Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı 2. Sempozyumu

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı 2. Sempozyumu, 31 Ekim - 2 Kasım 2018'de İTÜ Taşkışla'da yapılıyor. Özet gönderimi için son tarih: 15 Şubat 2018.

Genel anlamda biçimler ve biçimlerin oluşturduğu bileşenlerin incelendiği bilim dalı olarak tanımlanan “morfoloji”, kent çalışmalarında önemli bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmakta ve fiziksel çevreye ait tüm doku elemanlarının (binalar, yapı adaları, sokak dokuları vb.) sosyo-mekânsal parametreler çerçevesinde oluşum ve değişim süreçlerini analiz etmektedir. “Kent Morfolojisi” adı altında özelleşen bu bilim dalı, yukarıda belirtilen parametreler doğrultusunda şehirleri birer “kentsel yaşam alanı (urban habitat)” olarak ele almakta ve değerlendirmektedir. İnsanların yerleşik hayata geçmesi ile birlikte ortaya çıkan kent kavramı; geçmişten günümüze farklı kırılma noktaları yaşayarak değişim ve/veya dönüşümler geçirmiştir. Bu bağlamda kent morfologları; zaman içinde kültür ve gelenekler ile yönetilen ve sosyo-ekonomik güçler ile biçimlenen kentlerin evrim süreçlerini, bileşenlerine ayrılarak ve bileşenlerini tanımlayarak analiz etmişlerdir. Kent morfolojisi bilim dalı; fiziksel ve sosyo-mekânsal ölçütler neticesinde ortaya çıkan değişim ve dönüşüm süreçlerini farklı ekoller, kuramlar ve teknikler perspektifinde incelemeyi hedeflemiş ve zamanla şehir planlama – mimarlık – kentsel tasarım bilimlerinin ortak temel çalışma alanlarından biri haline gelmiştir. Kentsel mekânların organizasyonu, kent bileşenlerinin tanımlanması, kentsel stratejilerin, farklı ölçeklerde yapılacak kentsel müdahalelerin ve tasarım ilkelerinin belirlenmesi, tarihsel süreçteki değişimlerin irdelenmesi gibi farklı araştırma, inceleme ve tartışma konuları; kendi kavram dizini ve yazınını üreten ve böylece özgün bir araştırma alanı olan “Kent Morfolojisi bilimi” kapsamında yer almaktadır.

Küresel ölçekte morfoloji çalışmaları ve mimarlık, kentsel tasarım, planlama, tarih, coğrafya gibi disiplinlerin bir araya gelmesi ile oluşturulan ve uluslararası bir kuruluş olan ISUF (International Seminar on Urban Form) ile etkin ilişkiler geliştirmeyi amaçlayan Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaların derinleştirilmesi ve paylaşımı için ortak bir platform oluşturmaktadır. İlki 2015 yılında (Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı tarafından) gerçekleştirilen, temel yaklaşım ve tekniklerin tartışıldığı Birinci Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun ardından 2018 yılında gerçekleştirilecek ikinci ayağında, “değişim” olgusu ve “değişen kent, mekân ve biçim” teması çerçevesinde kentlerin değişen ve/veya başkalaşan morfolojik yapılarının fiziksel ve sosyo-mekânsal çözümlemelerine yer verilecektir. Morfolojik değişim, eski çağlardan günümüze tüm kentlerin çeşitli dinamikler doğrultusunda yaşadığı veya yaşamakta olduğu bir süreç iken, son dönemlerde planlama ve tasarım alanlarında ortaya çıkan yeni eğilimler, yaklaşımlar ve uygulamalar neticesinde farklı ve radikal boyutlar da kazanmıştır. Dolayısıyla, kent morfolojisi alanında “değişim” olgusunun bir paradigma haline gelmesi, ölçekler arası değişim sürecinin kent dokusu üzerindeki etkileri, sosyo-ekonomik, kültürel veya politik değişimlerin yansımaları, yeni yaklaşımlar ve yöntemler gibi güncel konular da kent morfolojisi araştırma alanında yeni alt başlıklar oluşturmaktadır.

Önemli Tarihler

 • Özet Gönderimi: 15 Şubat 2018
 • Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 15 Mart 2018
 • Tam Metin: 10 Haziran 2018
 • Tam Metinlerin Geri Bildirimi: 10 Temmuz 2018
 • Kayıt: 7 Eylül 2018

Sempozyum Temaları

 • Morfolojik yapı değişimi: kuram ve teknikler
 • Kentsel morfoloji ve planlama/mimarlık/tasarım
 • Morfoloji okulları, analiz teknikleri ve sayısal yöntemler
 • Kent formunda tarihsel değişimler
 • Kent yapısında üst ölçekli değişimler
 • Kentsel büyüme ve çeper kuşaklar
 • Kırsal tipoloji ve değişen morfolojik yapısı
 • Kentsel dönüşüm ve yenileme
 • Değişim ve toplum, aktörler ve yönetim
 • Kamusal alan ve mekânın sosyal kullanımı
 • Kentsel morfoloji ve mekânsal algı
 • Teknolojik yenilikler ve morfolojik değişimler
 • Savaş ve afet sonrası kent formunda değişim

Düzenleme Kurulu (Alfabetik sıra ile)

 • Ayşe Sema Kubat, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Eren Kürkçüoğlu, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Ezgi Küçük, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü & Marmara Belediyeler Birliği
 • Görsev Argın, İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü
 • İrem Kurtuluş, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Kahraman Eskidemir, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Mehmet Topçu, Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Mert Akay, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Özge Çelik, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Sinan Burat, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Tolga Ünlü, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Tülin Selvi Ünlü, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi
 • Zeynep Günay, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bilim Kurulu (Alfabetik sıra ile)

 • Ali Cengizkan, TED Mimarlık Bölümü
 • Aykut Karaman, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Ayşe Sema Kubat, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Ayşe Özbil Torun, Northumbria University Architecture & Built Env. Department
 • Baykan Günay, TED Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Burak Beyhan, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Cânâ Bilsel, ODTÜ Mimarlık Bölümü
 • Ebru Firidin, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Eren Kürkçüoğlu, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Esin Özlem Aktuğlu Aktan, YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Güliz Bilgin Altınöz, ODTÜ Mimarlık Bölümü
 • Hatice Ayataç, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Kadriye Topçu, Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Mehmet Ocakçı, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Mehmet Topçu, Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Mert Nezih Rifaioğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümü
 • Murat Gül, İTÜ Mimarlık Bölümü
 • Müge Özkan Özbek, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Nevter Zafer Cömert, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü
 • Nilgün Çolpan Erkan, YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Olgu Çalışkan, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Oya Akın, YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Özlem Özer, Okan Üniversitesi Mimarlık Bölümü
 • Sinan Burat, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Şebnem Önal Hoşkara, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü
 • Şevkiye Şence Türk, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Tamer Gök, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Tolga Ünlü, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Yasemin İnce Güney, Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü
 • Yener Baş, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Zeynep Günay, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Zuhal Ulusoy, Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü

İletişim

E-posta: [email protected]

Web: https://kentselmorfolojisempozyumu2018.wordpress.com

Etiketler

Bir cevap yazın