Çekme Karavan Tasarımı Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması

KTO Karatay Üniversitesi tarafından açılan "Çekme Karavan Tasarımı Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması"nın son başvuru tarihi 22 Mart 2021 Pazartesi.

1. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Tasarım alanları ile ilgili fikir yarışmaları, tasarım üretme sürecinin temelini oluşturmaktadır. Fikir yarışmalarının temel amacı; sorunların çözümü için yeni yöntemlerin, buluşların, planlamaların ve tasarım yaklaşımlarının ortaya çıkma sürecine yardımcı olmak, ileride uygulanacak tasarımların temelini oluşturacak fikir, kavram ve yaklaşımların ortaya konularak temel veri ve programlamaların belirlenmesini sağlamaktır. Bu yarışmalar; ileride açılacak diğer yarışmalar veya uygulama projelerine yönelik çalışmalar için hazırlık niteliği taşımaktadır. Fikir yarışmaları, yenilikçi olduğu kadar farklı perspektifler de sunmaktadır. Mekân ile ilgili düşünsel sınırları ortadan kaldırmakta, fonksiyon, yapı, strüktür gibi tasarım terminolojisine ait kavramların tanımlarını mekân üretimi bağlamında yeniden yorumlamakta ve sorgulamaktadır. Yarışmalar; mesleki ortamı deneyimlemeyi, mekâna entelektüel bakış açısı geliştirmeyi, ulusal hatta uluslararası ortama fikir sunmayı, ortamı fark etmeyi; süreç, sonuç ve sonrası için eğitim açısından katkılar sunmayı sağlamaktadır.

Yaşanan pandemi sürecinin getirdiği sosyal mesafe kuralları; yaşama, barınma, seyahat ve tatil mekânlarında farklı çözüm arayışları ortaya çıkarmıştır. Çekme karavanlar, motor gücüne sahip bir araç ile taşınabilmesi sayesinde geçici veya sürekli konaklama ihtiyacını karşılama potansiyele sahip mobil mekânlardır. Bu nedenle karavanlar pandemi süreci de dâhil olmak üzere her zaman tatil mekânı olarak kullanılabilecek araçlardır. Bununla beraber karavanlar doğa ile yakın temas içinde olunmasını da sağlamaktadır.

Bu yarışma, mekân üretim süreçlerine alıştırmak, dâhil etmek ve teşvik etmek için mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı ve endüstriyel tasarım öğrencilerini; hafif, taşınabilir ve esnek çözümler içeren, kullanıcısının sosyal, fiziksel, psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan ÇEKME KARAVAN tasarlamaya davet etmektedir.

2. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma, KTO Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenen, çekme karavan tasarımını konu alan; serbest, ulusal, tek aşamalı, öğrenci, fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır.

– Yarışma ulusaldır. Türkiye ve KKTC üniversitelerinde eğitim gören mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı ve endüstriyel tasarım bölümlerinin lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.
– Yarışmacılar yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler.
– Ekipler en fazla 3 kişiden oluşmalıdır.
– Bir katılımcı bireysel veya bir ekibe dâhil olarak birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir.
– Yarışma jürisi asıl ve danışman üyeleri, yedek üyeleri, yarışmayı açan kurum yöneticileri, raportörler, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
– Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
– Yarışmayı açan kurumda, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli kişiler ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
– Yarışmacı ve ekipler istenen belgeleri başvuru tarihine kadar ilgili e-posta adresine göndermelidir.
– Yarışmacı ve ekipler pafta ve raporu belirtilen teslim tarihine kadar ilgili e-posta adresine göndermelidir.
– Yarışmacılar kayıt işlemini tamamlayarak rumuz aldıktan sonra ekip üyelerinde değişiklik yapamaz.
– Yarışmacılar kayıt işlemini tamamlayarak rumuz aldıktan sonra ekip üyelerinde değişiklik yapamaz.
– Bu şartlara uymayan yarışmacılar, yarışma raportörlüğüne kaydolup proje sunmuş olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılır.
– Yarışmaya katılacak yarışmacıların (ekip olarak katılanların her birinin) yukarıdaki hususları yerine getirmesi şarttır.
– Bu koşullara uymayanlar, fikir projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.

4. YARIŞMA SÜRECİ, YÖNETİMİ ve İSTENİLENLER

– Yarışma, tasarimyarismalari.karatay.edu.tr adresli web sitesi üzerinden yürütülecektir.
– Yarışma başvuruları yarışmanın ilanıyla başlayacak ve son başvuru tarihiyle sonlanacaktır. Yarışmaya başvuru tarihleri dışında yarışmaya katılım kabul edilmeyecektir.
– Yarışmacıların yarışmaya katılım için son başvuru tarihi olan 22 Mart 2021 saat 23.59 a kadar, Yarışmacı Başvuru Formunu ve ekip üyelerinin öğrenci belgelerini [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuru için kullanılacak olan dokümanlar yarışma web sitesinden indirilebilecektir.
– Başvuru süresi içinde istenilen belgeleri eksiksiz gönderen her katılımcı veya ekip için yarışma raportörlüğü tarafından 5 karakterden oluşan bir rumuz verilecektir.
– Katılımcılar proje paftalarını başvuru aşamasında kendilerine iletilecek şablona göre hazırlayacaktır. Kullanılan her paftada rumuz için ayrılan yerde ve proje açıklama raporunun sağ üst köşesinde yarışmacıya başvuru aşamasında verilen rumuzlar bulunmalıdır. Ayrıca gönderilen raporda “KTO Karatay Üniversitesi Çekme Karavan Tasarımı Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması” başlığı yer almalıdır.
– Yarışmacılardan yarışmanın konusuyla ilgili geliştirilen fikirlerin ve önerilerin görsel ve yazılı olarak sunulması beklenmektedir.
– Başvuru tarihleri içinde başvurularını gerçekleştiren yarışmacıların son teslim tarihine kadar yarışma web sitesine aşağıdaki dokümanları yüklemeleri gerekmektedir:
– Katılımcılar en fazla 2 tane dikey olarak kullanılmış A1 pafta kullanabilir.
– İkinci A1 pafta kullanımı zorunlu değildir. İkinci A1 paftayı kullanan yarışmacıların pafta sıralamasını paftanın sağ altında belirtmesi gerekmektedir.
– Kullanılan paftalar 150 DPI çözünürlükte ve CMYK renk formatında olmalıdır.
– Dosya ismindeki RUMUZ yerine yarışma raportörlüğü tarafından yarışmacıya veya ekibe verilen ve 5 karakterden oluşan rumuz yazılmalıdır.
– Paftalar, çekme karavanın 1/20 yerleşim planları ve kesitlerini, çekme karavanın belli başlı etkinlik (uyuma, yemek, hijyen, depolama) mekanlarının detaylarını, üç boyutlu görselleri, perspektifleri, açıklayıcı şemaları içermelidir.
– A4 formatında Times New Roman ile yazılmış 12 punto 1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmış proje açıklama raporu yarışma paftalarıyla beraber gönderilmelidir.
– Teslim edilecek dosyaların isimleri aşağıda belirtilen formatlarda olmalıdır.

  • Pafta 1: “KARAVANYARISMA_RUMUZ_1.JPG”
  • Pafta 2: “KARAVANYARISMA_RUMUZ_2.JPG” (Eğer varsa)
  • Rapor: “KARAVANYARISMA_RUMUZ_RAPOR.PDF”

– Yarışmacıların, proje pafta ve raporlarını yüksek dosya boyutları nedeniyle öncelikle www.wetransfer.com adresine yüklemeleri, siteden elde edilen dosya linklerini yarışma son teslim tarihi olan 29 Mart 2021 saat 23.59 a kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
– Yüklenen projelerin kimlikleri değerlendirme süreci boyunca gizli tutulacaktır.
– Jüri, takvimde belirtilen jüri değerlendirme toplantısında, tarafsızlık hassasiyetini her zaman koruyarak yarışma temasına en uygun fikirleri ve bunları en başarılı şekilde sunan projeleri kendi içinde sıralayacak, bu sıralama sonucunda; birinci, ikinci, üçüncü projeler ile birinci, ikinci, üçüncü mansiyon ödülü alacak olan projeler belirlenecektir.
– Jüri kararları nihaidir ve kazananlar jürinin uygun gördüğü süreç ve puanlama yöntemleri uyarınca seçilecektir. Kazanan projeler, tasarimyarismalari.karatay.edu.tr adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanacaktır.
– Yüklenen projeler, yarışma sonuçlarının ilanından sonra ve dijital kolokyum süresince, yarışma raportörlüğü tarafından verilen rumuzlarla tanımlı olarak ve kimlikleri açıklanarak yarışma web sitesinde herkese açık ve eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.
– Yarışma sonuçlarının ilanından sonra yarışma web sitesi ve sosyal medya üzerinden herkesin erişimine ve katılımına açık olarak yürütülecek bir dijital kolokyum düzenlenecektir. Kolokyum tarihi yarışma web sitesinden ilan edilecektir.

5. YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ESASLAR

Yarışmacıların uymakla yükümlü olduğu esaslar aşağıdaki gibidir:

– Yarışmaya katılacak tüm fikir projelerinin yarışmacı veya ekiplerinin şartnamede belirtilen günü geçmeyecek şekilde başvuru yapması, pafta ve raporun şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim etmesi zorunludur.
– Fikir projelerinde proje sahibini tanıtan herhangi bir ibare veya işaret bulunması yasaktır. Projenin veya raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması veya idare tarafından istenilen ve adrese yüklenmesi istenen belgelerden birinde eksik olması durumunda jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla proje yarışmadan çıkarılır.
– Fikir projelerinin siteye yüklenmesi katılım şartıdır, yüklemeyen yarışmacılar fiilen elenecektir.
– Yarışmaya katılan projede özgün olma, başka bir yerde yayımlanmamış olma ve başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi durumunun tespit ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması durumunda, proje yarışmadan çıkartılır. Proje yarışmadan ödül kazandı ise ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
– Yarışmadaki kurallar ve şartlar her katılımcı için ve her ekip üyesi için geçerlidir.
– Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılacaktır.

6. SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar, 18 Ocak 2021, Pazartesi, saat: 17:00’e kadar, [email protected] e-posta adresi üzerinden yarışmaya ilişkin sorularını raportörlüğe iletebilirler. Tüm cevaplar, 29 Ocak 2021 yarışmanın web sitesinde yayımlanacaktır.

7. ÖDÜLLER

1. Ödül-6.000 TL
2. Ödül-4.500 TL
3. Ödül- 3.000 TL
1. Mansiyon-1.000 TL
2. Mansiyon-1.000 TL
3. Mansiyon-1.000 TL

8. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı: 28 Aralık 2020, Pazartesi
Soru Sorma Son Tarih: 18 Ocak 2021, Pazartesi, saat: 17:00
Soruların Yanıtlanması: 29 Ocak 2021, Cuma
Başvuruların Kapanışı: 22 Mart 2021 Pazartesi, saat: 23:59
Son Proje Yükleme Tarihi: 29 Mart 2021, Pazartesi, saat: 23:59
Jüri Değerlendirme Toplantısı Başlangıcı: 03 Nisan 2021, Cumartesi
Sonuçların Duyurulması: 09 Nisan 2021, Cuma
Yarışma kolokyumu ve ödül töreni dijital ortamda gerçekleştirilecektir. Kolokyum tarihi yarışma web sitesinde ilan edilecektir.

9. JÜRİ ÜYELERİ VE YARIŞMA DÜZENLEME KURULU

SEÇİCİ KURUL DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Selçuk Öztürk (KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)
Bayram Sade (KTO Karatay Üniversitesi Rektörü)
Faruk Ünsaçar (Prof. Dr., KTO Karatay Üniversitesi, Makine Mühendisi)

SEÇİCİ KURUL ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Kerim Çınar (Prof. Dr., KTO Karatay Üniversitesi, Mimar, Jüri Başkanı)
Mehmet Lütfi Hidayetoğlu (Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Teknik Öğretmen)
Mehmet Uysal (Prof Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mimar)
Özlem Demirkan (Dr Öğretim Üyesi, KTO Karatay Üniversitesi, Mimar)
Süha Süzen (Öğr. Gör. Selçuk Üniversitesi, Endüstriyel Tasarımcı)
Göktürk Topuz (Epikworks Tasarım ve Danışmanlık Kurucu Ortağı, Endüstriyel Tasarımcı)

SEÇİCİ KURUL YEDEK ÜYELERİ

Dicle Aydın (Prof. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mimar)
Muammer CANKURT (Mimar)

10. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kurum: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Adres: Akabe, Alaaddin Kap Cd. No:130, 42020 Karatay / Konya
Telefon: 444 12 51
E-posta: [email protected]
Web: tasarimyarismalari.karatay.edu.tr

11. YAYIN, TELİF HAKKI VE SATIN ALMA

– Yarışmaya katılan projelerin fikri mülkiyet hakları proje müellifi tasarımcıya aittir. Yarışmaya katılan proje sahipleri, fikir projelerine ait yayınlama, çoğaltma ve maddi haklarını, eser sahibi olarak adlandırılma hakları saklı kalmak koşuluyla, yayın haklarını KTO Karatay Üniversitesi devretmeyi kabul ederler. Sunulan projenin KTO Karatay Üniversitesi tarafından kısmen veya tamamen çoğaltılacağını, dağıtılacağını başka bir şekilde uluslararası alanda değerlendirilebileceğini kabul ederler. Kullanım amaçları şunları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir: poster, kitap, katalog, sunum, broşür, sergi, reklam, video, TV programı, sosyal ağlar, web siteleri gibi çevrimiçi yayınlar. Yarışmaya gönderilen Çekme Karavan Tasarımı Fikir Projelerinin KTO Karatay Üniversitesi tarafından kullanılması, yayınlanması için başkaca bir ek sözleşmeye gerek bulunmamaktadır. Üretilmesi için proje sahibi ile ek sözleşme yapılması gerekmektedir. KTO Karatay Üniversitesi, yarışmada dereceye giren eserler ile ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz. Bu kapsamda eser sahipleri, hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını peşinen beyan ve kabul ederler.
– Kazanan kişilerin ödülleri sonuçların açıklandığı günden itibaren 30 iş günü içerisinde banka yoluyla ödenecektir. Doğal afetler, sivil veya askeri makamların eylemleri, dahili karışıklık, harp, grev, yangın, salgın hastalık, diğer felaketler veya makul olarak kontrolü dışında bulunan diğer sebepler sonucunda sonuçların açıklanmasının gerçekleşememesi halinde KTO Karatay Üniversitesi mütemerrid addedilmeyecek, ifada bir gecikmeden veya hizmetin aksamasından sorumlu tutulamayacaktır. Bu hallerin varlığında KTO Karatay Üniversitesi sonuçların açıklanma tarihini ve kolokyum tarihini değiştirebilir.
– Yarışmacılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.
– Şartnamede yer almayan hususlarda genel hükümler uygulanır.
– Doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde Konya Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın