Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması

Projelerin teslim tarihi 19 Şubat 2008'dir.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi – Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması’nda projelerin elde edilmesi işi Adana Büyükşehir Belediyesi ile Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca ulusal ve tek kademeli olarak günümüz mimarlık, mühendislik, şehircilik ve sanat anlayışına uygun, ekonomik, çağdaş çözümlerin araştırılması ve güzel sanatların teşviki amacıyla yarışmaya çıkarıldı. 

Adana kentinin Seyhan nehri vadisi boyunca ağırlık kazanan rekreasyon alanı ve kent merkezinin yakın komşuluğunda yer alan yarışma alanı; kent bütünü ve Adana halkı adına ağırlıkla kültür, turizm, alışveriş, yeşil ve açık alan gibi işlevlerle yeniden düzenlenerek farklı bir kimlikle kente kazandırılacak.

Kent bütününden gelen bir yaklaşımla “kent meydanı“ karakterini de vurgulaması beklenen projelerin; Adana’nın tarihi, kültürü ve sosyal yaşantısına atıflar yapan, (yanı sıra) uygulanabilir, çağdaş ve geleceği anlatan nitelikleri içermesi bekleniyor. Bu bağlamda, toplumun farklı kesimlerinin yan yana gelebileceği özgün ve nitelikli mekanlar üreterek Adana halkının sosyal ve kültürel aktivitelerini zenginleştirmek, kentin mekansal ve görsel kalitesini arttırmak, giderek de Adana‘da yeni bir çekim merkezinin yaratılması amaçlanıyor.

 

Katılım Esasları 
1. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak, 

2. Jüri üyelerini ve Raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 

3. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak, 

4. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 

5. Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, 

6. Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

7. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak, 

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilecek. 

Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odalarından herhangi birine kayıtlı olmaları, şartname alarak adres bırakmış olmaları zorunlu. Yarışmacılar, Mimarlar Odası Adana Şubesine başvurarak şartnameyi temin edebilecekler. Şartname bedeli 50 YTL‘dir. Yarışmacılar, bu tutarı, Vakıfbank Adana Şubesi 2048535 no.lu hesabına (Hesap adı: Adana Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Yarışması) yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ya da faks (0322 4572420) ile sunduklarında şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacak. 

Şartname ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi’nin www.adana-bld.gov.tr ve Mimarlar Odası Adana Şubesi’nin www.adanamimod.org web sitesinde yayınlanacak. Yarışmacıların 3 disipline ait ekip oluşturmaları ya da ekiplerinde diğer uzmanlıklardan danışmanlık hizmeti almaları tavsiye ediliyor.

Yarışmanın Biçimi 
Yarışma TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası üyelerinin katılımına açık, ulusal, serbest ve tek kademelidir. 

Jüri Üyeleri 
Danışman Jüri Üyeleri
 
1. Aytaç Durak Adana, Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
2. Prof.Dr. Erkin Erten, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı 
3. Samet Karyaldız, Mimarlar Odası Adana Şubesi Başkanı 
4. Cüneyt Erginkaya, Şehir Plancıları Odası Çukurova Şubesi Başkanı 
5. Ramazan Doğru, Peyzaj Mimarları Odası Adana Şubesi Başkanı 
6. Zihni Aldırmaz, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı 
7. Oktay Karakuş, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 

Asıl Jüri Üyeleri 
1. Baran İdil (Jüri Başkanı), Y. Mimar / Serbest 
2. Prof.Dr. Zekai Görgülü, Mimar – Şehir Plancısı, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı 
3. Yrd.Doç.Dr. Murat Uluğ, Y. Mimar, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi 
4. Yrd.Doç.Dr. Feride Önal, Y. Mimar, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi 
5. Tamer Başbuğ, Mimar, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı 
6. Abdullah Özkul, Y. Mimar, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı 
7. Selami Demiralp, Peyzaj Mimarı, Peyzaj Mimarları Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi 

Yedek Jüri Üyeleri 
1. Zeki Yüzüak, Y. Mimar 
2. Tevfik Yıldırım, Şehir ve Bölge Plancısı 

Raportörler 
1.
 Ömer Aksoğan, Mimar, Mimarlar Odası Yedek Yönetim Kurulu Üyesi 
2. Tülay Sarı, Mimar, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi 

Ödüller 
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecek. 

Birinci Ödül: 50.000 YTL 
İkinci Ödül: 40.000 YTL 
Üçüncü Ödül: 30.000 YTL 

Beş adet mansiyon (her birine): 10.000 YTL 

Satın alınacak projeler için jüri emrine: 20.000 YTL ayrılmıştır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının gazete ile ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 29. maddesine göre yarışmacılara net olarak ödenecek. Ödemeler, banka hesabına yapılacak. 

TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği’nin 27. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satın alma ve jüri bedellerinin % 5’leri tutarındaki kesintiler Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odası hesabına aktarılacak. 

Projenin Teslim Günü, Yeri ve Şartları
Projelerin en geç 19 Şubat 2008 Salı günü saat 17:30’a kadar “Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi – Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması Raportörlüğü – Adana Valiliği Kültür Sanat Merkezi – Türkocağı Mah. Ulus Cd.(Tarihi Kız Lisesi Binası) Seyhan / ADANA” adresine elden teslim edilmesi, kargo ile gönderilecek projelerin ise, proje teslim tarihi olan 19 Şubat 2008 Salı günü saat 17:30’da raportörlüğe ulaşmış olması gerekiyor. Belirtilen zamanda raportörlüğe ulaşmamış olan projeler değerlendirmeye alınmayacak. 

Ambalajların üzerine beş rakamlı rumuz ve Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi – Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması başlığı yazılacak bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacak. 

Soru ve Cevaplar
Yarışmacılar, yarışma ile ilgili teknik soruları 25 Aralık 2007 günü saat 17:30’a kadar ele geçecek şekilde posta, faks veya e-mail ile yarışma raportörlüğüne iletebilirler. 

Sorular, posta ile; “Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi – Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması Raportörlüğü – Adana Valiliği Kültür Sanat Merkezi – Türkocağı Mah. Ulus Cd. (Tarihi Kız Lisesi Binası) Seyhan / ADANA” adresine, fax ile; (0322 4572420) “Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü’ne“ başlığı yazarak, e-mail ile; sorular-adana@mo.org.tr adresine “sorular” başlığı yazarak gönderilmeli. 

Soruların cevapları, son soru sorma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, şartname almış olan bütün yarışmacılara postalanacak.

Jürinin Toplantı Günü ve Sonuçların İlanı 
Jüri, değerlendirme çalışmaları için, yarışmanın teslim gününü takip eden 15 gün içerisinde toplanacak. Yarışmanın sonucu, jüri değerlendirmesini takiben günlük iki gazetede ilan edilecek. 

Projelerin Sergilenmesi ve Sonuçların İlanı
Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben, 15 gün süre ile Adana’da sergilenecek. Sergide, yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler bulundurulacak. Sergi ve kolokyum tarih ve yeri sonuçların ilan edildiği metinde duyurulacak.

Yarışmacılara Sağlanan Dökümanlar
1. Yarışma Şartnamesi, 
2. Yarışma Alanının Yerini Gösteren Şema ve Fotoğraflar, 
3. Onay Aşamasında Olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (Pafta ve Cd Ortamında), 
4. Halihazır Harita ve Plankote (Pafta ve Cd Ortamında), 
5. Maket Sınırını Tanımlayan Pafta, 
6. Yarışma Alanına İlişkin Fotoğraflar, 
7. Meteoroloji Verileri, 
8. Jeolojik – Jeoteknik Etüd Raporu, 
9. Kimlik Formu, 
10. Proje ve Mesleki Kontrollük Hizmetleri Sözleşme Örneği, 

Yarışmacılardan İstenenler 
Sunuş ve Çizimler 
1. Konsept Şemaları 

Alanın bütününe ait düşünce ve öngörülerin anlatıldığı kentle ilişkiler, ulaşım, yapılaşma, işlevsel kabuller, peyzaj ve kentsel kararların anlatıldığı şema(lar), üç boyutlu çalışmalar ve açıklama raporu. 

