VII. Kent Araştırmaları Kongresi

Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından organize edilen VII. Kent Araştırmaları Kongresi, "Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Erişilebilir Konut ve Yaşam Çevreleri" başlığı ile 12-14 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Özet gönderimi için son tarih 15 Aralık 2021.

Kongre Takvimi

 • Genişletilmiş Özet Gönderimi: 15 / 12 / 2021
 • Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 01 / 02 / 2022
 • Revize Edilmiş Metinlerin Teslimi: 01 / 03 / 2022
 • Kongre Programının İlanı: 30 / 04 / 2022

Çağrı Metni

Son on beş yılda, küresel ölçekte yaşanan bir dizi olay konut alanında varlığını koruyan paradigmaların gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Konutu ekonomik bir meta- yatırım ve servet aracı- olarak gören yaklaşım, konut sektöründe finans piyasalarının artan hâkimiyeti ile konutun finansallaşması sonucunu doğurmuş ancak yaşanan ekonomik krizler, özellikle de 2008 Küresel Mali Krizi, bu yaklaşımın toplum ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini net bir şekilde ortaya koymuştur. Kriz sonrası dönemde dünyanın pek çok ülkesinde derinleşen konut sorunu ‘konuta ekonomik erişebilirlik krizi’ olarak tarif edilmeye başlanmıştır. Bu kriz karşısında, konutun daha ziyade sosyal bir mal olduğunu vurgulayan, konutu bir insan hakkı olarak gören yaklaşım güncel tartışmalarda ağırlığını yeniden hissettirmeye başlamıştır. Bugün içinde bulunduğumuz küresel salgın koşulları ile birlikte tüm hayatın yaşanan konutun sınırları içine sığması gerekliliği, konutun en temel işlevi olan barınma işlevini ve bu işlevin yeterli ve karşılanabilir olmasını savunan yaklaşımı tekrar gündeme getirmiştir. Her paradigma kendine özgü, birbiriyle ilişkili birtakım kavramları, konuları ve ilkeleri öne çıkararak konut politikalarını ve karar verme süreçlerini değiştirir. Bu doğrultuda, içinde bulunduğumuz dönemde politik tartışmalarda ve uluslararası strateji belgelerinde temel vurgunun herkesin yeterli ve karşılanabilir konuta erişimi ve sürdürülebilir konut çevrelerinin sağlanması üzerinde olduğu görülmektedir.

Konutu dünyanın her yerindeki insanlar için yaşamın merkezi haline getiren küresel salgın koşulları nedeniyle konut piyasalarında yeni birtakım eğilimler ile sorun alanları ortaya çıkmaya başlamıştır. Temel eğilimler, merkezi ve görece daha yoğun alanlardan konut ve insan yoğunluğunun daha az olduğu çepere doğru hareketlilik, çok katlı apartman yapıları yerine müstakil konutlara artan talep, yazlık-mevsimlik olarak kullanılan ikinci konutların ana konut olarak kullanılmaya başlanması, mevcut konutun sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla konut içi yatırımların artması şeklinde sıralanabilir. Bu eğilimlerin yanı sıra, evde geçirilen zamanın artması sebebiyle artan konut harcamaları, işsizlik ve gelir kaybının yol açtığı kira ve konut harcamalarının ödenmesindeki problemler, konut üretimindeki yavaşlama ile konut seçeneklerinin daralması sonucunda artan konut ve kira değerleri ise temel sorun alanlarından öne çıkanlar olmuştur. Tüm bunların sonucunda bir yanda gelir kaybı yaşarken konut harcamaları artan hanehalkları ile diğer yanda daha iyi ekonomik koşulları sayesinde az yoğun, daha çok yeşil ve açık alana sahip ve daha güvenli konut çevrelerine erişme imkânı bulan hanehalkları arasındaki sosyal ve mekânsal uçurumun da açıldığı gözlenmektedir. Konut yakın çevresinde, sağlıklı bir yaşam için herkesin erişebileceği açık ve yeşil alanlar ile kamusal mekânlara duyulan ihtiyaç artmaktadır. Buradan hareketle 7. Kent Araştırmaları Kongresi “Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Erişilebilir Konut ve Çevreleri” başlığı altında dünyada ve Türkiye’de konut bağlamında aşağıdaki konuları tartışmaya açmayı amaçlamaktadır:

Herkes için Konut

 • Konut hakkı
 • Karşılanabilir konut
 • Konut standartları
 • Mülk konut ve kiralık konut sektöründeki eğilimler

