Diyarbakır Mimarlık ve Kent Sempozyumu 2011

Diyarbakır Ulusal Mimarlık Sempozyumu 02-03 Aralık 2011 tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenecek.

AMAÇ
Kent kimliklerinin oluşmasında en önemli etken, tarihsel kültürel mirasla birlikte, orman alanları, tarım alanları ve doğal kaynaklardır. Özellikle tarihi kültürel miras, geçmiş ile gelecek arasında bağ kuran, kuşaklar arası iletişimi sağlayabilen, bir yere, bir ulusa, bir kültüre ait olma duygusunu geliştirerek, kimlik sorununu çözebilen değerlerdir. Bu değerler toplumsal kültürel belleğin dışa vurumunda ifadesini bulmaktadır. Kırsaldan kentlere yapılan doğal ve zoraki iç göçün, insanlar üzerinde yarattığı mekânsal kopuşla ortaya çıkan kaygı, kentlerde yeni alanların oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle gelişen ve büyüyen sanayi kentlerinde oluşan bu alternatif yeni alanlar, geleneksel kent dokusunu çevreleyen ve her geçen gün bu dokunun korunması için daha büyük tehdit unsuru oluşturan yerleşim bölgelerine dönüşmektedir. Birçok kentli için cazibe merkezleri oluşturan bu alanlar, yeni ve özgün olmayan bir yapılaşma bölgeleri olarak gelişmektedir. Yakın zamana kadar kentlerin en önemli simgeleri olarak bilinen yapılar, çoğu kez yerlerini yeni alanlardaki bu değerleri ezercesine yükselen, dev yapılara bırakmaktadır. Özellikle küreselleşmenin mekana yansımasının göstergesi olarak farklı coğrafyadaki kent parçaları giderek birbirine benzemeye başlamıştır. Benzer tasarımlar, aynı yapım tekniği ve yapım malzemeleriyle üretilen prototip yapılar, dünya kentlerini birbirine benzeştirirken, yerel özgünlüklerin belirlediği kent kimlikleri yok edilmektedir. 21. yüzyıl, teknolojik gelişmelerin doruğa ulaştığı bir dönüm noktası olurken, ekolojik dengenin bozulması ve doğal kaynakların yok olması bu gelişmelerin bedeli olmaktadır.

Kentlerin yenilenen yapısı ve günümüz kent yaşamının getirdiği gereksinimler doğrultusunda, yeni yatırımların yönlendirilmesine ait stratejilerin belirlenmesi, bu süreçte mimari mirasın korunmasına, değerlendirilmesine yönelik modeller geliştirilmesi ve konunun tartışmaya açılabilmesi amacıyla Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi tarafından, Diyarbakır Mimarlık Ve Kent Sempozyumu 2011 (DMKS 2011) “Sürdürülebilir Kentsel Kimlik” ana temasıyla düzenlenecektir. Büyük bir tarihi birikime sahip Diyarbakır’da 02-03 Aralık 2011 tarihlerinde yapılacak olan sempozyumun çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliğiyle düzenlenmesi, sempozyumun amacına ulaşması açısından son derece önemlidir.

DMKS 2011’de gerek sempozyum temasına uygun hazırlayacağınız bildirilerle, gerekse de katılımcı olarak yer almanız sempozyumun amaçlarına ulaşmasını sağlayacaktır.
Tüm ilgili kişi ve kuruluşların sempozyuma katılımlarını ve katkılarını sunmayı bekliyoruz.

YÜRÜTME KURULU
F. Demet Aykal (Bşk)  Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Yavuz Ziya Zeytinoğlu (Sekreter) Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Arif İpek (Sekreter)    Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Necati Pirinççioğlu    Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Elif Güven  Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Zeki Tapancı   Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Deniz Bora Karataş     Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Hamdullah Kaya        Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Merthan Anık     Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Önder Tetik      Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Yrd. Doç.Dr. Neslihan Dalkılıç   Dicle Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Meral Halifeoğlu   Dicle Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Nurtekin Özen  Dicle Üniversitesi
Arş. Gör. Berivan Özbudak Akça Dicle Üniversitesi
Arş. Gör. Derya Çakır Aydın   Dicle Üniversitesi
Semra Arslan       Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Bahar Acar    Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Hayrettin Caymaz     Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi

DANIŞMA KURULU
Eyüp Muhcu  Mimarlar Odası Genel Bşk.
Necip Mutlu  Mimarlar Odası Genel Sekreteri
Necati Pirinççioğlu Mimarlar Odası Diyarbakır Şube Bşk.
Prof. Dr. M. Şener Küçükdoğu   İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr.Emre Madran  Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Zülküf Güneli  Dicle Üniversitesi
Yüksek Mimar Cengiz Bektaş  
Yrd. Doç.Dr. Türkan Kejanlı  Dicle Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Mine Baran  Dicle Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Kamuran Sami  Dicle Üniversitesi
Öğrt. Görv. Aysel Yılmaz  Dicle Üniversitesi
Elif Güven  Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Yavuz Ziya Zeytinoğlu  Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Zeki Tapancı  Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
F. Demet Aykal  Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Deniz Bora Karataş   Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Hamdullah Kaya  Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
Mehmet Ay  Elektrik Mühendisleri Diyarbakır Şubesi
İbrahim Semih Oktay Makina Müh.Odası Diyarbakır Şb.
Can Deniz Akdemir  Harita Ve Kadastro Müh.Odası
Zuhal Çelebi Şehir Plancıları Odası
Harun Yalçınkaya Jeoloji Mühendisleri Odası
Şihat Şengal  Ziraat Mühendisleri Odası
A.Samed Ucaman Ziraat Mühendisleri Odası
Tansel Önal  İnşaat Mühendisleri Odası
Murat Alökmen Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Bşk.
Murat Eminoğlu Büyükşehir Belediyesi Jeoloji Müh.
Yusuf Yeşil  Sur Belediyesi
Şerefhan Aydın  Kayapınar Belediyesi
Yasemin Noyan  Yenişehir Belediyesi

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Rengin Ünver  Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nur Esin  İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Şener İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ayfer Aytuğ  Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Balanlı Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Semra Aydınlı İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İlter Büyükdıgan  Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih Pakdil  Yedi Tepe Üniversitesi
Prof. Dr. Oya Pakdil  Yedi Tepe Üniversitesi
Prof. Dr. Zafer Ertürk  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Gül Koçlar Oral  İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut Özdeniz  Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Gülçin Polat Gökmen  İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ferhat Yürekli İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Zülküf Güneli  Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Veyis Özek  Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Sonay Çevik Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Tuncay Eyuce  Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. M. Emre Aysu  Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Sağsöz Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Sevin Aksoylu  Anadolu Üniversitesi
Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu  İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Orcan Gündüz  Dokuz Eylül Üniversitesi

KONULAR
“SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KİMLİK”

– Kent Kültürü ve Mimari Kimlik
– Kırsal Mimari ve Kimlik
– Kentsel Koruma ve Uygulamalar
– Toplu Konut Uygulamaları ve TOKİ
– Turizm ve Sürdürülebilirlik

SEMPOZYUM TAKVİMİ
24 Haziran 2011 İlk Duyuru
30 Eylül 2011 Bildiri Tam Metinleri Son Gönderme Tarihi
21 Ekim 2011 Değerlendirme Sonuçlarının Yazarlara Bildirimli
04 Kasım 2011 Düzeltilen Bildirilerin Son Gönderme Tarihi

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
1- Bildiriler A4 kağıdının (210 mm x 297 mm) bir yüzüne 12 punto, tek aralıklı ve sol kenarda 4 cm diğer kenarlarda 2,5 cm. boşluk bırakılarak Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.
2- Bildiri başlığı ilk sayfanın başına büyük harflerle ortalı olarak 14 punto ile, alt başlıklar her kelimenin ilk harfi büyük olmak koşuluyla 12 punto sola yaslı yazılmalıdır.
3- Yazarın ya da yazarların ad ve soyadları, yazarların çalıştıkları kurum ve adresleri (e-posta adresi) başlığın hemen altında yer almalıdır.
4- Özet kısmı Türkçe ve İngilizce olarak, en az 100 en çok 200 kelime, Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ile yazılmalıdır.
5- Anahtar kelimeler özetin bir satır sonrasına en az üç kelimeden oluşacak şekilde verilmelidir.
6- Kelimelerin imlasında Türk Dil Kurumu’nun en son çıkardığı İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.
7- Açıklayıcı bilgiler, sayfa altında dipnot olarak, bir satır aralığında 10 punto ile gösterilmelidir.
8- Kaynaklar köşeli parantez ile numaralandırılarak yazılmalı, metin içerisinde ilgili kaynak numarası ile referans gösterilmelidir.
9- Bildiride kullanılan tüm kaynaklar, bildiri sonunda yer alan “Kaynakça” bölümünde, yazar soyadı, adı, eserin adı, basım yeri ve yılı şeklinde düzenlenmelidir.
10- Şekil ve grafikler bilgisayarda çizilerek, sırayla numaralandırılmış olacak, şekil, grafik ve fotoğraf yazıları altta küçük harflerle ortalı 10 punto kalın olarak yazılmalıdır.
11- Tablo yazıları kalın 10 punto küçük harflerle olup tablo üstünde sola yaslı olarak hazırlanmalıdır.
12- Bildirilerin basıma hazır tam metni word ve pdf dosyası olarak dmks2011@dimod.org.tr adresine e-posta aracılığıyla gönderilecektir.
13- Bildiriler Türkçe olarak 7 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI
Posterin hazırlanması sırasında aşağıda verilen kurallar göz önünde bulundurulmalıdır:

1. Posterin maksimum boyutu 80 cm X 110 cm ve en az 2 m uzaklıktan okunabilir olmalıdır.

2. Posterde bulunan tüm yazılar okunması kolay olan Times New Roman yazı stilleri kullanılarak başlık, yazar isimleri ve iletişim adresleri için en az 26- 40 ve diğer bölümler için 16- 18 punto büyüklükte kullanılmalıdır.

3. Poster özet, metin ve sonuç bölümlerinden oluşmalı, anahtar kelimeler ve kaynaklar belirtilmelidir. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli ve istenilen boyut ve düzenlemede kullanılabilir.

4. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.

5. Posterler düzenleme kurulunca belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.

6. Poster yapıştırma konusunda düzenleme kurulu görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.

7. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

Etiketler

Bir yanıt yazın