Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda Değişim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan değişiklik ile yeniden yapılandı.

Bu çerçevede Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kapatıldı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı oluşturuldu.

Konuya ilişkin düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bağlı kuruluş olarak kapatıldı, bakanlık merkez teşkilatı içinde bir genel müdürlük haline getirildi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ise tamamen kapatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ana hizmet birimleri şöyle sıralandı:

”Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı, Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı.”

Yeni kurulan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ülkenin hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespitini ve değerlendirmesine yönelik ölçümler yapma, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlama, araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirme, tanıtım ve danışmanlık faaliyetlerini yürütecek.

Yeni kurulan Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı ise nükleer güç santralleri projelerinin gerçekleştirilmesi için bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyon sağlamak, nükleer santral projelerinin uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat, insan kaynakları, eğitim, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda gerekli altyapının hazırlanması için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve bu alanlarda gerekli çalışmalar yapmak veya yaptırmak, nükleer santrallerle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülecek çalışmalara katılmak ve bakanlık tarafından verilen benzeri görevleri yapmakla yükümlü olacak.

Yeni oluşturulan Denetim Hizmetleri Başkanlığı da bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma yapmakla görevli olacak. Bakanlığa, bu çerçevede yarışma ile uzman ve denetçiler alınacak.

Bakanlığın yeniden yapılandırılmasının gerektirdiği düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulacak. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek.

Kapatılan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’nde Devlet Su İşlerine (DSİ) devredilenler hariç olmak üzere; kapatılan genel müdürlüklere ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar ile bu genel müdürlüklere ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Enerji Bakanlığı’na devredilmiş sayılacak. Genel müdürlüğün mülkiyetinde bulunan taşınmazlar da tapuda resen Hazine adına tescil edilecek ve bakanlığa tahsis edilmiş sayılacak.

Kapatılan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi’ndeki genel müdürlerin, genel müdür yardımcılarının ve daire başkanlarının görevleri de hiçbir işleme gerek olmaksızın bitmiş sayılacak.

Etiketler

Bir cevap yazın