Sürdürülebilir Yapılı Çevre ve Konut

 • Sürdürülebilir konut ve konut çevresi
 • Sürdürülebilir renovasyon
 • Enerji etkin tasarım
 • Enerji yoksulluğu
 • Kentsel alanlarda su tüketimi
 • Konut çevreleri ve yeşil altyapı

Konut ve Konut Çevrelerinde Yaşam Kalitesi

 • Konut ve çevre koşulları
 • Konut ve çevre memnuniyeti

Konut Üretimi

 • Konut ihtiyacı ve talebi
 • Mülkiyet yapısındaki değişimler
 • Konut sunumu ve aktörler
 • Yeni konut üretimi
 • Mevcut konuta yeniden yatırım
 • Arsa ve altyapı sunumu

Konut ve Ekonomi

 • Konut piyasaları ve ekonomi ilişkisi
 • Konutun finansallaşması
 • Konut finansman mekanizmaları

Konut Politikaları

 • Konut alanlarında kentsel dönüşüm
 • Sosyal konut politikaları
 • Öncelikli ve dezavantajlı gruplar için konut politikaları
 • Göçmenler ve sığınmacılar için konut politikaları
 • Konut ve yasal çerçeve

Konut Alanları Planlaması ve Tasarımı

 • Yer seçimi
 • Konut tasarım ilkeleri
 • Kompakt/derişik kentler
 • Kentsel saçaklanma
 • İkinci konutlar
 • Ulaşım odaklı gelişme
 • Konut ve açık-yeşil alan ilişkisi

Konut, Güvenlik ve Sağlık

 • Kentsel suç
 • Hava kalitesi, hava kirliliği
 • Konut kullanım güvenliği
 • Sağlıklı konut çevreleri ve konut

Kentsel Riskler ve Afetler

 • Konut alanlarında afet riskleri ve yönetimi
 • Konut alanlarında deprem risk analizi ve CBS
 • Konut alanlarında deprem risk yönetimi
 • Konut yapılarının depreme karşı güçlendirilmesi

Yeni Normalde Konut Çevreleri ve Konut

 • Küresel salgın ve sonrasında konut çevresi ve konut kullanımında değişimler
 • Küresel salgın ve sonrasında konut çevresi ve konut tasarımı
 • Küresel salgın sonrasında artan eşitsizlikler
 • Konutta çok işlevlilik
 • Konutta uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim
 • Yeni göçebe kültürü ve mobil evler

Kent, Mahalle ve Konut

 • Mahalle kavramındaki değişimler
 • Kapalı siteler
 • Müşterekler
 • Mahallede kamusal ve ortak alanlar
 • Sosyal ve mekânsal ayrışma

Mimarlık Mirası Konutlar ve Konut Alanları

 • Tarihi konut çevrelerinde güncel koruma yaklaşımları
 • Tarihi kırsal ve kentsel konut çevrelerinde ve konutlarda yaşam
 • Geleneksel konutlarda iç mekan konfor koşulları
 • Geleneksel konutlarda yapı performansı ve enerji verimliliği
 • Tarihi konut alanlarında afet dirençliliği ve risk yönetimi
 • Tarihi konut alanlarında kentsel dönüşüm uygulamaları

Kültürel miras olarak tarihi, geleneksel ve modern dönem konut ve konut çevreleri

 • Yasal ve yönetsel çerçeve
 • Koruma politikaları ve ekonomisi
 • Mimarî, mekansal ve yapısal özellikleri
 • Koruma, sağlıklaştırma ve yeniden kullanım
 • Dönüşüm ve yenileme
 • Kullanıcı-konut ilişkisi, kullanıcı beklentileri ve memnuniyeti
 • Değişen ve gelişen standartlar, güvenlik, sağlık, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik
 • Enerji performansı ve verimliliği
 • İklim değişiminin etkileri ve uyum
 • Afet dirençliliği ve risk yönetimi

Kullanıcı Odaklı Konut ve Çevre Tasarımı

 • Kapsayıcı tasarım ve erişilebilirlik
 • Kullanıcı deneyimi ve kullanıcı odaklı tasarım
 • Konut ve çevrelerinde kullanıcı memnuniyeti
 • Konut, konut çevreleri ve çocuklar
 • Konut, konut çevreleri ve yaşlılar
 • Konut, konut çevreleri ve kadınlar
 • Konut, konut çevreleri ve dezavantajlı gruplar

Konut, Konut Çevresi ve İleri Teknoloji

 • Akıllı kentler
 • Akıllı konutlar
 • Konut çevrelerinde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı
 • Sürdürülebilir yapı teknolojileri ve malzemeleri
 • Konut yapıları performansı ve ileri teknoloji

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

Bir cevap yazın