Katılımcı, Söğüt Tarih ve Doğa ile Buluşma-Karşılaşma Alanı Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Söğüt Tarih ve Doğa ile Buluşma-Karşılaşma Alanı Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

      

[İZ]

İz, proje alanında verilen odak alanlarının birbirleriyle fiziki entegrasyonunu ve görsel etkileşimini sağlamak üzere kurgulanan doğrusal yapıların bütününü tasvir etmektedir. Proje alanları arasında var olan kot farkı ve yoğun yeşil doku, odak A ve odak B alanları arasında ciddi bir doğal sınır ögesi oluşturmaktadır. Tasarımda bu problemli durumu avantaja çevirmek amaçlanmıştır. Vaziyet planında doğal çevre verileriyle tezatlık oluşturularak tasarlanan basit formlu yapıların anıtsal birer ögeye dönüşmesi sağlanmıştır.

Odak A ve odak B alanları arasında tasarlanan lineer kurgu birbiriyle ilişkisi kopuk olan bu iki alanın güçlü bir biçimde erişilebilir olmasını sağlamaktadır. Yapısal olarak eklenen taş duvar ise anıt alan ile sancak direğinin arasında görsel sürekliliği sağlayarak iki alan arasındaki izi tanımlamaktadır.

İz, düzenlenen kentsel alanların birbirleriyle ilişkisini kuracak genel konsepti belirlemektedir. Odak alanların fiziki entegrasyonu yanında görsel bütünlüğünü oluşturmaktadır. Odak A ve Odak B alanlarında oluşturulan kurguyu etkinlik, kamp alanları, karavan parkları, rekreasyon alanları, doğa seyir alanlarında da devam ettirerek proje etkileşim alanına tümüyle hakim ve etaplar halinde inşayı mümkün kılan konsepti oluşturmaktadır.

BAĞLAM

Odak A ve Odak B Alanına Yaklaşım 

Odak-A alanında farklı cephelerde zemin kotlarıyla ilişki kurması düşünülmüştür. Odak B alanında var olan toprak yoldan erişim korunmuştur.

Odak A ve OdakB’nin Entegrasyonu 

Odak A ve Odak B arasında etkileşimi sağlayacak rotanın fiziki ögelerle tezatlık oluşturacak biçimde, lineer bir doğrultuda çözülmesi planlanmıştır. Kütleler eğimli proje alanında farklı kotlardan erişim sağlanacak biçimde toprak altına gömülmüştür.

Odak A ve OdakB’nin Etkileşimi

Odak A ve Odak B alanına eklenen kütlelerle zemin kotları ve çatı kotlarında farklı işlevlere olanak tanınmıştır. Odaklar arasında oluşturulan rotanın görsel ilişkisini sağlamak, mekanı anıtsallaştırmak ve toplanma ile anma mekanlarını düzenlemek amacıyla “masif lineer” duvar ögesi oluşturulmuştur.

 

 

Odak A alanı üst kotta toplanma, seyir ve anma fonksiyonlarına yönelik düzenlenen anıt mekanı tanımlamaktadır. Ara kot restoran, fuaye ve kültürel aktivitelerle düğün, nikah gibi organizasyonlara olanak tanıyan çok işlevli kapalı mekanlar ve bu alanlara bağlı açık mekan kurgularından oluşur. Alt kotta ise  doğal eğimle uyumlu rekreatif alanlar bulunmaktadır.

Odak B alanının üst kotunda sancakla beraber çözülmüş seyir terası ve projenin diğer etaplarına erişimi sağlayan yol ayrımı kurgulanmıştır. Alt kotunda ise konumu itibariyle çekim noktası haline gelen panoramik manzaraya sahip kafe işlevi tasarlanmıştır.

İZ Diyagram

 

 

 

 


ODAK-A PLANLAMA İLKELERİ

Vaziyet planında Odak alanı üç farklı kottan erişime olanak tanımaktadır. Üst kot toplanma alanı, projenin konseptini oluşturan iz ve anma alanından oluşmaktadır. Toplanma alanı ve anma alanı “İZ” ile tanımlanmıştır. Anma alanı ve “İZ”in yanından binanın oturduğu kota erişim sağlanmıştır. Ara kotta planlanan teraslanma yapının dış mekanla ilişkisini kurgulamaktadır. Aynı zamanda ana yoldan alternatif giriş ve protokol erişimine olanak tanımaktadır. Teras yapının farklı fonksiyonlarına göre farklı kullanım önerilerini desteklemektedir. Terasın ana fonksiyonu, restoran yeme-içme alanlarıyla binaya giriş alanını ve düğün salonu olarak kullanılan fonksiyonel salonun dış mekanını tanımlamaktadır. Bununla birlikte, doğal eğimle kurgulanmış rekreasyon alanıyla, proje sınırlarının en alt kotunda tanımlanan giriş ve otoparkla alternatif giriş önerileri geliştirilmiştir.

         

ODAK-B PLANLAMA İLKELERİ

Odak B için hazırlanan vaziyette alandaki eğimden faydalanılacak biçimde çatı alanının seyir terası olarak kullanılması düşünülmüştür. Alanda kurgulanan sancak ve iki odak arası en kısa yol bu bölgede kafenin tasarımı için öne çıkan kriterlerdir. Odak-B alanı “İZ” projesinin sonraki etaplarında söğüt çevresinin rekreatif alanlarla düzenlenmesinde kesişim bölgesi olarak düşünülmüş, bu kapsamda diğer odaklarla ilişki kurması için planlama kararları verilmiştir.

 

TASARIMDA KULLANILAN MALZEME VE DETAY

“İZ” tasarlanırken yerel malzeme kullanımına önem verilmiştir. Bilecik bölgesinde yatakları bulunan Granadiyorit taşı anıtsal yapılar için uygun bulunmuştur. Teras ve döşeme kaplamalarında yine bölgede çıkan “Bilecik Beji” mermeri kullanılmıştır. Yapının çatısında oluşturulan anma alanı ve odak a ile b arasındaki yol için su geçirimli beton uygulaması yapılmıştır. Çatı çelik kafes sistemiyle kurgulanmış %1 eğimli yapılmıştır. Kar yüküne dayanabilmesi amacıyla çatı ısıtma sistemi ve su geçirimli beton birlikte uygulanmıştır. İç mekanlarda honlanmış mat mermer uygulaması ve açık meşe doğal ahşap kaplamaları düşünülmüştür. Fonksiyonelliğin amaçlandığı düğün salonunda döşemeye gömülü ray sistemiyle doğal ahşap kaplamalı panel uygulamaları yapılmıştır.

 

ÜST ÖLÇEK KARARLARI

Tasarımın yapıldığı alanın çevresiyle ilişkisi anayol ve doğal sınırlarla engellenmektedir. Bölgedeki yapay ve doğal sınırların belirtilen alanda tasarlanacak projenin etki alanının zayıf kalmasına neden olacağı öngörülmüştür. Bölgede düşünülen işlevlerin üst ölçekten birbirine bağlanmasının gerekmektedir. Bu kapsamda “İZ” Odak alanları birbirine bağlayan tekil bir yol olmaktan öte bütün alanın entegrasyonunu sağlayacak ağ kurgusudur.

Odak A  

Ana yolun kenarında bulunan alan, Söğüt ve çevre illerden gelen misafirlerin toplanacağı odak alanıdır. Bu sebeple çevrede farklı kotlardan erişimin sağlanması önemli bulunmuştur. Ayrıca “İZ” projesinin ilk etabını oluşturur.

Odak B 

Sancağın yerleştirileceği alan, yakınlık olarak Odak A ile güçlü bir ilişki içindedir. Çevrenin panoramik olarak gözlemlenebileceği alan kafe yapısı ve seyir terasıyla işlevlendirilmiştir. “İZ” kapsamında Odak A ile kurgulanan yolun ulaştığı sancak ve çevresi diğer odaklara bağlanan merkez görevini yüklenmektedir.

Odak C / Etkinlik-Aktivite

Ana yol ve yoğun ağaç dokusuyla ilişkili alana büyük çaplı etkinlikler için kullanılabilecek etkinlik meydanı tasarlanmıştır. Ayrıca etkinlik alanı, ata binme, okçuluk gibi geniş alanlara ihtiyaç duyan aktiviteleri karşılamak üzere düzenlenmiştir. Doğal topografya ve yeşil dokunun sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlı eğimli yüzeyler dokuyu bozmayacak biçimde  temel bulunmayan beton oturma alanlarıyla setlenmiştir.

Odak D / Karavan Park

Gölete yakın ve yol ile ilişki kurabilecek alana karavan park alanları oluşturulmuştur. Karavan parklarında su elektrik bağlantısının sağlanabileceği istasyonlar yerleştirilmiştir. Park alanlarının %20’sinde tekstil tabanlı üst örtüleri kullanılmıştır. Karavan alanında ayrıca satış birimleri ve servis alanlarıyla bağlantı kurulmuştur.

 

Odak E / Göl Rekreasyon Alanı

Baraj gölünün kıyısında rekreatif alan oluşturulmuş, doğal doku içerisinde turistik çekim alanı olarak projeye eklemlenmiştir. Kullanıcıların suyla ilişkisi yeniden tasarlanmıştır. Baraj gölünde kontrollü olarak balıkçılık faaliyeti gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Buna uygun olarak yüzen iskele sistemleri kıyıya eklenmiş. İskelelerden biri çevre tesislerden servis yapılabilecek yeme içme alanı olarak düşünülmüştür.

Odak F / Kamp Alanı

Kamp alanı ana yoldan erişime kapalı bir alanda konumlandırılmıştır. Göl kıyısına ve karavan alanıyla ilişkili olması planlanmıştır. Göl kıyısı rekreatif alanlara ulaşımla kamp alanı su ögesine yakınlaştırılmıştır. Karavan alanı ile ilişkilendirilerek kamp alanının bölgedeki ortak tesislerden faydalanması amaçlanmıştır.

  

Odak G / Kanyon Seyir Terası 

Doğa turizmine katkı sağlamak amaçlı yukarıdere ve kanyonun izlenebileceği seyir terasları planlanmıştır. Fotoğrafçılık faaliyetleri ve doğa yürüyüşlerinin durak noktasını oluşturmak amaçlanmıştır. “İZ” projesinin ilerleyen etaplarında kanyonun gözlemleneceği seyir izi kurgulanmıştır.

TOPLANMA ALANLARI

Toplanma Alanı -1 

Odak A ile ilişkili anma alanına üst kottan girişte araçla erişime olanak tanıyan buluşma, bekleme ve toplanma alanı olarak tasarlanmıştır.

Toplanma Alanı -2

Odak C etkinlik alanının yanında kurgulanan toplanma alanı araçla erişime olanak tanıyan geniş kitlelere hizmet eden alan olarak düşünülmüştür. Odak B alanıyla kot farkı az olması ve lineer kurguyla bağlanması planlanmıştır.

Toplanma Alanı -3

Odak B ile etkileşim alanının geneline yayılan kurguda merkezde yer alan toplanma mekanıdır. Diğer odak ve toplanma alanlarının tümüyle direkt ilişkilidir.

Toplanma Alanı -4

Odak E, Odak F ve Odak G alanlarının ortasında kurgulanan toplanma alanı farklı işlevleri birlikte barındıran rekreatif alanlara ve kamp-karavan alanlarına hizmet veren birimlerin bulunduğu alan olarak düşünülmüştür.

Toplanma Alanı -5 

Odak G ile yakından ilişkili olan toplanma alanı doğa yürüyüşlerini, gezi rotalarını, sanat ve doğaseverlerin etkinliklerini destekleyen alan olarak belirlenmiştir.

 

Etiketler

Bir cevap yazın