Çarşamba Seminerleri – Türkiye Kentlerinin Dönüşümü: Morfolojik Bir Bakış

Çarşamba Seminerleri'nde bu hafta, Tolga Ünlü ve Yener Baş'ın "Türkiye Kentlerinin Dönüşümü: Morfolojik Bir Bakış" başlıklı sunumu 27 Nisan saat 11:00'de MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılacak.

Sunuşun tanıtım metninden:

” Bu çalışmada, Türkiye kentlerindeki mekansal dönüşümün kentsel morfoloji alanından tarihsel-coğrafi bir yaklaşımla kavranması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Mersin özelinden yola çıkılarak, mekanı biçimlendiren morfolojik süreçler kent bütünü ve mahalle ölçekleri olmak üzere iki düzeyde incelenmiştir.

İlk olarak kent bütünü ölçeğinde, “çeper kuşak” kavramına dayalı olarak kentsel büyüme örüntüleri çözümlenmiş ve çeper kuşakların oluşumu ile kentin morfolojik dönemleri arasındaki bağlantılar incelenmiş, ikinci aşamada bu dönemleri karakterize eden morfolojik süreçlere yönelik açıklamalar geliştirilmiştir.

Bu doğrultuda, ayrıntılı morfolojik çözümlemeler yoluyla kent bütününde gözlemlenen morfolojik dönemlerin belirli konut alanlarının iç değişiminde yarattığı etkiler açıklanmaktadır. Kente eklenen ilk konut bölgelerinde oldukça karmaşık morfolojik süreçler barındırmaktadır. Bu süreçlerden yola çıkılarak parsel ve binalar için “morfo-genetik tipler” tanımlanmış ve halihazır durumda ortaya çıkan morfolojik bölgeler belirlenmiştir. Böylece çalışmada morfolojik süreçlerin ve bölgelerin tanımlanmasına ilişkin ayrıntılı bir yöntem ortaya koyulurken, aynı zamanda kentsel morfoloji yazınındaki kavram ve kategorilerin Türkiye bağlamına taşınmasına yönelik tartışmalar geliştirilmiştir.

Mekanın dönüşümüne yönelik morfolojik çözümleme, Türkiye kentleşmesine özgü dinamikleri ve sorunları anlamak için önemli bulgular sağlamaktadır. Gerek çeper-kuşaklar ve kent bütünündeki gelişim örüntüsünde, gerekse konut alanlarının iç değişimlerinde planlama mekanizmasının piyasa dinamiklerinin ardından geldiği ve dolayısıyla morfolojik süreçlerde plan kararlarının bir nedenden çok sonuç olarak kendini gösterdiği anlaşılmaktadır. “

Etiketler

Bir cevap yazın