Satın Alma, Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alanı Proje Yarışması

Satın Alma, Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alanı Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Tasarım vadi ve onun tabanında önerilen bir peyzaj omurgası ve bu omurganın çevresindeki uydu yeşillerle olan ilişkisi ve bu ilişkiler arasındaki süreklilik ve sürdürülebilirlik kavramları ile oluşturulmuştur. Tasarım sürekli ve görsel bütünlük içerisinde yorumlanmış yakın çevre ile geçirgen bir ilişki kurmuştur. Alanın kuzeyinde önerilen meydan ile tasarım başlatılmış ve 1003 kotundaki spor alanları ile sonlandırılmıştır. Vadide önerilen organik dil ve vadi tabanındaki dere soyutlaması ile akan su ögesi sert zeminlerin dili için belirleyici olmuştur. İhtiyaç programındaki spor salonu alanın batısında yine bu dilin devamı olarak tasarlanmıştır. programda istenilen gençlik meri ve konaklama yeşilin altında çözümlenerek oluşturulan bu organik dilin bütünlüğü sağlanmıştır. Alandaki 10m’lik şev tasarım için veri olarak görülmüş, spor salonu dışındaki yapılar bu şev altında eritilerek vadi tabanının fiziksel ve anlamsal gücü arttırılmıştır.

Peyzaj düzenlemesinde anonim bir anlayış güdülmemiş, yörenin zengin ve çarpıcı bitki örtüsü abartılmadan, insanları farklı düşünsel maceralara götürmesi prensibiyle tasarlanmıştır. Yapı etrafında hem estetik olarak plantasyona katılacak, hem de gölge ve pasif iklimlendirme yaratacak yaprak döken bitkiler kullanılmıştır. Yapının gömülü olması alanın doğal özelliklerinin bozulmadan değerlendirilmesine sebep olmuştur. Meydanda ve yaya yollarında kullanılan yüksek gövdeli taçlı ağaçlar hem gölge sağlamakta hem de rüzgarı altına alarak hava sirkülasyonunu sağlamıştır.

Şevin peyzajı: alanda doğal yapı en önemli veri olarak değerlendirilmiş, topografyaya uygun düzenlemeler yapılmıştır. oluşan doğal şev bitkisel tasarım ile de desteklenmiştir, arazinin doğal eğimini ortaya çıkaracak, bu bölgeyi diğer alanlara göre özelleştirecek nitelikte bitkiler kullanılmıştır. Şevin tasarımdaki katkısı, meydandan başlayarak su yüzeyine çeper oluşturup yapılarıda içine alan bir anlayış içinde değerlendirilmesidir. kullanılan bitkiler ile görselliği daha da güçlendirilmiştir.

Vadi tabanında derenin yanında kalıcı ahşap donatılarla oturma, dinlenme, doğayı izleme elemanları tasarlanmıştır. Bu elemanlar aynı zamanda sert zeminin de sınırlarını tanımlamıştır. meydandan başlayan dere yatağı bir kaskatlı havuzla (şelale) alt kotlara dökülmekte alanın alt kotlarını tanımlamaktadır. Aksaray’ ın karasal ikliminde bulunması ve suyun insanlar üzerinde yarattığı rahatlatıcı etki göz önünde bulundurularak alan içinde geniş bir su alanı önerilmiştir. Alandaki gömülmş yapılar suyla bütünleştirilmiş, doğal araziden yararlanılarak içinde yeme-içme birimlerinin olduğu bir alana doğru dökülmesi ve görsel etkinin artırılması hedeflenmiştir. Su yüzeyi kenarında fauna barınakları oluşturulmuştur.

Spor alanları, alanın güney ucunda mümkün olduğunca yeşilin bütünlüğünü bozmayacak şekilde tasarlanmıştır. Vadi tabanının batı yakası piknik alanı ve yüksek boyutlu bitkilerle tanımlanmıştır; böylece rekreasyon alanının doğusundaki ve batısındaki kamusal yapıların alanla görsel ilişkisi sınırlandırılmıştır. Alanın batı ucundaki piknik alanı otopark desteğine sahip ve fiziki ve görsel kirliliği engelleyecek şekilde yeşil ile tamponlanmıştır.

Vadi tabanı peyzajı: meydanın bitkisel olarak ve rekreasyon kullanımı ile vadiye açılımı sağlanmış, vadiden spor salonu alanının bulunduğu alana kadar hava sirkülasyonu sağlanmıştır. Hem yapısal ögeler (gölgelikler) hem de gölge sağlayan bitkilendirme ile meydanın tüm mevsimlerde rahatlıkla kullanımı sağlanmıştır. meydanı tanımlayan plastik ögeler, oturma grupları ve çiçek parterleriyle yaşamsal bir alan kazanılmıştır. Projede suyun serinletici etkisi değerlendirilerek meydandan spor salonu alanına kadar doğal kotlardanda faydalanılarak şev altında su yüzeyleri oluşturulmuş, bunun rekreasyon kullanımına katılımı sağlanmıştır. vadi-yapı alanı -meydan boyunca flora-fauna dengesi sağlanmıştır. Bitkiler yön gösterme, tanımlama, sınırlandırma, gizem ve simgesel özellikleri dikkate alınarak düzenlenmiştir. Bitkiler aynı zamanda meydanın tanımlanması ve mekanların birbirinden ayrılması amacıyla kullanılmıştır.

Alanın batısındaki küçük parsel özel peyzaj alanı olarak tasarlanmış, alandaki dramatik topoğrafya korunarak yapılan düzenlemelerle sert zemini en az olan ancak alanla kotu gereği oto trafiğinden arındırılmış bir üst bağlantıyla ilişkilendirilmiştir.

Peyzaj tanımı: topoğrafyanın bize verdiği veriler değerlendirilmiş ve alanın bir macera parkı niteliğinde değerlendirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca doğal kotlardan faydalanılarak alanın hakim noktasına bir amfi, amfiden doğan tamamen doğal bir su yüzeyi oluşturularak tam bir macera parkı olması sağlanmıştır. Kotlardan faydalanılarak görsel etkisi çok yüksek renk paletleri oluşturulmuş, yapılan arboretum ilede ziyaretçilerin bilgilendirilmesi ve doğal ile iç içe olmaları hedeflenmiştir.

Tüm tasarımda yeşilin ve suyun ön planda olması, sert zemin ve yapı baskısının en aza indirgenmesi temel kriterdir. Alan flora-fauna zenginliğine sahip, kalıcı ve geçici yeşil örtünün kullanıldığı, geçirgen, kentin her yönüyle ilişki kuran bir karaktere sahiptir. Kaskatlı havuzun üst bölgesinde, fauna alanında, yörenin iklimine uygun kanatlı hayvanlar bulunmaktadır.

Alanı çevreleyen kültürel tesis, kreş ve okul için mevcut yol korunmuş,bu yoldan da spor alanlarının servisi sağlanmıştır. Alanın içinden geçen trafik yolu kaldırılmış, yalnız pazar alanı için bir servis yolu önerilmiştir.

Park çeperınde tampon oluşturacak yoğun yeşil dokular önerilmiştir. projede herdem yeşiller ve yaprak dökenler dengeli bir şekilde kullanılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın