Eşdeğer Satın Alma, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Eşdeğer Satın Alma, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Yarışma alanı olarak belirlenmiş olan Orhangazi Meydanı ve çevresi, içerdiği anıtsal ve sivil mimari yapıları, meydanları ve içerdiği geleneksel işlevleriyle korunması gereken evrensel değerler bütünüdür. Bursa kenti içinde hem gündelik yaşam için önemli bir merkez niteliği taşıyan hem de kentsel bellek ve miras olarak evrensel düzeyde öneme sahip olan bölge, kentsel sit alanı olarak tescillenmiştir ve UNESCO Dünya Miras Alanları aday listesi içinde bulunmaktadır. Bölgenin hassas değerlerini muhafaza etmek, bölgeye özel, alanın koşullarına ve işlevlerine uygun bir yaklaşımı gerektirmektedir. İlkesel tasarım alanında çok sayıda tescilli eser (sivil ve anıtsal mimari örnekleri ile birlikte, kentsel sit olarak ele alınması gereken bir kültürel doku) bulunmasına rağmen, tescilli sivil mimarlık örneklerinin önemli bir kısmının bugün yerinde bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ancak Koruma Amaçlı İmar Planlarında yerinde gösterilen tescilli eserler, alanda korunması gereken kültür varlıkları olarak kabul edilmiştir.

Alanın temel sorunları, bu alanın kültürel bir varlık olarak korunması ve miras alanı olarak yönetimi ile ilgilidir. Bu türden alanların güncel kentsel gereksinimlere yanıt vermekte ve aynı zamanda gelişme baskısına direnmekte yaşadığı sorunlar, temel meseleyi oluşturmaktadır. Bu açıdan alanın yeni işlevler ve özellikle ilkesel tasarım alanının kuzey kesiminde görülen türde, parçalı ve kentsel doku açısından tümüyle uyumsuz olan yeni yapılaşma biçimine karşın, alanın kendi niteliklerine uygun ve onu yönlendirecek bir yaklaşım içinde ele alınması gerekmektedir. Belirlenen yaklaşımda, alan için yapılmış olan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında benimsenmiş olan yaklaşımlar da dikkate alınmıştır.

Proje alanı bölgesinin, Dünya Kültür Mirası Alanı olarak tescil edilmesi talebi ile UNESCO’ya başvuruda bulunulduğu bilinmektedir. UNESCO’nun bu konudaki temel yaklaşımı, bu tür alanların bugünün koşullarında yaşatılmasının sağlanmasıdır. Mimari eserlerin tek tek korunması yerine, bu tür alanların kentsel bütünlük kapsamında düşünülmesi, toplumsal ve ekonomik açıdan yaşayan alanlar olarak geleceğe aktarılması ve yönetim planlarının bu bakış açısı ile ele alınması beklenmektedir. Dolayısıyla, UNESCO’nun benimsediği ölçütler, binaların tekil obje olarak dondurulması değil, bu kültür varlıklarını içeren bölgelerin toplumsal yaşama katkıda bulunması anlayışına dayanmakta ve güçlü bir planlama anlayışını gerektirmektedir. Bu açıdan bakıldığında, proje alanının, Atatürk Caddesi ve Heykel Meydanı’nın (Cumhuriyet Meydanı) bugün kentte üstlendiği işlevlerle birlikte değerlendirilmesi, sorunlarına çağdaş çözümler bulunması ve toplumsal niteliğinin ön plana çıkarılması gerekmektedir.

Proje alanına yaklaşımda ön plana çıkan konular üç önemli başlık altında toplanarak ele alınmıştır: Ulaşım, İşlevler, Kimlik…

Etiketler

Bir yanıt yazın