Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Kentsel Tasarım Yarışması Soru ve Cevapları Yayınlandı

Proje teslim tarihi 25 Nisan 2017 olan yarışmanın soru ve cevapları yayınlandı.

Açıklamalar

A. Soruların yazım şekline müdahale edilmemiştir.

B. Mimarlar Odası’nın 24 Şubat 2017 tarihinde “yönetmeliğe aykırı pek çok düzenlemenin yer aldığı” iddiasıyla üyelerine web sitesi ve e-posta aracılığıyla duyurduğu metne cevap aşağıdadır:

1- Mimarlar Odası’nın itiraz metni yarışmanın türü ile ilgili tartışmayla başlamaktadır. 24 Aralık 2002 tarih ve 24973 sayılı “Mimarlık, peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği”nin 7.  Maddesi kentsel tasarım yarışmalarını şöyle tanımlamaktadır.

 “e) Kentsel tasarım proje yarışmaları: Stratejik planlarla uygulama önceliği belirlenmiş kamusal alanlarda, kent kimliğini belirleyici, kentin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanımları açısından önem taşıyan kesimleri için özel uygulama ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanan plan ve projeler ile üst ölçekte kimlik-imaj çalışması, orta ölçekte yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan kitle-açık alan düzenleme çalışması, alt ölçeklerde ise kitleler arası boşlukların çevresel tasarımını içeren yarışmalardır. Ayrıca bu yarışmalar, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet analizi konularında da stratejiler geliştirmelidir.”

 Yine aynı yönetmeliğin 19. Maddesinde “Kentsel tasarım yarışmalarında, yarışma konusunun özelliğine göre asli ve yedek jüri üyeleri arasında mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı bulundurulur.”  İfadesi ile “kentsel tasarım” yarışmaları herhangi bir meslek alanı ile doğrudan ilişkilendirilmemiş, ifade edilen meslek alanlarının ortak katkı alanları olarak tanımlanmıştır.

 14 Haziran 2014 tarih ve 29030 sayılı “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin 10. Bölümü’nde “Kentsel Tasarım Projelerine Dair Esaslar” kısmında “kentsel tasarım” projelerinin hazırlanmasındaki esaslar tanımlanırken, herhangi bir meslek alanı dile getirilmemiştir.

 Bu bağlamda; “kentsel tasarım” çalışma alanının ilgili mevzuatlar çerçevesinde MİMARLIK; ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE PEYZAJ MİMARLIĞI meslek gruplarının ortak katkısı sonucu ortaya çıkması hedeflenen bir proje türü olması mevzuat açısında açıkça benimsenmektedir.

 “Kentsel tasarım” düzenlenmek istenen mekân veya mekan parçalarının; imge, anlam ve mekânsal kimlik kazanmasını, var olan mekânsal kimliğin korunması ve mekânsal kimliğe değer kazandırılmasını, kentsel mekandaki yaşam kalitesinin artırılmasını, estetik ve sanat değerinin yükseltilmesini, yapıların bir uyum içerisinde ve bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenmesini, tasarım ilkeleri ve uygulamaya yönelik alternatifleri ve mekanın biçimlenmesinde farklı ölçeklerde yazılı-görsel detayları barındıran, belirlenen mekanlardaki uygulamayı doğrudan yönlendiren, kentin veya kentin bir parçasının özellikleri dikkate alınarak mekânsal planlama sistematiği içerisinde uygulamaya yönelik kılavuz niteliğinde tüm kararları içerecek şekilde hazırlanan yasal proje belgesidir. Bu bağlamda; içeriği gereği MİMARLIK, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE PEYZAJ MİMARLIĞI meslek gruplarının ortak katkısı uygulama açısından da bir zorunluluktur.

 Sonuç olarak üniversitemiz yerleşkesi için açılan yarışmanın gerek mevzuat gerekse uygulama açısından tartışmaya yer bırakmaksızın bir kentsel tasarım işi olduğu açıktır.

2- İlgili yönetmeliğin 13. maddesinin “g “fıkrasında kentsel tasarım yarışmalarında yarışmacılardan istenenler belirtilmiştir. Yarışma şartnamesi yönetmelikte tarif edilenler ile çelişki göstermemekte, yarışmada meslek uzmanlık disiplinleri göz ardı edilmemektedir.

3- Duyuruda “Yönetmeliğin 42.Maddesine aykırı biçimde; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca korunması gerekli fikri hakları güvenceye almamış, elde edilen bu hizmetlerin uygulanmayabileceği veya farklı uygulanabileceğine dair kurallar getirmiştir.” denilmektedir. Yarışma şartnamesinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine aykırı hiçbir husus bulunmamaktadır. Jüri, şartnamelerin yönetmeliklere; yönetmeliklerin de kanunlara aykırı olamayacağının bilincindedir. Bu nedenle şartnamede Mimarlar Odası’nın iddia ettiği gibi bir hükme yer vermek hiçbir zaman gündeme gelmemiştir.

4- Duyuruda “yarışma sonucunda alınacak olan mesleki hizmetler için meslek mensuplarına ödenecek ücretin hesaplanma biçiminin belirsiz bırakıldığı” iddia edilmektedir. Yarışma şartnamesinin 21. maddesinde ” Birincilik Ödülünü Kazanana Uygulama Projesi İşinin Verilme Esasları” başlığı altında ücretlerin hesap yöntemi ayrıntılı biçimde açıklanmış, belirsiz bırakılmamıştır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında üniversite merkez yerleşkesi için fiziksel niteliği artırmak, öğrenciler, akademik ve idari personelin en ideal koşullarda yaşayacağı ortamı oluşturmak amacıyla açılan yarışmanın yara almayacağı umulmaktadır.

1. Merhaba, Yarışmaya mimar olarak tek bir kişi bireysel olarak katılım sağlayabilir mi? İyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla,

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde tanımlanmıştır. 

2. Merhaba, ben bandırma üniversitesi merkez yerleşkesi kentsel tasarım yarışması için birkaç soru soracaktım. Şartlarda mimar, peyzaj mimari ve şehir ve bölge planlamacısının gerekli olduğu yazıyor fakat benim sorum bu bölümlerde okumasak dahi katılabiliyor muyuz sadece mimarlık öğrencileri olarak? Teşekkürler.

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde tanımlanmıştır.

 

3. Merhaba Yarışmaya katılmak için başvuru yapmayı düşünüyoruz. Ekibimiz iki Mimar, bir Şehir plancısı, bir Peyzaj Mimarı ve birkaç tekniker (mimarlık öğrencisinden oluşmaktadır. Mimarlardan birisi Ekip başı olarak Mimarlar odasına kayıtlıdır, fakat diğer Mimar Devlet Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır ve durumu gereği Meslek odasına kaydı yoktur. Biz hem odaya kayıtlı olmayan mimarımızın hem de teknikerlerin proje ekibine dahil olup olamayacağını öğrenmek istiyoruz. İkinci sorumuz ise 1.lik ödülü alan projenin ekibine uygulama projesini hazırlamak üzere işin verilmesi ile alakalı. Ekibin farklı firmalardan ya da firma çalışanlarından olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, iş resmiyette tam olarak bu ekibi oluşturan bireylere mi verilecek yoksa ekibin kuracağı bir şirkete mi verilecektir. Teşekkürler, iyi çalışmalar dileklerimizle

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde tanımlanmıştır. Ekipte müellif olarak yer alacak tüm üyelerin (mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı) TMMOB’nin ilgili odalarına üye olması zorunludur.

Yapılacak işin müellifi olmakla ticari konu birbirinden ayrı konulardır. Yarışmaya katılan müellifler farklı firmalarda olabilecekleri gibi bir kısmı ya da tamamı memur da olabilir. Bu durum yarışmaya katılarak ödül kazanmalarında bir engel oluşturmaz. Yarışmanın kazanılması ve işverenle anlaşılması durumunda, işveren ile sözleşme yapabilmek için vergiye kayıtlı özel ya da tüzel bir kişilik olması gerekir. Bu durumda birinci olan ekip sözleşme imzalayabilmek için ya ortak bir tüzel kişilik -yani şirket- kuracak ya da farklı bir firma (müelliflerden birinin ortak olduğu firma da olabilir) proje hizmetlerini müelliflerin yürüteceğini işverene taahhüt edecektir. 

Hukuki olarak müelliflerin bu firmaya ortak olması müelliflerin bu hizmeti bizzat yürüteceği anlamını çıkarmaz bu nedenle, sözleşmede mimari proje hizmetlerini ödül kazanan isimlerin yapacağı (mimar & mühendis vb.) belirtilecektir.

 

4. Oda’nın yazısı ile ilgili jürinin görüşleri nedir? Üniversite bu konuda bir açıklama yapacak mı? Oda belgesini yarışma adıyla mı almak zorundayız?

İdare bu konuda resmi web sitesinde ve yarışma web sitesinde (http://bandirma.edu.tr/yarisma/) 2 Mart 2017 tarihinde bir basın açıklaması yayınlanmıştır. Ayrıca jürinin soru & yanıt belgesinde Mimarlar Odası’nın açıklamasına verdiği yanıt bu metnin girişinde verilmiştir.

Oda’lardan alınması gereken belgeler yarışmaların sağlıklı bir ortamda yürütülmesi için bir zorunluluktur. Alınacak belgelerin yarışma adını da içerecek olması belgenin doğruluğu ile ilgili nitelikli bilgi edinmek amacıyla istenmektedir. TMMOB’ye bağlı odalar bu belgeleri yasal olarak vermek zorundadır. Dolayısıyla belgeler, şartnamede yer aldığı gibi yarışma adını da içerecek şekilde alınmalıdır.

 

5. Alanda yer görme ve yer görme belgesinin alınması işlemlerini yardımcı ekipten bir üye yapabilir mi? İyi günler dilerim.

Yer görme belgesi ekibin müellif üyelerinden (mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı) herhangi biri tarafından alınabilir.

 

6. Merhaba, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 3. Sınıf öğrencisiyim. Mimar ve peyzaj mimarı arkadaşlarımla yarışmanıza katılabilmemiz mümkün mü? Katılabilmek için mezun olma şartı var mı? Teşekkür ederim, kolaylıklar

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde tanımlanmıştır. Ekipte müellif olarak yer alacak tüm üyelerin (mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı) TMMOB’nin ilgili odalarına üye olması zorunludur.

 

7. Ekipte öğrenci(stajyer) bulundurulabiliyor mu? Yer görme dosyasını ekipte stajyer mimar statüsünde bulunan arkadaşımızın alması mümkün müdür?

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde tanımlanmıştır. Ekipte müellif olarak yer alacak tüm üyelerin (mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı) TMMOB’nin ilgili odalarına üye olması zorunludur. Yer görme belgesi ekibin müellif üyelerinden (mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı) herhangi biri tarafından alınabilir.

 

8. Sayın ilgili, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Kentsel Tasarım Yarışması dökümanlarına ulaşamadık. Bu belgelere ulaşabileceğimiz bir link paylaşabilir misiniz? İyi çalışmalar,

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

 

9. Merhabalar, Şartname ve ekleri yarışma kaydı sonrası link olarak mı göndereceksiniz acaba? Değilse nasıl temin edebileceğiz? İyi çalışmalar dilerim.

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

 

10. Nerden ındırebılırız yarısma eklerını halıhazır dwg foto falan

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

 

11. Sn. Yetkili, Yayımlamış olduğunuz sitede dökümalara erişilmemektedir. Bilginize,

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

 

12. Iyi gunler, Yarisma dokumanlari yarisma websitesinde bulunmamaktadir. Hangi siteden temin edebilirim. Tesekkurler

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

 

13. Merhabalar, http://bandirma.edu.tr/yarisma-dokumanlari/ adresindeki yarışma dosyaları linkinden 740 mb büyüklüğündeki dosyayı indirirken %70 ler civarında sürekli hata alıyorum ve iptal ediliyor, birkaç farklı yöntem denedim fakat başaramadım. Farklı bir şekilde yüklemeniz mümkün müdür? Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

 

14. Dosyaları gün içinde 4 defa denememe rağmen indiremedim. YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER dosyasını parçalı olarak siteye tekrar yüklemeniz mümkün müdür? Saygılarımla

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

 

15. Merhaba, Yarışma web sitesinden ”yarışma alanına ilişkin belge ve bilgiler” dosyası ile ilgili bir problem yaşıyoruz. İlgili dosyayı birkaç kez başka bilgisayarlardan denememize rağmen 600mb lara geldiğinde indirme durarak hata veriyor. Dosyanın kontrol edilmesini rica ederiz.

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

 

16. Merhabalar; Yarışma belgelerini indiremiyoruz.web sayfası açılmıyor .açılıp indirme başlayınca yarıda kesiliyor. 500 mb çok büyük bir dosya internette sıkıntı oldugu an iptal oluyor ilgilenirseniz seviniriz. İyi çalışmalar.

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

 

17. Gelişme alanlarının plankotesi verilebilir mi ?

Gelişme alanı ile ilgili sağlanan veriler bu aşamada yarışmacılardan beklenenleri karşılamaktadır.

 

18. Merhaba, gönderilmiş olan dosyalar içerisindeki imar durumlarında, parsellere göre çekme sınırları işaretlenmiştir. Yarışma alanının bir bütün olarak ele alınması ve uygulama imar planında güneybatı yönünde yer alan yolun tasarım kararı çerçevesinde kaldırılması durumunda yapı yaklaşma sınırlarının durumu ne olacaktır? İyi günler.

Yolun niteliği ve karakterini değiştirmek serbest olmakla beraber yapı yaklaşma sınırı korunacaktır.

 

19. Yer görme belgesini nasıl temin edeceğiz? Saygılar, İyi çalışmalar

Yer Görme Belgesi, yarışma takviminde yer görme için belirtilen son tarihten önce raportörlükten elden alınacaktır.

 

20. Merkezi garaj açık mı kapalı mı planlanacaktır? Kaç araç kapasiteli ve mevcut birimlerden hangisi ile ilişkili olması beklenmektedir? Bağımsız bir birim/bina olarak mı olarak düşünülecek, yoksa mevcut bir birimin bodrum katında çözülebilir mi?

Teknik alan niteliğindedir, kapalı olmalıdır.

 

21. Birinci Aşama Merkez Yerleşke alanı içinde kalan. Detayları verilmiş Merkezi derslikler -Öğrenci yaşam alanı-Kapalı Spor Salonu dışındaki Özel yurt alanı-rektörlük binası-müh.ve Doğa Bilimleri Fak.-Denizcilik Fak.ve Atölyeleri- Olimpik yüzme havuzu-Atölyeler-Buz pateni pisti-Merkezi lab.-Sağlık birimleri Fak.- Sağlık Hiz.Y.O -Merkez kütüphane-Konuk evi sosyal tes.Merkezi derslik-Kongre ve Kültür mer. .Güzel Sanatlar Fak.ve Atölyeleri -Merkezi yemekhane-Enstitüler Binası gibi birimlerle ilgili hiçbir detay verilmemiş.Bu detaylar verilebilir mi?Eğer verilmeyecek ise ilgili mekanların çözümleri 1/2500 ölçeğinde master plan kapsamında mı değerlendirilecek. 1/500 projelendirme yapılmayacak mı?

İhtiyaç programında ayrıntılı programı verilen Merkezi Derslikler, Kapalı Spor Salonu ve Öğrenci Yaşam Merkezi dışındaki yapıların mimari çözümleri beklenmemektedir. Soruda bahsi geçen binalar kentsel tasarım ve mastır plan düzeyinde ele alınacaktır.

 

22. Merhaba, • Yarışma alanından geçen yüksek gerilim hattı etrafındaki yapılaşma koşulları nasıldır? Yapılar bu hatta ne kadar yaklaşabilirler? Yapılaşma haricinde gerilim hattı yakın çevresinde veya altında açık spor alanı vb. kullanımlar yapılabilir mi?

Yüksek gerilim hattı ile ilgili TEİAŞ ile yapılan yazışma şartname eklerine ilave edilmiştir. Şu adresten indirebilirsiniz: http://bandirma.edu.tr/yarisma-dokumanlari/

Yüksek gerilim hattı yarışmanın ilanında şartname eklerinde plankotede verilmiştir (katman adı: ENH_*).

Bu hattın altındaki kullanımlar yarışmacının inisiyatifindedir.

 

23. Genişleme bölgesi ve doğudaki askeri bölge tarafından halihazırdaki yollar genişletilerek veya yeni bir yol önerilerek kent merkezine bir bağlantı önerisi yapılabilir mi? Bu meyanda askeri bölge sınırları nerede başlamakta nerede bitmektedir? Halihazırdaki yolların hangileri askeriyeye ait hangisi kullanılabilir vaziyettedir?

“Üst Ölçekli Kavramsal Şemalar”da öneriler geliştirilebilir. Eklerde verilenler yeterlidir. Gelişme etapları içinde Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait yol bulunmamaktadır.

 

24. Merhaba, yarışmayla ilgili bir takım sorularımız bulunmaktadır.

-Yarışma şartnamesinde, uygulama imar planında Devlet Hastanesi’ne hizmet veren ve güneybatı yönünde kalan yolun yok sayılabileceği belirtilmektedir. Bunun dışında, yarışma alanı çevresinde yer alan yola müdahale yapılabilir mi?

“Üst Ölçekli Kavramsal Şemalar”da öneriler geliştirilebilir.

