Depreme Duyarlı Yerleşmeler Mimari Fikir Yarışması

Depreme Duyarlı Yerleşmeler Mimari Fikir Yarışması, TMMOB Mimarlar Odası tarafından açıldı.

1999 yılında yaşadığımız deprem yıkımları 50 yıllık hızlı kentleşme sürecinde elde ettiğimiz yerleşmelerin zaaflarını gözler önüne serdi.

Son 50 yılda ülkemizin yaşadığı hızlı kentleşme sayılarla ifade edildiğinde büyük bir başarıyı, tarihimizin en büyük dönüşümünü anlatır. Kentleşmenin başlangıcında iki milyonu bile bulmayan kentli nüfus 25 kat artarak 50 milyona yaklaşmış, bu nüfusun konut ve işyeri için ihtiyacı olan yapılaşma gerçekleşmiştir. Elektrik, su, telefon, toplu taşım gibi temel altyapı bütün kentlerde ve kentlerin bütününde sağlanmıştır. Fakat bu büyük başarıyı gölgeleyen büyük sorunlar da aynı süreçle ortaya çıkmıştır. Depremi bir yıkıma dönüştüren, özel olarak depreme, genel olarak çevre şartlarına uyarsızlık bu sorunların başta gelenidir.

Niceliksel başarıyla tam bir kontrast oluşturan niteliksizlik, yerleşmelerimizin ve yapılarımızın en belirgin özelliğidir. Bu niteliksizliği yaratan temel olgu mimarlık yoksunluğudur.

Mimarlık ve şehircilik hizmetlerinin arzı, bu 50 yıllık sürecin ilk yarısında, kentleşme hızına erişememiş, plansız büyüme ve mimarlıksız yapılaşma kentlerimizi biçimlendirmiştir. Sürecin ikinci yarısında mimarlık ve şehircilik pratikleri büyük ölçüde sürecin mantığına eklemlenerek etkisiz kılınmıştır.

Kentlerimizin sorunlarının çözümü, çevre şartlarına uyarlanması, israflılıklarının ve çirkinliklerinin giderilmesi, ölüm korkusu yerine yaşam sevinci vermesinin sağlanması ancak mimarlık kaynağımızın yeniden yerleşmelerimizin ve yapılarımızın biçimlenmesinde söz sahibi kılınmasına bağlıdır.

Kentleşme sürecimiz bir dönüm noktasındadır. Son 50 yıla egemen olan mantıkla sürdürülememektedir. Kentsel yenilenme ihtiyacı mevcut yerleşmelerin depreme uyarsızlığı nedeniyle aciliyet kazanmıştır.

Bu ortamda Mimarlar Odası Türkiye mimarlarını yerleşmelerimizi ve yapılarımızı yeniden düşünmeye, ve kentlerimizin sorunlarını giderici çözümler için mimari fikirler üretmeye davet etmektedir.

Son başvuru tarihi: 12/08/2002
Teslim tarihi: 01/11/2002

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyesi

 • Erhan Karaesmen
 • Teoman Aktüre
 • Ahmet Turhan Altıner
 • Murat Balamir
 • Uğur Ersoy
 • Betül Şengezer
 • Figen Selvitopu

Asli Jüri Üyesi

 • Selim Velioğlu
 • Yeşim Turhan
 • Ersen Gürsel
 • Necati İnceoğlu
 • Görün Arun
 • Cem Açıkkol
 • Mustafa Pultar
 • Ziya Tanalı
Etiketler

Bir yanıt yazın