Kaya Mimar, (DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Eski Başkanı)
 • Ömer Yılmaz Mimar, (‘Yarışmayla Yap’ Koordinatörü)

Asli Jüri Üyeleri

 • Semra Uygur Y. Mimar (Jüri Başkanı)
 • Hüseyin Bütüner (Y. Mimar)
 • Kemal Özgür (Peyzaj Mimarı)
 • Dr. Sertaç Erten (Şehir Plancısı)
 • Doç.Dr. Yasin Çağatay Seçkin (Y. Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Farah Kavaklı (Y. Şehir Plancısı)
 • Doç.Dr. Hakan Arslan (Mimar, DÜ Mimarlık Bölümü)
 • Köksal Aksoy (Y. Mimar)

Raportörler

 • Aysun Tuna (Y. Peyzaj Mimarı, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)
 • Hande Ceylan (Mimar, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Raportör Yardımcıları

 • Murat Başural (Harita Mühendisi, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)
 • Nazlı Köse (Harita Teknikeri, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)
 • Serkan Yaşar (Yapı Ressamı,(DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)
 • Sibel Özbay (Makine Teknikeri, DÜ Yapı İşleri ve Teknik)
Etiketler

Bir yanıt yazın