2. Vaziyet Planı (Ölçek: 1/1000) 
Ulaşım, kütle düzeni, açık alan düzenleme ve peyzaj önerilerinin yarışma alanı bütününde ifade edildiği plan. 

3. Zemin Kat Yerleşim Planı (Ölçek: 1/500) 
1/1000 Ölçekli vaziyet planı içerisinde sınırı yarışmacılarca tanımlanacak alanda zemin kat plan ve ilişkilerini gösteren düzenlemedir. (Plan, kesit ve görünüşler) 

Farklı işlevleri barındıran yarışma alanı içerisinde öncelikli uygulama etabı olarak Belediye mülkiyetindeki alanların yatırıma konu olacağı Büyükşehir Belediyesince belirtilmektedir. Dolayısıyla zemin kat yerleşim planı sınırlarının belirlenmesinde bu istemin gözetilmesi tavsiye edilmektedir. 

4. Yapılara İlişkin Plan, Kesit ve Görünüşler (Ölçek: 1/200) 
– Yarışmacının kendi önereceği bir bölümün ve 
– Camii ve yakın çevresinin, 1/200 plan, kesit ve görünüşleri. 

5. Maket (Ölçek 1/1000) 
Maket sınırı paftada gösterilmiştir.

6. Pafta Boyutları
– Pafta ebadı A0 olup, en fazla altı adet olarak teslim edilecek.
– Tüm paftaların teslimi sert bir zemin üzerinde ve ayrıca cd ortamında yapılacak. 
– Renk ve çizim tekniği serbest. Projeler üzerinde kimlik belirleyici herhangi bir işaret veya yazı olmayacak. 
– Beş (5) rakamlı rumuzlar, projelerin açıklama raporunun ön sayfasının ve diğer eklerin sağ üst köşelerine 1 x 4 cm boyutlarında daktilo veya bilgisayar ile yazılacak. 
– Paftaların sağ alt köşesinde asılma şeması verilecek. 

Yarışmacılardan İstenen Diğer Belgeler 
1. Kimlik Zarfı
Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine, proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZİYAPAŞA MAHALLESİ – MİMAR SİNAN PARKI KESİMİ KENTSEL TASARIM ULUSAL PROJE YARIŞMASI -Kimlik Zarfı“ ibaresi yazılı bir zarfın içine aşağıdaki bilgileri içeren imzalı bir belge koyacaklar. 

a. Kimlik Formu 
b. Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarlar Odası’na üye olunduğuna dair o yıla ait belge 

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden ödül veya mansiyon kazanmamaları halinde, kimliklerinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarfının üzerine “AÇILABİLİR“ kaydını koyabilirler. Bu kaydı taşıyan zarflar jüri tarafından açılıp, kimlikleri açıklanacak ve bu işlemler tutanakta belirtilecek. 

2. Yazışma Adresi Zarfı
Yarışmacılar, projelerdeki rumuzu taşıyan bir zarfın üzerine, “ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZİYAPAŞA MAHALLESİ – MİMAR SİNAN PARKI KESİMİ KENTSEL TASARIM ULUSAL PROJE YARIŞMASI-Yazışma Adresi Zarfı “ ibaresi yazarak içine yalnızca yazışma adreslerini koyacaklardır. 

3. Rumuz ve Ambalaj
Rumuz, 5 rakamlı olacak, her paftanın, maketin, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine yazılacak. Ayrıca ambalajların üzerine aynı rumuz kullanılarak “ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZİYAPAŞA MAHALLESİ – MİMAR SİNAN PARKI KESİMİ KENTSEL TASARIM ULUSAL PROJE YARIŞMASI – Adana Valiliği Kültür Sanat Merkezi-Türkocağı Mah. Ulus Cd.(Tarihi Kız Lisesi Binası) Seyhan / Adana” adresi yazılacak. Projeler katlanmadan sunulacak.

Etiketler

Bir yanıt yazın