İstanbul ve Konut Kültürü: Değişim.Dönüşüm.Devamlılık

IAPS-CS çalışma ağı tarafından düzenlenen KENT, KÜLTÜR ve KONUT temalı ulusal ‘Kültür ve Mekan Toplantıları’ dizisinin üçüncü toplantısı ve ‘Kültür ve Mekan Ögrenci Buluşmaları’, 15-17 Aralık 2016'da Özyeğin Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

Sempozyumun amacı; değişmekte olan kentsel mekanı sosyo kültürel ve toplumsal açılardan yeniden okuyabilmek ve hızla değişen konut çevrelerindeki, mekansal çeşitliliği tüm yönüyle anlayabilmek amacıyla çeşitli bilim dallarından araştırmacıların katılımıyla verimli bir paylaşımı ortaya koyabilmektir. Sempozyum programına buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli Tarihler

 • duyuru                            
  • 26 Temmuz 2016
 • bildiri ve poster özetleri             25 Eylül 2016
 • özet kabulü                                3 Ekim 2016
 • bildiriler                                    18 Kasım 2016
 • son kayıt                                    5 Aralık 2016
 • sempozyum                               15-16 Aralık 2016

 

Ana Tema ile ilişkili olarak bildirilerin içerik olarak;

 •  Kent- Kültür-Konut çalışmalarında kavram, kuram ve yöntemler,
 •  Kuramsal/ teorik çalışmalar ve uygulama arasındaki ilişki,
 •  Ekoloji, davranış ve kültürel bağlamların değişimi, çerçevesinde kurgulanması beklenmektedir.
Araştırmacıların akademik çalışmalarını sunacakları Poster katılımlarının toplantıyı zenginleştireceği düşünüldüğünden özellikle genç araştırmacı ve akademisyenler bu konuda teşvik edilmektedir.

Bildiri Özeti Formatı
Bildiri özetleri (800-1000 kelime) yazar(lar) isim / soyisim / ünvan / kurum / telefon / e-mail adresi / başlık / özet / anahtar kelimeleri içermelidir. Sunulan bildiriler kitap halinde basılacaktır.

Başvuru
Bildiri özetlerinin, 19 Eylül 2016 tarihine kadar IAPS-CS Network elektronik ileti adresine ekli dosya olarak iletilmeleri gerekmektedir.

Katılımcılar
Kamu kuruluşları, belediyeler, sivil toplum örgütleri, uygulamacılar, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının katılımı beklenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: 

Sempozyuma Dair:

Günümüzün ekolojik, ekonomik ve politik döngüleri bireylerin, mekanların, yerleşimlerin hızla evrilmesini gerektiriyor, yaşanan dönüşüm süreci bir yandan yeni tür yapılanma pratiklerine olan ihtiyacı arttırırken diğer yandan geleneksel planlama, tasarlama ve uygulama yöntemlerinin sürdürülebilirliğini sorgulatıyor.
Yaşanan çok boyutlu değişim ve dönüşümler kentsel alanları yeni ihtiyaçlara yanıt vermeye zorlarken, mekan kurgusunun yeniden yapılanmasına da yol açıyor. Artan iç ve dış göçler, nüfusu kentsel alanlara yığmakta, bu yoğunlaşma İstanbul’da -ve ülkenin neredeyse tüm büyük kentlerinde, hızlı bir fiziksel, sosyal ve kültürel yeniden yapılanma sürecini ortaya çıkarmaktadır. Bu süratli döngü, sürdürülebilir kentsel yaşam alanlarının planlama ve tasarlama yöntemlerinin çeşitlenmesini/değişimini kısıtlamakta/engellemekte, bireylerin/kentlilerin/göçmenlerin yer ile kalıcı ol(a)mayan bağlar üzerinden etkileşime geçmelerine neden olmaktadır.
Planlama hızının uygulamaya yetişemediği bu süreçte, tüm şehirleri ele geçiren ”kentsel dönüşüm” olgusu, bir tür ayrıştırılmış toplumsal, bireysel ve mekansal pratikleri beraberinde getirmektedir. Buradan hareketle, çok boyutlu dönüşüm sürecinin kentsel mekandan konut özeline kadar her ölçekte, kuram ve uygulamaya dair yeni yaklaşımlara/denemelere yol açabileceği düşünülmektedir.
Sempozyumun amacı; değişmekte olan kentsel mekanı sosyo kültürel ve toplumsal açılardan yeniden okuyabilmek ve hızla değişen konut çevrelerindeki, mekansal çeşitliliği tüm yönüyle anlayabilmek amacıyla çeşitli bilim dallarından araştırmacıların katılımıyla verimli bir paylaşımı ortaya koyabilmektir.
Bu sempozyum ile küresel ve yerel etkiler ile değişen ve dönüşen İstanbul ve konut çevrelerine sosyo-kültürel ve mekansal boyutlardan bakmak ve kenti bu açılardan incelemek, hedeflenmiştir. Bu bağlamda kentsel mekandan konut ölçeğine kadar günümüz konut çevreleri üzerine kuramsal ve uygulamalı araştırma çalışmalarını gözden geçirmek ve değerlendirmek; evin sosyal bir kavram olarak önemi ve kentteki sosyal ve kültürel ilişkileri anlamak için ortaya koyduğu olgular, sorunlar ve sonuçlarını tartışmaktır.
1. Değişen ve dönüşen kent ve konut: Günümüzde kent ve konut mekanına yeniden ve toplu bir şekilde bakma gereği; konut politikaları ve yeni yaklaşımlar; kentsel mekan dinamiklerinin konut çevrelerine ve kavramına yansıması; kültürel süreklilik ve dönüşüm alanı olarak kentsel konut üretimi; Bu değişimlerin konut ve/veya konut alanlarının tasarımı ve uygulamalarına etkisi; Güncel tasarım ve uygulama biçimleri
2. Konut alanlarında kimlik ve aidiyet: İstanbul’da yaşayan ve ‘kentsel dönüşüm’ nedeniyle yaşam çevrelerini değiştirmek zorunda kalan grup ve bireylerin eve verdiği anlam ve kente/eve ait olma duygusu; Yeni, kalıcı veya geçici kentlilerin barınma mekanından “ev” kavramına varan deneyimleri; Mekanın fiziksel boyutunun aidiyet üzerindeki rolü, zorunlu ve/veya isteğe bağlı mekansal hareketliliğin bireyin mekansal bellek ve aidiyet oluşumuna etkisi.

Sorular

 •  Değişen ve dönüşen kent ve konut mekanlarında kültür-mekan çalışmaları kuram, kavram ve yöntemleri nelerdir?
 •  Yeni ‘mahalle’ ve ‘ev’ tanımları ve değişen anlamları nelerdir?
 •  Yeni kritik yaklaşımlar ve politikalar tanımlayabilir miyiz?
 •  Değişen konut çevrelerinde kültürel, sosyal ve kişisel kimlikler nasıl yansıtılır?
 •  Küresel, yerel ve bölgesel ev kültürleri arasındaki çelişkiler nelerdir ?
 •  Kent hareketliliği, konut hareketliği, kentsel bellek, kişisel bellek arasındaki ilişkiler nasıl açıklanabilir? Mekansal hareketlilik alana/yere olan bağlılığı nasıl ve ne ölçüde etkilemektedir?
 •  Kuramsal araştırmaların konut tasarım ve uygulamalarına etkisi var mıdır veya ne kadar ilişkilidir?

Anahtar kelimeler:
İstanbul ve konutu, Mekansal ve toplumsal değişkenlik, yer, kimlik, aidiyet, bellek, geçicilik, süreklilik, konut/ev/barınak
Etiketler

Bir cevap yazın