Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

Yarışmaya son başvuru tarihi 3 Ağustos 2010.

YARIŞMANIN KONUSU 
“Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası” projelerinin elde edilmesi işi Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yarışmaya çıkarılmıştır.
Yarışma, 13/08/2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” kuralları gözetilerek yapılacaktır.

YARIŞMANIN AMACI
Yarışmanın amacı, güzel sanatları teşvik etmek, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerini rekabet yolu ile geliştirmek, çok sayıda seçenek arasından mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümleri seçmektir.

Yarışma konusu işin projelerini yapacak müelliflerin seçilmesinin yanı sıra, mimarlık ve mühendislik mesleklerinin gelişmesine etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi örnek bir davranış sergileyerek yarışmalar düzeninin genel amaçlarının ötesinde, Düzce özelinde, kente düzeyli bir mimari eser kazandırmakla kalmayıp sağlıklı bir yapılaşma çizgisinde gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, bu yarışmayı açmaya karar vermiştir.
Bu bağlamda yarışmadan, yüksek plastik ve estetik değerlere sahip örnek bir mimari eser elde etmenin yanı sıra özetle :

Uygun malzeme ve teknolji kulanımıyla binanın değişen ve gelişen gereksinimlere kolay uyum sağlayabilecek fleksibl özelliklerde,
Enerji sakınımlı ve sürdürülebilirlik özellikleriyle ekolojiye saygılı,
Temel kurgusu ve iç mekan tasarımında, çağdaş konfor koşulları sağlayacak klima, ısıtma, havalandırma, iç ve dış aydınlatma, özel data sistemleri ile kamera kontrol, güvenlik, yangın algılama ve söndürme sistemlerine sahip,
Zemin ve depremsellik bakımından, 
düzeyli çözüm önerileri beklenmektedir.

YARIŞMANIN ŞEKLİ VE TÜRÜ
Yarışma serbest, ulusal ve tek kademeli Mimari Proje yarışmasıdır.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
Metin Büyük, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı
Nusret Özsoy, Düzce TSO Meclis Başkanı
Ergin Çelikağ, Harita Mühendisi, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı
Nermin Yılmaz, Mimar, AÜMMF
Tuncay Yüksel, Düzce TSO Genel Sekreteri

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ
Nesrin Yatman, Yüksek Mimar, Restorasyon Uzmanı, AZMMO-ODTÜ
Bozkurt Gürsoytrak, Mimar, ADMMA
Bilal Yakut, Yüksek Mühendis Mimar, KTÜ
Ebabekir Özmert, Yüksek Mimar, Restorasyon Uzmanı, ODTÜ
Levent Darı, İnşaat Mühendisi, ODTÜ

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
T. Gül Köksal, Yüksek Mimar, Koruma Uzmanı, YTÜ-İTÜ 
Hakan Mahiroğlu, Mimar, İTÜ
Şükrü Erdem, İnşaat Mühendisi, ÇÜMMF

RAPORTÖRLER
Murat Bilir, Mimar, YDÜ
Handan Klein, Mimar, KTÜ

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. 

Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar; 
a.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
b.Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c.Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 
d.Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 
e.Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 
f.Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak, 
g.Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). 
h.Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 100.-TL’yi (Yüz Türk Lirası) idarenin T. C. Ziraat Bankası Düzce Şubesi (Şube Kodu: 054) 11962028-5001, no’lu hesabına, (IBAN No: TR19 0001 0000 5411 9620 2850 01) “Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Binası Mimari Proje Yarışması Katılım Bedeli” notuyla yatırmaları, alacakları dekont ile raportörlüğe başvurarak ad, soyadı, T. C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerini bırakarak kayıt yaptırmaları zorunludur.

ÖDÜLLERİN TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ
1. Ödüle Net: 22 500 TL

2. Ödüle Net: 17 500 TL
 
3. Ödüle Net: 12 500 TL 

MANSİYONLAR
1. Mansiyona Net: 7 500 TL
 
2. Mansiyona Net: 7 500 TL

3. Mansiyona Net: 7 500 TL

4. Mansiyona Net: 7 500 TL

5. Mansiyona Net: 7 500 TL

SATIN ALMALAR
Jürinin takdirine Net 16 000 TL ayrılmıştır.

Ödül, mansiyon ve satın almaların tümü verilecektir.

Yukarıda belirtilen ödüller ve satın almalar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri, yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın