Aslı ile Kerem Heykeli Serbest, Ulusal, Güzel Sanat Eseri Yarışması

Yarışmaya son başvuru tarihi 17 Ocak 2012.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki, 24.12.2002 tarih ve 24973 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” (13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişik) uyarınca düzenlenmektedir. Yarışmanın biçimi; serbest, ulusal ve tek kademeli güzel sanat eseri yarışmasıdır.

Yarışma Yeri ve Konusu

Kayseri ili, Melikgazi İlçesi’nde bulunan ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak tescilli kentsel sit alanı ile ilgili olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlatılan revize koruma amaçlı imar planı Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır. Kayseri Büyükşehir Belediyesince kentsel sit alanında Kayseri kültürüne, mimarisine ve tarihine ışık tutacak canlandırma projesi kapsamında etaplar halinde kentsel tasarım ile mimari projeleri hazırlatılmaktadır. Bu kapsamda 266 ada için hazırlatılan Kentsel Tasarım Projesi Koruma Bölge Kurulu’nun onayını almıştır.

Eski Kayseri Mahallesinin yeniden canlandırılacağı 266 adanın meydanına, Anadolu Kültürü’nün ayrılmaz parçası olan aşk söylencelerinden Aslı ile Kerem’in anısına, barışa, dostluğa, aşka adanacak bir heykeli ait olduğu çevreyi bir anlamda yeniden oluşturmak, sanatın kent mekânına ve sosyal yaşama dönüştürücü katkısını sağlamak, toplumun sanat ve kültürle ilişkisini pekiştirmek, sanatı/ sanatçıyı desteklemektir.

Yarışmanın yeri, yarışma konusu olan alan Kayseri İli, Melikgazi İlçesi korunması gereken KENTSEL SİT ALANI içinde yer alan 266 ada 26 numaralı parseldir. 266 ada için Büyükşehir Belediyesince hazırlatılmış olan Kentsel Tasarım Projesi Koruma Bölge Kurulu’nun onayından geçmiş olup yarışmacıların alanla ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesince belirlenmiş tarihi, kültürel ve mimari dokuyu korumaya yönelik önerileri dikkate alınacaktır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışma ulusal düzeyde olup, üniversitelerin ilgili fakültelerinin heykel bölümlerinde en az lisans eğitimini tamamlamış tüm heykel sanatçılarına açıktır. Yarışmaya ekip olarak başvurulması halinde ekip başının heykeltıraş olması gerekmektedir.

Ekipte yer alan tüm yarışmacıların;
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamaları,
• Jüri üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörler bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamaları,
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamaları,
• Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları,
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamaları gerekmektedir.
• Yarışma alanının kentsel sit alanında bulunmasından ötürü heykelin çevresi ile değerlendirileceğinden yarışmacının mimar/şehir plancısı ya da kentsel tasarım uzmanını ekibine alması ya da söz konusu uzmanlardan danışmanlık hizmeti alması önerilmektedir. Danışman/uzmanın ekipte yer alması halinde kimlik belgesi ve/veya yeterlik belgelerini sunmaları zorunludur.
• Yarışmacılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş1(bir) adet tasarım ile katılabilir.
• Yarışma alanıkorunması gerekli kentsel sit alanı olup tescillidir. Bu nedenle, yarışma alanına, Uluslararası Koruma İlkeleri ve Ulusal koruma mevzuatı (2863/3386/5226sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yasası,ilgili tüzük ve yönetmelikler, Yüksek Kurul İlke Kararları) doğrultusunda yaklaşılmalıdır.
• Yarışma şartnamesini satın alan yarışmacı adayı yer görme belgesini almış sayılır.
• Yarışmacıların şartname alarak isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri gerekmektedir. Şartname; Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin http://www.kayseri-bld.gov.tr internet sayfasında yayınlanacaktır.
• Yukarıdaki şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar bile tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır.

Ödüller

1. Ödül: 30.000,00 TL
2. Ödül: 20.000,00 TL
3.Ödül:  15.000,00 TL
Mansiyon: 7.500,00 TL
Mansiyon: 7.500,00 TL
Mansiyon: 7.500,00 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesi’ne göre yarışmacılara net olarak ödenecektir. Ödemeler banka hesabına yapılacaktır.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 02.12.2011 Cuma
Kayıtların Başlaması: 02.12.2011 Cuma
Sorular İçin Son Gün: 31.12.2011 Cumartesi
Yanıtlar için Son Gün: 17.01.2012 Salı

Proje Teslimi İçin Son Gün: Yarışma, 29.02.2012 Çarşamba günü saat 17.00’de sona erecek ve bu süre kesin olarak uzatılmayacaktır.

