Pratt Visiting School Istanbul

Pratt Visiting School, Şubat 2013'te İTÜ'de ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nde (İKÜ), Pratt Insitute'ten Prof. Şulan Kolatan* öncülüğünde İstanbul'da düzenlenecek ve konferanslar da içerecek olan beş günlük bir atölye çalışması.

Atölye İKÜ’de, konferanslar ise İTÜ’de düzenlenecektir.

Katılımcılar, bir dizi kentsel soruna dijital tasarım yöntemleriyle eğilme fırsatına sahip olacaklardır. Bu kentsel sorunlardan biri, 20. yüzyıl kentsel planlarında göz ardı edilegelen araç ve yaya akışları arasındaki özel uzamsal ilişkidir. Beşiktaş iskelelerinden başlayıp Zincirlikuyu ve 1. ve 4. Leventler yoluyla Maslak’a kadar uzanan ve İstanbul’un yeni ana iş merkezi konumundaki Büyükdere yörüngesi buna tipik bir örnektir. Her yerde olduğu gibi burada da otomobile öncelik verilerek, çok şeritli bir yolun kentsel dokuyu ortasından kesmesine neden olunmuş ve önemli yaya akışları kesintiye uğramıştır. Bağlantıları tekrar kurmak için uygulanan mevcut çözümler (alt geçitler, köprüler ve kötü tasarlanmış “kamusal alanlar”), bu tür planlamaya özgü zayıf ama tipik birer örnek teşkil etmektedir. Atölye çalışmasında, bu yörünge boyunca müdahale noktaları belirlenecek ve bu tür yerler için alternatif kentsel mekanlar önerilecektir. Öğrencilerin, aynı metodolojiden yola çıkarak, her bir durum için kendi önerilerini geliştirmeleri istenecektir. Özellikle de, mevcut şartların ardında yatan Kartezyen geometri ve noktadan noktaya doğrusal bağlantılılık yerine, topolojik ve fraktal geometri kullanılmasının üzerinde durulacaktır. Öğrenciler geometriler arasında hareket ederken, “3 boyutlu uzamsal özelliklere” ve bunların soyut geometriyle olan hassas bağlantılarına ilişkin bilgilerini derinleştireceklerdir.

Gerçek bir kentsel sorun üzerinde çalışılacak olmasına karşın, atölyenin bir “sorun çözme” alıştırması olmasından çok, bu sıradan kentsel alanların tasarım yoluyla mimari söylem düzeyine yükseltilmesi için bir fırsat yaratması amaçlanmaktadır. Veya Latour’un ifadesiyle, hem maddi dünyada, hem de kuramsal tartışmalar dünyasında, “kötü yapılmışın iyi yapılmışa” dönüşmesini tetiklemek istenmektedir.

*Şulan Kolatan, William J. Mac Donald ile birlikte kurduğu mimarlık ve tasarım şirketi olan KOL/MAC LLC’nin yöneticisidir. Pratt Institute’un Mimarlık Bölümü’nde Konuk Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Şirketi, dijital mimari ve teknolojik inovatif tasarım konularında uluslararası anlamda lider konumundadır. Yüksek lisansını Columbia Üniversitesi’nde Mimarlık ve Bina Tasarımı konusunda yapmış, Dipl.Ing.Arch. derecesini ise Almanya’daki RWTH Aachen’da tamamlamıştır. 1989-2005 yılları arasında Columbia Üniversitesi GSAP’de ders vermiştir. 2002-03 yıllarında Darmstadt Teknik Üniversitesi’nin Mimari Tasarım ve İnşaat Teknolojisi Bölümü’nde Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. Seçkin üniversitelerde konuk bölüm başkanı ve jüri üyesi olarak yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, hem ulusal hem de uluslararası akademik ve mesleki konferanslarda konuşmalar yapmaktadır. KOL/MAC LLC, sektörlerinde lider konumda olan pek çok firma ile işbirliği yapmış ve/veya bu firmaların desteğini almıştır. Bu firmalar arasında Corian and Sentry Glass of DuPont (ABD), AI Implant of Biotech Industries (Toronto), Alias (ABD), Merck Chemicals (Almanya), Autodesk (ABD), C-TEK (ABD), ARUP Advanced Geometry Unit (İngiltere) bulunmaktadır. KOL/MAC LLC’nin çalışmaları dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenmekte ve yayımlanmakta olup bunlar arasında özellikle MoMA New York, ABD (birkaç kez); Cooper-Hewitt Smithsonian Müzesi New York, ABD; Centre Georges Pompidou Paris, Fransa (birkaç kez); Barbican Sanat Galerisi Londra, İngiltere; Chicago Sanat Enstitüsü; Mori Çağdaş Sanat Müzesi Tokyo, Japonya; 1. Uluslararası Mimarlık Bienali Beijing, Çin; VITRA Almanya sayılabilir. Şulan Kolatan’ın kazandığı pek çok akademik ve mesleki ödül arasında, on yılda bir 40 yaşın altındaki en iyi 40 mimara verilen “40 under 40” ödülü de bulunmaktadır. Yakın zamanlarda ise Inversabrane projesiyle Zumtobel Çevre Ödülü’ne (Avusturya) ve INDEX Ödülü’ne (Danimarka) aday gösterilmiştir. 2004 yılında KOL/MAC LLC, Venedik Uluslararası Mimarlık Bienali’nde ABD’yi temsil etme onuruna sahip olmuştur. KOL/MAC LLC’nin projeleri, aralarında MoMA New York, Centre Georges Pompidou Paris, FRAC Orleans ve Architekturmuseum Frankfurt, Almanya’nın da bulunduğu kültür kurumlarının daimi koleksiyonlarında yer almaktadır. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın davetiyle, hepsi İstanbul’da bulunan Yenikapı Arkeopark Uluslararası Kentsel Yarışma, yeni televizyon kulesi için Ulusal Mimarlık Yarışması ve Doğal Afet Eğitim ve Araştırma Merkezi için düzenlenen ve sponsoru ThyssenKrupp olan Uluslararası Mimarlık Yarışması’nda jüri üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışmaları MoMA New York, Centre Georges Pompidou Paris, Architekturmuseum Frankfurt gibi önde gelen kültür kurumlarının daimi koleksiyonlarında yer almaktadır.

