24. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu

24. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, "Kamu ve Vakıf Taşınmazlarının Kentlerin Değişimindeki Rolü" başlığı ile 29-30 Nisan 2015 tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenecek.

Türkiye’de kentsel tasarım alanında çeyrek yüzyılı aşkın süredir farklı temalar çerçevesinde düzenlenen ve bu alandaki ilk akademik platform olan Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu’nun 24.’sü, “Kamu ve Vakıf Taşınmazlarının Kentlerin Değişimindeki Rolü” başlığı ile 29-30 Nisan 2015 tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde düzenlenecek.

Sempozyum çağrı metninde belirtildiği gibi; “kentlerin biçimlenmesinde toplumsal ve kurumsal yapıların etkili olduğu bilinmektedir. Kamu ve vakıflara ait taşınmazların, kentlerin biçimlenmesinde ve toplumsal yaşamda tarihten gelen etkilerinin olduğu, dönem dönem farklılaşabilen kullanım biçimleri, getirdikleri yeni yapı tipolojileri ya da rezerv alan olarak değerlendirilmeleri dolayısıyla içinde yaşadığımız kentlerin oluşumunda bu alanların ve yapıların belirleyici özellik gösterdiği yadsınamaz.”

Yukarıda ifade edildiği üzere içinde yaşadığımız dönemin ekonomi odaklı bakış açısı, günümüz kentlerinin biçimlenmesinde kamu ve vakıflara ait taşınmazların rolünü yeniden gündeme getirmiştir. Sürekli yoğunlaşan ve yeni kullanım alanları ile değişen kentsel ortam ve toplumsal yaşam içinde bu türden alanların oluşturduğu potansiyel, planlama ve kentsel tasarım disiplinleri açısından farklı olanaklara işaret etmektedir. Bu açıdan kamu ve vakıf taşınmazlarının farklı bakış açıları ile değerlendirilmesi, kentlerin değişimindeki rolleri ve potansiyellerinin irdelenmesi hem geçmişten gelerek günümüzü anlamak hem de gelecek için işaret ettikleri potansiyeli tartışmak açısından önem taşımaktadır.

Bu kavramsal bağlam ışığında sempozyum başlığı, “Kamu ve Vakıf Taşınmazlarının Kentlerin Değişimindeki Rolü” olarak belirlenmiş ve konu sempozyumda sunulacak sekiz bildiride aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde ele alınmıştır:

  • Tarihsel Perspektif
  • İşlevsel ve Mekansal Etkileri
  • Kent Kimliğine Etkileri
  • Mülkiyetin El Değiştirmesi ve Yasal Süreçler
  • Planlama ve Kentsel Tasarım
  • Toplumsal ve Ekonomik Değer Çelişkisi

Sempozyum kapsamında düzenlenecek olan panele konuşmacı olarak akademisyen/şehir plancısı Erdem Erbaş, hukukçu Cem Sofuoğlu, mimar Korhan Gümüş, şehir plancısı Şirin Gülcen Eren ve mimar Zakarya Mildanoğlu konuşmacı olarak katılacaklarıdır. Konunun bütün yönleri ile bilimsel olarak ele alınacağı panel 30 Nisan 2015 saat 13:30’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda başlayacaktır.

Sempozyum ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ve güncel gelişmeler buradan takip edilebilir.

Sempozyum Programı

29 Nisan 2015

10:00-10:30 Sempozyum Açılışı
Yalçın KARAYAĞIZ, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü
Güzin KONUK, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
Gülşen ÖZAYDIN, MSGSÜ MF Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı
Pelin GÖKGÜR, MSGSÜ MF ŞBPB Kentsel Tasarım Bilim Dalı Başkanı

10:0-12:00 Davetli Konuşmacılar
Mehmet ÇUBUK
Aykut KARAMAN

12:00-13:30 Öğle Arası

13:30-15:00 Bildiriler 1. Oturum, Moderatör: Ömer Devrim AKSOYAK
Kamu Ve Vakıf Taşınmazlarının Kentlerin Değişimindeki Rolü; İran-Isfahan Kentinin Kamusal Alan Ve Yapıları Tarihsel Perspektif Üzerinden İncelenmesi- Azadeh REZAFAR
Üstün Kamu Yararı Uğruna Yok Edilmiş Bir Kent Ormanı Ve Kent Kimliği- Zehra GÜNGÖRDÜ
Kamu Mülkiyetindeki Alanların Kentin Üstbiçim Gelişmesine Etkisi: Kentsel Çeper Kuşaklar Oluşumu Ve Dönüşümü- Tolga ÜNLÜ
Atatürk Orman Çiftliği’nin Ve Ankara’nın Değişimi, Dönüşümü- Deniz KİMYON, Gencay SERTER

15:00-15:30 Değerlendirme

30 Nisan 2015

10:00-11:30 Bildiriler 2. Oturum, Moderatör: Ahmetcan ALPAN
Mersin Kenti Ve Vakıfları- Tuba AKAR
Kamu Taşınmazlarının Planlama Çalışmalarıyla El Değiştirmesi Ve Yasal Süreç- Yasemin SOLMAZ
16. Yüzyıl’da Halep’in Çarşıları Gelişmesinde Osmanlı Vakıfların Rolü- Mahmud ZEYN EL ABİDİN
Endüstri Mirası Ve Uydu Müzeler Üzerine Bir Değerlendirme: Kavram Ve Uygulamalar- Senem TEZCAN, İrem ERİN

11:30-12:00 Değerlendirme

12:00-13:30 Öğle Arası

13:30-16:00 PANEL, Moderatör: Ebru FİRİDİN ÖZGÜR
Erdem ERBAŞ
Cem SOFUOĞLU
Korhan GÜMÜŞ
Şirin Gülcen EREN
Zakarya MİLDANOĞLU

16:00-16:30 Sorular ve Sonuç Değerlendirmesi
17:00 Kapanış Kokteyli

Etiketler

Bir yanıt yazın