 

25. Yarışma alanı içerinden geçen yüksek gerilim hattına belirli bir yaklaşma mesafesi bulunmakta mıdır?

Yüksek gerilim hattı ile ilgili TEİAŞ ile yapılan yazışma şartname eklerine ilave edilmiştir. Şu adresten indirebilirsiniz: http://bandirma.edu.tr/yarisma-dokumanlari/

Yüksek gerilim hattı yarışmanın ilanında şartname eklerinde plankotede verilmiştir (katman adı: ENH_*).

Bu hattın altındaki kullanımlar yarışmacının inisiyatifindedir.

 

26. Yarışma alanı ve gelişme alanlarının çevrelediği arıtma tesisinin yerinin değiştirilmesi önerilebilir mi?

Arıtma tesisinin yeri değiştirilemez.

 

27. Yarışma alanı içerisinde kalan ve KYK binalarının bulunduğu yurt alanında mevcut yurtlar mı kullanılacaktır, yoksa yeni yurt binaları önerilmesi mi beklenmektedir?

KYK’na ait yurtlar işlevine devam edecek ve ihtiyaç programına göre yeni yurtlar önerilecektir.

 

28. Hava mania dolayısıyla dikkate alınacak gabari kısıtlaması için gölgelendirme çalışmasında gösterilen yükseklikler mi dikkate alınacaktır.( (Parselin en yakın noktasında 20m bina yüksekliği, diğer noktalarında çalışmada belirtildiği gibi mi olacaktır?) İyi günler.

Evet.

 

29. Mevcut bina (İİBF) önündeki otopark ve çevresinde peyzaj düzenlenmesi yarışmacılardan bekleniyor mu?

Evet.

 

30. Yenilenebilir enerji (ısıtma, soğutma,..) konusu bu yarışmada ne kadar önemsenmektedir?

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitelere gönderilen “Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması” konulu yazıda yer alan şu ifadeler yarışmacıların da dikkate alması gereken bir önem taşımaktadır:

“Isıtma, soğutma ve aydınlatma amacıyla ihtiyaç duyulan enerjinin güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi; doğal çevrenin korunmasının yanı sıra gerek cari harcamalarda tasarruf sağlanması gerek cari açığın düşürülmesi bakımından önem arz etmektedir. Yükseköğretim kurumları, bulundukları ildeki potansiyeli değerlendirmek suretiyle enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları ivedilikle tamamlayacak gerek bütçe imkanlarının kullanılmasında gerek Bakanlığımız ve Kalkınma Bakanlığından ödenek talebinde bulunmasında söz konusu tesislerin kurulumuna ilişkin projelerin kaynak ihtiyacına öncelik tanıyacaklardır.” 

 

31. İhtiyaç programında belirtilen Merkezi Garaj için açık-kapalı bir tercih var mıdır?

Teknik alan niteliğindedir, kapalı olmalıdır.

 

32. İhtiyaç programında Merkezi Derslikler ve Merkezi Derslik (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Hukuk Fakültesi) olarak iki data verilmiştir. Bunlar; ayrı derslikler midir; yoksa mükerrer mi yazılmıştır?

Ayrı binalardır.

 

33. Genişleme alanındaki programların yerleşimi istenmekte midir?

Evet.

 

34. Mevcutta bırakılması istenen yapıların cephelerinde değişiklik yapabiliyor muyuz?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

 

35. Rektörlük ve/veya hastane yapılarını yıkabiliyor muyuz? Saygılarımla

Mevcut İİBF ve Rektörlük binaları korunacaktır. Rektörlük daha sonra yeni yapılacak rektörlük binasına taşınacaktır. Hastane korunacaktır.

 

36. Yarışma asli jüri üyelerine baktığımızda 5 kişilik jürinin üçü mimar 1 tanesi şehir plancısı ve 1 tanesi de peyzaj mimarı olarak belirlenmiştir. Proğrama baktığımızda mimari tasarımın ağırlığını görüyoruz. Buna göre jüri oluşumu doğrudur. Fakat yarışmanın “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Kentsel Tasarım Yarışması” olarak çıkarılmış olması düşünüldüğünde jürinin mesleklere göre dağılımının doğru olmadığını görüyoruz. Ayrıca mimari projelerin yaptırılacak olması ve kentsel tasarım’a konu olan iş kalemlerinin “Merkez Yerleşke Kentsel Tasarımı (Gelişme alanlarının kentsel tasarım projelerinin yaptırılıp yaptırılmaması idarenin kararına bağlıdır.)” ibaresi ile yaptırılamayabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle asıl iş Mimari projenin temin edilmesi işidir. Bu nedenle yarışmanın adı “ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Mimari Proje ve Kentsel Tasarım Yarışması “ olması jüri yapısına ve şartnameye uygun düşmektedir. Yarışmanın adı bu şekilde değiştirilebilir mi?

Hayır.

 

37. Yarışma Şartnamesinin istenenler kısmında yazan ve perspektif tekniğini ( Aksonometrik ) olarak ve 1 adet olarak belirten cümleler doğru mudur? Bu doğru ise, maket yerine geçebilecek ve yarışmacıları eşit koşullarda sunum ve teknik kullanmaları için getirilmiş bir kural mıdır?

Şartnamedeki açıklama doğru ve yeterlidir.

 

38. Yarışmada yer alan raportörler Mimarlar dışında diğer disiplinlerden seçilmiştir. İnşaat mühendisi, elektrik mühendisi ve Şehir plancısı. Oysa 3 mimar jüri üyesinin ağırlıklı bulunduğu Jüride, jüri ile aynı dili konuşan, projeyi mimar gözü ile okuyan mimar raportöre ihtiyaç vardır. Projelerin değerlendirmeye alınması ve değerlendirildikten sonra jüri raporlarının hazırlanmasında mimar raportörün katkısı çok büyüktür. Jüriye mimar raportör ilave edilebilir mi?

Yeni kurulmakta olan Üniversite’nin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kadrosunda henüz mimar bulunmamaktadır. Önümüzdeki günlerde bir mimar göreve başlayacaktır. Yarışmalar Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak göreve başladığında raportör olarak atanacaktır.

 

39. Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından ilan edilen “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Kentsel Tasarım Yarışması”na meslektaşlarımızın katılmamaları yönünde tavsiye kararı almıştır. Mimar olarak bizi de bağlayan bu karar da,mimarlar katılmamayı tercih edeceklerdir. Daha önce mimarlar odasının katılmama konusunda tavsiyede bulunduğu yarışmalarda,Yarışmalara katılım düşük olmuş buna paralel olarak deneyimli yarışmacı mimarlar da az katılmışlardır. Bu da sonuçta ortaya çıkacak projenin kalitesini etkilemektedir. Kurumunuzun mimarlar odasının sıralamış olduğu çekincelere cevabı nedir.

Mimarlar Odası’nın 24 Şubat 2017 tarihinde “yönetmeliğe aykırı pek çok düzenlemenin yer aldığı” iddiasıyla üyelerine web sitesi ve e-posta aracılığıyla duyurduğu metne cevap B maddesinde verilmiştir.

 

40. Asli ve yedek Jürüde yer alan dört mimar üyenin , Mimarlar odasının yarışmaya katılmama konusundaki tavsiye kararından sonra tutumları nedir.

Mimarlar Odası’nın 24 Şubat 2017 tarihinde “yönetmeliğe aykırı pek çok düzenlemenin yer aldığı” iddiasıyla üyelerine web sitesi ve e-posta aracılığıyla duyurduğu metne cevap B maddesinde verilmiştir.

 

41. Nazım imar planında üniversite girişinde dini tesis alanı gözükmemektedir. Burasının cami olma kararı üniversitenin kararı mıdır? Üniversitenin kararı ise yerin son derece yanlış bir yer olduğunun üniversitenin girişinin neredeyse caminin bahçesinden olacağının farkında mıdır? Yapılacak cami üniversitenin girişini görsel olarak tamamen kapatacaktır. Üniversitenin asli görevi eğitimdir. Bu üniversite alanın da eğitim için kullanılması en doğru karar olacaktır.Cami için üniversite alanı dışında yer aranması doğru olmaz mı?

Cami için ayrılan alan İdarenin mülkiyetindedir ve belediye imar uygulamalarına tabi değildir. Şartnamede yer alan “Yine bu yol üzerinde mevcut yerleşke girişi kuzeyinde yapılması planlanan ve yarışma alanı dışında yer alan caminin yakın çevreye hizmet etmesi öngörülmektedir. Bu anlamda Üniversite kampüsü de caminin hizmet edeceği alanlardan birini teşkil etmektedir. Yarışmacıların cami ve kampüs arasındaki ilişkiyi bu düzlemde değerlendirerek kurgulaması beklenmektedir.” ibareleri konuyu özetlemektedir.

 

42. Üniversite alanı içinde cami için ayrılan yeri değiştirmek ya da bu alana yeni bir fonksiyon önermek olası mı?

Cami alanı için ayrılan yer yarışma alanı dışındadır.

 

43. Dini tesis alanı olarak belirlenen alanda üniversitede okuyan ve diğer dinlere mensup olan kişiler için de ibadet alanı olacak mıdır?

Jüri soruyu anlamlı ve yerinde bulmuştur. Öte yandan cami alanı için ayrılan yer yarışma alanı dışındadır.

 

44. Merhaba,

Merkezi Yerleske ve 1. Genisleme Bölgesi arasinda kalan Aritma Tesisi Hakkinda metinlerde yeterli bilgi verilmemis. Bu Tesisin gelecekteki akibeti, cevreye etkilerini kisaca belirtebilir misiniz, özellikle bu Tesise giden yollarin bu kurum tarafindan ne siklikla ve ne tür araclar tarafindan kullanilacagi, ayrica bu Tesisin isletme esnasinda ne kadar gürültü olusturdugu konularini ve bunlarin planlama icin ne kadar önemli bir kriter oldugunu belirtmenizi rica ediyorum,

Arıtma tesisi ve alanı ile ilgili tüm kararlar Üniversitenin tasarrufu dışındadır. Alan yarışma alanı dışındadır ve araç erişimi sağlanmalıdır. İçme suyu arıtma tesisinin herhangi bir gürültü ve koku problemi yoktur.

 

45. Genisleme Bölgelerini kendi icinde ve de Merkezi Yerleske ile olan baglanti hatlarinini bir bütün olarak mi ele almamiz gerekir, yoksa her genisleme bölgesini bagimsiz olarak mi cözümlememiz talep edilmektedir. Bir Genisleme Bölgesinden bir digerine tali yol yapilmasi mümkün mü?

Yarışma alanı içindeki etapların, uygulama takvimine bağlı olarak hem bir bütün hem de kendi içinde bağımsız olarak yaşayabilecek biçimde tasarlanması beklenmektedir. İç ulaşım & dolaşım çözümleri yarışmacının inisiyatifine bırakılmıştır.

 

46. Genisleme Bölgeleri icin verilen ihtiyac programi esnetilebilir mi? Örnek olarak bir Genisleme bölgesi icin istenilen bir yapi bir baska Genisleme Bölgesi icinde tasarlanabilir mi?

Mevcutta idarenin mülkiyetinde bulunan alanda programa sadık kalınması önerilmektedir. Genişleme alanlarında değişiklik önerileri getirilebilir. Bu değişiklik önerileri yapılırken programda verilen notlar dikkate alınmalıdır.

 

47. Genisleme Bölgeleri icinde kalan büyük bos alanlar Ihtiyac Programinda olmayan fakat uygulanmasi ile Üniversiteye arti deger kazandiracak Acik Alan Donatilari ile (misal Sehir Parki,Halka acik Mesire Alani) birlikte tasarlanmasi uygun görülmekte midir?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

 

48. Birinci aşama yerleşke içerisinde bulunan derelerin dijital ortamda sınırlarını daha net görebileceğimiz bir veri paylaşacak mısınız? Ayrıca bu derelerin ”yarışma alanı” olarak belirlenen bölgede mi göletlere dönüşmesi gerekiyor yoksa tasarım kararlarımıza göre şekillendirebiliyor muyuz?

Arazinin doğal yapısına büyük müdahaleler yapılmaması koşuluyla göletin konumu yarışmacıya bırakılmıştır. Bu aşamada verilen veriler yeterlidir. Yarışma alanı içinde kalan dere ile ilgili DSİ ile yapılan yazışma şu linkten indirilebilir: http://bandirma.edu.tr/yarisma-dokumanlari/

 

49. Genişleme bölgesindeki Arıtma Tesisi yok sayılarak tasarım yapılabilir mi? İyi günler dilerim.

Hayır.

 

50. Arıtma tesisi proje alanından kaldırılabilir mi , bu tesis aynı metrekarede başka bir alana taşınabilir mi?

Hayır.

 

51. Kuru derelerden gölet oluşturmak için ağız alınabilir mi ? Bu derelerin kaynağı belli mi ?

Yağış durumu ile varlık gösteren derelerden ağız alınabilir.

  

52. Yarışma alanı içerisinde bulunan yurt alanına başka bir fonksiyon planlanabilir mi ?

Hayır.

