28. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu

28. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, "Kentsel Tasarımda Süreci Tasarlamak" başlığı ile 7-8 Mayıs 2020 tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yapılacak. Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih 17 Ocak 2020.

Çağrı metninden:

Yaşanabilir kentsel mekânlara erişmede kentsel tasarım, proje üretimi için bir araç olarak görülmekte ve daha çok sonuç ürün olarak projelere odaklanılmaktadır. Ancak kentsel çevrelerin inşa edilmesinde sürecin nasıl ele alındığı da sonuç ürünün niteliği açısından belirleyicidir. Son dönemde kentsel mekânların yapılanmasında özellikle kentsel planlama alanındaki yaklaşımların değişimine, aktörler arasındaki ilişkilerin önemine, kullanıcı odaklı yaklaşımlara, disiplinler arası çalışmaların artmasına paralel olarak; kentsel tasarım paradigmaları, yaklaşımları ve uygulamaları da yeni içerikler ve yöntemler kazanmaya başlamıştır. Kentsel tasarımın ölçekler arası niteliği, kapsam ve yöntem çeşitliliği, disiplinler arası yaklaşımın gelişimiyle giderek kullanıcı ve kentli odaklı hale gelmesi yeni tartışmaların açılmasına olanak sağlamaktadır.

Gündelik hayatımızın geçtiği kentsel mekânların biçimlenmesinde karar verici odakların çeşitlenmesi ve kullanıcı, kentli ve yönetişim odaklı yaklaşımlar daha yaşanabilir kentlerin oluşturulmasında giderek ön plana çıkmaktadır. Kullanıcı boyutunu göz ardı eden, aktörler arasındaki ilişkileri kavramayan proje üretimi, kent planlamada olduğu gibi kentsel tasarımda da giderek başarısız olmaya mahkum girişimler olarak görülmektedir. Bu yaklaşımın gelişiminde yönetişim biçimlerinin değişimi, katılım yöntemlerinin gelişimi, kamusal politika oluşturmada kentsel tasarımın farklı rolleri ve araçları, planlama süreci ile tasarım süreci arasındaki ilişki yaşanabilir kentsel mekânların ortaya çıkmasında önem kazanmaktadır. Böylesi geniş bir çerçevede ele alındığında yaşanabilir kentsel mekânların yapılanmasında kentsel tasarım sürecinin yeniden ele alınması, projelerin üretilmesinde olduğu kadar kentsel mekânların yaşanabilir kalmasının sağlanmasında da üzerinde durulması gereken temel bir konuyu oluşturmaktadır. Sadece projelendirme değil, uygulamadan sonraki yönetim biçimi de süreç olarak kentsel tasarımın ele alınışına farklı bakış açılarının geliştirilmesini gerektirmektedir. Kentsel tasarımda süreç boyutu, uygulama ile kuram arasındaki ilişki açısından da sorgulanmaya açıktır.

28. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu’nun teması “Kentsel Tasarımda Süreci Tasarlamak” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, aşağıdaki konu başlıklarında kuramsal ya da uygulama deneyimlerinden kazanılan birikimin tartışmaya açılması hedeflenmektedir. Sempozyum ilgili tüm disiplinlerin katılımına açıktır.

Özetlerin gönderilmesi için son tarih: 17 Ocak 2020
Hakem değerlendirmesi: 28 Şubat 2020
Tam metinlerin gönderilmesi: 1 Mayıs 2020

Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Sempozyum takvimi ve bildiri özetine dair detaylar için çağrı metnini buradan inceleyebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın