Mansiyon, Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

Amaç
Afyon kentinin önemli kültürel kimlik değerlerinden biri olan Karahisar Kalesi ile görsel bir bütünlük kuran Utku Anıtı ve Parkının içinde yeraldığı Cumhuriyet Meydanının, çevresindeki tarihsel ve kültür varlıkları ile birlikte ele alınarak, bir kültür merkezi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ve kentsel mekan kalitesinin ve estetiğinin arttırılmasıdır.

Kavramsal Yaklaşım
Proje alanına yönelik alınan kararlarda kent bütününden ve kent makroformunun tarihsel gelişiminden yola çıkılarak kent makroformu ve doğal çevre arasındaki etkileşim analiz edilmiş, taşıt-yaya akışları incelenmiş ve tarihi merkezin kent mekânı içerisindeki rolü ve etkinliği irdelenmiştir. Proje alanı ve yakın çevresi içerisindeki anıtsal yapıların birbiriyle olan görsel ve işlevsel etkileşimlerinin daha sağlıklı olarak yeniden kurgulanması bir bütün içerisinde ele alınmıştır.

Cumhuriyet meydanı ve yakın çevresinin yeniden düzenlenmesi, kentsel katmanlar yaklaşımı ile ele alınmıştır. Kentsel tasarım alanı, kentsel sistemler ile bir bütün oluşturacak bir biçimde çözümlenmeye çalışılmıştır. Burada kentsel sistemlerin hem kendi içinde hem de birbirleri ile sürekliliğinin, işlevselliğinin ve birbirleri ile entegrasyonunun sağlanmasına ve sistemin mevcut durumdaki aksayan yönlerinin giderilmesine dönük ilkeler ve tasarım kriterleri ortaya konmuştur.

KENT BÜTÜNÜ ÖLÇEĞİNDE ALINAN KARARLAR (1/5000 Ölçek)
Tasarım alanı, içerdiği tarihi yapılar ve konumu nedeniyle kent bütünündeki kararlardan önemli ölçüde etkilenmektedir. Tasarım alanı, zaman içerisinde süreklilik gösteren birçok kentsel bileşenin bir araya gelmesi ile oluşan bir bütündür.

Proje alanı olarak belirlenen sınırların yakın çevresi ile ele alınması bir zorunluluk olarak görülmüştür. Bu sayede birbirleri ile mekânsal olarak çok yakın olmalarına karşın zaman içinde mekân organizasyonu açısından birbirleri ile ilişkileri koparılmış olan tarihi yapılar ve kent dokusunun bütünleştirilmesi hedefi projenin şekillenmesinde yönlendirici olmuştur.

Kent dokusunda mekânsal sürekliliğin sağlanması, mekân kullanımında esneklik sağlarken, kamusal açık alanlara ulaşım ve bu alanlardaki aktivitelerin daha cazip hale getirilmesine olanak tanıyacaktır.

Kent Makroformu, Doğal Çevre ve Yeşil Sistem
Kompakt bir şehirsel form özelliği gösteren Afyon kentininin iki temel karakteristik doku özelliği bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Kalenin eteklerindeki yapılaşmanın sergilediği organik doku, diğeri ise grid dokudur.

Organik doku, Cumhuriyet meydanı ve tasarlanan kültür merkezi grid doku ile organik doku arasında yeralmaktadır. İki farklı doku arasında geçiş sağlayan cumhuriyet meydanına ve devamında afyon kalesine bağlanmaktadır. Bu özelliği sebebiyle cumhuriyet meydanının ve kültür merkezinin tasarımında geçirgenlik ve süreklilik ilkeleri benimsenmiştir.

Grid doku, Doğu’da Atatürk caddesi, kuzeyde sarıkız tepesi ve güneyde kurtuluş caddesi ile sınırlı olan bölge grid doku özelliği göstermektedir. Bu bölge ile ilgili kararlara bir sonraki bölümde değinilmiştir.

Her iki kentsel dokunun yeşil sistem ile bütünleştirilmesi ve yeşil sistemin de tepeler ve yamaçlarla birleştirilerek sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

Tarihsel dokuda, topografyaya uygun ve kademeli olarak yerleşen kale eteklerindeki yapı adalarında (sit alanında) 2.5 kattan fazla yapılara izin verilmemelidir. Ayrıca yerleşme biçimini bozacak, silüet değerlerini bozacak, sokak aralarından kale silüetinin algılanmasını engeleyecek, yüksek yapı yapılmasına izin verilmemelidir.

Çalışma alanını çevreleyen Atatürk Bulvarı şehirlerarası yolları birbirine bağlayan 1.kademe yoldur. 1.kademe yoldan ayrılarak Cumhuriyet Meydanına ve kent merkezine uzanan doğrusal akslar ile bu aksları birbirine bağlayan Yeşil Yol Caddesi 2.kademe yol olarak düşünülmüştür. Kurtuluş Caddesi ve Tuzpazarı Caddesini birbirine bağlayan ve Mevlana Kavşağının güneyinden geçerek Afyon Kalesinin Batı eteklerinden Atatürk caddesine bağlanan yol 3.kademe yol olarak planlanmıştır.

1/5000 ölçekli çalışma alanında trafik akış yönleri yeniden düzenlenmiştir. Cumhuriyet meydanının yayalaştırılmasıyla transit trafik Yeşil Yol Caddesine yönlendirilmiştir. Meydana erişim Yeşil Yol Caddesi’nden meydana dik inen yollarla sağlanmaktadır. Tüm ulaşım sistemi içinde Çift Yön ve Tek Yön uygulamaları test edilerek yeniden düzenlenmiştir. Aşağıdaki şemada mavi renk ile kırmızı renk gidiş-geliş yönlerini belirtmektedir.

Kamusal toplu taşıma sistemi iki sistem ile birbirini tamamlamaktadır. Kırmızı hatlar ring sistemi, mavi hatlar ise mekik sitemi olarak planlanmıştır. Ana yaya akslarının her iki sistem ile kesiştiği noktalarda duraklar bulunmaktadır.

Yeşil yol caddesinden meydana doğrusal uzanan yollar üzerinde otopark alanları ayrılmıştır. Bu yolları dik kesen ve tek yönlü olan yollar üzerinde ise yol üstü paralel park alanları tasarlanmıştır.

Atatürk bulvarı üzerinde bulunan durak noktalarını, belediye binasını ve tasarlanan kültür merkezini, Cumhuriyet meydanını ve kaleyi birbirine bağlayan ve bu doğrultu boyunca uzanan doğrusal yaya aksları yaya sisteminin ana omurgasını oluşturmaktadır. Yeşil sistem ile örtüşen ve tüm ana yaya akslarını ile önemli fonksiyon alanlarını birbirine bağlayan bir yaya ulaşım sistemi kurgulanmıştır. Bu kurgu içerisinde Cumhuriyet meydanı ile mevlana kavşağının yayalaştırılması ile bu alanların entegrasyonunun sağlanması hedeflenmiştir (Şekil ve Şekil ).

3. 1/2000 ÖLÇEKLİ ÇALIŞMA ALANINA YÖNELİK İLKESEL KARARLAR

3.1. Kentsel İmge Ögeleri ve Görsel-Çevresel Değerler
Çalışma alanında Afyon Kalesi ve Tepesi son derece görkemli bir referans noktası olma özelliğindedir. Topografyanın Afyon’a sunduğu bu ayrıcalıklı oluşumu Sarıkız tepesi tamamlamaktadır. Her iki tepe çalışma alanındaki önemli iki referans noktasıdır. Bu tepeler arasında kalan Kent merkezi ve bunun tam odağında yer alan Cumhuriyet meydanının ve Anıt Parkın kentin en önemli odak noktaları olması nedeniyle kent imajının oluşmasında son derece önemli unsurlar olarak göze çarpmaktadır. Anıt parkın içinde yer alan Utku anıtı ise bir diğer önemli referans noktası olma özelliği göstermektedir. Tasarlanan Kültür Merkezi de meydan içerisinde güçlü bir odak noktası ve referans noktası olmaktadır. Cumhuriyet meydanının ikincil bir odak noktası olan Mevlana kavşağına bağlayan aks her iki odak noktasını bütünleştiren önemli bir bağlantıdır.

Yoğun ticari faaliyetin olduğu bu aks ve yakın çevresi burada bir ticaret bölgesi tanımlarken, Cumhuriyet meydanından doğuya doğru gidildikçe konut kullanım amaçlı bölgelerin oranı artış göstermektedir. Cumhuriyet meydanından dışa doğru diyagonal şekilde açılan ulaşım aksları merkeze doğru yönlenmeleri nedeniyle güçlü bir karakter sunmaktadır. Söz konusu ulaşım aksları ile zaman zaman paralel giden, zaman zaman dikey kesişen yaya bağlantı yolları, tepeleri ve yamaçları birbirne bağlayan yeşil sistem ile bütünleşmesiyle kentin kendine has makroformunu daha sağlıklı işler duruma getirmiştir.

3.2. Koruma İlkeleri, Müdahale Biçimleri ve Yenileme Organizasyon Şeması (Koruma, Sağlıklaştırma ve Yenileme)

3.2.1. Temel Koruma İlkeleri
Afyonkarahisar kalesi ile Hıdırlık Tepesi arasında bir vadi boyunca uzanan ve her iki yamaca doğru kademeli biçimde yerleşen Tarihsel kentsel dokunun genel görünümünün ve alışılmış kent peyzajının bozulmadan korunması temel ilke olarak kabul edilmiştir.

Tarihsel dokuda, topografyaya uygun kademeli yerleşme biçimini bozacak, silüet değerini yok edecek ve 2,5 katın üzerindeki yapı yüksekliklerine izin verilmemelidir.

Geleneksel dokuda mevcut parseller birleştirilerek büyük alanlar açılmasına ve mevcut doku özelliklerini, yapı-avlu-bahçe örüntüsünü bozarak, alışılmışın üzerinde büyük taban alanlı yeni yapı yapılmasına izin verilmemelidir.

Tarihsel kentsel dokuda korunacak yapı düzeni, planda aksi belirtilmedikçe, iki-katlı ön bahçesiz-bitişik düzendir.

Geleneksel dokuda, yaşam alışkanlıklarının belirlediği açık-kapalı; kamusal-yarı kamusal mekan ilişkileri sürdürülmelidir.

Anıt ve sivil mimari örnekleri avlu ve bahçeleriyle korunacak; özgün karakterleri bozulmayacak biçimde yakın çevreleriyle birlikte düzenlenmelidir.

Geleneksel konut dokusu, doluluk ve boşluk oranları, avlu-bahçeleriyle korunur.

Koruma bölgelerinde ifraza izin verilemez.

Yapının kot alma ve yerleşim biçimini değiştirmek ya da başka bir amaçla arsanın doğal zemini değiştirilemez.

Tarihsel dokuda fiziksel çevre kalitesini olumsuz etkileyen iri elektrik direkleri, sarkan kablolar, levha-tabela ve reklam panoları ve antenler kaldırılmalı ve belirli standartlar getirilmelidir.

3.2.2. Temel Sağlıklaştırma ve Yenileme İlkeleri
Bozulmuş, değişmiş, kale silüetinin algılanmasını zorlaştıran, çevresiyle uyumsuz olan yapıların/adaların, koruma bölgeleri ile bütünleştirilmesi amacıyla, sağlıklaştırılması ve yenilenmesi gereklidir.

Her türlü yenileme eylemlerinde tüm sokak cephesinde bütünlük koşulu aranır.

Yapıadası ölçeğinde çevreye uyumlu ölçü ve oranlara uyulur. Bunun için, uygulamay geçilmeden, sokak ve yapı adası bazında hazırlanmış ayrıntılı-bütünleşik proje düzenlenmelidir.

Kentsel doku özelliklerini belirleyen ögelerden olan, insan ölçeğinde-dar enkesitlerdeki ara yollar ve küçük toplanma alanları korunmalıdır.

Dokuya aykırı yüksek yapıların çevreyle uyumlu duruma getirilebilmeleri için gerekli olan durumlarda kat indirimi yapılacaktır.

Cumhuriyet meydanı, tasarlanan kültür merkezi ile yeniden işlevlendirilmiş ve araç trafiğinden arındırılmış olması nedeniyle yaya yollarında ve meydanda otopark yapılmasına izin verilmeyecektir. Kültür merkezi ve meydandaki aktiviteler için gerekli otopark ihtiyacı Kültür Merkezinin altında ve yakın çevrede çözümlendiği yerlerde giderilecektir.

Parsel sınırları içinde sağlıklaştırma ve kötü eklentilerden arındırma yapılmalıdır.

Yol mekanını belirleyen yapı cepheleri, bahçe duvarları, kapı saçakları, pencere ebatları yeni yapılaşmada referans alınmalıdır.

