Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından açılan "Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması"na son başvuru tarihi 10 Ekim 2011.

YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE TÜRÜ
Yarışmanın adı, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’dır.

Yarışmanın konusu, “Afyonkarahisar Kenti Cumhuriyet Meydanı ve Yakın Çevresi”nin düzenlenmesi; Belediye Kültür Merkezi yer seçimi ve tasarımını da kapsayan, mimarlık ve kentsel tasarım projelerinin elde edilmesidir. Bu yarışma, Afyonkarahisar Belediyesi’nce, ulusal düzeyde, serbest ve tek aşamalı olarak açılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esasları uyarınca açılan bu yarışmaya, en az bir mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulundurmak koşuluyla, TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilir.

YARIŞMANIN YERİ VE KONUMU
Yarışma alanı, tarihsel Afyonkarahisar kentinin önemli kültürel kimlik değerlerinden biri olan Karahisar Kalesi ile görsel bir bütünlük kuran, Milli Mücadele tarihimizin zaferle sonuçlanmasını simgeleyen Utku Anıtı’nın ve Parkının içinde yer aldığı Cumhuriyet Meydanı, çevresindeki Taşhan, Bedesten, İmaret Camii gibi değerli kültür varlıkları, tarihsel kamu yapıları ve içinde korunacak sivil mimarlık örnekleri ile anıtsal yapılar bulunduran geleneksel çarşı mekânı- kentsel sit alanı ile organik bir bütünlük oluşturmaktadır.

Afyonkarahisar’ın tarihsel gelişme sürecinde yapılanmış ve yukarıda belirtilen yapılar, döneminin çağdaş kentsel ve mimari tasarım örneklerindendir. Yarışmacıların, kentsel ve mimari tasarım yaklaşımlarında bu niteliğin sürdürülmesine özen göstermeleri beklenmektedir.

İlkesel Tasarım Alanı:
Ölçek: 1/2000, yaklaşık alan 58 hektar
Kuzeyde Yeşilyol’un başlangıcı olan Demiryalayan Türbesi, Alaca Hamamı,
Batıda eski Belediye Binası, Ot Pazarı Cami, Belediye Çarşısı,
Güneyde Yeşilyol ve Kurtuluş Caddesi’nin birleşmesiyle Endüstri Meslek Lisesi,
Doğuda Yeşilyol tarafından sınırlanmaktadır (Bkz.: Harita Ek–1).

Kentsel Tasarım Alanı:
Ölçek: 1/1000, yaklaşık alan 32 hektar
Kuzeyde Karaman Camii, Alaca Hamamı, Dumlupınar İlköğretim Okulu,
Batıda Eski Belediye Binası, Ali Çetinkaya Kız Meslek Lisesi, Bedesten, Belediye Çarşısı, Ot Pazarı Camii,
Güneyde İmaret Camii, Taş Medrese,
Doğuda M.Rıza Çerçel Kültür Merkezi, Yeşil Cami, Gedik Ahmet Paşa Caddesi ile sınırlanmaktadır. (Bkz.: Harita Ek–2).

Cumhuriyet Meydanı Düzenleme Alanı:
Ölçek: 1/500, yaklaşık alan 7 hektar
Meydan, Anıt Park ve Utku Anıtı odak alındığında,
Kuzeyde Alaca Hamamı, İl Özel İdare Binası, Dumlupınar İlköğretim Okulu,
Batıda eski Belediye Binası, Ali Çetinkaya Kız Meslek Lisesi,
Güneyde Uzun Çarşı,
Doğuda Ordu Bulvarı’nın Adliye Sarayı dahil bir kısmı ve Afyonkarahisar Valiliği’nin kuzey doğusunda kalan yapı adalarının bir bölümü tarafından sınırlanmaktadır (Bkz.: Harita Ek-3).

Belediye Kültür Merkezi Yapılanması:
Ölçek: 1/200
Cumhuriyet Meydanı düzenleme alanı sınırları içerisinde düşünülecektir. (Bkz.: Harita Ek-3)

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya en az bir mimar (ekip başı) bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulundurmak koşulu ile T.M.M. O.B. ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilir.

Yarışmacıların;
* Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
* Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin( Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası )üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
* 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
* Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
* Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
* Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,
* Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
* Yer görme belgesi almış olmak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlanı
Yarışma, Resmi Gazete’de ilgili meslek oda ve kuruluşlarının yayın organlarında ve Afyonkarahisar Belediyesi’nin resmi web sitesinde ilan edilerek 20/6/2011 tarihinde başlayacaktır.

Soru – Cevaplar
Yarışmacılar sorularını 22/7/2011 günü saat 17:30’a kadar yarışma röportörlüğüne iletebilirler.
Cevaplar, soru sorma tarihinden sonraki 10 gün içinde şartname alan yarışmacılara posta ile gönderilecek ayrıca Belediye’nin yarışma ile ilgili web sitesinde yayınlanacaktır.

Yer Görme Tarihi
Yarışmacılar yer görme işlemini 19/9/2011 tarihine kadar yapacak ve ilgili belgeyi mesai saatleri içinde “Afyonkarahisar Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması Raportörlüğü”nden alacaklardır.

Projelerin Teslim Tarihi, Yeri ve Şartları
Yarışmacılar projeleri en geç 10/10/2011 tarihinde saat 17:00’a kadar “Afyonkarahisar Ticaret Borsası İzmir Karayolu 8. Km Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması Raportörlüğü Merkez/AFYONKARAHİSAR” adresine elden teslim edeceklerdir. Posta ve kargo ile gönderilen projelerin teslim gününde saat 17:00’a kadar postaya veya kargoya verilmiş ve en geç 13/10/2011 tarihinde 17.00 mesai bitimine kadar yarışma raportörlüğünün eline geçmiş olması gerekmektedir. Kargo veya posta ile ilgili teslim alındı belgelerinin yarışma raportörlerine en geç 13/10/2011 tarihinde ve saat 17.00’a kadar kargoya verilen alındı belgesinin idareye fakslanmış olması gerekmektedir. Gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanması önerilmektedir. Belirtilen zamanda yarışma raportörlüğüne ulaşmamış çalışmalar yarışma dışı bırakılacaktır. Kargo ve postadan doğan gecikme ve aksaklıklardan dolayı İdare sorumlu değildir.

Ambalajların üzerinde yalnız beş rakamlı rumuz ve “Afyonkarahisar Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması Raportörlüğü” ifadesi yer alacak, bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır.

Jüri Toplantı Tarihi
Jüri, yarışmanın son teslim tarihini izleyen 15 gün içinde toplanarak değerlendirme çalışmalarını yapacaktır.

Yarışma Sonucu ve İlân Şekli
Jürinin değerlendirme çalışmalarının bitiminde, yarışmanın sonucu idare tarafından Resmi Gazete’de, Kamu İhale Kurumu yayın organlarında, ilgili meslek oda ve kuruluşlarının yayın organlarında, Afyonkarahisar Belediyesi’nin resmi www.afyon.bel.tr. adresli web sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca jüri raporu çoğaltılarak tüm yarışmacılara posta ile gönderilecektir.

Projelerin Sergilenmesi ve Kolokyum Yeri ve Tarihi
Yarışmaya katılanlar, eserlerinin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserlerinin yer almasını kabul ederler. Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben 15 gün süre ile Afyonkarahisar Belediyesi’nce sergilenecektir. Sergide yarışma şartnamesi ve jüri raporundan örnekler bulundurulacaktır. Sergi süresi içinde kolokyum düzenlenecektir. Sergi ve kolokyum tarihi, yeri, yarışma sonuçlarıyla birlikte duyurulacaktır.

Projelerin Geri Verilmesi
Ödül, mansiyon ve satın almaya layık görülen projeler ve ekleri Afyonkarahisar Belediye’sinin malıdır. Bunların dışında kalan projeler sergi ve kolokyum bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde yarışma raportörlüğünden geri alınabilecektir. Bu süre içinde teslim alınmayan projelerden İdare sorumlu değildir.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

Danışman Jüri Üyeleri
* Burhanettin ÇOBAN – Afyonkarahisar Belediye Başkanı – Avukat (D.E.Ü)
* Ayfer ÖRTEN – Belediye Başkan Yardımcısı – Mimar (İ.T.Ü)
* Betül TARKAN – Belediye Meclis Üyesi – Şehir Plancısı (İ.T.Ü)
* Kazım ÇEŞEAY – Belediye Meclis Üyesi – İnşaat Mühendisi ( Y.T.Ü )
* Ziya KÜKEY – Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü – İnşaat Tekn. (A.Ü.)

Asli Jüri Üyeleri
* Yavuz Selim SEPİN – Y. Müh. Mimar (İ.D.M.M. A. – Stuttgart T.U.) (Jüri Başkanı)
* Prof. Dr S. Güven BİLSEL – Y. Müh. Mimar (İ.T.Ü.) Kent ve Bölge Plancısı (Univ. of Sheffield)
* Nejdet BEŞBAŞ – Y. Mimar (A.D.M.M. A.) – Restorasyon Uzmanı (G.Ü.)
* Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI – Y. Mimar (İ.T.Ü.) – Şehir ve Bölge Plancısı
* Prof. Dr. Nur ÇAĞLAR – Mimar (A.D.M.M. A.) – Peyzaj Mimarı (A.Ü.)
* Prof. Dr. Sinan Mert ŞENER – Y. Mimar (İ.T.Ü.)
* Dr. Nuri SERTESER – Y. Mimar (İ.T.Ü.)

Yedek Jüri Üyeleri
* Mehmet TANER – İnşaat Mühendisi (Ege Ü.)
* Oktay OKAY – Mimar (Y.T.Ü)
* A. Ayça BİLSEL – Y. Mimar (M.S. G.S. Ü.) Kent Tasarımcı (Univ.of Sheffield)
* N.Serkan SAĞIM – Peyzaj Mimarı (A.Ü.)

Raportörler
* Betül ŞEN – Mimar (T.Ü.) (Afyonkarahisar Belediyesi)
* Mustafa Bülent BİLEN – Harita Mühendisi (Y.T.Ü.) (Afyonkarahisar Belediyesi)

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
1. Ödül: 100.000 TL (Yüz bin Türk Lirası)
2. Ödül: 70.000 TL (Yetmiş bin Türk Lirası)
3. Ödül: 50.000 TL (Elli bin Türk Lirası)

Mansiyon 5 adet olmak üzere her biri 15.000 – TL (On Beş Bin Türk Lirası)

Satın alma için jüri emrine 15.000 TL (On beş bin Türk Lirası) ayrılacaktır. Jüri istediği sayıda satın almayı yapabildiği gibi bu meblağı kullanıp kullanmamakta serbest olacaktır.

Jüri Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra 30 gün içinde, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları,193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine istinaden ödüller net olarak ödenecektir.

TMMOB Ana yönetmeliği uyarınca mesleki yarışmalardan derece ve mansiyon kazananların ödüllerinin %5’i kesilerek, Meslek Odaları Payı olarak ilgili oda hesap numaralarına yatırılacaktır.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN ELDE EDİLMESİ
Yarışmacılar, şartname ve eklerini Afyonkarahisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yarışma raportörlüğünden, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi’ne yatırılacak 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında alabilirler.

Etiketler

2 yorum

Bir yanıt yazın