 

53. İmar planın da yurt alanı olarak belirlene kısım , yarışma projesinde istenen özel yurtlar için de kullanılabilir mi , kullanılamıyor ise üniversite alanı içerisinde yurtlar için yer ayrılmalı mı ?

İmar planında yurt olarak gösterilen alan mevcutta KYK kullanımına tahsis edilmiştir. İhtiyaç programında yarışma alanında ve genişleme alanlarında tasarlanması gereken yurt alanları belirtilmiştir. Yarışmacılardan bu verilere göre öneri geliştirmesi beklenmektedir.

 

54. İmar planında belirtilmiş olan taşıt yollarından proje kapsamı içerisinde kalan imar yollarını değiştirebilir miyiz ? İyi çalışmalar

Yarışma kapsamı içinde kalan yolların niteliği ve karakterini değiştirmek serbest olmakla beraber yapı yaklaşma sınırı korunacaktır.

 

55. Mevcut binalar ( derslik ,yurt)vb yıkılmadan korunacak mı?

Mevcut tüm binalar korunacaktır. Rektörlük daha sonra yeni yapılacak rektörlük binasına taşınacaktır.

 

56. İ.İ.B.F Fak.ve eklerinin tamamı korunacak mı? Örneğin Rektörlük birimi aynı amaçlı kalacak mı? Kalacak ise projeleri yarışmacılara ulaştırılabilir mi?

Mevcut tüm binalar korunacaktır. Rektörlük daha sonra yeni yapılacak rektörlük binasına taşınacaktır. Zaten rektörlük olarak yapılmamış olan ve rektörlüğün geçici olarak kullandığı mevcut bina daha sonra eğitim tesisi olarak kullanılacaktır.

 

57. Zaman içinde Arıtma tesisi kalacak mı?

Evet.

  

58. Selamlar, Yarışmanın 1. Gelişme bölgesinde yer alan su arıtma tesisinin faaliyete kampüs içinde devam etmesi mi, kaldırılması mı öngörülmektedir? Teşekkürler

Alan yarışma alanı dışındadır ve korunacaktır.

 

59. Selamlar, Yarışmanın alanının batıda bulunan arazi kotları deniz seviyesinden + 96 m olan hava mania düzleminden yüksektedir. Bu durumda bu alanlarda yer üstünde yapı yapılamayacağı anlamı mı çıkmaktadır? Fakat komşu alandaki devlet hastanesi ve lojman yapılarının (plankoteye göre) +96 m yükseklik sınırını aştığı görülmektedir . Bu durumda +96 m lik mania düzlemi nasıl yorumlanmalıdır?

Gölgeleme çalışmasındaki veriler dikkate alınacaktır.

 

60. Şartnamenizde “açılabilir”le ilgili ibareniz eksik, zarfları açmayacak mısınız?

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “açılabilir” ibaresini yazarlar. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.

 

61. Ağaçlar korunacak mı, taşıyabilir miyiz?

Jüri alandaki ağaç dokusuna hassasiyet göstermektedir. Buna rağmen tasarımın ihtiyacı / sonucu olarak geliştirilecek öneri bazı ağaçların taşınmasını gerektirecek olursa jüri, öneriyi verimliliği ölçüsünde değerlendirecektir.

 

62. Raylı sistem önerisi geliştirebilir miyiz?

Maliyetleri göz önünde bulundurularak alternatif ulaşım önerileri geliştirilebilir.

 

63. Daha önce çalıştığımız bir üniversite kampüsünde Kalkınma Bakanlığı’nın ilgili yapı işleri dairesine net / brüt oranı tavsiye etmişti, bu oran %70’ti sizin böyle bir kuralınız var mı?

Merkezi Derslikler, Öğrenci Yaşam Merkezi ve Kapalı Spor Salonu’nun ayrıntılı alanları şartname eklerindeki İhtiyaç Programı’nda verilmiştir. Verilen programa göre sirkülasyon alanlarının ortalaması bahsi geçen %70 oranına yakındır.

 

64. Yarışmada bizlerden 4 kademeli (1 merkezi yerleşke ve 3 adet genişleme alanı) bir kampüs istemişsiniz, ilk olarak yapacağınız merkezi yerleşke alanı üniversitenin çekirdeği mi olacak, yani üniversitesinin can damarı burası mı olacaktır?

Evet, mevcutta idarenin mülkiyetindeki alan çekirdek yerleşke olarak kabul edilebilir.

 

Etiketler

Bir cevap yazın