Trabzon Kent Sempozyumu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Trabzon İl Koordinasyon Kurulu 8-9-10 Eylül 2011 tarihlerinde Trabzon Kent Sempozyumu düzenliyor.

Amaç ve Kapsam
Kent, farklı sosyal sınıflardan oluşan bir toplumun, yapay çevreyi doğal çevreye egemen kıldığı bir or­tamda ve kendine özgü kurallara uygun olarak yaşamlarını sür­dürdükleri bir yerleşme yeridir. Bu yerleşme yerleri tarihin değişik dönemlerinde farklı sosyo-ekonomik işlevleri üstlendiğinden, kent kavramı da bu işlevsel değişime uygun olarak her dönemde farklı bir içeriğe sahip olabilen dinamik bir nitelik taşımaktadır.

Bu dinamik­lik, yüzyılımızın en önemli olgularından biri olan kentin tanımında tam bir kavram birliğine ulaşılmasında bazı güçlükler ortaya çık­armakta, belirli bir ülke için somut ölçütlere dayanılarak yapılan bir kent tanımının bir başka ülke için büyük aykırılıklar göstermesine yol açmaktadır. Buna bağlı olarak, küreselleşme anlayışının egemen olduğu içinde bulunduğumuz dönemde, toplumların sosyo-ekonomik yapılarına bağlı olarak ortaya çıkan kentleşme olgusu oldukça önemli hale gelmiştir. Bu olguyla, yaşanabilir bir kentleşme için, diğer bir ifade ile insanların kentte yaşadıklarını hissedebilmeleri için, bölgesel olarak ortaya çıkabilen farklı bileşenlerin etkileşimleri ve bu etkileşimlerin tümleşik planlamalarla yönetilmesi gerekliliği, dünya ölçeğinde tartışılır olmuştur. Trabzon, kentleşme açısından bu tartışmalara yön verebilecek konuma ulaşabilmeli ve bunu dünya ölçeğinde hissettirebilmelidir.

TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından 8-10 Eylül 2011 tarihinde düzenlenecek olan Trabzon Kent Sempozyumu‘nda, kentleşme olgusu içerisinde yer alan sosyal, kültürel, tarihi, ekonomik ve çevresel unsurlar ile bu unsurların birbirleriyle olan etkileşimleri gündeme taşınacak, sorunların bilimsel çözüm önerileri tartışmaya açılacak. Böylece, tartışmaya açılan konularda, sürdürülebilir kentsel gelişmeye katkı sağlamak hedefleniyor.  

Etiketler

Bir yanıt yazın