Jüri Değerlendirme Çalışması: Jüri, 03-04.03.2012 Cumartesi ve Pazar günü saat 10.00’a toplanacak ve yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır.

Projelerin Sergilenmesi: Yarışma sonucunun duyurulmasından sonra, projeler iki hafta süre ile Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde sergilenecektir.
Ödül Töreni ve Kolokyum: Tasarımların, Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde sergilenmesinin ardından yine aynı mekanda bir kolokyum ve ödül töreni düzenlenecektir.

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Kimlikleri

Danışman Jüri Üyeleri
Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof. Dr. Metin SÖZEN ÇEKÜL Vakfı Başkanı – Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı
Doç. Nurdan KARASU GÖKÇE Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Hakan MAHİROĞLU Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi
Y. Mimar Ayşe ÖNDER Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

Asıl Jüri Üyeleri
Prof. Rahmi AKSUNGUR (Başkan) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi
Mimar Serdar ALTUNTUĞ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, İmar ve Şehircilik Komisyonu Başkanı, Kent Estetik Kurul Başkanı
Prof. Nilüfer ERGİN DOĞRUER Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Meriç HIZAL Işık Üniversitesi, Görsel Sanatlar Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi
Mimar Kemalettin C. TEKİNSOY Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Başkanı

Yedek Jüri Üyeleri
Prof. Fatma AKYÜREK Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölüm Öğretim Üyesi
Mimar Cengiz AKPARLAR Serbest Mimar
Yrd. Doç. Dr. Sencer ERKMAN Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Raportörler
İnşaat Y. Mühendisi Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurul Raportörü
Mimar Nuriye TETİK Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurul Raportörü
Sanat Tarihçisi Banu KÜÇÜK Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu Uzmanı

Raportör Yardımcıları
Hacı HERDEM Kayseri BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bilg. Mem.
Sema TOKAT Kayseri BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bilg. Mem.

Yarışmacılardan İstenenler

• Önerilen tasarımın açıklama raporu, ( Bir A4 sayfayıgeçmeyecektir.)
• Önerilen tasarımın 1/10 ölçekli maketi (Maketin; taşınma ve sergilenme esnasında zarar görmesini engellemek üzere, sanatçı tarafından seçilecek bir malzeme ile yapılması gerekmektedir.)
• Teknik Rapor, ( Bir A4 sayfayı geçmeyecektir.)
• Yaklaşık maliyeti içeren rapor / Ödeme takvimi ile oranları bu raporda yer alacaktır
• Önerilen tasarımın çevre ilişkilerini ve yerleşme planını açıklayan çizimler: 1/20 ölçekli vaziyet planı,
• Heykelin montaj ya da teknik detaylarını açıklayıcı çizimler, 1/10 ölçekli plan, kesit, görünüşler, perspektifler,
• Tasarımın seçilen herhangi bir yerinden 30×30 cm ebatlarında alçı malzeme ile yapılmış1/1 detay çalışması,
• Pafta boyutları50×70 cm boyutlarında olacak ve paftaların sağ alt köşelerine asılma şeması verilecektir. (Bu şema 1cmx5cm ebatları içerisinde kalacaktır.)
• Teslim edilen tasarımların yarışma sonrasında yayımlanabilmesi için tüm çizimlerin ve maket fotoğraflarının sayısal ortamda sunumu (CD/DVD olarak)
• Yarışmada herhangi bir malzeme sınırlaması yoktur. Ancak polyester, fiber vb. sentetik malzemeler kabul edilmeyecek ve yarışma dışı bırakılacaktır. Tasarım için kullanılacak malzemenin açık hava koşullarına dayanıklı olması gerekir. Bu konuda yeterli bilgilendirme teknik raporda verilmelidir.
• Yarışma konusu teklifin imalat bedeli üst sınırı 200.000,00 TL’dir. Bu değere heykel dışındaki montaj, yapı elemanları ve çevre düzenlemesi dahil olmayıp, teknik rapor ve maliyet raporunda belirtilmek kaydı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
• Yarışma konusu tasarımın yüksekliği meydan çevresine göre sanatçının yorumuna bırakılmıştır.

