Vatandaşa rağmen olmaz

Taraf Gazetesi'nde yayınlanan Kentsel Dönüşüm dizisinin bugünkü konukları Şişli, Fatih ve Beykoz belediye başkanları.

İstanbul’da afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 18 ilçede, yüzlerce binanın yıkımına başlandı. Yıkım yapılacak binaların nasıl tespit edileceği, mülkiyet hakları, binaların yıkımında kat sahipleri arasında aranacak nitelikli çoğunluk, kiracı ve mal sahiplerine yapılacak kira yardımı gibi konularda kamuoyunda belirsizlik hüküm sürüyor. Deprem odaklı kentsel dönüşümle ilgili en çok merak edilenleri, yıkım kararı verilen 18 ilçenin belediye başkanlarına sorduk.

10 soruda ilçenizde kentsel dönüşüm

1- Kentsel dönüşüm neden yapılmalı? Dönüşümün aktörleri kimlerdir?

2- Kentsel dönüşümün önündeki engeller neler?

3- Bölgenizdeki kentsel dönüşümde nelere dikkat ediyorsunuz?

4- İlçenizde ne kadar alan dönüştürülecek? Toplam kaç bina yıkılıp yeniden yapılacak?

5- Vatandaşları ikna etmek için ne yapıyorsunuz? Mutabakat oranınız nedir?

6- Binası yıkılan vatandaşa nasıl bir destek verilecek?

7- İlçenizde kaç bina risk altında?

8- Kentsel dönüşümü cazip kılmak için ilçenizde özel çalışmalarınız var mı?

9- Binalar kadar halkın kullanabileceği alanlar da oluşturuluyor mu?

10- Vatandaşların oturduğu yerde ikâmete devam edebilmesi mümkün olacak mı?

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül:

En önemli aktör yurttaşlarımız

1- Özellikle büyük kentlerdeki konutların bir kısmı dayanıksız, sağlıksız ve enerji verimliliği olmayan, yalıtımsız yapılardan oluşmakta. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın verilerine göre; 14 milyon konutun elden geçmesi, bunların 6,5 milyonunun ise yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Bu açıdan kentsel dönüşüm, ülkemiz için bir zorunluluk teşkil etmektedir. Kentsel dönüşümü hayata geçirecek kişiler ise; sadece mühendisler ve mimarlar değildir. Dönüşümde aktif rol oynaması gerekenlerden biri de hiç kuşkusuz o bölgede yaşayan yurttaşlardır.

2- Kentsel dönüşüm projelerinde planlamaların iyi yapılması gerekli. Dönüşümün halka iyi anlatılması, planlama noktasında ise hazırlığın önceden yapılmış olması çok önemli. Kamuoyunun desteğinin sağlanmış olması da en önemli konulardan biri.

3- Kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapılanmanın, o kentin kimliğine yakışır biçimde tarihî dokuya zarar vermeden, depreme karşı dayanıklı, güvenli binalar etrafından oluşturulması gerekmektedir. Kentsel dönüşüm sürecinde planlamanın, kent kimliği konusunda da kendini gözden geçirmesi ve bu safhadan sonra yapılması kanaatindeyim.

4- Şişli’nin kentsel dönüşüme ihtiyacı olan gecekondu bölgeleri ile (Kuştepe, Ayazağa Köyü gibi) Küçük Sanayi’nin olduğu (Levent Oto sanayi, Atatürk Oto Sanayi, Cendere Vadisi) alanları mevcuttur. Biz kentsel dönüşüm projeleri kapsamında örneğin Ayazağa’da 180 tane gecekondumuzu yıktık ve hiç kimsenin en ufak bir şekilde problemi olmadı.

5- Biz Şişli Belediyesi olarak kent ile ilgili aldığımız her kararı yurttaşlarımızla paylaşıyor, onlara soruyoruz. Kent Konseyi bünyesince bölgemizdeki yurttaşlarımızla bir araya gelerek, ilçeye yönelik her konuda ortak bir akıl birliği oluşturmaya çalışıyoruz.

6- Şişli Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk ve onlara her konuda destekte bulunduk. Kısacası her zaman vatandaşlarımızın yanındayız.

7- Şişli ilçesi 34.7 km2 alanı kapsamakta olup askerî ve orman alanları dışında kalan 13.08 km2 yerleşik alan için hazırlatılan jeolojik ve jeoteknik etüt raporları ve zemin haritaları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğünce yerinde incelenerek uygun bulunmuş ve onanmıştır. 1308 hektar yüzölçümündeki sahanın büyük bir bölümü jeolojik açıdan sakıncasız olup, tamamında heyelan, kaya düşmesi, sel, çığ gibi doğal afetler beklenmemektedir. İnceleme alanları, yapılan çalışmalarımız sonunda ilgili yönetmelik çerçevesinde yerleşime uygunluk açısından; “Uygun Alanlar Bölgesi, Önlemli Alanlar 1, Önlemli Alanlar 2, Önlemli Alanlar 3, Önlemli Alanlar 4, Uygun Olmayan Alanlar” şeklinde bölgelere ayrılmıştır. Bizim tüm bu raporlar ışığında konuyla ilgili olarak afet yönetimi çalışmalarımız ilk günden beri aynı hızla devam etmektedir.

8- 2001 yılında yerleşim amaçlı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırladık ve yapılan saha çalışması ile elde edilen zemin bilgilerini bilgisayara aktararak, ilçemizin yerleşime uygunluk haritalarını oluşturduk. İlçemizdeki mahalle, cadde, sokak, parsel, kapı numaralarının mevcut olduğu Şişli Afet Yönetim Bilgi Sistemi ile vatandaşlarımızın yaşadıkları yerlerin zemin durumu açısından yerleşime uygunluğu sorularına cevap verebilmekteyiz. Belediyemiz bünyesince afet acil yardım haritaları hazırladık, mobil afet bilgi sistemi oluşturduk, afet bilincini yükseltmek amacıyla çocuklarımıza eğitim verdik, 28 mahallemizde afet gönüllüleri oluşturduk, mahallelerimizde tatbikatlar yaptık, belediyemiz bilim merkezinde deprem eğitim birimi kurduk.

9- Burada şu hususu da gözden kaçırmamamız gerekli: Yıkılan binaların yerine kente nefes aldıracak yeşil ve sosyal alanlar inşa edilmeli, eğitim ve ibadet alanları iyi planlanmalı.

10- Bizim kentsel dönüşüm projelerinde ana hedefimiz, orada oturan yurttaşlarımızın istekleri ve talepleri doğrultusunda, mutlu olacağı projeler geliştirmek. Bu amaçla Şişli Belediyesi olarak dönüşüm öncesi olduğu gibi dönüşüm sonrasında da vatandaşlarımızın yanında olacağız.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir:

Kentsel yenileme yapıyoruz

1- Ülkemizde yok sayamayacağımız deprem gerçeği var. Yıkılma riski taşıyan veya kullanım ömrünü tamamlamış binaların yenilenmesi kaçınılmazdır.

2- Fatih deprem açısından risk bölgesindedir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın binalarına ait hasar tespit çalışmalarını bir an önce yaptırmalarını ve hasarlı olanların mutlaka belediyemize müracaat etmelerini bekliyorum. Bilindiği gibi Fatih’in imar planı kabul edildi. Dolayısıyla imar faaliyetlerinin önü açıldı. Binasını yenilemek, yıkıp yeniden yapmak isteyen bina sahipleri için önlerinde bir engel kalmamıştır. Bu husus, tamamen kendi tercihlerine kalmış bir iştir. Bu konuda hiçbir yaptırım söz konusu değildir.

3- Biz yenileme çalışmalarında önceliği vatandaşların isteğine bırakıyoruz. Yapılan hasar tespit raporunda bina risk taşıyorsa biz öncelikli olarak vatandaşın kendi binasını yenilemesini öneriyoruz. Bizden veya bakanlıktan yardım isterlerse vatandaşla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasındaki ilişkiyi sağlayacak ve hızlandıracak tedbirleri almak belediyemizin sorumluluk anlayışı gereği yapmamız gereken işlemlerdendir.

4- Fatih’te ilan edilmiş kentsel dönüşüm alanı yoktur, Fatih’in tümü SİT alanı olduğu için yenileme alanları uygulamaları mevcuttur. Bu yenileme alanlarındaki uygulamaların bir kısmı tamamlanmış, bir kısmında ise devam etmektedir.

5- Yenileme çalışmalarına başlamadan önce, çalışmalarımızın odağına oturttuğumuz insan boyutuna yönelik bir takım analizler yapmayı gerekli gördük. Meslek odaları, STK’lar, uzman kuruluşlar, konuya duyarlı grup ve kişiler ve farklı disiplinlerdeki uzmanlarla defalarca toplantılar gerçekleştirdik. 2006 mayıshaziran aylarında haftada iki gün olmak üzere mülk sahibi ve kiracılarla önce tamamının katıldığı, sonra ada bazlı, daha sonra parsel bazlı en sonunda da hisse bazlı toplantılar gerçekleştirdik.

6- Sulukule projesinden örnek vermek gerekirse, burada projeye başlamadan orada oturan ve bina sahibi olan herkese yeni projeden daire verildi. Kimsenin binası veya evi elinden alınmış değil. Orada mülk sahiplerine yeni evleri bitinceye kadar her ay 400 lira kira yardımı yapılıyor. Ayrıca herhangi bir hak sahibi olmamalarına rağmen kiracılara da Taşoluk ve Kayabaşı’nda maliyetine daireler verildi.

7- Hükümetimiz deprem tehlikesi karşısında bütün riskli binaların yıkılıp, yeniden yapılabilmesini teşvik için bina sahiplerine maddi destek sağlamak kararı almıştır. İlçemizdeki bütün binalar testten geçmeden kaç binanın risk taşıdığını söylemek imkânsız.

8- Biz insanlara öncelikli olarak binalarının statik raporlarını almalarını öneriyoruz. Eğer bina risk taşıyorsa vatandaşa alternatifler sunuyoruz. Risk taşıyan bina sahiplerine önce kendin yaptırabilirsin diyoruz. Bizden yardım isterse yasalar çerçevesinde yardım ve kolaylıklar sağlıyoruz.

9- Fatih’te özellikle yenileme alanları yakınlarında park ve bahçelerin sayısını artırıyoruz. Otopark alanlarını daha verimli kullanmayı düşünüyoruz. Fatih’te yenileme çalışmaları bittiğinde hem binalar hem de insanlar nefes alacak.

10- Biz belediye olarak bu yenileme çalışmalarında vatandaşın kendi imkânları ile yapmasını öneriyoruz. Vatandaş bizden destek isterse biz, vatandaş adına binanın yenilenmesini sağlıyoruz.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek:

Önceliğimiz halkımızın rızasını almak

1- Kentsel dönüşüm bir zorunluluktur. Dönüşümün baş aktörleri il ve ilçe belediyelerinin yanı sıra, kamu kurumları, vatandaşlar ve özel inşaat firmaları ve medyadır.

2- Kentsel dönüşüm doğru algılanmadığı zaman vatandaşların göstereceği olumsuz tepkiler engel sayılabilir.

3- Beykoz’u Beykozlularla birlikte dönüştürmek temel prensibimiz. Mevcut soysal ve doğal dokusunu koruyarak, insan zenginliğiyle dönüşümü sağlamak, yani yerinde dönüşüm yapmak istiyoruz. Kesinlikle bir vatandaşımızın dahi başka bir bölgeye taşınmasını istemiyoruz.

4- Kentsel dönüşüm 2/B kapsamında özel proje alanı ilen edilen mahalelerden başlanarak, sonrasında özelliklerine göre diğer mahallelerde devam edilmek suretiyle uygulanacak.

5- İlçe sakinlerimiz için daha planlı, daha düzenli ve daha güvenli bir yaşam hazırlanmış olacak. Vatandaşlarımıza kentsel dönüşümün önemini anlatıyoruz.

6- Hükümetimiz ve bakanlıklarımızın bu yönde kira desteği açıklamaları var. Bakanlık kanunu çıkartırken üzerinde imar olamayacak çok ufak parsellerin yoğun olduğu yerler için özel proje imkânını hazırladı. Bu tür parsellerde ortak alanlar oluşturacağız.

7- 1999 depreminde hasar görmeyen ilçelerin başında geliyoruz ancak belirttiğim gibi binalar çok eski. Mutlaka yenilenmesi ya da güçlendirilmesi lazım.

8- Beykoz’a uygun Kentsel Tasarım Rehberi çalışmasını başlatarak mahalle kültürünü güçlendiren ve komşuluk ilişkilerini artırıcı yaşam alanları sunan tasarımlara öncelik vereceğiz.

9- Beykoz’da mevcut potansiyeli artıracak sosyal aktivite alanları çalışmalarda yer alacak. Anadolu Yakası’nın en büyük mesire alanı ve Riva Kanal Projesi ilçeye büyük değer katacak.

10- Bu güne kadar hiçbir vatandaşımızın evini yıkmadık. Kimse bundan dolayı ilçeden gitmedi.

Etiketler

Bir cevap yazın