AA Visiting Schools, Mimarlığın Sorguladığı Kavramları Bilgi Paylaşımına Dayanarak Çözmeye Çalışıyor

2008 Ocak ayında Dubai'de başlatılan AA Visiting School öğrenciler, öğretmenler, mimarlar ve AA'in yenilikçi öğrenme modeline ilgi duyanlar için düzenleniyor.

Tasarım atölyeleri, sempozyum ve halka açık forumlardan oluşan AA Visiting Schools, çağdaş mimarlık gündemlerini takip eden tasarım grupları ile herkesin katılabileceği programları ve ziyaretleri içeren küresel bir ağ. AA Visiting Schools’un temelini oluşturan ziyaret kavramı, AA’den dünyaya ve dünyadan AA’e olmak üzere iki yönde de çalışıyor. Bazı programlar AA’in Londra veya Hooke Park’taki kampüslerinde konumlanırken, diğer daha küresel programlar ise AA hocalarının dünyanın farklı bölgelerini ziyaret edip çeşitli okullarda verdikleri kısa kurslar şeklinde hayat buluyor.

AA Atina | İstanbul Visiting Schools (AI) teorik bilgi ve pratiği birleştirerek günümüz mimarlığının sorguladığı kavramları bireysel cevapların ötesinde bilgi paylaşımına dayanarak çözmeyi amaçlayan bir atölyeler serisi. 2011 senesinden beri İstanbul’da, 2012’den beri ise Atina’da düzenlenmekte olan bu atölyeler, İstanbul’da İTÜ Mimarlık Fakültesi, Atina’da ise National Technical University of Athens (NTUA) okullarında gerçekleşiyor. Öğrenciler atölyeler bir tanesine katılabileceği gibi, dileyenler birbirini takip eden iki atölyeye de katılabiliyor.

İkinci sınıf öğrencilerinden doktora adaylarına ve profesyonel mimarlara kadar çeşitlilik gösteren farklı altyapılara sahip katılımcılar, 20 gün boyunca ortak takım çalışmasını, araştırmayı ve tasarımı destekleyen bir eğitim sisteminden geçerek, İstanbul ve Atina’nin paylaştığı mimarlik gündemlerine çözüm getirmeye çalışıyor. Her iki atölye de AA’de süregelmekte olan “unit system” eğitim sistemini yeniden yorumlayarak grup çalışmasını ve araştırmayı ön plana çıkaran bir tasarım gündemi ortaya koyuyor. AA Atina ve AA İstanbul Okulları’nda dersler uluslararası mimarlık firmalarında çalışan profesyonel bir ekip tarafından yürütülüyor.

AA Atina ve AA İstanbul’da ortaya konulan tasarım yöntemi, dijital tasarım ve üretim teknolojilerinin mantığının irdelendiği ve salt görsel bir araç olmanın ötesinde çeşitli verilere dayanarak nasıl kullanılabileceği üzerine yoğunlaşan bir yapıya sahip. Bu bağlamda, öncelikle öğrencilere algoritmik tasarım ve tasarım aracı olarak kodlama ile çalışmanın arkasındaki mantığın aşılanması, aynı zamanda ise kullanılacak olan dijital tasarım araçlarının öğretilmesi sürecin ilk ve önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu adımdan sonra, her bir tasarım ekibi özellikle bu atölyelerin gündemi için geliştirilmiş olan algoritmik kodlama araçları ile tasarım deneyleri yapmaya başlıyor.

AA Atina Okulu, (25 Mart – 2 Nisan 2013) Cipher City: Recharged, statik mimari modelleri hiyerarşik tasarım kurallarına göre işleyen interaktif ve kinetik prototiplere dönüştürme amacı ile dış uyaranlara eş zamanlı tepki verme özelligine sahip mimari tasarımlar üzerine yoğunlaştı. Geçtiğimiz seneden beri NTUA’da gerçekleşmekte olan AA Atina Okulu interaktif ve kinetik tasarımların insan algısı ve hareketi üzerindeki etkilerini araştırıyor. Mimaride etkileşim kavramı, kullanıcı ve yapı arasındaki doğrudan etkileşimi içerdiği gibi aynı zamanda kullanıcıların kendi aralarındaki etkileşimi de içeriyor. Mimari yapının hangi kurallara göre kullanıcılarda mekan algısı yarattığının araştırılması ile kullanıcıların mekan deneyimlerine ne kadar katkıda bulunduğunun ortaya çıkarılması amaçlandı. İnsanların mekanlardan beklentilerinin değiştiği günümüzde, mekanın görüş açılarına, direkt aydınlatmaya, atmosferik aydınlatmaya, akustik özelliklere, hava akımlarına ve farklı mekansal performans kriterlerine göre değiştirilerek mekan algısının nasıl ilerletilebileceğine vurgu yapıldı.

AA Atina Okulu’nun belirtilen mimari gündemi interaktif ve kinetik dijital tasarım araçları ve üretim teknolojilerinin kullanımı ile test edildi. Güncel yazılım programları ve fiziksel programlama metodları Processing, Arduino, Rhinoceros ve Grasshopper’i, dijital üretim metodları ise CNC, laser-cutting, 3d-printing gibi teknolojileri kapsadı. Okulun temasının ışığında, insan faaliyetleri ile interaktif oluşumları ilişkilendiren bir mimari “orman” üretildi, bu bağlamda sürekli ve akıcı bir şekilde bir yerden başka bir yere ulaşma eylemi ve yatay düzlemde hareket kavramları, okul boyunca geliştirilen kinetik prototiplerin başlangıç ​​noktası oldu. Mimari düşünce ve üretim modlarındaki son gelişmelerle birlikte, “orman” yatay bir bölme / ayraç olarak değil, sosyal etkileşimi teşvik eden ve farklı tasarım ihtiyaçlarına göre değiştirilebilecek özellikleri barındıran bir yapı olarak düşünüldü.

Üretim teknolojilerindeki son gelişmeler günümüzde mimari mekan kurgulama ve üretme yollarını değiştiriyor. Dijital tasarım ve mimari üretim süreçlerinin çeşitli bilgisayar destekli platformlarda titizlikle kontrol edilebilmesi, algoritmik tasarım süreçleri ve dijital üretim yöntemleri arasında entegre olmuş bir süreçin ortaya cıkmasını sağladı. Bu süreç AA Atina Okulu’nda tasarlanıp üretilen “orman” prototipleri ile bir kez daha ele alındı. Dış uyaranlar ile kendini aktif hale getirebilen ve eş zamanlı olarak tepki verebilen bir mimari yapıyı tasarlamak artık bir fikir olmaktan çıkmış, günlük yaşamda kullanılan teknolojiler yoluyla üretilebilen bir gerçeklik oldu. Süregelen statik tasarım anlayışından sıyrılarak gelişmiş teknolojilerin artık mümkün kıldığı interaktif ve dinamik tasarım önerileri, AA Atina Okulu kapsamında gelecek senelerde de daha detaylı olarak irdelenmeye devam edilecek.

Bu sene üçüncüsü düzenlenen AA İstanbul Okulu, Vertical Interventions (04-12 Nisan 2013), dikeylik kavramını algoritmik tasarım teknikleri ve büyük ölçekli fiziksel prototipler ile yeniden keşfetmeye devam etti. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleşmekte olan AA İstanbul Okulu, günden güne yüksek yapıların arttığı, dolayısıyla kentsel dokusu ve silüeti sürekli olan değişen İstanbul’da yükseklik kavramını irdelemeye odaklandı. Bu bağlamda AA İstanbul Okulu’nun amacı, doğanın meydana getirdiği yüksek yapıları incelemek ve dikey büyüme algoritmalarını (vertical growth algorithms) çalışarak bu bilgileri tasarıma dönüştürmek, böylece biyolojik oluşumlar ve mimarlık arasında kurulabilecek bağı çağdaş dijital tasarım düşünme/üretme teknikleri ekseninde araştırmayı hedefliyor.

AA İstanbul Okulu’nun bu seneki ana eksenini, birbiriyle ilişkili tasarım kriterlerine cevap verebilecek yüksek yapı cepheleri oluşturmanın kavramsal yönleri ve teknikleri oluşturdu. Bu bağlamda, AA İstanbul Okulu’nun amacı algoritmik tasarım ve dijital prototipleme metodlarını uygulayarak çeşitli tasarım katmanlarında performans gösteren, “iç” ve “dış” arasında geçiş yaratabilen cephe sistemleri üretiyor. Bu süreçte, performans kriterleri ve analiz yöntemleri arasındaki ilişkiler kurularak cephe sistemi topolojilerinin oluşmasını sağlayan tasarım alternatifleri üretildi. Vertical Interventions aynı zamanda öğrenciler tarafından ortaya çıkarılan her tasarımın dijital üretiminin önemini vurgulayan ve tasarım performansının değerlendirilmesine olanak sağlayan büyük ölçekli fiziksel prototipler üretilmesini de hedefledi.

AA İstanbul Okulu boyunca, dijital tasarım metodlarının mantığının ve işleyiş şekillerinin kavranması Rhinoceros, Processing ve Grasshopper platformları üzerinden yapıldı. Kendisini meydana getiren tasarım elemanlarının farklı ölçeklerde etkileşim içinde olduğu bina cepheleri yaratılırken, cephenin çözüm getirmesi beklenen çeşitli fonksiyonel, bağlamsal, ve çevresel faktörler incelendi. Analiz edilen verilere dayanılarak tasarlanan cephelerin fiziksel ve geometrik organizasyonunun farklılaşmasına dikkat edildi. Bu araştırmalarla varılmak istenilen hedef, bina cephesini iki boyutlu bir örtü olgusundan uzaklaştırarak farklı mekansal deneyimleri barındırabilecek hacimsel bir yapılanma olarak yeniden tanımlamak.

Dijital platformda yapılan tasarım çalışmalarını bütünleyecek şekilde, AA İstanbul Okulu boyunca her tasarım ekibi tarafından eş zamanlı olarak büyük ölçekli cephe sistemi prototipleri üretildi. Bu prototipler, öğrencilerin dijital simülasyonlarını geliştirdikleri cephe konfigurasyonlarının fiziksel verilere bağlı olarak nasıl dönüştüklerini analiz etmelerini sağlayacak “analog makineler” olarak işlev görüyor. Bu bağlamda, yerçekimi, rüzgar yönü, güneş ışığı gibi gerçek dünyada karşılaştığımız dış etkenlerin dijital simülasyonlarda veri olarak kullanılması ile dijital ve fiziksel paradigmalar arasında devamlı bir ilişkinin kurulması sağlanıyor. Milyonlarca yıldan beri süregelen evrim ile farklı hiyerarşik katmanda performans gösterebilen ve bu şekilde kendi organizasyonunu en uygun hale getirebilen doğadaki yapılardan alınan derslerle mimarlık arasında bir köprü kurarak tasarım problemlerine yenilikçi çözümler getirmek AA Istanbul Okulu’nun gelecek senelerdeki gündemini kapsamaya devam edecek.

Bu seneki AA Atina ve AA İstanbul Visiting Schools, yenilikçi ve grup çalışmasına dayalı tasarım metodlarını ortaya çıkaran bir dizi büyük ölçekli fiziksel prototip ile sonlandı. Her iki okulda da ele alınan tasarım gündemi şimdiye kadar olduğu gibi gelecek senelerde de farklı mimari ölçeklerde irdelenmeye devam edilecek.

Daha fazla bilgi için: http://ai.aaschool.ac.uk/

AA Atina Visiting School

Program Direktörü: Alexandros Kallegias
Eğitmenler: Alexandros Kallegias, Elif Erdine, Dağhan Çam, Enrique Ramos, Tassos Kanellos, Anna Laskari
Öğrenciler: Maryam Altaf, Myrto Maria Barbaris, Georgios Berdos, Nora Demjaha, Alexandros Fotiadis, Iason Giraud, Erato Choli, Roubini Hadjicosti, Danai Ioannidi, Vasileios Ioannidis, Ioannis Kanakas, Canay Kara, Sofia Kasapantoniou, Dafni Lasithiotaki, Georgios Lavantsiotis, Ioana Cristina Nan, Solon Predaris Papagath, Vagia Pantou, Maria Papadopoulou, Oleg Raspopov, Ioanna Rammou, Kyriaki Spanou, Antonios Thodis, Danae Tsakoumaki, Sibelle Urben, Natalia Vitzilaiou, Christina Voutou, Ioli Zavitsanou

AA İstanbul Visiting School

Program Direktörü: Elif Erdine
Eğitmenler: Elif Erdine, Alexandros Kallegias, Müge Belek, Dağhan Çam, Ahu Sökmenoğlu, Frederico Fialho Teixeira
Öğrenciler: Maryam Altaf, Özgün Balaban, Ezgi Baştuğ, Yin Hui Chung, Deniz Gezer, Işık Gören, Mutlu Güngör, Çağla Gürbay, Merve Güzel, Lida Marinkova, Canay Kara, Zekiye Nil Karamolla, Tolga Karasay, Fikret Can Kuşadalı, Augustine Ong, Sibel Yasemin Özgan, Emre Özdemir, Irem Pelit, Didem Şahin, Zeynep Şahin, Sibelle Urben, Yiğitcan Ülkücü

Etiketler

Bir cevap yazın