Yarışmacılardan İstenen Diğer Belgeler

Kimlik Zarfı
Yarışmaya katılanlar, tasarımın teslim edildiği ambalajın içine tasarım ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde; daktilo veya bilgisayar çıktısı ile “ASLI İLE KEREM HEYKELİ SERBEST ULUSAL GÜZEL SANAT ESERİYARIŞMASI KİMLİK ZARFI” ibaresi yazılmış, üzerinde beş (5) rakamlı rumuz bulunan ve içi görünmeyen cinsten, kapalı bir zarfın içine:
• Yarışma Şartnamesinin her sayfasını ve Yarışma Şartnamesinin 17.3Maddesinde belirtilen bölümü heykeltıraşın/sanatçının/ekip temsilcisinin kendisi ve ekibindeki tüm yarışmacıların imzalaması gerekmektedir.
• Kimlik zarfına ekte verilen Kimlik Formunu doldurarak ekleyeceklerdir. Yarışmacı ekibin birden fazla kişi olması halinde ekipte yer alan tüm yarışmacılar Kimlik Formunu ayrı ayrı dolduracaklardır.
• Yarışma sonucunda, tasarımının, kimlik zarfının açılmasını istemeyen yarışmacılar kimlik zarfı üzerindeki rumuzun altına “AÇILAMAZ” ibaresini yazacaklardır. Ödül/mansiyon gibi derece alan tasarımlar için “AÇILAMAZ” hükmü geçersiz kalacaktır. Bilgi ve değerlendirme için verilecek her türlü belge üzerinde el yazısı kullanılmayacaktır.
Kimlik zarfı ve kimlik zarfı içinde bulunması gereken evrakları bulunmayan tasarımlar jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışmaya kabul edilmez.

Rumuz ve Ambalaj Koşulları
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri YarışmalarıYönetmeliği’nin “Rumuz ve Ambalaj Esasları” başlıklı 43. Maddesi’ne göre;”Tasarım, proje veya eserler, raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilir. Proje veya eserin tüm paftalarının, raporların her sayfasının sağ üst köşesine, model ve benzeri nesnelerin uygun yerlerine ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) rakamlı bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.”
Ambalajın üzerinde;

Beş (5) karakterli bir rumuz ve KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “ASLI İLE KEREM HEYKELİ SERBEST ULUSAL GÜZEL SANAT ESERİ YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜ”
Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15
38010 Kocasinan-KAYSERİ
yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır.

Yarışmacılara verilecek bilgi ve belgeler

Yarışma Şartnamesi
Şartname almak için yarışmacılar ad ve açık adreslerini belirterek;
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
“ASLI İLE KEREM HEYKELİ” SERBEST ULUSAL GÜZEL SANAT ESERİ YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜ”
Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15 38010 KOCASİNAN-KAYSERİ
Tel: (0 352) 222 89 60 adresine şahsen başvurabilirler.
Şartname bedeli 20,00 TL’dir.

Yarışmacılar, bu tutarı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Ziraat Bankası Kayseri Kiçikapı Şubesi (Şube Kodu:1098) 32431413-5003 Numaralı hesabına (IBAN NO: TR92 0001 0010 9832 431 413 5003) (Açıklama Notu: “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aslı ile KErem Heykeli Yarışması”)yatırdıklarına ilişkin belgeyi yarışma raportörlüğüne elden ya da faks (0 352 207 16 68) ile sunduklarında şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır.

• Heykelin yapılacağı 266 adanın Koruma Bölge Kurulu’nca 28.01.2011 tarih ve 1973 sayılıkararı ile onanan kentsel tasarım projesi (Basılı ve sayısal ortamda)
• 1/5000 ve 1/1000 Ölçekte yarışma alanını gösterir 2010 yılı Uydu Fotoğrafı,
• İmar planı: Yarışma konusu alanın kent içindeki konumunu gösterir 26.08.2010 tarih ve 1832 sayılı Kayseri KTVKK kararı ile onanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli ve yakın çevresini gösterir 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notlarıyla birlikte verilecektir,
• Yarışma alanının uzak ve yakın fotoğrafları (Basılıve sayısal ortamda)

İdarenin Adı ve İletişim Adresi:

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
“ASLI İLE KEREM HEYKELİ SERBEST ULUSAL GÜZEL SANAT ESERİ YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜ”
Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No: 15
38010 Kocasinan-KAYSERİ
Tel: (0 352) 207 16 69/ 207 17 16
Fax: (0 352) 207 16 68
Web Adresi: http://www.kayseri-bld.gov.tr/
E-Posta: a&[email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın