İnsan Sonrası Eleştirel-Oluşta Mimari Temsil Sözlükleri

İTÜ Mimarlık Fakültesi ve AVLU Mimari Fikir Topluluğu'nun düzenlediği "temsil sözlüğü atölyesi", Mustafa Mortaş ve Pelin Dursun Çebi'nin yürütücülüğünde 4 Şubat'ta Taşkışla'da yapılacak.

Etkinliğin tanıtım metni:

İnsan sonrası eleştirel oluş, doğası gereği hümanizm sonrası çağımızda algılanan insan-sonrası durumda beliren yeni öznenin ilişkiselliği ve heterojen çoklu bağlantısallığı üzerinde temellenir. “İnsan sonrası düşünürler, bilişsel paniğe sürüklenmeden kendi tarihselliğimize özgü güçlüğü yaratıcı bir biçimde kucaklar… Bu bilen yeni özne, karmaşık bir insan, insan olmayan, gezegene ait olan ve kozmik, verili ve imal edilmiş olanın montajıdır ve düşünme biçimlerimizde temel yeniden düzenlemeler gerektirmektedir” (Braidotti, 2014: 176).

İnsan sonrası eleştirellik anlayışında yalnızca özneler arası bağlantılar yer almazlar. Bu eleştirel oluş Vitruvius, Le Corbusier ve/veya Habermas’ın insan-özne hümanizminin eleştirelliğidir. Hümanizm sonrası eleştirellik, “hibritlik, göçebelik, diasporalar ve melezleşme süreçlerini, insan ve insan olmayan özneler arasında öznellik, bağlantı ve topluluk iddialarını yeniden temellendirmeye dönük araçlara aktaran bir konum olarak radikal insan sonrası düşüncenin ortaya çıkmasına neden olmaktadır” (Braidotti, 2014: 61).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Atölye ortamı, 21. yüzyıl mimari tasarım-temsil ortamının dönüştürücü atmosferinde insan-sonrası (post- humanist) eleştirel kuram mimarlığının zamanmekânsal olasılıklarını gelecekçi bir tutum içerisinde sorgulamaya yöneliktir. İnsan ve insan olmayan öznelliklerin melezleşmelerinde açığa çıkan mekânsallık deneyimleri, dijitalleşen kozmosun eşzamanlı mimarlık deneyimlerinde, hangi tür toplumsallığın karşı-hümanizmasını öngörebilirler? Algılanan dünya ile insan olmayan dünyanın algılaması melezliğinde, insan sonrası eleştirel oluşların nano- / biyo- teknolojik akışlarındaki insan-öznenin bilincini terk eden imgelem-oluş tasarımları belirmeye başlarlar. Bu ortamda mimari temsil kuramları, hisseden makinelerin özneleşen makinik imgelem- oluşlarını çağırabilirler ya da bireyin hissetmesi, geçirgen, akışkan ve holografik ortamlarda yeşeren öznenin nesneleşen mekanizmalarını örgütleyebilir.

Kurgulanan mimari tasarım atölyesi, spekülatif bir görsel kuramcı/akademisyenin temsil tasarımı işlerini örnek olay incelemesi olarak anlama ve anlamlandırmaya çalışır; bahse konu görsel kuramcının mimari temsil sözlüğünü deşifre etmeyi amaçlayan seminer sunumu ile başlar. Bu inceleme ve anlam çıkarma anlatısından yola çıkılarak, katılımcılardan kendi kentsel gelecek senaryolarını üretmeleri beklenir. Üretilen senaryo bağlamında katılımcılar, kentsel mekânda hayal edecekleri “mimari operasyon” eylemlerinin düşünsel ve görsel temsil tasarımlarına odaklanarak, kendi zaman mekânsal kavram ve bağlamlarını kurgularlar. Bu mimari operasyonların tahayyülleri, hangi düşünsel ve görsel temsil sözlükleri aracılıklarıyla belirirler? Atölye gelecekçi mimari temsil sözlüklerinin terminolojik ve imgelem-oluş tasarımlarını sorunsallaştırarak mimari tasarım stüdyolarına fark ve akış temsillerini önermeyi amaçlar.

Atölyenin 2 kişilik gruplar halinde oluşturulması öngörülür. Atölye 12 katılımcı sayısı ile sınırlıdır. Mimarlık ve tasarım alanlarıyla ilgili lisans düzeyindeki 3. ve 4. sınıf seviyesinde ve mimari tasarım yüksek lisans aşamasında olan her öğrenci, bu atölyeye katılımcı olarak başvurabilir. Katılımcıların kabulü, AVLU Mimari Fikir Topluluğu ön değerlendirmesinde gerçekleşir.

Program

04 Şubat 2020
12.00 – 13.00: Seminer – “İnsan Sonrası Eleştirel-oluş ve Mimari Temsil Protezleri”
13.00 – 13.30: Ara
13.30 – 17.00: Atölye – “Kentsel Gelecek Senaryosu Bağlamında Mimari Temsil Sözlüğü Tasarımları”
17.00 – 18.00: Sunum – Tartışma, Değerlendirme ve Eleştirel-oluş Paylaşımı

Ekipman Listesi
(Bu liste yalnızca katılımcıya fikir verebilmek amaçlıdır, anılan malzemelerin getirilmesi zorunlu değildir, katılımcının kendi malzemelerini kendisinin seçmesi tavsiye edilir)
Çizim ve Eskiz Kâğıdı, Çeşitli Kalemler, Asetat Kâğıdı, Kartonlar, Strüktürel Artık Parçalar, Anlamını Yitirmiş Parçalar/Nesneler, Anlamı Olan Parçalar/Nesneler, Doğal Organik Maddeler, Strüktürel Malzemeler, Yapay İnorganik Maddeler, Çeşitli Makaralar, İplikler, Devinim/Dönüşüm Yaratan Düzenekler, Kumaş Parçaları, Çeşitli Renklerde Kablolar, Oyun Hamurları, Sakız, Silikon Tabancası, Maket Bıçağı, Yapıştırıcı (ve akla gelebilecek her türlü maket malzemesi).

ATÖLYEYE BAŞVURU İÇİN:

Katılımcıların [email protected] adresine isim, soy isim, okul, bölümü ve sınıf bilgileri ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın