Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Mimari ve Kentsel Planlama Proje Yarışması

Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Projesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan, 13.08.2004 tarihli “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği“ uyarınca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmanın Amacı, Konusu ve Yeri
Bursa kent merkezi, kentin tarihi dokusu ve çevresinde yoğunlaşmıştır. Kent merkezinin tarihi doku içinde yer almasının merkez yapısı içinde üstünlükleri olmakla birlikte, gelişmenin denetimsizliği sonunda tarihi merkezin tahrip olması sonuçlarını da beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda kentin eski merkeze bağlı olarak tek merkezli olarak gelişmesi kent içi ulaşımda da sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle Bursa merkez kullanımı üst ölçekli planlarda merkezin devamı olan ve Santral Garaja kadar uzanan aks ve çevresinde önerilmektedir.

Santral Garaj alanı, kent merkezinin kuzeye doğru gelişmesiyle yeni oluşacak kent merkezi ve onun çevresindeki yakın proje alanları ile birlikte çok önemli ve anlamlı bir görev üstlenmektedir. Farklı ulaşım sistemlerinin yakın çevresinde olması ve yoğun bir yaya aksının bulunması, ticari kullanımlar, küçük sanatlar, bürolar ve kamu hizmetlerinin yer alması, kent içinde kolayca ulaşılabilecek bir alan olması, bu alanda yapılacak düzenlemenin önemini arttırmaktadır.

Kentin gelişmesi ve büyümesi sonucu artan, açık alan ve meydan gereksinimini karşılamak amacıyla bu alanın düzenlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır; bu ihtiyaçtan hareketle Santral Garaj alanında “Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması” açılmasına karar verilmiştir.

Santral Garaj yakın çevresinde; Kültürpark Sağlıklaştırma Projesi, Merinos Kentsel Dönüşüm Projesi, Fevzi Çakmak Caddesinde Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi, Hanlar Bölgesi Projesi, Balibey Hanı Restorasyon Projesi ile tamamlanmış olan Fevzi Çakmak Caddesi ve Bursaray Osmangazi İstasyonu yaya düzenlemeleri, Şehreküstü Meydanı, Santral Garaj çevresinde gelişen merkezi iş alanları, Haşim İşcan Caddesinde devam eden Bursaray doğu etabı çalışmaları ve mevcut Hal Alanı ile bütünleşecek bir kent meydanının Bursa’ya kazandırılması amaçlanmaktadır. Kısa sürede gerçekleştirilmesi hedeflenen projede, kent içinde simgesel bir odak noktası oluşturulması, yakın çevresi ile birlikte İnsanların yaşamını kolaylaştırması ve çeşitli eylemlerini sürdürebilmeleri için gerekli iç dış mekanların, estetik ve işlevsel yönden en uygun çözümlerle toplumun hizmetine sunulması sağlanacaktır.

Konusu ve Yeri
Kent Meydanı düzenlemesi ve onunla bütünleşecek işlevlerin yer alacağı yarışma alanı; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Emekli Sandığı Mülkiyetinde, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, H.22d.07a.1b pafta, 14 761.05 m2 yüzölçümlü 3560 ada 2 parsel ve 2 421.83 m2 yüzölçümlü 3563 ada 10 parsellerden oluşan, kentin doğu ve batı yönünden geçen Ankara İzmir Karayolunu, kuzey yönünden gelen İstanbul yolu ile kesiştiği, güney yönünde Bursaray İstasyonu Yaya Düzenlemesi ile kesişen Fevzi Çakmak Caddesi ile kent merkezine bağlanan toplam 17 182.88 m2 eski Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali alanı ve yakın çevresidir.

Alanın çevresinde; kuzey kesiminde Yalova Yolu boyunca küçük sanatlar-atölyeler, çeşitli ticaret kullanımları ve PTT, güneyde Fevzi Çakmak Caddesi boyunca zemin katları ticaret, üst katları büro ve konut kullanımlı bloklar ile açık ve katlı otoparklar bulunmaktadır. Bu alanda Ahmet Paşa Mezarlığı ve yönetim yapıları, alanın batısında Bursaray Osmangazi İstasyonunun bulunduğu yaya mekanı olarak düzenlenen Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve çevresinde yeni gelişen ticaret alanları, kuzeyinde küçük sanatlar-atölyeler, alanın doğusunda ticaret kullanımları yer almaktadır.

Yarışmanın Şekli ve Türü
Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Projesi serbest, ulusal, tek kademeli mimarlık ve kentsel tasarım yarışmasıdır.

Yarışmaya Katılma Esasları
– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi olması ve meslekten men cezası durumunda olmaması.
– Bursa Büyükşehir Belediyesinde yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla, jüri üyelerini ve raportörleri belirlemekle görevli olmaması. Belediye adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmaması.
– Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmaması.
– Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmaması.
– Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olması (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

Jüri Üyeleri

Danışman Üyeler
Hüseyin Konçak, Mimar Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Ahmet Aybar, Mimar Bursa Mimarlar Odası Başkanı
Recayi Coşkun, Y.Mimar İTÜ
Adem Özdemir, İnşaat Müh. Bursa İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı
Esin Mıhçı, Şehir plancısı Bursa Şehir Plancıları Odası Başkanı
Hakkı Önel, Prof. Mimar YTÜ
Hikmet Büyüktaşkın, Mimar Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

Asli Üyeler
Cengiz Giritlioğlu, Prof. Dr. Y. Mimar / Şehr Pl. İTÜ
Altan Akı,Prof. Mimar YTÜ
Zekai Görgülü, Prof.Dr.Y.Mimar / Şehir Pl. YTÜ
Nilüfer Akıncıtürk, Prof. Dr.Mimar UÜ
Zekai Celep, Prof. Dr.İnşaat Mühendisi İTÜ
Yakup Hazan, Y.Mimar / Restorasyon Uzmanı
Mehmet Ocakçı, Prof. Dr.Y.Mimar / Şehir Plancısı İTÜ

