7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi (KBAM) 7. Sempozyumu, 10-12 Eylül 2020 tarihleri arasında Mersin'de yapılacak. Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son gün 28 Şubat 2020.

1980 yılından bu yana özellikle 2000 sonrasında Türkiye’deki kentler önemli değişim ve dönüşüm yaşarken, kentsel ve bölgesel gelişmeye yönelik politikalar ve kurumlaşma özellikle parçaçıl düzenlemelerle büyük ölçüde değişmiştir. Bu değişimler kent ve bölgenin kavramlaştırılmasını ve mevcut planlama yaklaşımlarının irdelenmesini gerektirmekte, kentlerde ve bölgelerde yapılması gereken düzenlemeleri içeren yeni bir yol haritası üzerinde düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenlerle 2020 yılında Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı’nın 7. Sempozyumunun teması “Türkiye Kent ve Bölgeleri 2020” olarak belirlenmiş olup, günümüzde Türkiye kentleri ve bölgelerinde yaşanan değişimleri tanımlamak ve Türkiye kent ve bölgelerini geleceğe taşıyabilecek planlama, politika ve kurumsallaşmayı irdelemeyi amaçlamaktadır. Aşağıda bu çerçevede ele alınabilecek konu başlıkları bazı sorular ile birlikte sunulmaktadır. Ancak, sempozyum Türkiye kent ve bölgelerini ve bunlarla ilgili düzenlemeleri anlamaya ve tartışmaya yönelik bildirilere de açıktır.

Kavramlaştırma ve Kuramsal Arayışlar

 • Değişen kent ve bölge dinamiklerini anlamak ve kavramlaştırmak: Kullandığımız kavramlar ne ölçüde yeterli?
 • Kent ve kır ayrımının yok olduğu dönemde kenti nasıl kavramlaştıracağız?
 • Dijitalleşme süreci kentlerin ve bölgelerin yapısını ve kavramlaştırılmasını nasıl etkiliyor?
 • Yazındaki yeni kavramlaştırma ve kuramlaştırma çabaları (örneğin gezegensel kentleşme (planetary urbanisation), dirençlilik/ uyum kapasitesi (resilience) kavramları veya bir araya getirme (assemblage), aktör/ağ (actor-network), siyasal ötesi (post-politikal) vb. kuramsal) Türkiye’deki kentler ve bölgelerde yaşanan değişim ve dönüşümleri anlamak, tanımlamak ve müdahale açısından nasıl olanaklar sunuyor?

Planlama ve Planlamanın Kurumsallaşması

 • Günümüz kent ve bölge politikalarının irdelenmesi: Mevcut politikalar ve kent ve bölge planlamanın mevcut kurumsallaşmasını kentlerin ve bölgelerin geleceği açısından nasıl değerlendirebiliriz?
 • Türkiye’de planlamanın kurumsal yapısının değişmesi, bazı plan ölçeklerinin kurumsal dayanaklarının ortada kalkması (örneğin bölge planlama) ne anlam ifade ediyor?
 • Planlamanın yeniden yapılanmasına yönelik arayışlar: Katılımcılığa ve fikir birliğine dayalı planlamanın uygulamaya aktarılabilmesi ne ölçüde olanaklı, hangi sorunlara çözüm sağlayabilir?
 • Planlamanın kurumlaşmasında siyasal ötesi tartışmaların yansımaları nelerdir? Fikir ayrılığı ve çatışma planlama ve tasarım süreci içinde nasıl içselleştirilebilir?

Politika ve Yönetişim

 • Yeni bir yol haritası çizmek: Günümüzdeki kent ve bölge politikaları ne ölçüde anlamlı?
 • Akıllı, kapsayıcı ve yenilikçi politikalar nasıl ve ne ölçüde kurgulanabilir, adil kentler nasıl yaratılabilir? Kentsel dönüşüm ile adil, akıllı ve sürdürülebilir kentler yaratmak olanaklı mı?
 • Yeni bir yerel yönetim modelinin ana ilkeleri: Sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarla ve iklim değişikliği başedebilen, daha adil yaşam çevrelerinin oluşturulabilmesi için nasıl bir kentsel/bölgesel yönetim modeli oluşturulabilir?

Yayın

Sempozyumda sunulan seçilen bildiriler Planlama, İdealkent ve Eskiz dergilerinde hakemli değerlendirme sürecinden geçerek yayınlanacaktır. Bu dergiler kapsamı dışındaki bildiriler yine hakemli değerlendirme sürecinden geçerek bir kitapta toplanacaktır.

Önemli Tarihler

 • Bildiri özetlerinin gönderilmesi: 28 Şubat 2020
 • Doktora atölyesi başvurusu: 28 Şubat 2020
 • Değerlendirme sonuçlarının ilanı: 20 Mart 2020
 • Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin gönderilmesi : 31 Temmuz 2020
 • Sempozyum tarihi: 10-11-12 Eylül 2020

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

Bir cevap yazın