The Pratt Visiting School, lead by Prof. Sulan Kolatan* from Pratt Institute, is a five days workshop along with supporting lectures that will take place in Istanbul, on February 2013, at Istanbul Technical University (ITU) and Istanbul Kültür University (IKU) venues. The workshop will be hold in IKU, while lectures will take place in ITU.

The workshop will give participants opportunities for acquiring digital design methods, in order to address a number of urban problematics. One of these is the way in which 20th century urban planning fails to consider the special spatial relationship between car and pedestrian flows. The Büyükdere trajectory, starting at the Beşiktaş Piers and connecting via Zincirlikuyu, and the 1- 4th Levents all the way to Maslak, Istanbul’s new Central Business District, is a perfect case in point. Here as elsewhere, the car is given priority as a multi-lane road cuts into urban tissue and disconnects vital pedestrian flows. The existing solutions for reconnection –underground passageways, bridges and badly conceived “public spaces”- constitute poor but typical examples of this kind of planning. The workshop will identify points of intervention along this trajectory and propose alternative urban spaces for these. Students will be asked to develop individuated proposals for each case while starting from the same methodology. There will be a strong emphasis on using topological and fractal geometry in place of the Cartesian geometry and point-to-point linear connectivity underlying the existing conditions. In moving between geometries, students will intensify their knowledge of “3 dimensional spatial qualities” and their critical link to abstract geometry.

While addressing a real urban problem, the workshop is not intended as a “problem-solving” exercise but rather as an opportunity to elevate these mundane urban spaces into the realm of architectural discourse through design. Or, in Latourian terms, to trigger a shift from “what is badly constructed to what is well-constructed” – both, in terms of the material world and the world of theoretical arguments.

*Sulan Kolatan is the Principal of KOL/MAC LLC, an architecture and design firm she co-founded with William J. Mac Donald. She is currently Adjunct Professor at the School of Architecture at Pratt Institute. Her firm has been internationally acknowledged as a leader in digital architecture and technologically innovative design. She holds a MS in Architecture and Building Design degree from Columbia University and a Dipl.Ing. Arch. degree from the RWTH Aachen, Germany. She has taught at the GSAP at Columbia University from 1989-2005 and served as Acting Chair of the Department of Architectural Design and Building Technology at the Technical University in Darmstadt in 2002-03. In addition to serving as a Visiting Chair and Critic at a number of distinguished universities, she frequently lectures and speaks at academic and professional conferences nationally and internationally. KOL/MAC LLC has collaborated with and/or received support from many leaders in their respective fields including Corian and Sentry Glass of DuPont (USA), AI Implant of Biotech Industries (Toronto), Alias (USA), Merck Chemicals (Germany), Autodesk (USA), C-TEK (USA), ARUP Advanced Geometry Unit (UK) and others. KOL/MAC LLC continues to be shown and published worldwide, notably, at MoMA New York, USA (multiple); the Cooper-Hewitt Smithsonian Museum New York, USA; the Centre Georges Pompidou Paris, France (multiple); the Barbican Art Gallery London, UK; the Art Institute of Chicago; the Mori Contemporary Art Museum Tokyo, Japan; the 1st International Architecture Biennial Beijing, China; VITRA Germany. Sulan Kolatan has received numerous academic and professional honors and awards, including the “40 under 40” award given every decade to the 40 best architects under 40 years. Most recently her Inversabrane project was nominated for the Zumtobel Environmental Award (Austria) and the INDEX Award (Denmark). In 2004 KOL/MAC LLC received the great honor to represent the United States at the International Architecture Biennale in Venice. KOL/MAC LLC projects are represented in the permanent collections of cultural institutions including the MoMA New York, the Centre Georges Pompidou Paris, the FRAC Orleans and the Architekturmuseum Frankfurt, Germany. She is a currently distinguished Juror selected by the Mayor of Istanbul for the following: International Urban Competition for Yenikapi Archeopark, National Architectural Competition for a new TV Tower and International Architectural Competition sponsored by ThyssenKrupp for an Education and Research Center for Natural Disasters, all in Istanbul, Turkey. Her work is in the permanent collections of premiere cultural institutions such as MoMA New York, Centre Georges Pompidou Paris, Architekturmuseum Frankfurt and others.

Etiketler

Bir cevap yazın