Yedek Üyeler
Kaya Özgen, Prof. Dr.İnşaat Mühendisi İTÜ
Murat Taş, Dr.Y.Mimar UÜ
Timur Kaprol, Dr.Y.Mimar UÜ

Raportörler
Yasemin Özarslan, Mimar BBŞB Etüd Proje Şb. Md.
Tülya Hatiboğlu, Y.Mimar Bursa Büyükşehir Belediyesi
Ali Rıza Satır, Şube Müdürü Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü

Raportör Yardımcıları
Necla Yörüklü, Peyzaj Yük.Mimarı Bursa Büyükşehir Belediyesi
Emine İrkin, Şehir Plancısı Bursa Büyükşehir Belediyesi

Yarışma Süresi ve Takvimi
Şartname Satış Tarihi Başlangıcı: 03 Ekim 2005
Son Soru Sorma Tarihi: 18 Ekim 2005
Cevapların Gönderilme Tarihi: 24 Ekim 2005
Proje Teslim Tarihi:06 Aralık 2005
Jüri Değerlendirme Tarihi: 16 Aralık 2005
Yarışma Sonucu İlan Tarihi: 26 Aralık 2005
Sergi Tarihi ve Yeri: 26 Aralık 2005 – 02 Ocak 2006
Yer: Tayyare Kültür Merkezi
Kolokyum Tarihi ve Yeri: 03 Ocak 2006
Yer: Tayyare Kültür Merkezi

Yarışmanın İlanı
Yarışmanın açılması ile ilgili ilan; Resmi Gazetede, Bursa’da ve ulusal basında yayınlanan iki gazetede en az iki gün yayınlanacak, ayrıca TMMOB yayın organlarında ve internet adresimizde de duyurulacaktır (www.bursa-bld.gov.tr).

Başvuru
Yarışmaya katılmak isteyenler 03/10/2005 pazartesi gününden itibaren Bursa Büyükşehir Belediyesi, İhale Şartname Hazırlama Şube Müdürlüğü BOİ Tesisleri D Blok üst kat Acemler/Bursa (Tel:0 224 234 40 00) adresine başvurup; ad, soyadı, telefon, faks, banka hesap no, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini 100,00 YTL (Yüz Yeni Türk Lirası) karşılığında alabileceklerdir.

Yer Görme Belgesi ve Ücreti
Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerekmektedir. Yer Görme Belgesi Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde mesai saatleri içinde onaylatılarak üzerinde rumuz ve “Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Proje Yarışması Yer Görme Belgesi Zarfı” ibaresi yazılı bir zarfın içine konulacak, proje ve kimlik zarfıyla birlikte yarışma raportörlüğüne teslim edilecektir. Bursa dışından katılan yarışmacılara proje teslim etmeleri halinde 50,00 YTL (Elli Yeni Türk Lirası) tutarındaki yolluk, sonuçların gazete ile ilanından sonra en geç 30 gün içerisinde ödenecektir.

Soru ve Cevaplar
Yarışmacılar 18/10/2005 salı günü saat 16.30’a kadar ele geçecek şekilde konu ile ilgili sorularını “Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Proje Yarışması Raportörlüğü” yazışma adresine veya “yarisma@bursa-bld.gov.tr” elektronik posta adresine gönderebilirler. Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaşan tüm sorulara cevap vermek üzere 3 gün içerisinde toplanacak, bu toplantı sonrasında 24/10/2005 tarihine kadar, soru soranın kimliği belirtilmeksizin şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine cevaplar yazılı olarak gönderilecektir.

Projelerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları
Projeler en geç 06/12/2005 Salı günü saat 16.30’a kadar “Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Proje Yarışması Raportörlüğü, Buski Tesisleri B-Blok 2.kat Acemler/Bursa adresine elden teslim edilecek, yarışma raportörlüğü tarafından tutanaklara geçirilecektir. Posta veya kargo ile proje teslimi kabul edilmeyecektir. Belirtilen zamanda raportörlüğe ulaşmamış projeler yarışma dışı kalacaktır.

Jüri Toplantı Tarihi, Sonuçların İlanı
Jüri, değerlendirme çalışmaları için 16/12/2005 cuma günü saat 14.00 de toplanacaktır. Yarışmanın sonucu madde 6.1 de belirtilen yayın organlarında ilan edilecektir.

Projelerin Sergilenmesi, Kolokyum
Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben 26/12/2005-02/01/2006 tarihleri arasında 8 gün süre ile Tayyare Kültür Merkezi Sergi Salonu Heykel / Bursa adresinde sergilenecektir. Sergide, yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler bulundurulacaktır. Proje sahibi yarışmaya katılmakla, projesinin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında projesinin yer almasını peşinen kabul etmiş sayılır. Sergileme süresi sonunda 03/01/2006 Salı günü saat 14.00’de Tayyare Kültür Merkezinde kolokyum ve ödül töreni yapılacaktır.

Ödüller
1. Ödül 70.000,00 YTL.
2. Ödül 40.000,00 YTL.
3. Ödül 25.000,00 YTL.
1. Mansiyon 10.000,00 YTL.
2. Mansiyon 10.000,00 YTL.
3. Mansiyon 10.000,00 YTL.
Toplam satın alma 15.000,00YTL.
* Satın alma ödülü jüri gerekli gördüğü taktirde verilecektir.

Jüri değerlendirme sonuçlarının gazete yoluyla ilan edilmesinden sonra, en geç 30 gün içinde ödül alan yarışmacılara Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra net olarak ödeme yapılacaktır. Bedeli ödenen projeler Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın