Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Amblem / Logo Tasarım Yarışması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Amblem / Logo Tasarım Yarışması'na son başvuru tarihi 22 Ağustos 2011.

Madde 1 –Bu Şartname’nin konusu :

a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın,

b. Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün,

c. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün,

d. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün,

e. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün

f. İmar ve Kentsel Altyapı Genel Müdürlüğü’nün,

g. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün,

h. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün,

amblem/logosunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vizyonunu yansıtacak şekilde, yaratıcı, akılda kalıcı ve fonksiyonel olarak kullanımına imkan verecek şekilde tasarlanıp oluşturulması için gerçekleştirilecek olan tasarım yarışmasının usul ve esaslarını belirlemektir.

Amaç
Madde 2 – Bu şartname ile,

644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görev yetki ve sorumlulukları belirlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve 1 inci maddede belirtilen birimlerin tanıtıcı ve belirleyici amblem/logosunun, çağa uygun olarak vizyonel ve fonksiyonel bir forma dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Değerlendirme kriterleri
Madde 3 – Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması temel şarttır. Tasarımlar, estetik bütünlük ve konuya bağlılık açısından da değerlendirilecektir.

Tasarımda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 1. maddede belirtilen birimlerinin bir logo olarak çalışılmasının yanı sıra, amblem-logo teklifi de getirilecektir.

Amblem/Logonun kullanım alanları
Madde 4 – Yarışma sonunda seçilecek amblem/logo tasarımı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurumsal kimlik tasarımının ve 1. maddede belirtilen birimlerinin tanıtımına yönelik etkinliklerde, fuar ve toplantılarda, her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

Katılım şartları
Madde 5 – Tasarım yarışmasının şartları aşağıda belirtilmiştir.

a. Yarışma, 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açıktır.

b. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayınlanmış çalışmalar, yarışmaya kabul edilmeyecektir.

c. Yarışmaya gönderilecek tasarımların özgün olması şarttır.

d. Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, tasarımların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

e. Yarışmaya katılmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanmış başvuru formu, eksiksiz ve doğru olarak doldurularak, amblem/logo çalışması ile birlikte Madde 7’de belirtilen hususlara göre teslim edilecektir.

f. Yarışmacılar, yarışmaya her bir amblem/logo için en fazla 3 tasarım ile katılabilir ve aynı yarışmacı birden fazla ödül alabilir.

g. Bu yarışmaya, yarışmada jüri üyesi ve sekreter olarak görev alanlar ile birinci derece hısımları katılamazlar.

h. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Teknik şartlar ve diğer hususlar
Madde 6 –
Tasarım yarışmasının teknik şartları ve diğer şartlar aşağıda açıklanmıştır :
a. Tasarımlar, kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ve 1 inci maddede belirtilen birimlerini temsilen her türlü basılı materyal ve dijital ortamda kullanılacaktır. Amblem/logo tasarımının renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile kullanmada probleme yol açmayacak şekilde hazırlanması şarttır.

b. Eserlerin, A4 boyutunda renkli, siyah-beyaz olarak uzun kenarı 15cm’i geçmeyecek biçimde, alt bölümde % 20 küçültülmüş ölçeği ile paspartulanmamış veya kartona yapıştırılmamış olarak teslim edilmesi gerekir. Eserler, ayrıca Adobe Illustrator, Free Hand, CorelDraw ve Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış master çalışması olarak CD ortamında da sunulacaktır. Ayrıca, yapılan çalışma, yüksek çözünürlüklü TIF uzantılı dosyaya dönüştürülerek CD’ye kaydedilecektir. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı geçmeyecek şekilde yazılı olarak açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır.

c. Yarışmaya sunulan eserlerin özgün olup daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve kullanılmamış olması, diğer kurum ve kuruluş amblem/logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Kopya veya başkasına ait olduğu anlaşılan tasarım/amblem/logolar, seçici kurulca değerlendirmeye alınmayacaktır. Amblem/logo tasarımının kopya veya başkasına ait olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Bu durum diğer ödül almış veya almamış katılımcılara hiçbir anlamda talep hakkı doğurmayacaktır. Doğabilecek her türlü ihtilafa ilişkin hukuki yaptırım ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek ihtilaflardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumlu tutulmayacaktır.

d. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenecek yedi kişiden oluşan bir Seçici Kurul eserleri değerlendirecektir. Bakanlık’ca gerekli görüldüğü takdirde, tasarım/amblem/logo konusunda teknik personelin görüşlerini almak için anket düzenlenebilecektir.

e. Seçici Kurul, eserleri, özgünlük, yaratıcılık, konu odaklılık ve eserin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın amaçlarını ve tarihi gelişimini ve birikimini dikkate alan bir çerçevede değerlendirecektir.

f. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yarışma kuralları ile ilgili değişiklik yapma hakkını internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar.

g. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez; yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

h. Seçici Kurul, uygun gördüğü bir eseri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ve 1. maddede belirtilen birimlerinin yeni amblem/logosu olarak belirleyecektir.

ı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Seçilecek eser sahibinden Seçici Kurulun veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü çerçevesince teknik eksikliklerin giderilmesine mutat değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödemede bulunulmayacaktır. Ödüle hak kazanan eserin antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, pozitif ve negatif çözümleri ile birlikte, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra en geç 05.09.2011 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmaları gerekmektedir.

j. Eserlerin 1. maddede belirtilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı birimlerinin ihtiyacını karşılamaması halinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hiçbir esere ödül vermeme hakkını saklı tutar.

k. Kullanılmayacak olan eserler, sonuçların ilan edilmesini müteakiben en az 15 gün ve en fazla 30 gün sonra teslim edilen adresten alınabilir. Bu süre içerisinde geri alınmayan eserlerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumlu değildir.

Eserlerin teslim şekli ve işaretlenmesi
Madde 7 – Yarışmaya katılma ve eser teslimi sırasında;

a. Katılımcılar, içerisinde eksiksiz doldurulmuş katılım kimlik formunun yer aldığı kapalı Kimlik Zarfı ile birlikte, eserlerin yer aldığı kapalı Evrak Zarfı olmak üzere 2 adet zarf kullanacaklardır.

b. Her zarfın üzerine 6 rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır.

c. Katılımcının rumuzu tasarım/amblem/logonun arka yüzünde, CD’nin ise ön yüzünde yer alacaktır.

d. Her eser A4 kağıt üzerinde uzun kenarı 15 cm’i geçmeyecek biçimde, aşağıda küçük ölçekli örneği ile teslim edilecektir. CD’de eserin elektronik ortamda oluşturulmuş hali yer alacaktır.

e. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Aksine bir durumun tespiti halinde, eser yarışma dışı bırakılacaktır.

f. Birden fazla eser ile katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz kullanacaktır.

Eserler katılım formu ile birlikte 22 Ağustos 2011, Pazartesi günü saat 17.00’a kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden, taahhütlü posta veya kargo yoluyla gönderilecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan kaybolma ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Son başvuru tarihi ve saatine kadar adrese ulaşmayan eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

Yarışma sekretaryası
Madde 8
– Yarışma sekretaryasının adresi ve irtibat telefonu aşağıdadır ;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

Vekaletler Cad. No: 1 Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0312 410 12 19/20

Kullanım hakkı
Madde 9 – Katılımcı; dereceye giren tasarım/amblem/logonun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve 1. nci maddede belirtilen birimlerine süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve benzeri şekilde umuma arzı ile ilgili bilumum haklar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve 1.nci maddede belirtilen birimlerine tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını ve bu eserlerde zaman içinde doğabilecek ihtiyaçlara göre değişiklik yapılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi ve manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 1. nci maddede belirtilen birimleri eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

Katılımcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ödül alan eseri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 1. nci maddede belirtilen birimlerinin tasarım/amblem/logosu olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ödül kazanan eser; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ve 1. nci maddede belirtilen birimlerini temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

Katılım formunu imzalayan katılımcılar, bu şartnamedeki bütün katılma ve yarışma şartlarını,

Seçici Kurul ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma takvimi
Madde 10 – Yarışmanın süreci aşağıda belirtilmiştir :

Başvuru başlangıç tarihi : 05 Ağustos 2011

Son başvuru ve teslim tarihi : 22 Ağustos 2011 Saat : 17:00

Seçici Kurul’un değerlendirme tarihi : 25 Ağustos 2011.

Sonuçların açıklanması : 26 Ağustos 2011.

Ödül kazanan eserin; antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, pozitif ve negatif çözümlerinin sunulması için son tarih : 5 Eylül 2011 Saat: 17:30.

Sonuçlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın web sitesi ” http://www.cevresehircilik.gov.tr”de yayınlanacaktır.

Ödüller, duyurulacak gün ve saatte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda düzenlenecek törenle verilecektir.

Ödüller
Madde 11 – Yarışma sonunda verilebilecek olan ödüller şunlardır :

Tasarım yarışması sonucu Seçici Kurul tarafından birinci seçilen 1’inci maddenin ;

– ( a ) fıkrasında yazılı amblem/logo tasarımı için ( net ) 10.000 (onbin ) TL,- ,

– diğer fıkralarında yazılı birimlerin amblem/logo tasarımı için (net) 3.000 ( üçbin ) TL,-

birincilik ödülü verilecektir.

Teslim adresi
Madde 12 – Eserlerin teslim adresi aşağıdadır :

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Vekaletler Cad. No: 1 Bakanlıklar /ANKARA

Seçici Kurul
Madde 13 –
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek yedi kişiden oluşan Secici Kurul eserleri değerlendirilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değerlendirme toplantısına katılmayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayıcı günü değiştirme hakkına sahiptir.

Etiketler

2 yorum

Bir yanıt yazın