Katılımcı, Ahlat Gençlik Kampı Mimari Proje Yarışması


Mimari Rapor

Bu proje, kamp hissiyatını oluştururken konaklama biçimine de yeni bir öneri geliştirmeyi amaçlar. Tüm bunları yaparken hassaslıkla yaklaşılan nokta insan ölçeğinde, yapının doğal çevrede çözündüğü bir öneri geliştirmek olmuştur.

Genç bireylerin kendi potansiyellerini ve çevrelerini keşfetmelerinde mekânsal deneyimin önemi göz ardı edilemez. Bu proje, Anadolu’nun dört bir yanından gelecek olan genç kamp katılımcılarının yaşadıkları çevreden farklı mekansal deneyimler ile karşılaşmaları, şaşırmaları, heyecan duymaları önemsenerek tasarlanmıştır. Katılımcıların, hem bireysel, hem de toplu-toplumsal ilişkiler kurmasını, doğal çevrenin farkına varmasını sağlamak, hem zihinsel, hem de fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak projenin ana amaçları arasındadır.

Proje, araziyi temelde iki parçaya ayıran kanal aksının bölücü etkisini kırmak ve onu birleştirici bir eleman olarak kurgulamak üzerine temellenir. Kanal aksı, otoyola dik, araziyi boydan boya geçerek güney alana ve göle ulaşan bir aks olarak önemsenmiş ve kuvvetlendirilmiştir. Kanal kesiti ve çevresi kademelendirilerek farklı su seviyelerinde daima çevre ile suyun ilişkisinin kurulması amaçlanmıştır. Kanalda su olmayan mevsimlerde de kanalı doğal, sıradan, güzel bir peyzajın kapladığı yer görme esnasında farkedilmiştir. Bu anlamda kanal aksı ve çevresi kamp alanı ile kamusal alanı birleştiren tüm yapıların ve etkinlik alanlarının bu aksa eklemlendiği, hizmet ettiği canlı bir kamusal akstır.

Konaklama Birimleri (Sarmal Odalar)
Konaklama birimleri kampın kontrollü girilen alanının tamamına yayılan, kamp katılımcılarını bu alanın tamamını sahiplenmeye ve kullanmaya teşvik eden bir düzende yerleştirilmiştir. Konaklama birimleri, kullanıcısının içinde bulunduğu doğal peyzaj ile sürekli bir ilişki içerisinde olması ve kamp hissiyatını kuvvetlendirmesi önemsenerek tasarlanmıştır. Konaklama birimleri tasarlanırken kamp katılımcılarının yeni mekânsal deneyimler ve ilişkiler ile tanışması düşünülerek, bir ‘oda’ arketipinin nasıl yeniden düşünülebileceği üzerine çalışılmıştır. Bu anlamda her bir birim, bir ‘oda’nın gerektirdiği her şeyi yan yana dizdikten sonra sarmal şeklinde yatayda ve düşeyde sarılması ile oluşur.

Bu durumda her bir birim ortak zemin ile ilişkili olup bu zeminden yükselmekte, yükselirken 360° bir açıdan çevresi ile ilişkilenmekte ve en son terasa çıkarak kamp alanının bütünü, bir tarafta dağ, diğer tarafta da göl ile karşılaşabilmektedir. Birimlerin iç yapısı her katılımcının bireysel alanını oluşturmasını sağlarken 3’lü, 4’lü birimler bir toplu kullanım ve paylaşım alanı yaratmaktadır.

Birimlerin yapısı dolayısı ile etaplı olarak inşa edilmesi, daha sonradan kamp alanına yeni birimlerin eklenmesi, işletme esnasında kısmi işletim olanakları sunmaktadır

Kamp Sınırı ve Giriş Yapıları

Alanın güvenlik gereksiniminin yanı sıra, kamusal etkinlikler ile canlı tutulmasının hedeflenmesi sınır konusunu bir mesele haline getirmektedir. Bu nedenle kamp alanı ile kamusal alanı ayrıştıran sınır sorunsallaştırılmış ve giriş yapıları bu durum ile birlikte düşünülerek bir öneri geliştirilmiştir.
Spa, hamam, spor salonu ve restoranın hem kamp kullanıcıları hem de kamusal kullanıcılar tarafından kullanılma ihtimali düşünülerek bu yapılar tam sınırın üzerinde konumlandırılmış, bir anlamda sınır bu yapıların içinde çözünerek bu yapıları oluşturmuş, yapılar kampın hem içinde hem dışında duran bir ara bölge tariflemiştir.

Hem genel olarak hem de yarışma alanının yakın çevresinde sınır elemanı olarak kullanılan kavak ağacı kamp alanının sınırını oluşturan önemli bir eleman olarak düşünülmüştür. Bununla birlikte sınır yine metaforik olarak kavakla ilişki kuracak biçimde çizgisel düşey elemanlardan ve yer yer duvarlardan oluşturulmuştur. Bu sınır, yapılara rastlandığında çizgisel elemanlar ve duvarlar yapının taşıyıcılarına ve ayırıcılarına dönüşüp yapının içerisinde dağılarak yapıları oluştururlar. Kavak ağaçları da konaklama birimlerinin negatifi olarak açılan deliklerden yükselirler. Giriş, spa-hamam-spor salonu ve restoran hem üç ayrı yapı gibi, hem de tek, bütünsel bir yapı gibi algılanabilir. Tüm kamp alanını dolaşan yürüyüş ringi bu yapıları da birbirine bağlamaktadır.

Mutfak ve Tarla

Mutfak, kamp katılımcıları için gözden uzakta bir mekan olarak değil, denetimli olarak da olsa kullanabilecekleri bir mekan olarak düşünülmüştür. Genç katılımcıların yiyecek ile kuracakları ilişkinin pasif değil, aktif ve katılımcı olması önerilmektedir. Bu anlamda mutfağın hemen önünde, kamp alanının ortasında bir ekim alanı tasarlanmış, bu alan hem bir peyzaj öğesi olarak düşünülmüş hem de katılımcıların bu alanı ve mutfağı kullanmasını sağlayan toprak, bitki, yiyecek, emek, paylaşım gibi kavramlarla tanışmalarını sağlayacak atölyelerin düzenlenebileceği düşünülmüştür.

Konferans Salonu

Konferans salonu, arazide bulunan doğal bir kot farkına oturan, adeta sadece mevcut kot farkının üzerine konulmuş bir örtüden ibarettir. Bu anlamda hem doğal amfi hem de kanal boyundan gelen aks tam giriş yapısını karşılayacak biçimde konferans salonunun içinden geçip gitmektedir. Böylece hem giriş yapıları ile konferans salonunun ilişkisi kuvvetli biçimde kurulmuş olur, hem de ana aks yapının içerisinde önce fuayeye daha sonra da çok amaçlı salonlara dönüşmüş olur. Çok amaçlı salonların cepheleri açılarak fuaye ve dış mekan ile bütünleşebilirler. Yapının içinden geçip devam eden aks daha sonra açık amfiye dönüşür. Aksın ve doğal amfinin yapının içinden geçip gittiği algısını kuvvetlendirmek için yapının yan cepheleri şeffaflaştırılmıştır. Bu durum çevrede yaşayanların bu yapı ve kamp etkinlikleri ile ilişki kurmasını da kolaylaştıracaktır.

Güney Alanı
Kuzey ve güney alanlarını kesintisiz biçimde bağlamak ve genç katılımcıların araç trafiği ile ilişkisini sınırlamak için kanal boyunca devam eden aks kanalla birlikte otoyolun altından geçerek güney alanına ulaşır, devam eder ve iskeleye dönüşerek suya kavuşmuş olur.

Güney alanının kamusal olarak da kullanılabileceği düşünülerek otoyol kenarında araçlı ve araçsız olarak duraksanabilecek bir seyir terası oluşturulmuştur. Bu teras, amfileşen büyük merdivenlerle alt kota bağlanır ve terasın altında kafe ve giyinme alanları bulunur. Otoyoldan suya ulaşana kadar zemin, sert zemin, yeşil peyzaj ve kum olarak kademeli malzeme farklılıkları ile bölgelenmiştir. Kayıkhane ve antrenör odası ise kanal kenarındaki ana aksın üzerinde konumlanır.

Etiketler

Bir cevap yazın