Yeni yapılarda cephe elemanlarında, doluluk boşluk oranlarında, yanındaki veya yakınındaki tescilli yapıların özelliklerine uyulmasına özen gösterilmelidir.

4. TASARIM ALANINA YÖNELİK KARARLAR (1/1000 ve 1/500 Ölçekli)
1/1000 Ölçekli çalışma alanında Cumhuriyet meydanı çevresindeki yapı adalarında uygulanması düşünülen ilkeler belirli bir sistemetik içerisinde incelenerek belirlenmeye çalışılmıştır.

4.1. Yapı Adaları Tasarım İlkeleri
Tarihsel gelişim sürecinde farklı dönemlerde farklı karakteristik özelliklere sahip dokuların oluştuğu çalışma alanından farklı dönemleri ve karakteristik oluşumları temsil eden üç farklı doku seçilmiş ve uygulamalara esas oluşturması açısından belirli tasarım ilkeleri belirlenmiştir.

4.1.1. Cumhuriyet Dönemi (Grid Doku 1)
Dikdörtgen şeklindeki yapı adalarında adanın bir kenarı sokak dokusunu sınırlarken, yapıların arka cephesi açık alan olarak tasarlanmalıdır. Sokak dokusu paylaşımlı yollarla taşıt ve yayanın birbirine duyarlı olarak sokağı kullanacağı şekilde tasarlanmalı sokak üzerinde aralıklı olarak otopark cepleri tasarlanmalıdır.

4.1.2. Cumhuriyet Dönemi (Grid Doku 2)
Kare şeklindeki yapı adalarında, ada ortası yapılarla çevrelenmiş açık alan olarak tasarlanmalıdır. Yapı adası ortalarındakı açık alanlar konut alanlarında yeşil alan, ticaret alanlarında meydan olarak tasarlanmalıdır. Konut yolları paylaşımlı yol olarak tasarlanmalı ve yol güzergahında yapılacak hareketlilikle araç hızı yavaşlatılırken otopark cepleri olusturulmalıdır.

4.1.3. Tarihi Organik Doku
Organik sokak dokusunda eskiyen yapılar yapılar sıhhileştirilmelidir. Yapı adası ortalarındaki ışık almayan kütleler kaldırılmalıdır. Yapı adalarıyla çevrelenen küçük açık alanlar kentin meydan ve yeşil alan sistemiyle bütünleştirılmelidir. Uygun noktalarda otopark alanları oluşturularak dar sokaklar üzerindeki duran araç sorunu çözülmelidir.

4.2. Cumhuriyet Meydanı ve çevresi 1/500 Ölçekli Tasarım İlkeleri
Cumhuriyet meydanı, Anıtpark ve Kültür Merkezinin tariflediği tasarım alanında Kültür Merkezi ana blok, toplantı salonu, sergi binası ve meydan altında düzenlenen otopark (101 araç) ile söz konusu yapılar, meydan arasında düşey hareketlilik bağlantılarının kurulması ve sürekli yaşanabilmesine olanak sağlayan görsel ve işlevsel süreklilik ve bütünleşme, kültür merkezi ve sergi salonlarını birbirine bağlayan açık ve kapalı, şehir saçağı altında gerçekleştirilmiştir.

Bu yaklaşımla,

Otopark ile söz konusu yapılar, ve iç meydan arasında düşey hareketlilik bağlantıları kurulmuştur.

CUMHURİYET MEYDANI’na, KÜLTÜR MERKEZİ, mevcut MÜZE, yeni açık – kapalı sergi alanı ve binası, UTKU Anıtı peyzaj alanı, yatay aks ve yine düşey görsel düzlemde yer alan peyzaj içindeki merkezi yönetim ODAK yapısı ,KALE ve Afyonkarahisar kimliğiyle bütünleşen bir yaklaşımla biçim, içerik ve anlam kazandırılmıştır.

Müze binası ve tasarlanan KÜLTÜR Kompleksi ile sınırlanan CUMHURİYET MEYDANI, sosyal kültürel etkinlikler çerçevesinde,programlı/ programsız olarak bireyler/kurumlar tarafından düzenlenecek toplantıların yapılabileceği bir- İÇ MEYDAN-işlevi üslenebilecek büyüklük de/biçimde tasarlanmıştır.

