Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ (Arkitera) olarak kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel bilgileriniz sözlü, yazılı, düzenlediğimiz etkinlikler, web sitelerimiz (www.arkitera.com, www.raf.com.tr ve www.arkiv.com.tr), e-posta gibi kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Bu bilgiler tarafımızdan hizmetlerin yapılandırılması, pazarlama, 3. kişilerin ve kurumların tanıtımı ve ticari iletişim yapılabilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Veri Sorumlusu sıfatıyla Arkitera’ya vermiş olabileceğiniz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini / devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu unsurlara dair detaylı açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Arkitera ve Arkitera ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Arkitera’nın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Arkitera’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Arkitera ve Arkitera ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Arkitera’nın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Arkitera’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Arkitera tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (1) ve (2) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin varsa taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Arkitera’ya iletmeniz durumunda Arkitera talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Arkitera tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Arkitera’ya iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Arkitera’ya iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Arkitera’ya KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

5. İletişim
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak, varsa talebinizi iletmek için KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Fenerbahçe Mah. Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blokları A Blok Daire 8 Kadıköy-İstanbul posta adresine veya [email protected] email adresine iletebilirsiniz.