Sucuzade Mahallesi Kentsel Tasarım ve Proje Yarışması Soru-Cevapları Yayınlandı

Adana Seyhan Belediyesi tarafından açılan yarışmaya gönderilen sorular cevaplandı.

Seyhan Sucuzade Mahallesi kentsel dönüşüm alanında oluşturulacak kent meydanı ve çevre yapılarının kentsel tasarım ve mimari projesini elde etmek üzere açılan yarışmanın son başvuru tarihi 28 Haziran 2016. 

GENEL AÇIKLAMALAR

A. Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir.

SORULAR ve YANITLAR

1- Yarışmaya ekip olarak katılmak zorunlu mudur? Bireysel katılım mümkün müdür?Ekip olarak katılma zorunluluğu yoktur. Ancak yarışma alanının büyüklüğü ve konusu sebebiyle disiplinler arası bir ekip çalışması gerektirmektedir.

2- Ekip olarak katılacak isek, her ekip üyesinin mimar olma zorunluluğu var mıdır, yoksa ekip arkadaşlarımızı peyzaj mimarı, iç mimar ya da inşaat mühendisi olarak seçebilir miyiz?
Her ekip üyesinin mimar olma zorunluluğu yoktur. Yarışmaya mimarlar, peyzaj mimarları ve şehir plancılarından oluşan ekipler katılacaktır. Peyzaj mimarları ve şehir plancıları ekipte danışman olarak da yer alabilirler. Yarışmacılar diğer uzmanlık alanlarından da danışmanlık desteği alabilirler.

3- Bir ekip en fazla kaç kişilik olabilir?
Ekip üyelerinin sayısında herhangi kısıtlama bulunmamaktadır.

4- Mimarlar odasına kaydı olan ancak serbest büro tescili olmayan mimarlar yarışmaya başvurabilir mi?
Şartnamenin “Yarışmaya Katılım Koşulları’nın (b) bendinde de belirtildiği gibi TMMOB üyesi olma zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili meslek odalarına kayıtlı olmak ve üye olduklarına dair belge almak yeterlidir. Serbest büro tescili olmayan mimarlar yarışmaya katılabilir.

5- Proje alanı dışında kalan yakın çevre müdahalesi mümkün müdür? (müdahale* yol güzergahına, tescilli yapılara, çok yıllık ağaçlara vb..)
Projenin gerçekleştirilmesi için çevrede yapılması öngörülen değişiklikler ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilecektir. Yarışma alanı dışında getirilecek önerilerde uygulama açısından bağımlı zorunluluk getiren, bağlayıcı önerilerden kaçınılması tavsiye edilmektedir.

6- Yarışma alanı içinde kalan 3,5,7,9,11,13,15,17 ve 23 nolu sokaklara müdahale durumumuz nedir? Tasarımımıza bağlı olarak; sokakları iptal etme ya da yer altından yahut yer üstünden gerek aynı akslarda gerek farklı yönlendirmelerle, mevcut sokakları değiştirebilir miyiz? (Bu soru özellikle 7 ve 13 nolu sokaklar için sorulmuştur.)
Yarışma alanı içinde kalan arazi, şartnamede açıklanan ilkeler doğrultusunda tasarlanabilir ve düzenlenebilir. Mevcut ada ve yolların sınırlayıcı olarak düşünülmesi doğru değildir. Karar tasarım bütünlüğü içinde yarışmacıya bırakılmıştır.

7- Şehir ve Bölge Planlama bölümü 3.sınıf öğrencisiyim. Bahsi geçen yarışmaya katılabilen meslek grupları arasında öğrencilerde katılabilmektedirler mi?
Öğrenciler ancak ekipte yardımcı eleman olarak yer alabilir.

8- Yarışmaya mimarlar odasına kaydı bulunmayan mimarlık öğrencileri de katılabilir mi?
Bkz- 7

9- Bu yarışma projesinin ileride uygulanması düşünülmekte midir?
Bu yarışmada elde edilen projenin jüri önerileri doğrultusunda geliştirilerek uygulanması öngörülmektedir.

10- Yarışma çerçevesinde 2. etap kısmında kalan konut ve sosyal donatıların plan çözümleri beklenmekte midir? Beklenmekte ise yaklaşık kaç kişilik bir nüfusa cevap veren konut bölgesi beklenmektedir?
Yarışma sınırları dışındaki alanlarla ilgili çözüm beklentisi bulunmamaktadır. Ancak Şartnamede belirtilen açıklamalar doğrultusunda önerilen projenin çevresini nasıl etkileyeceği ve özellikle 2. Etap kısmı ile ilişkisi ve uyumu göz önüne alınmalı ve anlatılmalıdır.
Yarışmacılar bu konudaki çevre düzeni önerilerini Kentsel Tasarım Projesi belgeleri içinde kavramsal düzeyde açıklayabilirler. Ancak bu önerilerin uygulama açısından bir bağlayıcılığı bulunmayacaktır.

11- Yer görme ile ilgili madde muğlak bırakılmış durumda. Konunun netlik kazanması açısından yer görmenin zorunlu olup olmadığını sizlere tekrar sormak istiyorum.
Yer görme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat jüri yer görmeyi tavsiye etmektedir.

12- Arazi içerisinde bina yerleşimlerinde imar kuralları ve plan notları dikkate alınmalı mıdır? Yoksa bu alan kendi içerisinde özel olarak mı değerlendirilecektir? Çekme mesafeleri, iki bina arasında bırakılması gereken minimum mesafeler gibi.
Eklerde verilen Şartname, İhtiyaç Programında bu husus açıklanmıştır. Şartnamede belirtilmeyen konularda imar plan ve notlarına ve yürürlükteki ilgili yönetmeliklere uyulacaktır.

13- Yarışmada 2. tura geçen ekiplere konu ile ilgili bilgilendirme nasıl verilecektir?
2.aşamaya devam edecek olan projeler jüri tarafından raporlanacaktır, jüri tarafından hazırlanan raporlar 1.aşama sonunda kimlikleri raportörlükte gizli kalmak koşulu ile raportörlük tarafından yarışmacılara gönderilecektir.
Yazışma adresi zarfının içine ayrıca yarışmaya katılan ekip üyelerinden herhangi birisine ait olduğu belli olmayan bir e-posta adresi de verilecektir. İkinci aşama sonuçları öncelikle bu e-posta adresine iletilecektir.

14- Ekte işaretlediğim, şu anda balıkçılar pazarı olarak kullanılan yolu korumalı mıyız?


Yarışmacının tasarım bütünlüğü içinde verebileceği bir karardır.

15- Yarışma Şartnamesini içeren pdf dosyasının sonundaki şartname ekleri linkinden sadece birkaç dwg dosyası indirilebilmektedir. Şartname eki olan diğer belgeler de Belediye’nin WEB sitesine konacak mı (kondu ise linki gönderilebilir mi?), yoksa sadece şartname alanlara mı gönderilecek?
Şartname dosyasının yüklü olması nedeni ile şartnamenin ekleri belediyenin web sitesinde yayınlanamamaktadır. Fakat şartname ve eklerine ulaşmak isteyen yarışmacılar raportörlüğe adreslerini bildirmeleri halinde şartname ve ekleri digital (sayısal) ortamda kendilerine gönderilecektir.

16- Alanın batı ve güneyinden geçen, plan üzerinde güzergahı verilen metro hattına ait durak yerleri nerededir? Alan ve yakın çevresinden geçen diğer toplu taşıma hatlarına ait bilgi verilebilir mi?
Şartnamede verilen “Ulaşım Verileri” dosyasında metro hattına ait durak yerleri ve alandan geçen toplu taşımalarla ilgili bilgi bulunmaktadır.

17- Yarışma alanı sınırları, imar planındaki öneri yollar esas alınarak belirlenmiş olup mevcut yerleşim dokusu ile uyum göstermemektedir. Bu nedenle yarışma alanı güney sınırı yeniden düzenlenebilir mi?
Yarışma alanı sınırları içinde, imar planındaki esaslara uygun tasarım ve düzenlemeler teklif edilebilir.

18- Sözü edilen kentsel dönüşüm ile ilgili olarak üst ölçekte bir planlama mevcut mu? Yarışmacılara gönderilebilir mi?
Planlama sınırları belli olup, çalışmaları devam etmektedir. Şartnamede verilen planlar yeterlidir. Yarışmanın Kentsel Tasarım önerilerinin de bu planlama süreci içinde veri olarak değerlendirileceği öngörülmüştür

19- 1.aşamada sadece “Kentsel Tasarım Ve Mimari Proje Raporu” ve “Maliyet Fizibilite Ve Uygulama Esasları Raporu” istenmesine karşın, “Kimlik Zarfı” başlığı altında “Yarışmacılardan istenen diğer meslek disiplinlerine ilişkin rapor, hesap ve çizimleri yapanlara ait, yukarıda belirtilen belgeler de bu zarfın içine konulur. Bunlardan Statik, Makina ve Elektrik Tesisatı ve Kentsel Tasarım Raporlarının yetkili mühendisler tarafından hazırlanmış olması ve bu kişilere ait kimlik bilgilerinin bulunması zorunludur” ifadesine yer verilmiştir. Mühendislik raporları istenmediğine göre kimlik bilgileri niçin gerekmektedir? İfadede geçen Kentsel Tasarım Raporu için yetkili mühendis tanımlanabilir mi? Hangi bölüm mezunu ve hangi odaya kayıtlı olması gerekmektedir?
1. aşama için yalnızca şartnamenin A3 maddesinde yer alan Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Raporu ile birlikte bir ön Maliyet, Fizibilite ve Uygulama Esasları raporu istenmektedir. Diğer disiplinlere ait raporlar ikinci aşamada istenecektir.

20- “Yer görme” başlığı altında yer görmenin gerekli olduğu ifade edilmekte ancak yer görme belgesi talep edilmemektedir. Bu bir tavsiye midir? Yoksa yer görme bedeli ödememek için mi belge istenmemektedir?
Yer görme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat jüri yer görmeyi tavsiye etmektedir. (Bkz. 11)

21- Posta veya kargo ile gönderilen projelere ait makbuzlar, e-mail veya faksa teslim günü hangi saate kadar gönderilmelidir?
1.Aşama proje teslim tarih ve saati- 28.06.2016 Salı Günü, Saat 17-00, 2.Aşama proje teslim tarih ve saati- 19.09.2016 Pazartesi Günü, Saat 17-00

22- 2. aşama ile ilgili ödüller netleştirilebilir mi?
İkinci aşamaya kalan ve teslim edilen projelerden ilk üçü için toplam 120.000 TL (Yüzyirmibin Türk Lirası) ödül verilecektir. Bu ödüllerin dağıtım miktar ve biçimi jüri kararına bağlıdır. Kalan 7 adet projeye 10.000 TL (On Bin Türk Lirası)’ şer değerinde mansiyon verilecektir.

23- “SEÇİLEN PROJE SAHİBİNE İŞİN NASIL VERİLECEĞİ” başlığı altında; “Belediye uygulayacağı projenin sahibine Mimarlık ve Mühendislik (PİD) işlerinin ücretini; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Ücret Şartnamesi esaslarına göre seçilen projenin m2 alanı ile yapı yaklaşık birim maliye ile çarpımı sonucunda bulunan toplam bina maliye esas alınarak Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre öder.” yazmaktadır. Söz konusu ücret şartnamesi yürürlükte midir?
Mimarlık ve Mühendislik (PİD) işlerinin ücretini T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi göre yapılır.

24- Mimari raporlar da ve sunum paftalarında kullanılan görsellerde kaynak belirtmek gerekli midir?
Yarışma sonrası projeler sergilenecek ve yayımlanacaktır. Kullanılan materyallerden doğabilecek her türlü telif sorunu ilgili yarışmacıya aittir.

Etiketler

Bir cevap yazın