Fenerbahçe Parkı, Park Tasarım Rehberi – Tasarım ve Uygulama İlkeleri

Tasarım Atölyesi (TAK, tasarım projesi ve rehberi hazırlanması amacıyla tüm tasarımcılara açık çağrı yapıyor.

Kadıköy Belediyesi, Çekül Vakfı ve Kentsel Strateji işbirliği ile kurulan Tasarım Atölyesi (TAK), Fenerbahçe Parkı için yeni bir peyzaj tasarım projesi (avan proje) geliştirerek, Kadıköy’ün diğer parklarına da örnek olmak üzere tasarım projesi ve rehberi hazırlanması amacıyla tüm tasarımcılara açık çağrı yapıyor.

Park Tasarım Rehberine katkıda bulunmak ve çalışmak için maillerinizi bekliyoruz!

Araştırma anketi için: https://takadikoy.typeform.com/to/oRXkiL
Ayrıntılı bilgi ve dökümanlar için: http://www.kadikoytasarim.org/fenerbahce-parki-tasarim-calistayi/

Ekip

Her ekipte Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı en az  1(bir) Peyzaj Mimarı olmalıdır. Ekiplerde mimar, peyzaj mimarları, şehir plancıları, endüstri ürünleri tasarımcıları ve bu bölümlerde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencileri bulunabilir.   

Tasarımcılardan Beklenenler

Projenin amacı Fenerbahçe parkının doğal ve tarihi değerlerine sahip çıkarak Kadıköylülerin beklentilerini katılımcı ortamlarda dikkate alan bir park tasarlanmasıdır. Geliştirilecek tasarımın alanın mevcut durumuna işlevsel ve estetik anlamda katkı koyarken, kent ekolojisi ve kent kültürünü de olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Tasarımcılardan,

1- Alanın çevresiyle ilişkilerini, ulaşım, yapılaşma, işlevsel kabuller gibi tasarım yönlendiricilerini ve yaklaşımlarını anlatacak, tasarım kriterlerini açıklayacak kavramsal şemalar (serbest ölçek)

2- 1/1000 ölçekte, tüm alanın işlevsel içeriğinin belirlendiği kesin program önerisi (ulaşım ve otoparklar, sirkülasyon, farklı fonksiyonları barındıran açık alan düzenlemeleri ve bitkilendirme önerilerini ifade edecek şekilde tipik bir peyzaj projesinin barındırması gereken bütün unsurları barındıran)

3- Bitkisel tasarım ilkeleri ve anıt ağaçların korunmasına yönelik öneriler, kentsel donatı elemanları (oturma, aydınlatma  ve su elemanları, kaplama malzemeleri, kentsel bilgilendirme ve yönlendirme elemanları vb.), tasarımını ifade edebilecek ölçek ve teknikte sunumlar

4- Arazi profilini ve su-kara ilişkisini anlatan kesitler, alanın farklı yerlerinden alınmış kesit ve perspektifler ve diğer üç boyutlu görsel anlatım tekniklerini kullanmaları
beklenmektedir.

Yapılan kullanıcı anketleri sonuçları tasarım kapsamında değerlendirilmeli, çocuklar, yaşlılar, engelliler için kriterler dikkate alınmalıdır. Ayrıca sokak hayvanları ve kuşların da parkın kullanıcısı olduğu göz ardı edilmemelidir.

Yöntem

Proje süresi boyunca, TAK Organizatörlüğünde, Kadıköy Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve tasarımcıların bir araya geldiği çalıştaylarda tüm projeler şeffaf ve katılımcı ortamda tartışmaya açılacaktır.

Tasarım sürecinde;

  • Anketler yoluyla Kadıköylülerin görüş ve önerileri ve
  • Kadıköy Belediyesi’nin beklentileri projelere yansıtılmalıdır.        

1. Beklenti Çalıştayı

Amaç: Tasarım ilkelerini belirlemek üzere, tüm tarafların bir araya gelmelerini sağlamaktır.

Gündem

Yer: Fenerbahçe Parkı 

Zaman: 25 Temmuz 2013 Perşembe, Saat 09:00

Katılımcılar: Kadıköylüler, Tasarım Ekipleri, TAK 

  • Tasarım ekipleri ile genel bilgilendirme
  • Kadıköy Belediyesi’nin beklentileri
  • Kadıköylülerin görüşleri ve beklentilerinin alınması (anket, röportaj vb.)

Kadıköylülerin beklentilerinin alınması süreci, bu çalıştaydan itibaren 15 gün sürecektir. Kadıköylüler, görüş ve önerilerini email yoluyla TAK’a ve Fenerbahçe Gönüllü Evine bildirirler.

2. Tartışma

Amaç: Tasarımcılar,  ilk çalışmalarını katılımcı ortamda, birbirlerine sunarak, rehber için ortak içerik ve stratejiler TAK ile birlikte geliştirilir.

Gündem

Yer: TAK 

Zaman: 16 Ağustos 2013 Cuma, Saat 16:00  

Katılımcılar: Tasarım ekipleri, TAK

Tüm tasarım ekiplerinin bir araya geldiği çalıştayda, ilk fikir projelerinin sunumu yapılır.

3. Değerlendirme Çalıştayı

Amaç: Projelerin, tasarımcılar tarafından sunumunun yapılmasıdır.

Gündem

Yer: Fenerbahçe Parkı

Zaman: 7 Eylül 2013, Cumartesi (14:00)

Katılımcılar: Kadıköylüler, Değerlendirme Kurulu

Tasarım ekiplerindeki proje müellifleri belirtilen üç çalıştaya da aktif ve bizzat katılmalıdır. Projelerin değerlendirilmesi, halk oylaması ve değerlendirme kurulu oylaması sonucunda yapılır.

Teslim

Projelerin son teslim tarihi, 2 Eylül’dür. Projeler, TAK’a dijital olarak PDF formatında teslim edilecektir. Teslimler A1 dikey paftalarda hazırlanmalıdır. Pafta sayısı sınırlaması yoktur. Teslimlerde proje ekibinin ismi ve pafta asılış şemaları paftalarda belirtilmelidir.

Tasarımcılar ayrıca Kadıköy Belediyesi’nin diğer açık alan ve parklarının tasarımında gözetecekleri tasarım ilkelerini belirten ve Fenerbahçe Parkı’ndaki tasarımlarında da kullandıkları “Açık Alanlar ve Parklar Tasarım İlkeleri Rehberi”ni yatay A3 formatında PDF olarak teslim etmelidirler.

Değerlendirme ve Seçim

Uygulanacak proje, halk oylaması ve değerlendirme kurulu oylaması sonucunda seçilecektir.

Halk Oylaması (Fenerbahçe Parkı Gönüllü Evi), 1 hafta süresince, Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde, sandık yöntemi ile yapılır. Projeler ayrıca internet üzerinden oylamaya açılacaktır.

Değerlendirme Kurulu, Değerlendirme kurulunda TAK yönetim kurulu  ve koordinatörleri, Kadıköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra çalışmaya katılan tasarımcı ekiplerden birer temsilci de olacaktır.

Benimsenen proje, her iki oylama sonucunda belirlenecektir.

Sonuç

Benimsenen projenin müellifi, uygulama projesini en kısa süre içinde hazırlayarak Kadıköy Belediyesi’ne teslim edecektir.

Seçilen proje Kadıköy Belediyesi tarafından Peyzaj Mimarları Odası’nın en az bedel tarifesindeki Avan Proje ve Uygulama Projesi hizmet bedeli mukabilinde satın alınacak ve uygulanacaktır.

Tasarımcıların ürettiği park tasarım rehberleri ise, Kadıköy’ün diğer açık alan ve parklarının düzenlemelerinde yönlendirici olacaktır.

Destekçiler: Kadıköy Belediyesi

Etiketler

Bir cevap yazın