Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmanın son teslim tarihi 30 Eylül 2014.

YARIŞMANIN AMACI, KONUSU VE KAPSAMI

Yarışma; Çanakkale’nin vizyonu koşutunda mekânsal, kültürel, sanatsal ve doğal değerlerin nitelikli bir biçimde geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu yarışma ile işlevsel, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik çözümler içeren, özgün, kimlikli mekânlar oluşturarak yarışma alanının kentle bütünleşmesi ve kentsel yaşama kazandırılması hedeflenmektedir. Öte yandan yarışma alanı; kent bütününde izlenen değişimlerden kaynaklanan baskı nedeniyle konut, ticaret, kültür gibi işlevlere dayalı eksenler üzerinden hızlı bir dönüşüm sürecinin başlayacağını ifade etmektedir. Dolayısıyla yarışma söz konusu bu süreci disipline etmeyi, farklı boyutları da içerecek biçimde tasarım ve planlama ile yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yarışmacının söz konusu alana ilişkin sosyal, kültürel, ekonomik boyutlardaki bakışı ve gözlemlerinin de önem taşıdığının bilinmesi gerekmektedir.

Yarışma alanı yaklaşık 1980’li yıllarda sosyal konut olarak inşa edilen yapılardan ve 866 birimden oluşan bir konut alt bölgesidir. Geçen süre içerisinde kentle bütünleşmesi bu bağlamda kullanıcı profilin de olan değişimler ile birlikte gereksinme ve beklentilerin farklılaşması, öte yandan yapılarda görülen eskimişlik ile bakım, onarım ve deprem güvenliği arayışındaki zorluklar ile maliyet ve bu nedenlerle ortaya çıkan mevcut kullanıcı talepleri sonucunda kullanıcılarla yapılan görüşmeler ve alan araştırmaları sonucu elde edilen bulgular gözetilerek bu alanın yıkılarak yenilenmesi kararı alınmıştır. Bu amaca yönelik olarak 02.12.2013/179 gün ve sayılı karar ile Revizyon Nazım İmar Planı ve Revizyon Uygulama İmar Planı Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır. Bu planlarının kararları doğrultusunda değinilen sorunların aşılması ve daha yaşanılabilir bir konut alt bölgesi yaratma adına ulusal proje yarışması yapılmasına ve yarışmanın vazgeçilemez ilkesinin mevcut kullanıcının alanda korunmasına yine belediyesince karar verilmiştir.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak olan yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin bu koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, İdare ile ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten bir mimarın ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya en az bir Mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulundurmak koşulu ile TMMOB ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilir. Ekip başı kimlik zarfında belirtilecektir. Yarışmaya ekip olarak katılan müelliflerin her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 • TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. ) Şartname Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 100.-TL bedelle CD ortamında satın alınabilir. Ayrıca Ziraat Bankası Kordon Şubesi TR050001000813115992405011 No’lu hesaba şartname tutarını yatırdıktan sonra alındı makbuzunu 0 286 213 78 09 nolu faksa veya “Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/İsmetpaşa Mahallesi, 2. Demircioğlu Caddesi No:132 ÇANAKKALE” adresine gönderdikleri takdirde şartname dokümanı adreslerine gönderilecektir.
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Jüri Üyeleri

Seçici Kurul Danışman Üyeleri

 • Ülgür GÖKHAN (Belediye Başkanı)
 • Özleyiş ÇETİN (İmar ve Şehircilik Müdürü–Şehir Plancısı)
 • Doç.Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ (Jeofizik Müh)
 • Doç.Dr. Cumhur ASLAN (Sosyolog)
 • Dr. Ferhat HACIALİBEYOĞLU (Mimar)

Seçici Kurul Asil Üyeleri

 • Prof.Dr. Zekai GÖRGÜLÜ (Mimar-Şehir Plancısı) – Jüri Başkanı 
 • Prof.Dr. Ülkü ALTINOLUK (Mimar)
 • Prof.Dr. Mustafa ZORBOZAN (İnşaat Mühendisi)
 • Prof.Dr. Abdullah KELKİT (Peyzaj Mimarı)
 • Doç.Dr. Yasemen SAY ÖZER (Mimar)

Seçici Kurul Yedek Üyeleri

 • Özgür Şahan ÖZER (Şehir Plancısı)
 • Kadri Faik TETİK (İnşaat Mühendisi)
 • Kerem ÇINAR (Mimar) 

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı : 15 Mayıs 2014
 • Sorular için son gün : 13 Haziran 2014 – 17.00
 • Cevapların İlanı : 17 Haziran 2014
 • Proje Teslim Tarihi ve Saati : 30 Eylül 2014 – 17.00
 • Jüri Değerlendirme Tarihi : 15 Ekim 2014
 • Sonuçların Açıklanma Tarihi : 24 Ekim 2014

ÖDÜLLER

 • 1. Ödül 90.000 TL.
 • 2. Ödül 70.000 TL.
 • 3. Ödül 50.000 TL.
 • Mansiyon 20.000 TL.
 • Mansiyon 20.000 TL.
 • Mansiyon 20.000 TL.

Yarışmaya dair detaylı bilgiye ve yarışma alanının fotoğrafları, çizimleri gibi şartname eklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın