DEÜ Mimarlık Bölümü Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması_IV

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü, öğrencileri sağlıklı bir çevre, sürdürebilir bir gelecek için doğal malzemeyi keşfetmeye davet eden ulusal ölçekli bir yarışma açtı. Dijital ortamda teslim için son tarih 5 Mayıs 2023 (saat: 23.59’a kadar).

1-YARIŞMANIN AMACI

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından her sene öğrenci projesi yarışması düzenlenerek mimarlık yarışma ortamına katkı konulması, öğrencilerin yarışmalara katılımının teşvik edilmesi, öğrencilere güncel sorunlara ve konulara yönelik nitelikli üretim gerçekleştirebilecekleri eleştirel bir zemin sunulması hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda DEÜ Rektörlüğü’nün de desteğiyle 2021 yılından itibaren üç öğrenci yarışması düzenlenmiştir. Bu geleneği sürdürmek üzere yeni yarışma, topluma sürdürülebilirlik konusunda öncülük eden sürdürülebilir bir üniversite olma amacı güden kurumumuz tarafından Birleşmiş Milletlerin deklare ettiği “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” doğrultusunda “Sürdürülebilir Gelecek için Doğal Malzemeyi Fark Et! Keşfet!” çağrısıyla açılmaktadır.

İnsanoğlu evrimsel sürecinde doğayla barışık bir yaşam sürmüştür. Ancak endüstrileşmeyle birlikte doğal ortamından ve doğal malzemelerin kullanımından hızla uzaklaşmıştır. Doğa tahribatının arttığı, sağlıksız yapılaşma yüzünden afetlerin ağır zararlara yol açtığı, dolayısıyla çoklu kriz ortamının oluştuğu bu dönem “Antroposen Çağ” başlığıyla tartışılmaktadır. Tüm dünya, insanın kendini merkeze alarak doğaya hükmetmesinin doğurduğu sonuçlarla yüzleşmektedir. Bu yüzleşme her alanda olduğu gibi, yapılı çevrenin üretiminden sorumlu olan mimarlık disiplininde de gerçekleşmektedir.

Mimarlık alanında büyük ölçekli inşa faaliyetlerinin ve endüstriyel yapı malzemelerinin kullanımının doğal çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar göz önünde bulundurularak hem tasarım, hem de uygulama aşamalarında sürdürülebilirlik ilkesi benimsenmekte, yapım sistemleri ve yapı malzemeleri ölçeğinde sürdürülebilir yöntemler araştırılmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda ahşap, taş, saman balyası gibi bilinen malzemeler ile birlikte, daha az tanınan sıkıştırılmış toprak, kenevir gibi doğal yapı malzemeleri yapım ve kullanım süreçlerinde az enerji tüketen, sağlıklı ve sürdürülebilir malzemeler olarak öne çıkmaktadır.
Diğer yandan disiplinler arası alanda biyo-malzemelerin üretimi ve yapı ölçeğinde kullanımı ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda yarışma “doğal yapı malzemesi” kullanımını ana eksenine oturtmaktadır. Yarışmanın amacı; “insan, çevre ve ekosistem” için sağlıklı ve sürdürülebilir olan doğal yapı malzemelerinin tasarımdaki yerini ve önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık yaratmaktır.

2-YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından desteklenen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen, TC ve KKTC’deki mimarlık okullarında eğitim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği serbest, ulusal ve tek kademeli öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.

3-YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Konu:
Yarışmanın “sağlıklı çevre”, “sağlıklı mekân”, “sağlıklı malzeme” idealleriyle ilişkili bir şekilde proje alanı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sağlık kampüsü seçilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde yer alan “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler ve Dekanlık Binası” giriş avlusunun kullanımının iyileştirilmesine dönük “doğal yapı malzemelerini ve yapım sistemlerini kullanan”, “uygulanabilir”, “yarı açık ve açık” farklı eylemlere ve kullanımlara olanak tanıyan sahip tasarım önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

Yer:
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler ve Dekanlık Binası, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinin kuzeyinde, Mustafa Kemal Sahil Caddesi’ne bağlantının sağlandığı araç ve yaya giriş kapısının karşısında konumlanmaktadır. Yapının ana girişi kuzey yönündeki cepheden sağlanmaktadır. Yapıda idari birimler ve çalışma ofislerinin yanı sıra konferans salonu, laboratuvar, derslik, yemekhane, okuma salonu gibi farklı işlevlerdeki mekanlar da yer almaktadır. Yapının güney yönünde yer alan giriş kapısı ve önündeki avlu ise yerleşkede yer alan diğer mekanlara geçişi kolaylaştırıcı bir ara mekân niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla yapının kuzey cephesinde ana giriş olarak çalışan kapı resmi ve idari işleyişi sağlarken, güney cephesinde yer alan kapı ikincil bir giriş olarak çalışarak yerleşkenin güneyinde yer alan diğer yapılara (spor salonu, yüzme havuzu, derslik binaları, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi ve ilişkili yapılar, Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Uygulama ve Araştırma Merkezi, konukevi, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, DEPARK – Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı) bağlantıyı sağlamaktadır. Bu nedenle yapının zemin kotu önemli bir geçiş ve bağlantı aksı olarak çalışma potansiyeline sahiptir.

Zemin kotun mevcut kullanımında kuzey ve güney giriş kapıları arasındaki mekân farklı işlevlere sahip iki alt mekânı barındırmaktadır. Ana giriş ve ön alanı üst katlara ve diğer mekânlara dağılım sağlayan bir giriş holü olarak çalışırken, güney girişinin ardındaki mekân ise öğrenci kullanımına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Zemin kottaki bu alt mekânlar arasındaki ayrım bir duvar ve kapı aracılığıyla sağlanmaktadır. Yarışmanın odağına aldığı güney girişi ve önündeki avluya açılan kapalı mekânda öğrenci yemekhanesi, okuma salonu, kantin ve fotokopi işlevleri esnek bir kullanıma imkân verecek şekilde bir arada yer almaktadır. Tasarım önerileri geliştirilirken alanın aşağıda maddelendirilmiş olan mevcut problemler göz önünde bulundurulmalıdır:

– Proje alanının tanımsızlığı: Alan farklı yaş gruplarına ve değişen gereksinimlere sahip kullanıcı çeşitliliğine rağmen (öğrenciler, öğretim görevlileri, hastalar, hasta yakınları, engelliler, yaşlılar, çocuklar) “yer” (place) olarak tariflenememektedir. Sadece “açık alan” olarak değil, yapılarla sınırlandırılmış bir hacim olarak ele alınacak olan bu boşluğun, farklı profillerdeki kullanıcıların ihtiyaçlarını gözeten bir “karşılaşma mekânı” olma potansiyeli nasıl açığa çıkarılabilir? Kullanıcıları tarafından “yer kılınabilmesi” (place-making) için alana doğal yapı malzemeleriyle hangi müdahaleler önerilebilir?

– Mekânlar arası kesinti: Giriş avlusunun zemin kotu ile avluyu çevreleyen binaların zemin kotlarının farklı olması, bu kotlar arasındaki ilişkilerin kesintiye uğraması, açık ve yarı açık alan düzenlemelerinin kafeterya olarak kullanılan kapalı alanla ilişkisinin zayıf olması proje alanında açık-yarı açık- kapalı mekân ve kamusal- yarı kamusal- özel mekân sürekliliğinin, kesit ilişkilerinin yeniden kurgulanmasını zorunlu hale getirmektedir. Bina giriş kotları, avlu zemin kotu, merdiven ve rampalar korunarak bu boşluğun kamusal-yarı kamusal-özel mekân ve açık-yarı açık- kapalı mekân ilişkilerini kolaylaştıracak, güçlendirecek, akışkan hale getirecek, kullanım niteliğini arttıracak mekânsal müdahalelerinin ve peyzaj düzenlemelerinin önerilmesi beklenmektedir.

– Proje alanın algılanma/ okunma problemi: Proje alanının yakın çevresinde sosyal kullanıma sahip çok sayıda mekân bulunmaktadır (spor salonu, yüzme havuzu, yeme-içme alanları). Ayrıca alanı sınırlayan yaya-bisiklet ve araç yolu sağlık kampüsünü sanat yerleşkesine bağlayan ana akslardan biridir. Dolayısıyla alanın algılanabilirliğinin doğal yapı malzemeleri ile geliştirilmesine dönük her müdahale yapının girişine yönlenmeyi kolaylaştırırken, diğer yandan bu alanın kampüsün sosyal hayatının bir parçası olmasını, böylece doğal-sağlıklı yapı malzemesi kullanımı ile ilgili farkındalık yaratılmasında rol almasını sağlayacaktır.

– Proje alanının iklimsel problemleri: Proje alanının iklimsel ve ekolojik verileri dikkate alınarak proje alanının mekânsal kullanımının iyileştirilmesine dönük öneriler geliştirilmelidir.
Şartnamede işaret edilen problemler dikkate alınarak; “proje alanının doğal yapı malzemeleriyle üretilecek yarı açık ve açık tasarım önerileriyle iyileştirilmesi, bu önerilerin uygulanabilir olması ve etaplanarak aşamalı bir şekilde yapıma olanak tanıması, dolayısıyla zaman-maliyet-yapım+söküm tekniklerini gözeten senaryo ve fikirlerin geliştirilmesi” yarışmanın konusu olarak belirlenmiştir.

4-YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI VE ESASLARI

Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı TC ve KKTC’de yer alan üniversitelerin Mimarlık Fakültelerinde eğitim gören tüm lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya bireysel olarak ya da farklı disiplinlerden lisans öğrencileri ile ekip olarak katılım serbesttir. Ancak ekip başının Mimarlık Bölümü öğrencisi olması zorunludur.

Her yarışmacı / ekip yarışmaya bir öneri ile katılabilir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir ve ön kayıt şartı yoktur. Katılımcıların başvuru sırasında öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesini ibraz etmeleri zorunludur. Tüm katılımcıların “Katılımcı Kimlik Formu”nu (EK.1) ve “Yarışma Şartları Kabul Belgesi”ni (EK.2) doldurması gerekmektedir.

Yarışmaya asil, yedek ve danışman seçici kurul üyelerinin, raportörlerin, yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci derece yakınları katılamaz.

Bu koşullara uymayanlar projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.

5-YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ESASLAR

“Proje Dosyasının” herhangi bir yerinde proje sahibini belirten bir ibare ya da işaret bulunmamalıdır.

Dijital kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek proje değerlendirme dışı bırakılır.

Projelerin şartnamede belirtilen teslim günü ve saatini geçmeyecek şekilde gönderilmesi zorunludur.

Yarışmaya gönderilen projelerin özgün, başka bir yerde yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış, eğitim sürecinde dönem projesi olarak üretilmemiş olma şartı aranmaktadır.

Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje diskalifiye edilir. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

6-YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

–  Yarışma Şartnamesi
– Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler ve Dekanlık Binası’na ait plan, kesit, görünüşleri içeren dwg formatında dosya
– Alana ve yakın çevresine dair fotoğraflar

Belgelere ulaşmak için: https://drive.google.com/drive/folders/1-UP4lbt6CUf5Qqg9f1v6co4EIIeNCUS6?usp=share_link

7-YARIŞMACILARDAN İSTENENLER ve SUNUM TEKNİĞİ

– Proje alanının sınırları verilen vaziyet planı ve kesitte tanımlanmıştır.
– Yarı açık ve açık alana dair tasarım müdahaleleri verilen sınırlar içinde geliştirilecektir.
– Proje alanı sınırları içinde yer alan mevcut rampa, merdiven ve teraslar korunacaktır; ancak üst örtü ve korkuluklar yeniden ele alınabilir.
– Proje alanındaki tasarım müdahaleleri, üst ölçekte yakın çevre kullanımına ve mevcut yapının zemin kat kapalı alan kullanımına dair yapısal müdahale içermeyen senaryolar ve öneriler ile ilişkilendirilebilir.
– Yarışma teması olarak belirlenen “sağlıklı bir çevre”, “sağlıklı mekân”, “sağlıklı malzeme” kriterleri bağlamında “doğal yapı malzemelerinin” tasarıma ne şekilde entegre edildiğine dair kararların farklı ölçekler ve temsil araçları ile aktarılması beklenmektedir.

PROJE DOSYASI:
Yarışmacılardan TEK BİR A0 DİKEY paftada aşağıda belirtilenleri teslim etmesi beklenmektedir.

– Yarışmanın amacında tariflenen durumları ve tasarım alanının potansiyelleri ve problemlerini göz önünde tutan ana fikir kararları,
– Tasarımın yakın çevresi ile ilişkilerini belirten 1/200 vaziyet planı (çevre yapıların yanı sıra yapının giriş avlusu önündeki yol, kaldırım, üst örtü vb. unsurlarla ilişkisini ve bağlantılarını içerecek şekilde),
– Kapalı-yarı açık- açık mekân ilişkilerini gösterecek şekilde 1/100 ölçek plan/lar,
– Tasarımın mevcut yapı ve yakın çevresi ile ilişkilerini gösterecek şekilde 1/100 ölçekli kesitler (yarışmacının gerekliği gördüğü durumlarda 1/50 olarak da çalışılabilir),
– 1/50 sistem kesiti (yapının/strüktürün tasarım özellikleri, dış mekanla kurduğu ilişkileri, malzeme özelliklerini, farklı birleşim detaylarını gösterecek şekilde),
– 1/20 ya da 1/10 prensip detay (önerilen doğal yapı malzemelerinin birleşimlerine ve yapım sistemine dair detayların plan, kesit ve görünüşü)
– Tasarım önerisinin yakın çevresi ile ilişkisini ve üçüncü boyuttaki algısını, tektoniğini, ışıkgölge etkisini vb. ifade eden üç boyutlu görseller (bu görseller içerisinden biri mutlaka tasarım önerisinin araç yolundan görünüşünü ve giriş aksındaki silüet etkisini ifade edecek şekilde olmalıdır)

KİMLİK DOSYASI:

Şartname içinde yer alan Katılımcı Kimlik Formu (EK.1)

Ekip içinde yer alan tüm yarışmacıların Mimarlık Fakültelerinde lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir)

Yarışmacıların yarışma şartlarını kabul ettiğine dair Yarışma Şartları Kabul Belgesi (EK.2)

8-TESLİM ŞEKLİ

DİJİTAL PROJE DOSYASI:

_Proje için 5 rakamdan oluşan bir rumuz belirlenecektir. Rumuz sadece dijital dosya isimlendirilmelerinde kullanılacak olup paftanın üzerinde rumuz belirtilmeyecektir.
_Pafta 200 dpi çözünürlükte JPEG dosyası olarak kaydedilmelidir.
_A0 pafta, ismi “RUMUZ_PROJE DOSYASI” olan bir klasöre atılmalıdır.

DİJİTAL KİMLİK DOSYASI:

_Proje Dosyası dışında Kimlik Dosyası başlığında belirtilen içerikler “RUMUZ_KİMLİK DOSYASI” olarak isimlendirilmiş bir klasöre atılmalıdır.
_“RUMUZ_PROJE DOSYASI” ve “RUMUZ_KİMLİK DOSYASI” sadece ‘RUMUZ’ ile isimlendirilmiş bir klasörün içine atılmalıdır.
_Bu klasör (RUMUZ) “.zip” veya “.rar” formatına dönüştürüldükten sonra WETRANSFER’e yüklenerek, bağlantı linki mimyarisma@deu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Wetransfer linkinin “transfer bağlantısı alın” seçeneği ile alınması gerekmektedir.

Teslimin kapanmasını takip eden 24 saat içinde raportörlük tarafından dosyaların teslim alındığına dair bir geri bildirim e-postası yarışmacılara iletilecektir. Bu sürecin gerçekleşmediği teslimler dikkate alınmayacaktır.

9-YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma İlanı: 1 Mart 2023
Soruların sorulması için son tarih: 13 Mart 2023
Soruların cevaplanması: 17 Mart 2023
Dijital ortamda teslim için son tarih: 5 Mayıs 2023 saat: 23.59’a kadar
Sonuçların açıklanması: Mayıs’ın üçüncü haftası
Projelerin Sergilenmesi, Dijital Kolokyum ve Ödül Töreni: Haziran 2023
Uygulama Atölyesi: Temmuz, Ağustos 2023

10-SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar sorularını, 13 Mart 2023, saat 17.30’a kadar mimyarisma@deu.edu.tr adresine e-posta ile göndereceklerdir. Zamanında ulaştırılan tüm sorular yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek ve yarışma web sitesinde açıklanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar web sitesinde ilan edilecektir.

Yarışma web sitesi: https://mimarlik.deu.edu.tr/tr/saglikli-bir-cevre-surdurulebilir-birgelecek-icin-doga-l-malzemeyi-fark-et-kesfet/

11-SEÇİCİ KURUL VE RAPORTÖRLER

Seçici Kurul Danışman Jüri Üyeleri:
Nükhet Hotar (Prof.Dr., DEÜ Rektörü)
Hasan Murat Tanarslan (Prof.Dr., DEÜ Rektör Yardımcısı)
Mehmet Birhan (Prof.Dr., DEÜ Uygulama Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı)
Ayşe Öykü Berberoğlu (Tasarım uzmanı, Seranit Granit Seramik)
Tuba Örs (Proje Satış Müdür Yardımcısı, Seranit Granit Seramik)

Seçici Kurul Asil Jüri Üyeleri:
And Akman (Dr. İç Mimar, Yapı Biyoloğu, Yapı Biyolojisi Enstitüsü, Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği, Öğr. Gör. İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Cihan Sevindik (OfficePAN)
Didem Akyol Altun (Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı, Türkiye Biyotasarım Takımı kurucu üyesi, Biyotasarım Araştırmaları Derneği kurucu üyesi)
Ekin Güven (E-G Mimarlık)
Emrah Akpınar (Nar Design)
İlknur Türkseven Doğrusoy (Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü Yarışma Komisyonu Koordinatörü)
Matthieu Joseph Pedergnana (Dr. Öğr. Gör., Yaşar Üniversitesi)

Yedek Jüri Üyeleri:
Ahmet Vefa Orhon (Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü)
Ayça Tokuç (Doç. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü, Türkiye Biyotasarım Takımı asil üyesi)

Raportörler:
Zeynep Dündar (Dr. Araş. Gör., DEÜ Mimarlık Bölümü)
Fulya Selçuk (Araş. Gör., DEÜ Mimarlık Bölümü)

12-SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Seçici kurul değerlendirmesi tamamlandıktan sonra yarışma sonuçları Mayıs ayının üçüncü haftasında, https://mimarlik.deu.edu.tr/tr/saglikli-bir-cevre-surdurulebilir-bir-gelecek-icindoga-l-malzemeyi-fark-et-kesfet/  adresinde yayınlanacaktır.

13-ÖDÜLLER

Birincilik ödülü: 15.000 TL
İkincilik ödülü: 10.000 TL
Üçüncülük ödülü: 5000 TL
Mansiyon ödülleri (5 adet): 3000 TL

14-PROJELERİN SERGİLENMESİ, YAYINLANMASI VE KOLOKYUM

Projeler dijital ortamda sergilenecek; kolokyum, ödül töreni ve sergiye ilişkin tarih ve platform bilgisi yarışma web sitesi aracılığıyla duyurulacaktır.

15-YAYIN VE TELİF HAKKI

Müellifler isimlerinin belirtilmesi koşulu ile projelerinin her türlü yayınlama, sergilenme ve uygulanma hakkını üniversiteye devretmiş olacaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi yarışmada dereceye giren eserler ile ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. Bu kapsamda eser sahipleri, hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını peşinen beyan ve kabul ederler. Yarışma katılımcıları şartnamede yazan tüm maddeleri kabul etmiş sayılır.

16- SEÇİLEN PROJE ÖNERİSİNİN UYGULANMASINA DAİR ESASLAR

Jüri tarafından uygulanmak üzere seçilen proje önerisi, yarışmacı kurumun ve seçici kurul jüri üyelerinin tavsiyelerine göre revize edilebilir. Proje önerisi, kısmi ya da etaplar halinde uygulanabilir.

Etiketler

Bir yanıt yazın