İÇ MEYDAN, bir taraftan yerel yönetim merkezine açılan, bir -ŞEHİR SAÇAĞI- ile üçüncü boyuta sınırlama getiren , ancak yatay/ boyutta da, var olan yerel yönetim merkezinde işleri olan bireylerin kullanabileceği bir – işlev,içerik ve anlam bütünlüğüne sahip olacak şekilde konumlandırılmıştır. Ayrıca, bu meydan, Müze binası iki yanından yayalaştırılarak oluşturulan, bir dış meydan mekanına eklemlenmekte ve bu hareketlilik içinde Dış Meydan kullanma/toplanma, sosyalleşme odağı işlevini üstlenmiş olmaktadır.

Yayalaştırılan bu yatay konumdaki dış meydan, içinde çeşitli donatılarla zenginleştirilmiş ve batısını sınırlayan anıt alanı ve Valilik arasında düzenlenen park alanının görsel sınırlayıcılığı içinde, toplumsal değerlerin çağrışımlarla anlam kazanmasında rol alan UTKU Anıtı yeni bir görsellik içerisinde daha güçlü ve egemen bir konuma getirilmiştir.

Yeni düzenlenen park alanında tüm tescilli ağaçlar korunmuş, yeni tasarlanan kompozisyon içerisinde havuz, su oyunları, su düşmeleri, kanalları ve yüzeylerinde, su, ışık, renk, müzik birliğinde görsel bir şölen hazırlanabilmesi tasarlanmıştır. Parkı sınırlayan yan yolların kenarlarında, şehirlinin dinlenmesini sağlayabilecek kafeler öngörülmüş, bu alan ve kotlarda da resmi ve günlük-birlikteliklerin yaşanmasına olanak sağlanmıştır.

Üst meydan, iç ve dış meydan-doğu batı doğrultusunda düzenlenen üst kot peyzaj alanı, anıt ve kale görüntüsüyle taçlandırılmış, ve Afyonkarahisar şehir imajı/kimliğinin güçlendirilmesi vurgulanarak gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede gerçekleştirilen kurguda, taşıt ve taşıma hareketliliği çözümlenerek şehirlinin yaya hareketliliğinin istem ve standardını artıracak, geleceğe ışık tutan, özgün bir yaşam ortamı oluşturulmuştur.

5. KÜLTÜR MERKEZİ MİMARİ TASARIM İLKELERİ (1/200 ÖLÇEK)
MİMARİ TASARIM ölçeğinde, 1:500 ölçeğinde ifade edilen vazgeçilmez değerleri bütünleştiren önemli bir halka olan KÜLTÜR MERKEZİ’nin yer seçimi yapılmış ve mimari bütünlüğü, açık ve kapalı kullanım alanları ile şehirlinin içtenlikle, istekle, yabancılık çekmeden mutlu olarak, şehrini taçlandıran değerlerle, eşi, dostu, arkadaşı ve hemşehrileri ile bir arada olabilmesi için kullanımına sunulmak hassasiyeti ile programlanmış, planlanmış ve tasarlanmıştır.

Kültür merkezini, ifade edilen, şehirliyi bütünleştirici , açık ve kapalı mekan tasarımı olarak gerçekleştirilmesinde 1:500 ölçekli çalışmalarla saptanmış olan ilişkiler önemli rol oynamıştır.

Şehirlinin toplanacağı bu mekan bir taç kapı ile girişi olan, taşıt trafiğinden arındırılmış ve yaya hareketliliği iki aks içinde, bu akslara bağlı, toplanma, bir araya gelme sosyal ve kültürel birliktelikleri yaşama olanakları, yanı sıra, bireysel olarak da huzur bulunacak işlev ve ortamlarla zenginleştirilmiştir.

Yerel yönetim ile merkezi yönetim arasında konuşlandırılan kültür merkezi bünyesinde şehirliler, gerektiğinde İÇ MEYDANLA (zeminde) bütünleşen sergi alanında sunulacak servisten yararlanılabilecek ve -zaman- sürekliliği içinde açık ve kapalı mekanları paylaşma olanağını bulabileceklerdir.

Kültür merkezi, verilen programa uygun 600 kişilik bir salon, fuaye, servisler ve üç ayrı, küçük ve birleştirilebilen toplantı salonları ile bütün oluşturmuş ancak ifade edilen, hareketliliği yönlendiren ve yapısal ve mekansal ÖZGÜNLÜĞÜ vurgulayan saçaklarla bağlanan sergi holü ile açık sergi alanı kültür yolu ile de şehirliye çeşitli hizmetler sunan önemli bir rol üstlenmiştir.

Bu yapısal ve mekansal kurgu içinde, var olan tarihi değer, MÜZE yapısında, kullanılabilirliği yanı sıra görsel etki ve katkısı da daha belirgin bir önem üstlenmiştir.

Ana salonun ön sıralarına ulaşabilecek şekilde Vip gereksinimi planlanmış otopark, kotundan ulaşılabilecek ve ayrıca 0.00m kotundan asansör ve merdiven bağlantısı kurulabilecek bir düzende çözümlenebilmiştir.

İdari birimlerde çalışanlar, ±0.00 kotundan özel bir girişle kullanabilecekleri mekanlara ulaşabileceklerdir.

Küçük salonlar 3’e bölünebilir ve birleştirilebilir bir yerleştirme bütünlüğü içinde, salon giriş ve fuayesi ile ilişkili olarak kurulmuş, servisler çözülmüş, sempozyum vb. toplantıların organizasyonunda görev yapacak teknik servis elemanları, çevirmenler vd. kullanıcılar için olanaklar hazırlanmıştır.

Fuaye’ye ±0.00 ana giriş dışında -3.50 kotunda yer alan Otopark’tan merdiven ve asansörle bağlantı sağlanmış, gerekli servisler çözümlenmiş, vestiyer, büfe, WC, engelli WC’si, kafe bağlantısı,vb.gereksinimlerle bağlantılar kurulmuştur.

+4.00 kotundan genel servisler dışında sergi salonlarına kapalı bir bağlantı verilmiştir. Bu kapalı mekan, Cumhuriyet Meydanı, müze, anıt, merkezi yönetim, Kale görüntüsünü ve ayrıca yerel yönetim merkezi ve ana ulaşım yaya aksını görecek oturma-kafe vb. hizmet alınabilecek bir düzende tasarlanmıştır. Bu mekanın üstü açık + 7.50 kotunda yeşil, seyir terası olarak düzenlenmiştir.

Kültür merkezi, sahne ve salon, yan tesisler, yan sahne, arka sahne (sınırlı olarak program gereği) sanatçı hazırlık, soyunma – makyaj – toplantı olanakları yanı sıra -3.50 ve -7.50 kotundan düşey bağlantı – asansör – merdiven ile dekor hazırlama montaj ve sahneleme olanakları için gerekli teknik merkezde aynı zamanda depo olarak kullanılabilecek alanlara yer verilmiştir.

Yine bu çerçevede ;

Teknik servislere doğalgaz havalandırma ve klima jeneratör, ana tablo, güç kaynağı, trafo, hidrofor vb. gereksinimler için gerekli mekanlar öngörülmüştür.

Sergi holü, ana salonla ±4.00 kotundan bağlanabildiği gibi ayrıca ±0.00 kotundan ve (-3.50) Otopark kotundan da merdiven ve asansörle bağlantı kurulmuştur.

Yangın merdivenleri ve acil durumlarda kullanılacak kapılar ve ilgili mekanlar uygun yerlerde ve mesafelerde çözümlenmiştir.

Açık sergi alanı olarak sergi binası, zemin ±0.00 kotu gerektiğinde kapatılabilen cephe elemanlarıyla açık alandan ayrılabilen ve özel toplantılara servis verilebilecek bir ofis – kafe – servis birimiyle de ilişkilendirilmiştir.

Sergi Binası, yatay yaya aksı, Anıt , Anıt peyzajı ve Kale görüntüsünü ve aynı zamanda Ana Salon – Müze – Sergi Binası arasında tasarlanan alanda düzenlenecek aktivitelerin seyredilebileceği açık bir anfi ile tamamlanmış ve yaya hareketliliği yanı sıra dinlenme ve seyir olanağı sağlanmıştır.

Sergi salonu zemin katı açık sergi ve kafe olarak kullanılabilmesi yanı sıra bu bağlamda düşünülen ve açık kitap ve el sanatları ürünlerinin sergi ve satışının yapılabilmesi için özel bir kültür yolu düşünülmüş ve bu olanakla meydanın çekim gücünün arttırılması ve şehirlilere farklı bir aktivite olanağı da sunulmuştur.

Etiketler

Bir yanıt yazın