Re-Interpretation / Transformation of Territorial Boundaries

"Private Urban Governance & Gated Communities" Uluslararası Araştırma Ağı konferanslar dizisinin altıncısı, "Bölgesel Sınırların Yeniden Yorumlanması/Dönüştürülmesi" teması ile, 8-11 Eylül 2011 tarihlerinde İTÜ'de gerçekleşecek.

Tüm dünyada kentsel konut gelişimi olarak kapalı yerleşmelerin sayıları hızla artmaktadır. Bu durumun kentlerin yerleşim dokusunu etkilediği, kentsel morfolojide önemli değişikliklere yol açtığı bilinmektedir. Günümüzde kentlerdeki dönüşüm süreçleri ile özel ve kamusal sınırların özellikleri önem kazanmıştır. Kapalı konut yerleşmelerinin fiziksel, ekonomik, sosyo-kültürel ve sembolik sınırları özel yönetimi ile içinde yaşayanları kuşatırken, kentin diğer sakinlerini dışarda bırakmaktadır. Bu noktada, kapalı konut yerleşmeleri mekansal ve sosyal ayrışmayı tetiklediği için pek çok eleştiri almaktadır. Konferans kentlerin ve kapalı konut yerleşmelerinin egemenlik sınırları üzerine yeniden düşünmeyi ve mimarlık, kent planlama, coğrafya, ekonomi sosyoloji gibi farklı disiplinler arasındaki bilgi alışverişini ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Konferans şu konuları kapsamaktadır:
geçiş mekanları ve alanı sahiplenme stratejileri (mimarlık, tasarım ve politik bilimler bakış açısıyla),
kurumlar, kamu-özel ortaklıkları, konut bölgesel sınırlarının düzenlenmesi için özel güvenlik alanları ve araçları,
toplumun ve özel sektörün kentsel çevrenin sürdürülebilirliğine katılımı, kaliteli kentsel çevrelerin gerçekleştirilmesi,
özel ve kamusal alanların bulanıklaşan sınırlarında hareketlilik, mekan duygusu ve sosyal tabakalaşma,
kentlerin yönetiminde finans sektörünün artan etkisi (örn. finans ve özelleşme arasındaki ilişkiler),
kamusal alanlar ve sosyal düzen üzerine odaklanan kamusal özel ortaklıklar ve iş gelişme alanları,
kentteki sosyal yer değiştirmeler, özelleştirme ve kamusal alanların metalaşması, kentsel hizmetler, konut ve girişimci kentsel politikalara karşı davranışlar,
altyapı, eşitlik ve yeniden bölüşüm üzerine odaklanan politikalar,
mekansal ve sosyal ayrışma, parçalanma, bölünmüş kentsel topluluklar ve arazi parçaları,
kapalılık düzeyi ve mahremiyet, mekansal ve sosyal belirtileri, değişen yaşam biçimleri ve kullanıcı tercihleri.

Konferans davetli konuşmalar, workshop ve panel oturumları olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Workshoplar konferans temalarına yönelik olarak düzenlenen oturumlarda bildiri sunumlarını içerecektir. Paneller küçük gruplar arasında seçilen konuların derinlemesine tartışılacağı biçimde organize edilecektir. Konferans temasına uygun çeşitli konularda panel düzenlemek üzere kişisel ya da grup oluşturarak öneride bulunmak da söz konusu olabilecektir.

Teknik geziler, konferans katılımcılarına kapalı yerleşimlerin ilginç örneklerini sunmak için İstanbul’un çeşitli konut alanlarına yapılacaktır.

Fotoğraf sergisi, konferans katılımcıları tarafından gönderilen çeşitli kapalı yerleşim örnekleri ve deneyimlerinden oluşacak biçimde yapılacaktır. Gerekli bilgiler konferans sitesinden yakında duyurulacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER:
Özet gönderme : 29 Nisan, 2011
Kabul edilen özetlerin duyurulması : 13 Mayıs, 2011
Bildiri gönderme : 15 Temmuz, 2011
Konferansa kayıt : 27 Mayıs, 2011
Konferans ücretinin ödenmesi : 8 Ağustos, 2011
Kabul edilen bildirilerin duyurulması : 12 Ağustos, 2011
Düzeltilmiş bildirilerin gönderilmesi : 26 Ağustos, 2011
Konferans: 08-11 Eylül, 2011

Düzenleme Kurulu:
Gülçin PULAT-GÖKMEN (Konferans Başkanı)
Ahsen ÖZSOY
Elmira GÜR
Yasemin ALKIŞER (Konferans Sekreteri)
Ömer EREM

Bilimsel Kurul:
Rowland ATKINSON,
Edward J. BLAKELY,
Sarah BLANDY,
Eric CHARMES,
Zoltan CSEFALVAY,
Teresa DIRSUWEIT,
Jenny DIXON,
Neslihan DOSTOĞLU
Ann DUPUIS,
Yurdanur DÜLGEROĞLU YÜKSEL,
Uğur ERKMAN,
Viviana FERNANDEZ,
Georg GLASZE,
Tülin GÖRGÜLÜ,
Jill GRANT,
Orhan HACIHASANOĞLU,
Aykut KARAMAN,
Karina LANDMAN,
Renaud LE GOIX,
Setha LOW,
Ahsen ÖZSOY,
Elisabeth PEYROUX,
Choon-Piew POW,
Gülçin PULAT GÖKMEN,
Sonia ROITMAN,
Gülsün SAĞLAMER,
Handan TÜRKOĞLU,
Türkan ULUSU URAZ,
Alan WALKS,
Kevin WARD,
Chris WEBSTER,
Fulong WU,
Nuran ZEREN GÜLERSOY

Etiketler

Bir yanıt yazın